Mục Lục

05/07/201112:00 SA(Xem: 8579)
Mục Lục


THERAVĀDA - PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
CƯ SĨ GIỚI PHÁP
Tỳ kheo Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu) biên soạn
PL. 2550 - TL. 2006

MỤC LỤC

Chương I. Cư sĩ trong Phật giáo 
I.1. Tứ chúng Phật giáo 
I.2. Ý nghĩa U-bà-tắc và U-bà-di 
I.3. Những cư sĩ đầu tiên 

Cận sự nam đầu tiên qui y nhị bảo 
Cận sự nam đầu tiên qui y Tam bảo 
Cận sự nữ đầu tiên qui y Tam bảo 
I.4. Những cư sĩcông hạnh lớn 
Người cư sĩ xây dựng ngôi chùa đầu tiên
Người cư sĩ hộ độ Tam bảo tích cực 
Người cư sĩ hộ pháp quan trọng 
I.5. Quả vị tu hành của người cư sĩ 
I.6. Vai trò cư sĩ trong Phật giáo 
Vai trò hộ pháp 
Vai trò thừa tự pháp 
Chương II. Các pháp môn thuyết cho cư sĩ 
II.1. Mười hạng cư sĩ 
II.2. Năm pháp tánh người cận sự Tam bảo 
II.3. Mười đức lành của người Phật tử 
II.4. Bốn điều hạnh phúc của cư sĩ 
II.5. Bốn pháp tạo lợi ích hiện tại 
II.6. Bốn pháp đem lại lợi ích tương lai 
II.7. Bốn đức hạnh người tại gia 
II.8. Bốn pháp thịnh của gia đình 
II.9. Tám nguồn công đức sanh trời người 
II.10. Bốn sự chung sống gia đình 
II.11. Bốn nhân duyên tạo xứng đôi vợ chồng 
II.12. Năm nghề buôn bán trái đạo của cư sĩ 
II.13. Mười bất thiện nghiệp đạo 
II.14. Mười thiện nghiệp đạo 
II.15. Mười phước nghiệp sự, thập hạnh phúc 
II.16. Bảy pháp bất thối của người cư sĩ 
II.17. Bảy pháp suy thoái của người cư sĩ 
II.18. Tám lỗi lầm khiến tăng chúng úp bát 
II.19. Chín khuyết điểm - Tăng không đến nhà 
II.20. Sáu cửa suy vong cho người cư sĩ 
II.21. Bốn hạng ngụy bằng hữu 
II.22. Bốn hạng chân bằng hữu 
II.23. Các bổn phận giữa cha mẹ và con cái 
II.24. Các bổn phận giữa thầy và trò 
II.25. Các bổn phận giữa vợ và chồng 
II.26. Các bổn phận giữa bạn bè chủ khách 
II.27. Các bổn phận giữa người chủ và người làm 
II.28. Các bổn phận giữa cư sĩsa môn 

Chương III. Pháp môn tu tập của cư sĩ 
III.1. Qui y Tam bảo (Tisaraṇagamana) 
Ý nghĩathái độ qui y 
Yếu tố để thành tựu qui y 
Hình thức qui y 
Sự kiện bợn nhơ qui y 
Sự kiện đứt đoạn qui y 
Lợi ích của sự qui y 
III.2. Hạnh bố thí (dāna) 
Ý nghĩa pháp bố thí 
Điều kiện bố thí 
Hình thức bố thí 
Tâm lý bố thí 
Cung cách bố thí 
Quả phúc bố thí 
III.3. Hạnh trì giới (sīla) 
Ý nghĩa pháp trì giới 
Yếu tố trì giới 
Phân loại giới của người cư sĩ 
Chi của giới 
Pháp hỗ trợ cho giới 
Quả phúc của sự trì giới 
III.4. Hạnh tu tiến (bhāvanā) 
Ý nghĩa tu tiến 
Các hình thức tu tiến 
Pháp môn tu tiến cho người cư sĩ 
Điều kiện cho việc thực hành tu tiến 
Tu tiến với đề tài tùy niệm
Niệm Phật 
Niệm pháp 
Niệm Tăng 
Niệm giới 
Niệm thí 
Niệm thiên 
Niệm chết 
Niệm thân 
Niệm hơi thở 
Niệm tịch tịnh 
Tu tiến với đề tài bốn phạm trú
Tu tập tâm từ 
Tu tập tâm bi 
Tu tập tâm hỷ 
Tu tập tâm xả 
Tu tiến với đề tài quán tưởng 
Chương IV. Các nghi thức khóa lễ 
IV.1. Nghi thức tụng niệm 
IV.2. Nghi thức qui y 
IV.3. Nghi thức thọ ngũ giới 
IV.4. Nghi thức thọ bát quan trai giới 
IV.5. Nghi thức sám hối lệ kỳ mỗi nửa tháng 
IV.6. Nghi thức thính pháp 
IV.7. Nghi thức lễ cầu an 
IV.8. Nghi thức lễ cầu siêu 
IV.9. Nghi thức chúc thọ 
IV.10. Nghi thức cúng dường trai tăng 
IV.11. Nghi thức cúng dường bát hội 
IV.12. Nghi thức cúng dường y tắm mưa 
IV.13. Nghi thức cúng dường y kaṭhina 
IV.14. Nghi thức cúng dường y ngoại thời 
IV.15. Nghi thức cúng dường liêu cốc 
IV.16. Nghi thức cúng dường hội trường 
IV.17. Nghi thức cúng chánh điện 
IV.18. Nghi thức cúng dường thuốc trị bệnh 
IV.19. Nghi thức cúng dường tứ sự 
IV.20. Nghi thức ấn tống kinh sách 
IV.21. Nghi thức lễ an vị Phật 
IV.22. Nghi thức lễ nhiễu Phật 
Chương Phụ lục. Các vấn đề cần biết 

Vấn đề thờ cúng của người Phật tử 
Vấn đề lễ nghi của người Phật tử 
Vấn đề trang phục của người Phật tử 
Vấn đề ngôn ngữ của người Phật tử 
Vấn đề ẩm thực của người Phật tử 
Vấn đề hưởng thụ của người Phật tử 

LỜI GIỚI THIỆU

Cư Sĩ Giới Pháp là tập sách giáo khoa Phật học của người cư sĩ, giải thích rõ ràng về nghi lễ giới luậtpháp môn tu cho người Phật tử tại gia biết để thực hành cho đúng ý nghĩa cận sự nam, cận sự nữ (hay thiện nam, tín nữ) trong Phật giáo.

Mặc dù đời sống của người Phật tử đặt trên tinh thần tự giác, và giáo lý nhà Phật cũng không phải là giáo điều áp đặt, bắt buộc tín đồ phải chấp nhận, thế nhưng cũng có những điều nên làm và những điều nên tránh, được y cứ trên luật nhân quả nghiệp báoĐức Phật là đấng Đạo Sư sáng suốt thấy rõ chân lý, như các nhà khoa học phát minh những công thức điện học, quang học v.v...

Những giới pháp trong quyển Cư Sĩ Giới Pháp này như là những công thức hơn là giáo điều, để giúp người cư sĩ tại gia tu tập tiến hóa.

Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử

Namo buddhāya. 
Tỳ Kheo Giác Chánh
 
 

LỜI NÓI ĐẦU

Người tu Phật có hai giới, giới xuất gia và giới tại gia. Giới tại gia là những nam, nữ cư sĩniềm tin Phật pháp, tạo thiện phước, cũng tu tập nhưng chưa rời bỏ gia đình

Người cư sĩ cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn vong của Phật giáo. Người cư sĩ cần phảikiến thức Phật pháp căn bản và biết về lễ nghi khi đến chùa làm phước hay ở nhà xử sự cho hợp lẽ đạo. Tất nhiên, có sự khác biệt giữa Phật tử Nam Tông, Phật tử Bắc TôngPhật tử Khất Sĩ. Ở đây quyển Cư Sĩ Giới Pháp này nhằm hướng dẫn cho cư sĩ Phật tử Nam Tông.

Đã từ lâu Phật tử Nam Tông vẫn mong mỏi có được một quyển kinh hướng dẫn luật nghipháp môn tu tập cho hàng cư sĩ.

Những quyển kinh Nhật Hành của cư sĩ hay quyển Kinh Tụng cho người tại gia đã được các vị Hòa Thượng như Ngài Hộ Tông, Ngài Pháp Tri biên soạn, cũng đáp ứng được nguyện vọng của Phật tử. Nhưng gọi là để nêu rõ nét về vai trò cư sĩ, nghi lễ thực hành, pháp môn tu tập dành riêng cho cư sĩ ... thì phải nói là chưa có quyển kinh Nhật Hành nào đáp ứng được.

Chúng tôi tài hèn sức mọn nhưng cũng cố gắng sưu tập và biên soạn quyển Cư Sĩ Giới Pháp này nhằm đáp ứng nguyện vọng của giới Phật tử cư sĩ. Thật ra, chúng tôi đã san định lại quyển Cư Sĩ Giới Pháp ấn hành năm Tân Dậu 1981, của Hội Học Tam Tạng do Thượng Tọa Giác Chánh chủ xướng; nay chúng tôi soạn lại theo sự yêu cầu và khích lệ của Thượng Tọa

Quyển Cư Sĩ Giới Pháp này, gồm có năm chương:

Chương I - Cư sĩ trong Phật giáo
Chương II - Các pháp môn dành cho cư sĩ 
Chương III - Pháp tu tập của cư sĩ 
Chương IV - Các nghi thức khóa lễ 
Chương Phụ lục - Các vấn đề cần biết

Chúng tôi soạn trích dẫn từ Kinh tạng, Luật tạng những điều Đức Phật thuyết liên quan đến đời sống người cư sĩ; riêng phần nghi lễ thì chúng tôi soạn dựa theo các kinh Nhật Hành đã có và cũng theo kinh nghiệm cá nhân qua quá trình hướng dẫn Phật tử từ trước đến nay.

Chúng tôi thật sự rất mạo muội khi làm công việc này. Nhưng với thiện chí phụng sự Phật pháp và giúp ích cho hàng Phật tử cư sĩ, chúng tôi mong được sự khích lệ của chư tăng, không phải là sự khiển trách; cũng mong giúp nhiều lợi ích cho tín đồ Phật giáo Nam Tông. Được vậy chúng tôi rất hoan hỷmãn nguyện.

Mong cho Phật pháp thịnh hành, tứ chúng đồng tu trong niềm an lạc.

Tỳ Kheo Giác Giới
Bodhisīlabhikkhu
 
 

10-26-2007 11:23:46

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 75666)
17/08/2010(Xem: 120104)
16/10/2012(Xem: 65262)
23/10/2011(Xem: 68144)
01/08/2011(Xem: 416375)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.