Kinh Tăng Nhất A Hàm

03/01/201112:00 SA(Xem: 60177)
Kinh Tăng Nhất A Hàm


KINH TĂNG NHẤT A HÀM
Hán Dịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà
Việt dịch: Thích Đức Thắng - Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ

(PL.2549 - 2005 sửa chữa và bổ sung)

kinhtangnhataham-bia


Xem bản dịch của HT. Thích Thanh Từ:
KINH TĂNG NHẤT A HÀM Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Tạo bài viết
25/04/2010(Xem: 122720)
14/05/2010(Xem: 368024)
23/03/2013(Xem: 28480)