Hạnh Nhẫn Nhục (Song ngữ Vietnamese-English)

09/01/20243:49 SA(Xem: 948)
Hạnh Nhẫn Nhục (Song ngữ Vietnamese-English)

HẠNH NHẪN NHỤC
Trích từ tập sách NGÀY GẶP PHỤ VƯƠNG

Của Cố Ni Trưởng THÍCH NỮ CÁT TƯỜNG
Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

  duc phat thuyet phap Sau khi Đức Thích Tôn thành đạo, Ngài liền đến thành La Duyệt nơi tịnh xá Kỳ Trúc để độ năm anh em các ông Kiều Trần Như, hai anh em các ông Ca Diếp và một ngàn đệ tử của hai ngài, rồi mới lần lần hóa độ mọi người.

   Khi đó dân chúng trong thành La Duyệt đều tán thán sự xuất thế của Đức Thích Tôn và hoan hỷ thấy các anh em Kiều Trần Như, Ca Diếp…đã có nhân duyên gì với Đức Như Lai mà được thấm nhuần pháp vị trước hết. Sự tán thán càng ngày càng lan rộng, rồi một ngày kia đến tai các vị đệ tử đầu tay của Phật. Các ngài liền đến bạch Phật, Đức Phật dạy: "Về thời quá khứ ta có nguyện sau khi thành Phật sẽ độ các ngươi trước”. Nghe Phật dạy các ngài Kiều Trần Như, Ca Diếp…liền đứng lên bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, những lời nguyện ấy như thế nào! Xin Phật hãy vì chúng con giải thích rõ ràng cho.

   Phật dạy: "Về thời quá khứ lâu xa ở thế giới này có một nước tên là Ba La Nại, vị quốc vương đương thời có tên là Ca Lợi. Trong nước ấy có một vị tiên nhân tên là Sằn Đề cũng năm trăm đệ tử ở chốn thâm sơn tu hạnh nhẫn nhục.

   Có một hôm Quốc vương cùng với quần thần và phu nhân, thể nữ vào núi dạo chơi. Sau khi đã mỏi mệt vua đến nghỉ dưới một gốc cây. Bọn thể nữ thấy vua đã an giấc, bèn rủ nhau đi ngắm cảnh núi rừng. Bỗng thấy tiên nhân đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, với hạnh thanh tịnh và đức trang nghiêm của Ngài các thể nữ sinh lòng cung kính, họ bèn rủ nhau đi hái hoa đem đến rải chung quanh để cúng dường và tha thiết yêu cầu tiên nhân thuyết pháp.

   Vua Ca Lợi tỉnh dậy, không thấy thể nữ chầu hầu, lấy làm lạ liền cùng bốn vị quần thần đi tìm. Sau khi đã tìm kiếm khắp nơi thì thấy bọn thể nữ của mình đương ngồi chung quanh một vị tiên nhân, nhà vua bèn tiến đến trước tiên nhân hỏi rằng: "Nhà ngươi đã chứng không định chưa?” Tiên nhân trả lời: "chưa”, Vua lại hỏi: "Nhà ngươi đã chứng tứ vô lượng tâm chưa?” - "Chưa”, Vua tiếp hỏi: "Thế đã chứng tứ thuyền chưa?” Tiên nhân vẫn đáp "chưa”. Vua nổi giận nói: "Bao nhiêu công đức đều chưa có gì cả, thế ngươi còn là một phàm phu, mà dám cùng với nữ nhân ở chỗ vắng vẻ, ta làm sao mà tin được?”

   Đoạn nhà vua cất tiếng dõng dạc hỏi: "Người là hạng người nào - tu hạnh gì?” Tiên nhân ôn tồn đáp: "Tôi tu hạnh nhẫn nhục”. Vua bèn rút kiếm quát: "Nếu ngươi quả là người tu hạnh nhẫn nhục, để ta thử xem, ngươi có thể nhẫn nhục được không?” Nói rồi liền đưa dao xẻo thịt hai tay và hỏi: "Ngươi có thể nhẫn nhục được không?” Tiên nhân đáp: "Được”. Nhà vua lại xẻo thịt hai chân, Tiên nhân vẫn nói nhẫn được. Cứ thế vua lần lượt cắt tai, xẻo mũi, móc mắt mà sắc diện tiên nhân không hề biến đổi. Bấy giờ trời đất rung động, chim ngừng hót, suối ngừng chảy, cảnh vật trở nên âm u, biến thành một bầu trời buồn thảm. Trên không trung 500 vị đệ tử của Tiên nhân đương vận thần thông bay lượn đồng cất tiếng hỏi: "Thầy bị nhà vua làm đau đớn nhục nhã như vậy, sức nhẫn nại của Thầy có thay đổi không?” - Tiên nhân đáp: "Ta chưa thấy biến đổi”.

   Nghe Tiên nhân nói, nhà vua kinh ngạc hỏi rằng: "Ngươi nói sức nhẫn nại của ngươi không hề thay đổi thì lấy gì làm bằng chứng?”

   Tiên nhân đáp: "Nếu lời nói của tôi thành thực thì máu ở thân tôi sẽ biến thành sữa”. Tiên nhân vừa nói dứt lời quả nhiên máu chuyển thành sữa, các vết thương khô ráo, đâm da lành lại như cũ. Nhà vua thấy vậy rất ăn năn sợ hãi và nói: "Tôi thật là kẻ ngu si đã xúc phạm đến đại tiên, cúi xin đại tiên mở lượng từ bi cho tôi sám hối”. Tiên nhân đáp: "Nhà vua vì tham nữ sắc mà nhục mạ đến ta, ta tu theo đạo nhẫn nhục nên chịu đựng tất cả, không hề có một niệm oán giận mà lại còn thương xót cho người đã vì mê lầm mà gây nên tội lỗi. Ta nguyện sau khi thành Phật sẽ đem huệ kiếm (trí huệ) dẹp trừ ba độc (tham, sân, si) cho người được giải thoát trước”.

   Khi bấy giờ các vị thiên long, Bát bộ, quỷ thần thấy hạnh nhẫn nhục của Tiên nhântâm niệm độc ác của nhà vua, đều tức giận muốn làm hại nhà vua và bọn tùy thuộc. Tiên nhân biết liền can: "Các ngươi hãy vì ta không nên làm hại nhà vua và bọn tùy thuộc ấy. Vì ta rất cám ơn họ, nhờ họ đào luyện mà đạo lực của ta càng bền chắc và mau thành tựu. Nhà vua chí thành sám hối Tiên nhâncầu thỉnh Tiên nhân về để cung phụng sự cúng dường.

   Lòng ố tha thắng kỷ không thời nào là không có, nên cả hai vị Phạm Chí cùng 1.000 đồ đệ, họ nhận thấy nhà vua cung kính Tiên nhân, thời sinh lòng ganh ghét, tìm hết phương kế nói xấu Tiên nhân, muốn Tiên nhân ly gián nhà vua. Tiên nhân thấy vậy thương xót liền phát nguyện: "Sau khi ta thành Phật, trước hết sẽ đem pháp thủy rửa sạch tâm cấu uế cho bọn người này”.

   Đức Phật dạy: Sằn đề Tiên nhân chính là ta ngày nay. Vua Ca Lợi và 4 vị đại thần là 5 anh em Kiều Trần Như đó, còn 2 vị Phạm Chí và 1.000 đồ đệ làm nhục nhã ly gián ta, chính là 2 anh em Ca Diếp và 1.000 đệ tử của 2 ông ấy.

   Phật dạy: "Mục đích tu hành ta lấy từ bitrí tuệ làm căn bản nên ta thề sau khi thành Phật sẽ độ cho họ trước tiên”.

   Đại chúng khi nghe Phật dạy, ai nấy đều cảm phục lòng từ bi rộng lớn của Phật nên lại càng tinh tấn tu hành.

                                                                       Trích dịch kinh Hiền Ngu

   Lời dịch giả: - Đọc mẩu chuyện trên đây ta không lấy làm lạ, đức Khổng Tử nói: "Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực bất tri kỷ vị”. Nghĩa là: Không để tâm vào thì mắt trông mà không thấy, tai có mà không nghe, ăn không biết mùi vị. Vì thế, xưa Quan Văn Trường thản nhiên ngồi đánh cờ tướng để cho thầy thuốc xẻ da, cắt thịt, gọt xương lấy tên độc ra mà không đổi sắc mặt. Phạm Ngũ Lão bận nghĩ đến kế hoạch giết giặc, đạo quân Trần Hưng Đạo đi ngang qua đâm thủng vế mà không biết. Cũng như gần đây, Thánh Gandhi vì nóng lòng khôi phục chủ quyền cho dân tộc, lắm lúc phải nhịn đói hằng trăm ngày vẫn không hay, đói mà cứ như thường…Các bậc ấy nếu không phải đã từng đào luyện sức nhẫn nhục đến cực độ, thì làm gì được thế. Vì thế, ta có thể nói: Đức nhẫn nhục là yếu kiện thành công trong tất cả mọi trường hợp.

   Với chí nguyện kiên cố, với tinh thần lợi tha của Đại tiên Ca Lợi Vương…tiền thân của Đức Phật Thích Ca, thì câu chuyện nhẫn nhục vừa kể trên cũng không lấy gì làm lạ.

 

PATIENCE CONDUCT

                                Tâm Anh

 

   After Shakyamuni Buddha attained enlightenment, He immediately went to La Duyet city where Ky Truc monastery was located to save five brothers Kieu Tran Nhu, two brothers Ca Diep and a thousand of their disciples, then gradually converted everyone.

   At that time, the people in La Duyet city all praised the birth of the World - Honored One and rejoicing to see that the brothers Kieu Tran Nhu, Ca Diep…had any predestined relationship with the Tathagata to be impregnated with the Dharma state first. The praise spread more and more, and one day it reached the ears of the Buddha’s disciple. They immediately approached the Buddha and the Buddha taught: “In the past, I vowed that after becoming a Buddha, I would save you first”. Hearing the Buddha’s teachings, Kieu Tran Nhu, Ca Diep…immediately stood up and asked the Buddha: “World = Honored One, what are those vows! Buddha, please explain clearly for us.

   Buddha taught: “A long time ago, in this world there was a country called Ba La Nai, whose current king was named Ca Loi. In that country, there was an immortal named San De and five hundred disciples living in the depths of the mountains who practiced patience conduct.

   One day, the King along with his servants, lady and maiservants went to the mountains for a walk. After being tired, the King went to rest under a tree. Maiservants seeing him had just fallen asleep, they invited each other to see the mountain landscape and forests. Suddenly seeing the immortal sitting quietly under the tree with his pure conduct and dignified virtue, the female beings were respectful, so they invited each other to pick up flowers and spread them around to make offerings and pour out their love. Ask the immortal to preach the Dharma.

   As soon as Ca Loi king woke up, he didn’t see maiservants cool their heels and valet, he was surprised and immediately went with four courtiers to look for them. After searching everywhere and seeing his female concubines sitting around an immortal, the king approached and asked: “ Have you attained Mental concentration yet?” The immoral replied: "Not yet” The king áked again: "Have you realized the four immeasurable minds?” = "No” The king continue asking: “Have you witnessed the four meditation of the form realms yet?” The immoral still replied: “Not yet” King angrily said: “No matter how much merit you have, you are still a worldly man  and you dare to be with women in a deserted place, how can I believe it?

   Then the king spoke loudly and asked:'' What kind of person are you, what practice?” The immoral replied gently: “I practice patience conduct”. The king then drew his sword and shouted: “If you are truly a person who practices patience conduct. Let me test it. Can you be patient?” Having said that, he immediately cut off both his hands and asked: “Can you be patient?” The immoral replied: “Yes' ' The king cut off both legs again. The immortal still said that he could endure. Just like that The king cut off his ears, cut off nose and gouged out his eyes, but the immortal’s appearance did not change at all. At that time, heaven and earth shook, birds stopped singing, streams stopped flowing, the landscape became gloomy, turning into a sad sky. In the air five hundred of the immortal’s disciples using their magical powers, spoke in unison and asked: “You have been subjected to such pain and humiliation by the king, have your patience changed?” The immortal replied: “I have not seen any change.”

   Hearing what the immortal said, the king was surprised and asked: “If you say your patience has never changed, what evidence do you have?”

   Immortal said: “If my words are true, the blood in my body will turn into milk”. As soon as He finished speaking the blood turned into milk, the wounds dried up and healed as before. The king saw that and was very pleased. I felt scared and said: “I am truly a foolish person who has offended the great immoral, I beg the great immoral to show mercy and let me repent”. The immoral replied: “ The king insulted me because of his lust for beauty. I practice patience and endure everything, without a single thought of resentment, but even pity the person who caused harm to me because of my delusion. Therefore, I vow that after becoming a Buddha, I will see my wisdom sword (wisdom) to eliminate the three poisons (greed, anger and ignorance) so that you can be liberated first”.

   At that time, the heavenly beings, the Eight Bodhisattvas, and the ghosts saw the immorals’ patience and the king’s cruel thoughts. They were all angry and wanted to harm the king and his servants. The immortal knew and immediately intervened: “For my sake, you should not harm the king and his subordinates. Because I am very grateful to them, thanks to their training my moral force will be stronger and more quickly achieved. The king sincerely repents to the immortal and requests him to return to the palace to serve and make offerings.

   There is no time when there is no such things as jealousy and envy, so both Pham Chi and 1.000 disciples who saw the king respecting the immortal and suddenly became jealous, found every way to defame the immortal and wanted the immortal resort.to dividing tricks the king.The immortal saw this and took pity on him, so he made a vow: “After I become Buddha, I will first use water Dharma to wash away the impurities of these people’s minds”.

   Buddha taught: “San De immortal is me today, Ca Loi king and his four ministers are the 5 Kiu Tran Nhu brothers, and 2 Pham Chi and 1000 disciples who humiliated and divided us are the two Kasyapa brothers and their 1.000 disciples.

   Buddha said: “The purpose of my practice to take compassion and wisdom as the basic, so I vow that after becoming a Buddha, I will save them first”

   When the masses heard the Buddha’s teaching, everyone was impressed by the Buddha’s great compassion, so they became even more diligent in practicing compassion.

                                          Translated excerpts Sutra The Fool and The Wise person

   Translator's note: Reading the above story sample, we are not surprised. Confucius said: “Tam bat tai yen, thi nhi bat kien, thinh nhi bat van, thuc bat tri ky vi” means: If you don’t pay attention, your eyes will see but you won’t see, ears exit but do not hear, eat without knowing the taste. So in the past Quan Van Truong calmly sat down to play chess and let the doctor cut, cut the meat and peel the bones to take out the poisonous arrow without changing his face. Pham Ngu Lao was busy thinking of a plan to kill the enemy, Tran Hung Dao’s army passed and crashed his leg without knowing it. Just like recently, Saint Gandhi in his eagerness to restore sovereignty to the nation, sometimes had to fast for hundreds of days and still remained unchanged but continued living as usual. If those people had not trained himself in patience. What can you do If you are humiliated to the extreme? Therefore, we can say patience conduct is the key to success in all cases.

   With the steadfast will and spirit of benefiting others of Ca Loi Vuong - Shakyamuni's Predecessor whether, the story of patience just mentioned above is surprising..

 


 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/10/2013(Xem: 8295)
09/11/2010(Xem: 77252)
09/11/2010(Xem: 62384)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.