Bilingual. 33. Telegram From General Harkins. I had a talk with Brig Gen Khiem, Chief JGS, this morning. Asked where Col Thao, CAS 0483, stood in the picture.

25/10/20233:37 SA(Xem: 1704)
Bilingual. 33. Telegram From General Harkins. I had a talk with Brig Gen Khiem, Chief JGS, this morning. Asked where Col Thao, CAS 0483, stood in the picture.

blank
Bilingual. 33. Telegram From General Harkins. I had a talk with Brig Gen Khiem, Chief JGS, this morning. Asked where Col Thao, CAS 0483, stood in the picture. Khiem replied he knew Thao was making plans-but that few of military trusted him because of his V.C. background—and that he might still be working for the V.C. Then he went on to say the Generals were not ready as they did not have enough forces under their control compared to those under President and now in Saigon. He intimated the Generals do not have too much trust in Nhu and that he’s such a friend of Mr. Richardson (CAS), the Generals wonder if Mr Nhu and Madame Nhu were on the CIA payroll. // Điện văn từ Tướng Harkins. Sáng nay tôi [Tướng Harkins] đã có cuộc nói chuyện với Chuẩn Tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực VNCH. Khi được hỏi về Đại tá Phạm Ngọc Thảo, cũng là viên chức tình báo có ám số CAS 0483, đứng ở đâu trong khung ảnh. Khiêm trả lời rằng Khiêm biết Thảo đang lập kế hoạch - nhưng ít quân nhân tin tưởng Thảo vì Thảo xuất thân từ VC - và rằng Thảo có thể vẫn đang làm việc cho VC. Khiêm tiếp tục nói rằng các Tướng chưa sẵn sàng vì họ không có đủ lực lượng dưới sự kiểm soát của mình so với lực lượng dưới quyền Phủ Tổng thống và hiện đóng ở Sài Gòn. Khiêm thắc mắc liệu Nhu có lại cố gắng loại bỏ các Tướng hay không. Khiêm nói rằng các Tướng không tin tưởng lắm vào Nhu và vì Nhu là bạn của ông Richardson (viên chức CAS), các Tướng thắc mắc liệu ông Nhu và Bà Nhu có thuộc biên chế lãnh lương của CIA hay không.

 

MACV logo33. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor)1

 

Saigon , August 31, 1963—1:45 p.m.

MAC 1583. Request that a copy be passed to State, CIA, and other interested agencies.

On instructions from Ambassador had a talk with Brig Gen Khiem, Chief JGS, this morning. Purpose was to give assurance of U.S. backing as per State 272.2

Khiem was at first reluctant to say anything, indicating he was just a junior officer and that I should talk to Big Minh who was really the head guy.

I said I would be delighted to talk to Big Minh, but he had put the word that no Americans were to contact him.

He stated Big Minh had stopped planning at this time, and was working on other methods—these he did not elaborate on.

He said because Big Minh had called off the planning so had others mentioning only himself and Gen Khanh.

He said all concerned had such a respect for Big Minh they followed his direction.

Asked where Col Thao, CAS 0483,3 stood in the picture. Khiem replied he knew Thao was making plans-but that few of military trusted him because of his V.C. background—and that he might still be working for the V.C. Comment: This might be an indicator of the other method, but this just conjecture.

Then he went on to say the Generals were not ready as they did not have enough forces under their control compared to those under President and now in Saigon.

He indicated they, the Generals, did not want to start anything they could not successfully finish.

Khiem then said Gen Don was not in Big Minh’s confidence. Comment: Probably because of Don’s present position because they are not personal friends.

At a meeting yesterday, Mr. Nhu said he now went along with everything the U.S. wants to do, and even had the backing of President Kennedy. I said this was news to me. Khiem said he wondered if Nhu is again trying to flush out the Generals. He intimated the Generals do not have too much trust in Nhu and that he’s such a friend of Mr. Richardson (CAS), the Generals wonder if Mr Nhu and Madame Nhu were on the CIA payroll. Comment: (A new angle indeed).

He also stated Big Minh and others could not put too much backing on Mr Connie’s4 word as representing U.S. because he was low in position in CAS. It would take someone like myself or Ambassador Lodge to give them complete confidence. Though it was my purpose to do just that—in view of what Khiem had already admitted [Page 66]I decided not to—and told Khiem that I would be glad to talk to Big Minh. But we would have to arrange the meeting. He said he would. No date set.

I asked if someone couldn’t confront the Nhus with the fact that their absence from the scene was the key to the overall solution. He replied that for anyone to do that would be self immolation—he also went on to say he doubted if the Nhus and Diem could be split.

He did say that Gen Don was going to present a plan to the President next week with the backing of the Generals. This was similar to one I had heard mentioned before; that of placing three Generals in key Cabinet positions, Interior, Defense, and DGI. Nhu would get some job such as Chief of Cabinet or a government coordinator.

So we see we have an “organization de confusion” with everyone suspicious of everyone else and none desiring to take any positive action as of right now. You can’t hurry the east.

Maybe my meeting with Big Minh, if it occurs, will smoke out other ghosts.

Regards. Ambassador Lodge has seen.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Top Secret; Eyes Only. Repeated to CINCPAC exclusive for Felt. A note on the source text indicates the President read this telegram. The source text is a copy Krulak sent to the White House for Bundy; Krulak also sent copies to the Department of State for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman; to CIA for Helms; to the Army for General Wheeler; to the Navy for Admiral MacDonald; and to the Marine Corps for General Shoup. A summary version of this cable is printed in Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, pp. 740-741.

(2) Document 16.

(3) Document 22.

(4) Reference is to Conein.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d33

 

.... o ....

 

33. Điện văn Từ Tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Harkins) gửi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Taylor)(1)

 

Sài Gòn, ngày 31 tháng 8 năm 1963— lúc 1 giờ 45 chiều.

MAC 1583. Yêu cầu chuyển một bản sao cho Bộ Ngoại Giao, CIA và các cơ quan quan tâm khác.

Theo chỉ thị của Đại sứ Lodge, sáng nay tôi [Tướng Harkins] đã có cuộc nói chuyện với Chuẩn Tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực VNCH. Mục đích là để bảo đảm sự ủng hộ của Hoa Kỳ theo Điện văn Bộ Ngoại Giao 272.(2)

Khiêm lúc đầu còn lưỡng lự không muốn nói gì, ám chỉ rằng Khiêm chỉ là một sĩ quan cấp dưới và tôi nên nói chuyện với Big Minh (Tướng Dương Văn Minh), người thực sự là người đứng đầu [kế hoạch đảo chính].

Tôi nói tôi rất vui được nói chuyện với Big Minh, nhưng Khiêm đã nói rằng không người Mỹ nào được liên lạc với ông ấy.

Khiêm cho biết Big Minh đã ngừng lập kế hoạch vào thời điểm này và đang nghiên cứu các phương pháp khác - những phương pháp này Khiêm không nói rõ hơn.

Khiêm nói vì Big Minh đã hủy bỏ kế hoạch nên người khác chỉ nhắc đến Khiêm và Tướng Nguyễn Khánh.

Khiêm cho biết tất cả những người liên quan đều tôn trọng Big Minh và làm theo chỉ đạo của Big Minh.

Khi được hỏi về Đại tá Phạm Ngọc Thảo, cũng là viên chức tình báo có ám số CAS 0483,(3) đứng ở đâu trong khung ảnh. Khiêm trả lời rằng Khiêm biết Thảo đang lập kế hoạch - nhưng ít quân nhân tin tưởng Thảo vì Thảo xuất thân từ VC - và rằng Thảo có thể vẫn đang làm việc cho VC. Nhận xét: Đây có thể là dấu hiệu của phương pháp khác, nhưng đây chỉ là phỏng đoán.

Sau đó Khiêm tiếp tục nói rằng các Tướng chưa sẵn sàng vì họ không có đủ lực lượng dưới sự kiểm soát của mình so với lực lượng dưới quyền Phủ Tổng thống và hiện đóng ở Sài Gòn.

Khiêm cho biết họ, các Tướng, không muốn bắt đầu bất cứ điều gì mà họ không thể hoàn thành thành công.

Khi đó Khiêm cho biết Tướng Trần Văn Đôn không được Big Minh tin tưởng. Nhận xét: Có lẽ là do vị trí hiện tại của Đôn vì họ không phải là bạn bè cá nhân.

Tại cuộc gặp ngày hôm qua, ông Ngô Đình Nhu cho biết hiện ông Nhu đã làm theo mọi điều Mỹ muốn làm và thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Kennedy. Tôi nói đây là tin mới nghe đối với tôi. Khiêm cho biết Khiêm thắc mắc liệu Nhu có lại cố gắng loại bỏ các Tướng hay không. Khiêm nói rằng các Tướng không tin tưởng lắm vào Nhu và vì Nhu là bạn của ông Richardson (viên chức CAS), các Tướng thắc mắc liệu ông Nhu và Bà Nhu có thuộc biên chế lãnh lương của CIA hay không. Bình luận: (Quả là một góc nhìn mới).

Khiêm cũng cho biết Big Minh và những người khác không thể ủng hộ quá nhiều cho lời nói của ông Connie (4) với tư cáchđại diện cho Hoa Kỳ vì ông này có vị trí thấp trong các viên chức tình báo CAS. Phải có người như tôi [Tướng Harkins] hoặc Đại sứ Lodge mới mang lại cho họ sự tự tin hoàn toàn. Mặc dù mục đích của tôi chỉ là làm điều đó - vì những gì Khiêm đã thừa nhận nhưng tôi quyết định không làm [tiết lộ] vậy - và nói với Khiêm rằng tôi rất vui được nói chuyện với Big Minh. Nhưng chúng ta sẽ phải sắp xếp cuộc gặp. Khiêm nói Khiêm sẽ sắp xếp. Chưa có ngày ấn định.

Tôi hỏi liệu có ai đó không thể đối đầu với ông bà Nhu với sự kiện rằng sự vắng mặt của họ [ông bà Nhu] ở hiện trường chính là chìa khóa cho giải pháp tổng thể. Khiêm trả lời rằng bất cứ ai làm điều đó sẽ là tự thiêu - Khiêm cũng tiếp tục nói rằng Khiêm nghi ngờ liệu Nhu và Diệm có thể bị tách rời ra hay không.

Khiêm nói rằng Tướng Đôn sẽ trình bày một kế hoạch lên Tổng thống Diệm vào tuần tới với sự ủng hộ của các Tướng. Điều này tương tự như điều tôi đã từng nghe đề cập trước đây; đó là đặt ba vị tướng vào các vị trí chủ chốt trong Nội các là Nội vụ, Quốc phòng và Tổng Giám Đốc Tình Báo. Nhu sẽ nhận được một số công việc như Chánh văn phòng hoặc điều phối viên chính phủ.

Vì vậy, chúng tôi thấy rằng chúng tôi có một “tổ chức với những sự nhầm lẫn” nơi mọi người nghi ngờ lẫn nhau và không ai muốn thực hiện bất kỳ hành động tích cực nào vào lúc này. Quý vị không thể vội vã nơi phía đông này.

Biết đâu cuộc gặp gỡ của tôi [Tướng Harkins] với Big Minh nếu xảy ra sẽ xua đuổi những bóng ma khác.

Trân trọng. Đại sứ Lodge đã đọc văn bản này.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Vietnam Country Series, Defense Cables. Bí mật hàng đầu; Chỉ để đọc. Lặp lại tới CINCPAC gửi riêng tới Đô đốc Harry Felt (Tư lệnh Thái Bình Dương). Một ghi chú trên văn bản nguồn cho biết Tổng thống Kennedy đã đọc bức điện này. Văn bản nguồn là bản sao Tướng Krulak gửi tới Bạch Ốc cho McGeorge Bundy (Cố vấn an ninh quốc gia); Krulak cũng gửi bản sao tới Bộ Ngoại giao cho Dean Rusk (Ngoại trưởng), Ball, Harriman và Hilsman; tới CIA cho Helms; gửi tới Lục Quân cho Tướng Wheeler; gửi tới Hải quân cho Đô đốc MacDonald; và gửi tới Thủy quân lục chiến cho Tướng Shoup. Phiên bản tóm tắt của điện văn này được in trong sách "Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, pp. 740-741" (Pentagon Papers: Gravel Edition, tập. 11, trang 740-741).

(2) Văn bản 16.

(3) Văn bản 22.

(4) Tham chiếu đến Lucien Conein (tình báo CIA).

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.