Chương 1: Nghi Thức Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, Nghi Thức Của Gia Đình Phật Tử, Khánh Đản, Vu Lan Và Thành Đạo

22/06/201112:00 SA(Xem: 144006)
Chương 1: Nghi Thức Cầu An, Cầu Siêu, Sám Hối, Nghi Thức Của Gia Đình Phật Tử, Khánh Đản, Vu Lan Và Thành Đạo

BỘ SÁCH PHẬT HỌC ỨNG DỤNG
Hồng Quang sưu tầm và biên soạn
Nhà xuất bản Phương Đông TP. Hồ Chí Minh 2011

CUỐN MỘT
NGHI LỄ, THIỀN VÀ TỊNH ĐỘ

Chương 1

NGHI THC CU AN

*

NIM HƯƠNG L BÁI

(Thp đèn, đt trm xong, toàn th đng ngay ngn, chp tay ngang ngc, mt nim)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH

Án lam sa ha (7 ln)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH THÂN MIỆNG Ý

Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa

phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 ln)

(V Ch l thp ba cây hương quỳ ngay thng, cm hương ngang trán, nim ln bài cúng hương)

CÚNG HƯƠNG TÁN PHT

Nguyn đem lòng thành kính,

Gi theo đám mây hương,

Phưởng pht khp mười hương,

Cúng dường ngôi Tam bo,

Th trn đi gi đo,

Theo t tánh làm lành,

Cùng Pháp gii chúng sinh.

Cu Pht t gia h:

Tâm B kiên c,

Chí tu hc vng bn;

Xa b kh ngun mê

Chóng quay v b giác.

 Xá ri đc tiếp bài KỆ TÁN PHẬT

Đng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chng ai bng,

Thy dy khp tri người,

Cha lành chung bn loi,

Quy y tròn mt nim,

Dt sch nghip ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

c kiếp không cùng tn.

KỲ NGUYN

Đ t chúng con nguyn ngôi Tam bo thường trú trong mười phương, đc Bn sư Thích-ca-mâu-ni Pht, đc tiếp dn đo sư A-di-đà Pht, cùng hết thy Thánh hin, t bi gia h cho chúng đ t, tâm B bn chc, t giác, giác tha, giác hnh viên mãn, cùng chúng sinh trong pháp gii, ti chướng tiêu tr, căn lành tăng trưởng, mt thi đng chng Vô thượng Chánh đng Chánh giác.

QUÁN TƯỞNG

ng dy cm hương lên lư ri chp tay, đng thng và nim ln)

Pht, chúng sinh tánh thường rng lng,

Đo cm thông không th nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví Đo tràng,

Mười phương Pht bo hào quang sáng ngi,

Trước bo ta thân con nh hin,

Cúi đu xin th nguyn quy y.

 ĐNH L

(V Ch l xá ba xá ri nim ln)

Chí tâm đnh l: Nam mô tn hư không, biến pháp gii, quá hin v lai, thp phương chư Pht, tôn Pháp, hin thánh Tăng, thường trú Tam bo (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Ta bà giáo ch, đi t đi bi Bn sư Thích-ca-mâu-ni Pht, Đương lai h sinh Di-lc tôn Pht, Đi trí Văn Thù Sư li B-tát, Đi hnh Ph Hin B-tát, Linh sơn hi thượng Pht, B-tát (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Tây phương Cc lc thế gii, đi t đi bi A-di-đà Pht, Đi bi Quan Thế Âm B-tát, Đi lc Đi Thế Chí B-tát, Thanh tnh đi hi chúng B-tát (1 ly).

TRÌ NIM CHÚ ĐI BI * 

(Toàn th đu tng)

Nam mô Đi bi hi thượng Pht B-tát (3 ln).

Thiên th thiên nhãn vô ngi đi bi tâm đà ra ni: Nam mô hăt ra đát na đá ra d da. Nam mô a r da. Bà lô yết đế thước bát ra da. B đ tát đa bà da. Ma ha tát đa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án. Tát bàn ra pht du. S đát na đát t. Nam mô tt cát lt đa y mông a r da. Bà lô cát đế tht pht ra lăng đà bà. Nam mô na ra cn trì. Hê r ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đu du bng. A th dng. Tát bà tát đá, na ma bà dà. Ma pht đc đu. Đát dit tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê r. Ma ha b đ tát đa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê r đà dng. Câu lô câu lô yết mông. Đ lô đ lô pht xà da đế, ma ha pht xà da đế. Đà ra đà ra. Đa r ni. Tht pht ra da. Dá ra dá ra. M m. Pht ma ra. Mc đế l. Y hê y hê, tht na tht na. A ra sâm pht ra xá l, pht sa pht sâm. Pht ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê r. Sa ra sa ra. Tt r tt r. Tô rô tô rô. B đ d b đ d. B đà d b đà d. Di đế r d. Na ra cn trì. Đa l st ni na. Ba d ma na, sa bà ha. Tt đà d, sa bà ha. Ma ha tt đà d, sa bà ha. Tt đà du ngh. Tht bàn ra d, sa bà ha. Na ra cn trì, sa bà ha. Ma ra na ra, sa bà ha. Tt ra tăng a mc khư da, sa bà ha. Sa bà ma ha a tt đà d, sa bà ha. Gi cát ra a tt đà d, sa bà ha. Ba đà ma yết tt đà d, sa bà ha. Na ra cn trì bàn dà ra da, sa bà ha. Ma bà l thng yết ra d, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra d da. Nam mô a l da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra d, sa bà ha. Án, tt đin đô, Mn đa ra, Bt đà da, sa bà ha.

Nam mô Thp phương thường trú Tam bo (3 ln).

  • Chú Đại Bi cũng như các thần chú khác có công năng đem lại định lực cho người đọc tụng, được chư thiênLong thần Hộ pháp che chở người hiện tiền cũng như các vong linh quá cố. Ước mong quý Phật tử chí thành tụng niệm hoặc mật niệm mỗi ngày, nếu được.

THN CHÚ ĐI CHUN Đ

 Cúi đu quy y

 Phép Tô-tt-đế,

 Thành tâm đnh l

 Đng Tht-cu-chi,

 Nay con tán dương,

 Chú Đi Chun đ,

 Nguyn đc T bi,

 Xót thương gia h.

Nam mô tát đa nm, tam miu tam b đà, câu chi nm, đát đit tha : Án, chiết l ch l chun đ sa bà ha (7 ln).

 Đ t vn to các vng nghip,

 Đu do vô th tham, sân, si,

 T thân ming ý phát sinh ra,

 Đ t thy đu xin sám hi.

 THN CHÚ THT PHT DIT TI

Li bà li bà đế, cu ha cu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tì lê n đế, ma ha dà đế, chân lăng

 càn đế, sa bà ha (3 ln).

Nguyn ngày an lành đêm an lành,

Đêm ngày sáu thi thường an lành,

Tt c các thi đu an lành,

Xin nguyn T bi, thường gia h.

Nam mô Dược sư Lưu ly quang vương Pht (30 ln).

Nam mô A-di-đà Pht (10 ln).

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (10 ln).

Nam mô Đi bi Hi thượng Pht B-tát (10 ln).

KINH LÒNG BÁT NHÃ BA LA MT ĐA

B-tát quán t ti khi đi vào trí tu cùng tt sâu thm, soi thy năm un đu không, vượt mi kh ách.

Này Xá-li t, sc chng khác không, không chng khác sc, sc tc là không, không tc là sc. Th, tưởng, hành, thc cũng đu như vy.

Này Xá-li t, tướng không ca các pháp không sinh không dit, không sch không nhơ, không thêm không bt. Cho nên trong tánh không, không có sc, th, tưởng, hành, thc; không có mt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sc, tiếng, mùi, v, xúc, pháp; không có nhãn gii cho đến không có ý thc gii; không có vô minh cũng không có vô minh hết; cho đến không có già chết cũng không có già chết hết; không kh, tp, dit, đo, không trí cũng không đc, vì không s đc.

B-tát nương trí tu cùng tt nên tâm không ngăn ngi; vì không ngăn ngi, nên không s hãi, xa lìa mng tưởng điên đo, rt ráo Niết-bàn.

Chư Pht ba đi nương trí tu cùng tt nên chng được Vô thượng Chánh đng Chánh giác.

Thế nên biết trí tu cùng tt là thn chú ln, là thn chú sáng ln, là thn chú vô thượng, là thn chú không gì sánh bng, dt tr hết thy kh ách, chơn tht không hư, cho nên nói câu thn chú trí tu cùng tt; lin nói thn chú rng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, b đ sa bà ha.

THN CHÚ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG

Nam mô tam mãn đa mu đà nm, a bát ra đ, h đa xá, sa nng nm, đát dit tha. Án, khư khư, khư hế, khư hế, hng hng, nhp ph ra nhp ph ra, bát ra nhp ph ra bát ra nhp ph ra, đ st sá đ st sá, st trí r, st trí r, sa phn tra sa phn tra, phiến đ ca, tht r du, sa ph ha (3 ln).

t quy và đnh l

ng đng dy chp tay nim ln)

T quy y Pht, xin nguyn chúng sinh, th theo đo c, phát lòng vô thượng (1 ly).

T quy y Pháp, xin nguyn chúng sinh, thu rõ kinh tng, trí tu như bin (1 ly).

T quy y Tăng, xin nguyn chúng sinh, thng lý đi chúng, hết thy không ngi (1 ly).

HI HƯỚNG TIÊU TR NGHIP CHƯỚNG

ng ngay thng, chp tay đng nim)

 Nguyn tiêu ba chướng tr phiền não,

 Nguyn được trí tu thường sáng tỏ,

 Nguyn bao ti chướng thy tiêu tr

 Kiếp kiếp thường tu B-tát đo.

 (Xá 3 xá ri lui ra)

 

Ghi chú: Trong nhng bui l đông người, chúng ta có th b bt mt vài bài chú. Điu quan trng là tâm hn thanh tnh, an lac, chí thành lúc tng kinh.

______

NGHI THỨC CẦU SIÊU

*

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

(Thắp đèn, đốt trầm xong, toàn thể đứng ngay ngắn, chắp tay ngang ngực, mật niệm)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH

Án lam sa ha (7 lần)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH THÂN MIỆNG Ý

Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 lần)

(Vị Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương)

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

 Nguyện đem lòng thành kính

 Gửi theo đám mây hương,

 Phưởng phất khắp mười phương,

 Cúng dường ngôi Tam bảo,

 Thề trọn đời giữ đạo,

 Theo tự tánh làm lành,

 Cùng Pháp giới chúng sinh,

 Cầu Phật từ gia hộ,

 Tâm Bồ-đề kiên cố,

 Chí tu học vững bền;

 Xa bể khổ nguồn mê

 Chóng quay về bờ giác.

 Xá rồi đọc tiếp bài KỆ TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vô thượng,

 Ba cõi chẳng ai bằng,

 Thầy dạy khắp trời người,

 Cha lành chung bốn loại,

 Quy y tròn một niệm,

 Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

 Xưng dương cùng tán thán,

 Ức kiếp không cùng tận.

KỲ NGUYỆN

Nay có Phật tử tên là Pháp danh từ trần ngày tháng năm Chúng con một dạ chí thành, ngưỡng cầu Tam bảo, từ bi gia hộ cho hương linh, phát tâm Bồ-đề rộng lớn, dứt sạch nghiệp chướng sâu dày, sinh về thế giới an lành, khắp độ chúng sinh, đồng thành Phật đạo.

QUÁN TƯỞNG

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi vị Chủ lễ chắp tay, đứng thẳng và niệm lớn)

 Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng,

 Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

 Lưới Đế châuĐạo tràng,

 Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

 Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

 Cúi đầu xin thệ nguyện quy y

ĐẢNH LỄ

(Vị Chủ lễ xá ba xá rồi niệm lớn)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh Tăng, thường trú Tam bảo (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ, đại từ đại bi Bổn sư Thích-ca-mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn phật, Đại trí Văn Thù Sư lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh sơn hội thượng Phật, Bồ-tát (1 lạy).

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quan Thế Âm Bồ-tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát (1 lạy).

TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI 

 (Toàn thể đều tụng. Vui lòng xem nghi lễ Cầu an )

THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI

Li bà li bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tì lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, sa bà ha (3 lần).

 Đại từ Đại bi thương chúng sinh,

 Đại hỷ Đại xả cứu muôn loài,

 Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm,

 Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

 

Nam mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Thế Tôn.

 Nam mô Đa bảo Như Lai,

 Nam mô Bảo thắng Như Lai,

 Nam mô Diệu sắc thân Như Lai,

 Nam mô Quảng bác thân Như Lai,

 Nam mô Ly bố úy Như Lai,

 Nam mô Cam lồ vương Như Lai,

 Nam mô A Di Đà Như Lai,

 Nam mô Thập phương Thường trú Tam bảo (3 lần).

QUY Y LINH

Hương linh quy y Phật,

Hương linh quy y Pháp,

Hương linh quy y Tăng,

Hương linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

Hương linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.

Hương linh quy y Tăng, bậc tu hành tôn quý.

Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y trời, thần, quỷ, vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y ngoại đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp, không quy y thầy tà bạn ác.

Hương linh đã quy y Phật,

Hương linh đã quy y Pháp,

Hương linh đã quy y Tăng.

 *

Hương linh vốn tạo các vọng nghiệp,

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,

Hương linh thảy đều xin sám hối.


(Một mình vị Chủ lễ niệm lớn)

Nguyện, tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai chư Phật, tôn Pháp, hiền thánh Tăng, thường trú Tam bảo, tiếp độ hương linh, vãng sinh Cực lạc quốc.

Nguyện, Ta bà Giáo chủ đại từ, đại bi Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di-lặc tôn Phật, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Linh sơn Hội thượng Phật Bồ-tát, tiếp độ hương linh, vãng sinh Cực lạc quốc.

Nguyện, Tây phương Giáo chủ đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát, tiếp độ hương linh, vãng sinh Cực lạc quốc.


(Đồng lạy một lạy rồi đánh 3 tiếng chuông, chắp tay đồng niệm)

Quy mạng lễ A-di-đà Phật,

Ở phương Tây thế giới an lành,

Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ;

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ đại bi, tiếp dẫn Đạo sư A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần).

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần).

Nam mô Địa Tạng vương Bồ-tát (3 lần).

Nam mô Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ tát (3 lần).

(Đánh ba tiếng chuông)


TỤNG SÁM THẬP PHƯƠNG

Ba đời mười phương Phật,

A-di-đà bậc nhất,

Chín phẩm độ chúng sinh,

Oai đức không cùng cực,

Con nay vì Hương linh,

Sám hối ba nghiệp tội,

Phàm được bao phước thiện,

Chí tâm nguyện hồi hướng,

Nguyện cùng người niệm Phật,

Vãng sinh nước Cực lạc,

Thấy Phật ngộ vô sinh,

Phát tâm đại Bồ-đề,

Đoạn vô biên phiền não,

Tu vô lượng pháp môn,

Thệ nguyện độ chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo.

(Đánh ba tiếng chuông)

KINH LÒNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

(Xem Nghi thức Cầu an)

THẦN CHÚ VÃNG sinh tỊnh độ

Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tì, a di lị đá tất đam bà tì, a di lị đá tì ca lan đế, a di lị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa bà ha (3 lần).

tỰ quy và đảnh lễ

(Đồng đứng dậy chấp tay niệm lớn)

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy).

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lạy).

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy).

HỒI HƯỚNG VÃNG SINH

(Đứng ngay thẳng, chắp tay đồng niệm)

 Nguyện sinh Cực lạc cảnh phương Tây,

 Chín phẩm hoa Sencha mẹ,

 Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

 Bồ-tát bất thối là bạn hữu.

 (Xá 3 xá rồi lui ra)

______

 

NGHI THC SÁM HI

*

NIM HƯƠNG

(Thp đèn, đt trm xong, toàn th đng ngay ngn, chp tay, ngang ngc, mt nim)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH

Án lam sa ha (7 ln)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH THÂN MIỆNG Ý

Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa

Phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật

 độ hám (7 ln)

(V Ch l thp ba cây hương quỳ ngay thng, cm hương ngang trán, nim ln bài cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHT

 Nguyn đem lòng thành kính

 Gi theo đám mây hương,

 Phưởng pht khp mười phương,

 Cúng dường ngôi Tam bo,

 Th trn đi gi đo,

 Theo t tánh làm lành,

 Cùng Pháp gii chúng sinh,

 Cu Pht t gia h,

 Tâm B kiên c,

 Chí tu hc vng bn;

 Xa b kh ngun mê

 Chóng quay v b giác.

 Xá ri đc tiếp bài K TÁN PHT

 Đng Pháp vương vô thượng,

 Ba cõi chng ai bng,

 Thy dy khp tri người,

 Cha lành chung bn loi.

 Quy y tròn mt nim,

 Dt sch nghip ba kỳ,

 Xưng dương cùng tán thán,

 Ức kiếp không cùng tn.

KỲ NGUYỆN (tiếp đc)

Đ t chúng con nguyn ngôi Tam bo thường trú trong mười phương, đc Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht, đc tiếp dn đo sư A-di-đà Pht chng minh gia h. Chúng con lâu đi lâu kiếp, vì tánh hôn mê, chng k chánh tà, gây nhiu ti ác, tn người hi vt, báng Pht Pháp Tăng. Hôm nay mt d chí thành, nguyn xin sám hi. Ngưỡng mong oai đc t bi, ti chướng tiêu tr, căn lành tăng trưởng, cùng pháp gii chúng sinh, tu đo B, trang nghiêm phước tu, mt thi đng chng Vô thượng Chánh đng Chánh giác.

QUÁN TƯỞNG

ng dy cm hương lên lư ri v Ch l chp tay, đng thng và nim ln)

 Pht, chúng sinh tánh thường rng lng,

 Đo cm thông không th nghĩ bàn,

 Lưới Đế châu ví Đo tràng,

 Mười phương Pht bo hào quang sáng ngi.

 Trước bo ta thân con nh hin,

 Cúi đu xin th nguyn quy y.

ĐNH L

(V Ch l xá ba xá ri nim ln)

Chí tâm đnh l: Nam mô tn hư không, biến pháp gii, quá hin v lai, thp phương chư Pht, tôn Pháp, hin thánh Tăng, thường trú Tam bo (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Ta-bà giáo ch, đi t đi bi Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht, Đương lai h sinh Di-lc tôn Pht, Đi trí Văn Thù Sư li B-tát, Đi hnh Ph Hin B-tát, Linh sơn hi thượng Pht, B-tát (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Tây phương Cc lc thế gii, đi t đi bi A-di-đà Pht, Đi bi Quan Thế Âm B-tát, Đi lc Đi Thế Chí B-tát, Thanh tnh đi hi chúng B-tát (1 ly).

TRÌ NIM CHÚ ĐI BI  

 (Toàn th đu tng. Vui lòng xem Nghi lCầu an)

Nam mô Thp phương thường trú Tam bo (3 ln).

Đi t Đi bi thương chúng sinh,

Đi h Đi x cu muôn loài.

Tướng tt chói sáng t trang nghiêm,

Đ t chí tâm quy mng l.

 (Pht t đng ly)

Nam mô tn hư không biến pháp gii nht thiết chư Pht (1 ly).

Nam mô tn hư không biến pháp gii nht thiết tôn Pháp (1 ly).

Nam mô tn hư không biến pháp gii nht thiết Hin Thánh Tăng (1 ly).

Nam mô quá kh Tỳ-bà-thi  Pht (1 ly).

Nam mô Thi-khí Pht (1 ly).

Nam mô Tỳ-xá-phù Pht (1 ly).

Nam mô Câu-lưu-tôn Pht (1 ly).

Nam mô Câu-na-hàm Mâu-ni Pht (1 ly).

Nam mô Ca-diếp Pht (1 ly).

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht (1 ly).

Nam mô Pháp gii tng thân A-di-đà Pht (1 ly).

Nam mô Đi bi Quán Thế Âm B-tát (1 ly).

Nam mô Đo tràng hi thượng Pht B-tát (1 ly).

SÁM HI PHÁT NGUYN

ng quỳ tng)

 Đ t kính ly

 Đc Pht Thích Ca,

 Pht A-di-đà,

 Thp phương chư Pht,

 Vô thượng Pht pháp,

 Cùng thánh hin Tăng,

 Đ t lâu đi lâu kiếp,

 Nghip chướng nng n,

 Tham gin kiêu căng,

 Si mê lm lc.

 Ngày nay nh Pht,

 Biết s li lm,

 Thành tâm sám hi,

 Th tránh điu d,

 Nguyn làm vic lành,

 Nga trông ơn Pht,

 T bi gia h,

 Thân không tt bnh,

 Tâm không phin não;

 Hng ngày an vui tu tp,

 Pháp Pht nhim mu,

 Đ mau ra khi luân hi,

 Minh tâm kiến tánh,

 Trí tu sáng sut,

 Thn thông t ti,

 Đng cu đ các bc tôn trưởng ;

 Cha m, anh em, thân bng quyến thuc,

 Cùng tt c chúng sinh,

 Đu trn thành Pht đo.

 NIM PHT (Đng nim)

Thân Pht thanh tnh t lưu ly,

Trí Pht sáng ngi như trăng sáng,

Pht thế gian thường cu kh,

Tâm Pht không đâu không t bi;

Nam mô Đi t Đi bi A-di-đà Pht.

Nam mô A-di-đà Pht (30 ln).

Nam mô Đi bi Quán Thế Âm B- tát (3 ln).

Nam mô Đi Thế Chí B-tát (3 ln).

Nam mô Thanh tnh Đi hi chúng B-tát (3 ln).

 KINH LÒNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

 (Vui lòng xem Nghi thức Cầu an)

SÁM HỐI

(Ch l xướng)

Ti t tâm khi, đem tâm sám,

Tâm được tnh ri, ti lin tiêu,

Ti tiêu tâm tnh, thy đu không,

Thế mi tht là chơn sám hi.

Nam mô Cu sám hi B-tát ma-ha-tát (3 ln).

THẦN CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI

Li bà li bà đế, cu ha cu ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tì lê n đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, sa bà ha (3 ln).

t quy và đnh l

ng đng dy chp tay nim ln)

T quy y Pht, xin nguyn chúng sinh, th theo đo c, phát lòng vô thượng (1 ly).

T quy y Pháp, xin nguyn chúng sinh, thu rõ kinh tng, trí tu như bin (1 ly).

T quy y Tăng, xin nguyn chúng sinh, thng lý đi chúng, hết thy không ngi (1 ly).

HỒI HƯỚNG

Công đc sám hi khó nghĩ lường,

Vô biên thng phước đu hi  hướng,

Khp nguyn chúng sinh trong pháp gii,

Đu được vãng sinh v Cc lc.

 (Xá 3 xá ri lui ra)

 

 

NGHI THC L PHT

(của Gia đình Phật tử)

*

NIM HƯƠNG L BÁI

(Thp đèn, đt trm xong, toàn th đng ngay ngn, chp tay, ngang ngc, mt nim)

CHƠN NGÔN LÀM SẠCH NGOẠI CẢNH

Án lam sa ha (7 ln)

CHƠN NGÔN LÀM SCH THÂN MING Ý

Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 ln)

(V Ch l thp ba cây hương quỳ ngay thng, cm hương ngang trán, nim ln bài cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHT

Nguyn đem lòng thành kính

Gi theo đám mây hương,

Phưởng pht khp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam bo,

Th trn đi gi đo,

Theo t tánh làm lành,

Cùng Pháp gii chúng sinh,

Cu Pht t gia h,

Tâm B đ kiên c,

Chí tu hc vng bn;

Xa b kh ngun mê

Chóng quay v b giác.

 KỆ TÁN PHẬT

Đng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chng ai bng,

Thy dy khp tri người,

Cha lành chung bn loài.

Quy y tròn mt nim,

Dt sch nghip ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

c kiếp không cùng tn.

KỲ NGUYN (tiếp đc)

Đ t chúng con nguyn ngôi Tam bao thường trú trong mười phương, đc Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht, đc Tiếp dn đo sư A-di-đà Pht, cùng hết thy Thánh hin t bi gia h cho chúng đ t tâm B bn chc, t giác, giác tha, giác hnh viên mãn, cùng chúng sinh trong pháp gii ti chướng tiêu tr căn lành tăng trưởng, mt thi đng chng Vô thượng Chánh đng Chánh giác.

QUÁN TƯỞNG

ng dy cm hương lên lư ri chp tay, đng thng và nim ln)

Pht, chúng sinh tánh thường rng lng,

Đo cm thông không th nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví Đo tràng, 

Mười phương Pht bo hào quang sáng ngi.

Trước bo ta thân con nh hin,

Cúi đu xin th nguyn quy y.

ĐNH L

(V Ch l xá ba xá ri nim ln)

Chí tâm đnh l: Nam mô tn hư không, biến pháp gii, quá hin v lai, thp phương chư Pht, tôn Pháp, hin thánh Tăng, thường trú Tam bo (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Ta-bà giáo ch, đi t đi bi Bn sư Thích Ca Mâu Ni Pht, Đương lai h sinh Di-lc tôn Pht, Đi trí Văn Thù Sư li B-tát, Đi hnh Ph Hin B-tát, Linh sơn hi thượng Pht, B-tát (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Tây phương Cc lc thế gii, đi t đi bi A-di-đà Pht, Đi bi Quan Thế Âm B-tát, Đi lc Đi Thế Chí B-tát, Thanh tnh đi hi chúng B-tát (1 ly).


BÀI TNG SÁM HI

Đ t kính ly:

Đc Pht Thích-ca

Pht A-di-đà

Thp phương chư Pht,

Vô thượng Pht pháp,

Cùng thánh hin Tăng.

Đ t lâu đi lâu kiếp

Nghip chướng nng n

Tham gin kiêu căng,

Si mê lm lc,

Ngày nay nh Pht,

Biết s li lm,

Thành tâm sám hi

Th tránh điu d,

Nguyn làm vic lành.

Nga trông ơn Pht,

T bi gia h:

Thân không tt bnh,

Tâm không phin não,

Hng ngày an vui tu tp

Pháp Pht nhim mu.

Đ mau ra khi luân hi

Minh tâm kiến tánh,

Trí tu sáng sut,

Thn thông t ti,

Đng cu đ các bc tôn trưởng:

Cha m anh em,

Thân bng quyến thuc,

Cùng tt c chúng sinh,

Đu trn thành Pht đo.

 NIM PHT

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu- ni Pht (10 ln).

Nam mô A-di-đà-pht (10 ln).

Nam mô đương lai h sinh Di-l tôn Pht (10 ln).

Nam mô đi trí Văn Thù Sư li Btát (3 ln).

Nam mô Đi hnh Ph Hin B-tát (3 lần)

Nam mô Đi bi Quán Thế Âm B- tát (3 ln).

Nam mô Linh sơn Hi thượng Phật  B-tát (3 ln).

 HI HƯỚNG

Ba đi mười phương Pht,

A Di Đà bc nht.

Chín phm đ chúng sinh,

Oai đc không cùng cc.

Đ t nguyn quy y,

Sám hi ba nghip ti.

Phàm được bao phước thin,

Chí tâm nguyn hi hướng.

Nguyn cùng người nim Pht,

Cm ng hin theo thi.

Lâm chung cnh Tây phương,

Rõ ràng bày trước mt,

Thy nghe đu tinh tn,

Đng sanh nước Cc Lc.

Thy Pht thoát sanh t,

Như Pht đ hết thy.

Đon vô biên phin não,

Tu vô lượng Pháp môn,

Th nguyn đ chúng sanh,

Đu trn thành Pht đo.

Chúng sinh không s lượng,

Th nguyn đu đ khp,

Phin não không cùng tn,

Th nguyn đu dt sch.

Pháp môn không k xiết,

Th nguyn đu tu hc,

Pht đo không gì hơn,

Th nguyn được viên thành.

THN CHÚ VÃNG sinh tnh đ

Nam mô a di đa bà d, đá tha dà đá d, đá đa d tha, a di l đô bà tì, a di l đá tt đam bà tì, a di l đá tì ca lan đế, a di l đá tì ca lan đá, dà di n, dà dà na, ch đa ca l, sa bà ha (3 ln).

T quy và đnh l

ng đng dy chp tay nim ln)

T quy y Pht, xin nguyn chúng sinh, th theo đo c, phát lòng vô thượng (1 ly).

T quy y Pháp, xin nguyn chúng sinh, thu rõ kinh tng, trí tu như bin (1 ly).

T quy y Tăng, xin nguyn chúng sinh, thng lý đi chúng, hết thy không ngi (1 ly).

HI HƯỚNG CHÚNG SINH

ng ngay thng, chp tay đng nim)

Nguyn đem công đc ny,

Hướng v khp tt c,

Đ tchúng sinh,

Đu trn thành Pht đo.

(Xá 3 xá ri lui ra)

 

 

______


 

NGHI THC L KHÁNH ĐN

*

NIM HƯƠNG L BÁI

(Thp đèn, đt trm xong, toàn th đng ngay ngn, chp tay, ngang ngc, mt nim)

CHƠN NGÔN LÀM SCH NGOI CNH

Án lam sa ha (7 ln)

CHƠN NGÔN LÀM SCH THÂN MING Ý

Án ta phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 ln)

(V Ch l thp ba cây hương quỳ ngay thng, cm hương ngang trán, nim ln bài Cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHT

Nguyn đem lòng thành kính

Gi theo đám mây hương,

Phưởng pht khp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam bo,

Th trn đi gi đo,

Theo t tánh làm lành,

Cùng Pháp gii chúng sinh,

Cu Pht t gia h,

Tâm B kiên c,

Chí tu hc vng bn;

Xa b kh ngun mê

Chóng quay v b giác.

K TÁN PHT

Đng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chng ai bng,

Thy dy khp tri người,

Cha lành chung bn loài.

Quy y tròn mt nim,

Dt sch nghip ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

c kiếp không cùng tn.

KỲ NGUYN (tiếp đc)

Nay chính là ngày đc Thế Tôn giáng thế đ hóa đ chúng sinh. Chúng con mt d vui mng, cúng dường k nim. Kính dâng mt nén tâm hương, ba nghip tinh cn, cúi đu đnh l, nguyn y li Pht dy, trì tng kinh chú, xưng tán hng danh, quyết theo Pht Pháp làm lành, báo đn công ơn hóa đ. Tâm B kiên c, chí tu hc vng bn, cùng pháp gii chúng sinh, nghip chướng tiêu tr, căn lành viên mãn, mau chng qu Vô thượng Chánh đng Chánh giác. Ngưỡng mong Pht trí cao vi, t bi chng giám.

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht (3 ln).

QUÁN TƯỞNG

ng dy cm hương lên lư ri chp tay, đng thng và nim ln)

Pht, chúng sinh tánh thường rng lng,

Đo cm thông không th nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví Đo tràng,

Mười phương Pht bo hào quang sáng ngi.

Trước bo ta thân con nh hin,

Cúi đu xin th nguyn quy y.

ĐNH L

(V ch l xá ba xá ri nim ln)

Chí tâm đnh l: Nam mô tn hư không, biến pháp gii, quá hin v lai, thp phương chư Pht, tôn Pháp, hin thánh Tăng, thường trú Tam bo (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Sa bà giáo ch, đi t đi bi Bn sư Thích-ca-mâu-ni Pht, Đương lai h sinh Di-lc tôn Pht, Đi trí Văn Thù Sư Li B-tát, Đi hnh Ph Hin B-tát, Linh sơn hi thượng Pht, B-tát (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Tây phương Cc lc thế gii, đi t đi bi A-di-đà Pht, Đi bi Quan Thế Âm B-tát, Đi lc Đi Thế Chí B-tát, Thanh tnh đi hi chúng B-tát (1 ly).

TRÌ NIM CHÚ ĐI BI
(Toàn thể đều tụng. Vui lòng xem Nghi thức Cầu an))

BÀI TNG KHÁNH ĐN

Đ t hôm nay,

Gp ngày Khánh Đn,

Mt d vui mng,

Cúi đu đnh l

Thp phương tam thế,

Điu ng Như Lai,

Cùng Thánh, Hin, Tăng,

Chúng con cùng pháp gii chúng sinh,

Bi thiếu nhân lành,

Thy đu sa đa;

Tham sân chp ngã,

Quên hn đường v,

Nhim ái si mê

Tù trong lc đo,

Trăm dây phin não,

Nghip báo không cùng,

Nay nh Pht t Năng nhân,

Dũ lòng lân mn,

Không n sinh linh thiếu phước,

Nng kiếp luân hi,

Đêm dài tăm ti,

Đuc tu rng soi

Nguyn cu muôn loài,

Pháp dùng phương tin,

Ta-bà th hin,

Thích chng th sinh,

Thánh Ma-gia mng ng đim lành,

Vua Tnh-phn phước sinh con tho,

Ba mươi hai tướng tt,

Va mười chín tui xuân,

Lòng t ái cc thun,

Chí xut trn quá mnh,

Ngai vàng quyết tránh,

Tìm li xut gia,

Sáu năm kh hnh rng già,

By tht nghiêm tinh thin ta,

Chng thành đo qu,

Hàng phc ma binh,

Ba cõi đu dy tiếng hoan nghinh,

Muôn vt thy nh ơn tế đ.

Chúng con nguyn:

Dt b vng tình ngoan c,

Hc đòi đc tánh quang minh,

Cúi xin Pht t giám thành,

T bi gia h,

Chúng con cùng pháp gii chúng sinh,

Chóng thành đo c.

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu-ni

 Pht (30 ln).

Nam mô Đi trí Văn Thù Sư li  B-tát (3 ln).

Nam mô Đi hnh Ph Hin B-tát (3 ln).

Nam mô Đi bi Quán Thế Âm B- tát (3 ln).

Nam mô Đo tràng Hi thượng Pht, B-tát (3 ln).

KINH LÒNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

(vui l òng xem Nghi thức Cầu an)

t quy và đnh l

ng đng dy chp tay nim ln)

T quy y Pht, xin nguyn chúng sinh, th theo đo c, phát lòng vô thượng (1 ly).

T quy y Pháp, xin nguyn chúng sinh, thu rõ kinh tng, trí tu như bin (1 ly).

T quy y Tăng, xin nguyn chúng sinh, thng lý đi chúng, hết thy không ngi (1 ly).

HI HƯỚNG CHÚNG SINH

ng ngay thng, chp tay đng nim)

Nguyn đem công đc ny,

Hướng v khp tt c,

Đ tchúng sinh,

Đu trn thành Pht đo.

 (Xá 3 xá ri lui ra)

 

______

 

NGHI THC L VU LAN

*

NIM HƯƠNG L BÁI

(Thp đèn, đt trm xong, toàn th đng ngay ngn, chp tay, ngang ngc, mt nim)

CHƠN NGÔN LÀM SCH NGOI CNH

Án lam sa ha (7 ln)

CHƠN NGÔN LÀM SCH THÂN MING Ý

Án sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 ln)

(V Ch l thp ba cây hương quỳ ngay thng, cm hương ngang trán, nim ln bài Cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHT

Nguyn đem lòng thành kính

Gi theo đám mây hương,

Phưởng pht khp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam bo,

Th trn đi gi đo,

Theo t tánh làm lành,

Cùng Pháp gii chúng sinh,

Cu Pht t gia h,

Tâm B kiên c,

Chí tu hc vng bn;

Xa b kh ngun mê

Chóng quay v b giác.

 K TÁN PHT

Đng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chng ai bng,

Thy dy khp tri người,

Cha lành chung bn loài.

Quy y tròn mt nim,

Dt sch nghip ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

c kiếp không cùng tn.

KỲ NGUYN (tiếp đc)

Nay chính là ngày chư Tăng xut h, đem đc lành chú nguyn chúng sanh, chúng con mt d chí thành, cúng dường trì tng, đem công đc này, nguyn khp mười phương, ba ngôi Tam bo, đc Thích Ca-Mâu-ni Pht, cùng các v B-tát, tnh đc chúng Tăng, t bi gia h cho tiên vong đ t cùng c chúng sanh, sm rõ đường lành, thoát vòng mê mui, ra khi u đ, siêu sinh Lc quc. Ngưỡng mong oai đc vô cùng, xót thương tiếp đ.

Nam mô Thp phương thường trú Tam bo (3 ln).

QUÁN TƯỞNG

ng dy cm hương lên lư ri chp tay, đng thng và nim ln)

Pht, chúng sinh tánh thường rng lng,

Đo cm thông không th nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví Đo tràng,

Mười phương Pht bo hào quang sáng ngi.

Trước bo ta thân con nh hin,

Cúi đu xin th nguyn quy y.

ĐNH L

(V Ch l xá ba xá ri nim ln)

Chí tâm đnh l: Nam mô tn hư không, biến pháp gii, quá hin v lai, thp phương chư Pht, tôn Pháp, hin thánh Tăng, thường trú Tam bo (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Sa bà giáo ch, đi t đi bi Bn sư Thích-ca-mâu-ni Pht, Đương lai h sinh Di-lc tôn Pht, Đi trí Văn Thù Sư li B-tát, Đi hnh Ph Hin B-tát, Linh sơn hi thượng Pht, B-tát (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Tây phương Cc lc thế gii, đi t đi bi A-di-đà Pht, Đi bi Quan Thế Âm B-tát, Đi lc Đi Thế Chí B-tát, Thanh tnh đi hi chúng B-tát (1 ly).

TRÌ NIM CHÚ ĐI BI  

 (Toàn th đu tng. Vui l òng xem Nghi thức Cầu an)

BÀI TNG VU LAN (đng tng)

Đ t chúng con,

Vâng li Pht dy:

Ngày rm tháng by,

Gp hi Vu Lan,

Phm vũ huy hoàng,

Đt hương đnh l,

Thp phương tam thế,

Pht, Pháp, Thánh, Hin,

Noi gương đc Mc-kin-liên,

Nguyn làm con tho,

Lòng càng áo não,

Nh nghĩa thân sanh,

Con đến trưởng thành,

M dày gian kh,

Ba năm nhũ b,

Chín tháng cưu mang,

Không ngt lo toan,

Quên ăn b ng;

m no đy đ,

Cy có công cha,

Chng qun yếu già,

Sinh nhai lam lũ,

Quyết cùng hoàn vũ,

Phn đu nuôi con,

Giáo dc vuông tròn,

Đem đường hc đo,

Đ t ơn sâu chưa báo,

H phn kém hèn,

Gi ny quỳ trước đài sen,

Chí thành cung knh:

Đo tràng thanh tnh,

Tăng bo trang nghiêm,

Hoc tha T t,

Hoc hin tham thin,

Đy đ thin duyên,

D lòng lân mn,

H nim cho:

By kiếp cha m chúng con,

Đượm nhun mưa pháp;

Còn ti thế:

Thân tâm yên n,

Phát nguyn tu trì;

Đã qua đi:

Ac đo xa lìa,

Chóng thành Pht qu,

Nga trông các đc Như Lai,

Khp cõi hư không,

T bi gia h.

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht (30 ln).

Nam mô A-di-đà Pht (10 ln).

Nam mô Đi hiếu Mc-kin-liên B-tát (10 ln).

Nam mô Đa Tng Vương B-tát (10 ln).

Nam mô Thanh tnh đi hi chúng B-tát (10 ln).

KINH LÒNG BÁT NHÃ BA LA MT ĐA

(vui lòng xem Nghi thức Cầu an)

t quy và đnh l

ng đng dy chp tay nim ln)

T quy y Pht, xin nguyn chúng sinh, th theo đo c, phát lòng vô thượng (1 ly).

T quy y Pháp, xin nguyn chúng sinh, thu rõ kinh tng, trí tu như bin (1 ly).

T quy y Tăng, xin nguyn chúng sinh, thng lý đi chúng, hết thy không ngi (1 ly).

HI HƯỚNG CHÚNG SINH

ng ngay thng, chp tay đng nim)

Nguyn đem công đc ny,

Hướng v khp tt c,

Đ tchúng sinh,

Đu trn thành Pht đo.

(Xá 3 xá ri lui ra)

 

______

 

NGHI THC L THÀNH ĐO

*

NIM HƯƠNG L BÁI

(Thp đèn, đt trm xong, toàn th đng ngay ngn, chp tay, ngang ngc, mt nim)

CHƠN NGÔN LÀM SCH NGOI CNH

Án lam sa ha (7 ln)

CHƠN NGÔN LÀM SCH THÂN MING Ý

Án ta phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám (7 ln)

(V Ch l thp ba cây hương quỳ ngay thng, cm hương ngang trán, nim ln bài Cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHT

Nguyn đem lòng thành kính

Gi theo đám mây hương,

Phưởng pht khp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam bo,

Th trn đi gi đo,

Theo t tánh làm lành,

Cùng Pháp gii chúng sinh,

Cu Pht t gia h,

Tâm B kiên c,

Chí tu hc vng bn;

Xa b kh ngun mê

Chóng quay v b giác.

 K TÁN PHT

Đng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chng ai bng,

Thy dy khp tri người,

Cha lành chung bn loài.

Quy y tròn mt nim,

Dt sch nghip ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

c kiếp không cùng tn.

KỲ NGUYN (tiếp đc)

Nay chính là ngày đc Thế Tôn Thành Đo, đem pháp mu giáo hóa thế gian. Chúng con mt d vui mng, cúng dường k nim. Kính dâng mt nén tâm hương, ba nghip tinh cn, cúi đu đnh l, nguyn y li Pht dy, trì tng kinh chú, xưng tán hng danh, quyết theo Pht pháp làm lành, báo đn công ơn hóa đ, tâm B kiên c, chí tu hc vng bn, cùng pháp gii chúng sinh, nghip chướng tiêu tr, căn lành viên mãn, mau chng qu Vô thượng B. Ngưỡng mong Pht trí cao vi, t bi chng giám.

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht (3 ln).

QUÁN TƯỞNG

ng dy cm hương lên lư ri chp tay, đng thng và nim ln)

Pht, chúng sinh tánh thường rng lng,

Đo cm thông không th nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví Đo tràng,

Mười phương Pht bo hào quang sáng ngi.

Trước bo ta thân con nh hin,

Cúi đu xin th nguyn quy y.


ĐNH L

(V ch l xá ba xá ri nim ln)

Chí tâm đnh l: Nam mô tn hư không, biến pháp gii, quá hin v lai, thp phương chư Pht, tôn Pháp, hin thánh Tăng, thường trú Tam bo (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Sa bà giáo ch, đi t đi bi Bn sư Thích-ca-mâu-ni Pht, Đương lai h sinh Di-lc tôn Pht, Đi trí Văn Thù Sư li B-tát, Đi hnh Ph hin B-tát, Linh sơn hi thượng Pht, B-tát (1 ly).

Chí tâm đnh l: Nam mô Tây phương Cc lc thế gii, đi t đi bi A-di-đà Pht, Đi bi Quan Thế Âm B-tát, Đi lc Đi Thế Chí B-tát, Thanh tnh đi hi chúng B-tát (1 ly).


TRÌ NIM CHÚ ĐI BI 

(Toàn th đu tng. Vui l òng xem Nghi thức Cầu an)

).

BÀI TNG TRONG NGÀY L PHT THÀNH ĐO

Hào quang chiếu diu,

Sáng ta mười phương,

Ng lý chơn thường,

Phá màn hôn ám,

Đ t lòng thành bái sám,

Trước đin dâng hoa,

Cúng dường Pht t Thích-ca,

Ba ngôi Thường trú,

Đ t chúng con,

Nhân lành chưa đ,

Nghip báo theo hoài,

Nay nhn Pht Như Lai,

Giáng trn cu đ,

Sáu năm kh hnh,

By tht tham thin,

Ma oán dp yên,

Thn long che ch,

Tâm quang rc r,

Chng lc thn thông,

L chiếu minh tinh,

Đo thành Chánh giác;

Tri, người hoan lc,

Dy tiếng hoan hô,

Năm mươi năm hóa đ,

Ba trăm hi đàm kinh,

Cu phàm ngu thoát khi mê đ,

Tiếp hin thánh siêu sinh Tnh đ,

Muôn đi xưng tán,

Vn đc Hng danh!

Đ t chí thành,

L bày k nim.

Tâm hương phng hiến,

Gi chút báo ân;

Nga trông vô thượng Pháp vương,

T bi gia h.

Nam mô Bn sư Thích-ca Mâu-ni Pht (30 ln).

Nam mô Đi trí Văn Thù Sư li B- tát (3 ln).

Nam mô Đi hnh Ph Hin B-tát  (3 ln).

Nam mô Đi bi Quán Thế Âm B- tát (3 ln).

Nam mô Đo tràng hi thượnPht, B-tát (3 ln).


KINH LÒNG BÁT NHÃ BA LA MT ĐA

(Vui lòng xem Nghi thức Cầu an)

 (Đng đng dy chp tay nim ln)

T quy y Pht, xin nguyn chúng sinh, th theo đo c, phát lòng vô thượng (1 ly).

T quy y Pháp, xin nguyn chúng sinh, thu rõ kinh tng, trí tu như bin (1 ly).

T quy y Tăng, xin nguyn chúng sinh, thng lý đi chúng, hết thy không ngi (1 ly).

HI HƯỚNG CHÚNG SINH

ng ngay thng, chp tay đng nim)

Nguyn đem công đc ny,

Hướng v khp tt c,

Đ tchúng sinh,

Đu trn thành Pht đo.

 (Xá 3 xá ri lui ra)

 

 

______

 

 VÀI LỜI CỦA NGƯỜI BIÊN TẬP

Sau phần Nghi lễ, chúng tôi giới thiệu 8 bài về Thiền giác ngộ (meditation for enlightenment), và hai một bài Tịnh độ. Nếu hành giả đạt dược nhất tâm bất loạn thì Tịnh độ cũng giống như Thiền. Về Thiền, có thể chọn một phương pháp tu nào đó thích hợp với mình. Thiền cho sức khỏe (meditation for health) thì đã được trình bày trong bài THIỀN và NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.
Gần đây trên các báo chí Hoa Kỳ và trên cộng đồng mạng có đề cập đến nhiều về từ ngữ WOKE và có nhiều độc giả hỏi về ý nghĩa của từ này. Chúng tôi cũng không biết rõ về ý nghĩa và xuất xứ của từ này, nên có cuộc trò chuyện với AI (trí thông minh nhân tạo) như sau:
Theo Biên niên sử Urangkhathat (Phrathat Phanom), bảo tháp cất giữ 9 xá lợi xương bàn chân của Đức Phật. Khách du lịch đã tụ tập trên lối đi dạo ven sông ở Nong Khai để xem bảo tháp trong khi những người khác đi thuyền để quan sát cận cảnh. Mực nước sông rút dần cho thấy cấu trúc cổ xưa đang bị xói mòn do dòng chảy của sông Mekong, đang bào mòn lớp đá bên ngoài của tháp.