Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh

19/06/201112:00 SA(Xem: 33002)
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh

NIỆM PHẬT ĐẠT BẤT NIỆM TỰ NIỆM
BẢO ĐẢM VÃNG SANH

Thích Minh Tuệ

LỜI NGỎ
Nam Mô A Di Đà Phật.

Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩagiáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu không có khả năng tụng kinh, tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tịnh tu, vâng lịnh Thầy Trụ trì và Thầy Giáo thọ, tôi ra thất chia xẻ kinh nghiệm niệm Phật cầu vãng sanh cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ tháng ba năm 2009. Sau một năm làm Phật sự, có một số Phật tử trong và ngoài tiểu bang Texas thiết tha yêu cầu tôi viết lại kinh nghiệm tu tập của mình để làm kim chỉ nam cho hành giả Tịnh Độ. Tôi đã nhiều lần từ chối, hôm nọ bỗng dƣng tôi sực nhớ lại lời chƣ Tổ, chƣ Cổ đức dạy: “Tỳ kheo là phải tác Nhƣ Lai sứ, hành Nhƣ Lai sự và dù phải bỏ thân mạng để hoằng dƣơng Tịnh độ, vẫn phải làm”, nên tôi mạnh dạn nhận lời viết quyển “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” này.

Từ đó, hằng ngày sau thời khóa niệm Phật, tôi thƣờng cầu Đức từ phụ A Di Đà và chƣ Phật mƣời phƣơng gia bị cho tôi viết quyển sách nầy đúng nhƣ pháp. Sau nhiều tháng đọc qua sách vở, tôi sƣu tập những lời dạy của Đức Thế Tôn, chƣ Tổ, chƣ Cổ đức, rút gọn lại những kinh nghiệm hành trì, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý Thầy, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành đƣợc quyển sách nhỏ bé này.

Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân: Hòa thƣợng Thƣợng Trí Hạ Tịnh, (viện chủ Chùa Vạn Đức), Hòa thƣợng Thƣợng Thiện Hạ Huệ, Đại đức Thích Tịnh Trí (Trụ trì chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Pháp Quang (Giáo Thọ chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Chân Văn (FL) cùng chƣ liên hữu: Minh Chí (MI), Diệu Âm (Ngọc Minh, Austin), Phạm Khanh (KT
Printing), Hoằng Minh, Hoằng Huệ, Tịnh Ngọc (Houston), Bảo Nghiêm (PA), Diệu Thanh (CA), Quảng Âm (CA), Minh Trung (CA), Phƣơng Đoan (VA), Huệ Tâm (CA), Quảng Diên, Thiện Bảo, Không Trì, cô Uyên Đinh, cô Tâm Lý, cô Ngọc Tâm và nhiều liên hữu khác đã khuyến khích, tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này.


Chúng tôi ƣớc mong quyển sách này đƣợc phổ biến rộng rãi, những ai có duyên đƣợc đọc, áp dụng đúng lời chỉ dẫn chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh.

Tự thiết nghĩ đức trí hạ liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng con thành tâm kính đê đầu đảnh lễ ngƣỡng mong các bậc Tôn Túc từ bi hoan hỉ chỉ dạy cho.

Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự nguyện hoan hỉ góp ý xây dựng, để tài liệu này ngày càng phong phú hơn hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả Tịnh độ.
Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hƣớng cho tất cả chúng sanh trong mƣời phƣơng pháp giới đồng phát khởi, trƣởng dƣỡng, thành tựu Tín, Nguyện, Hạnh để cùng con đồng vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Mùa An cư kiết hạ 2010
Tu viện Tịnh Luật
Thích Minh Tuệ kính ghi

MỤC LỤC
PHẦN I
LÒNG TIN LÀ GỐC VÀO ĐẠO

1. Hợp thời cơ
2. Dễ tu
3. Dễ chứng
PHẦN II
TƢ LƢƠNG TỊNH ĐỘ

1. Tín
2. Nguyện
3. Hạnh
PHẦN III
TIÊU CHUẨN VÃNG SANH

1. Điều kiện vãng sanh
2. Lý do không vãng sanh
PHẦN IV
PHƢƠNG PHÁP HÀNH TRÌ

1. Lợi ích của sự niệm Phật
2. Công đức niệm Phật
3. Bốn môn niệm Phật
4. Thực hàn
PHẦN V
NIỆM PHẬT THẾ NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM VÃNG SANH

1. Tiến trình tu tịnh nghiệp
2. Những yếu quyết niệm Phật đƣợc nhất tâm
3. Chuyên tu chánh hạnh
4. Nhập tâm
5. Bất niệm tự niệm
6. Bảo đảm vãng sanh
PHẦN VI
KHUYẾN TẤN HƢỚNG THƢỢNG

1. Khuyến tu giải thoát
2. Khuyến tu tịnh độ
3. Khuyến vãng sanh ở phẩm vị cao
4. Thời gian
5. Công phu
xi
PHẦN VII
TỔNG KẾT

1. Vấn đáp.
2. Kết luận
CHÚ THÍCH
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHUƠNG DANH PHẬT TỬ ẤN TỐNG
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC ĐỂ THỈNH SÁCH

Xem tiếp: NIỆM PHẬT ĐẠT BẤT NIỆM TỰ NIỆM BẢO ĐẢM VÃNG SANH  - Thích Minh Tuệ [PDF]
Tạo bài viết
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.
Sau hơn sáu tháng hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN ra đời dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), với sự cố vấn chỉ đạo của HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), cùng với sự điều hành của Hòa thượng Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc) và nhị vị Hòa thượng Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp Lần 1, sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, nhằm nối kết Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên toàn cầu hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.
Chương trình kỳ này đến với quý thính giả là vào dịp lễ Tạ Ơn, dân chúng trên đất Mỹ còn đang quây quần với đại gia đình. Trong bầu không khí đầm ấm ấy, Thy Nga mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc tạ ơn, tạ tình nhé ...