Lễ Phật Đản - Thành Đạo

29/04/20193:49 CH(Xem: 3776)
Lễ Phật Đản - Thành Đạo

KINH PHẬT VÀ CÁC NGHI THỨC
Thích Đạt Ma Phổ Giác biên soạn
Chùa Thiên Khánh
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

 

LỄ PHẬT ĐẢN & THÀNH ĐẠO

Nam-Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh.   (O)

Nam-Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tác Đại Chứng Minh.  (O)

Nam-Mô Bồ-Tát Quán Thế Âm Tác Đại Chứng Minh.     (O)

Nam-Mô Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tác Đại Chứng Minh.     (O)

Nam mô chư liệt vị tiền nhân ông bà tổ tiên tác đại chứng minh (O)

Nam mô chư vị tổ sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam tác đại chứng minh (O)

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Chúng con....

Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Nam-mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần) (OOO)

Hôm nay là ngày ... tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối tụng Kinh Phật đản sinh.O

Cúi mong Tam bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho chính pháp được

lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.(O)

Thứ nguyện đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam bảo, tin cõi Phật an vui. (O)

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.(O)

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

CA NGỢI TAM BẢO

Phật là đấng giác ngộ mình,

Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.

Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.(O)

Pháp là phương thuốc diệu thay,

Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh,

Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.(O)

Tăng là những bậc chân tu,

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

Độ đời thoát khỏi tham si.... khổ sầu.(O) Nam-mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)(OOO)

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh.

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.(OOO)

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy) (OOO)

(Bắt đầu vô chuông mõ)

Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH •

Lạy đấng thầy ba cõi,

Quy mạng Phật mười phương,

Nay con phát nguyện lớn,

Tụng kinh Phật đản sinh,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ muôn loài,

Nguyện cho người thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ-đề,

Sống an vui giải thoát. O Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) (OOO)

Hôm nay là ngày Phật Đản lần thứ 2640 hoặc

(Hôm nay là ngày Phật Thành Đạo), Phật lịch 2560 hoặc

KINH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

Ngài là Thái tử, tên Sĩ Đạt Ta Có mẹ có cha, giống như mọi người.

Mẹ là hoàng hậu, Thánh mẫu Ma Da Đức vua Tịnh Phạn, là cha của Ngài.

Ngày rằm tháng tư, Thái tử ra đời Sinh xong bảy ngày, hoàng hậu sanh thiên.

Kế mẫu em bà, thay chị nuôi con Đến khi khôn lớn, vua cha cưới vợ.

Công chúa xinh đẹp, Da Du Đà La Tính nết hiền hòa, con vua Thiện Giác.

Thật là xứng đôi, trai tài gái sắc

Tuy sống giàu sang, trong cảnh huy hoàng.(O)

Một hôm Thái tử, dạo chơi bốn cửa

Tìm hiểu sự sống, dân tình ra sao?

Thấy cảnh người già, thân hình tiều tụy Đi đứng khó khăn, gối mỏi lưng còng.

Rồi thấy người bệnh, nằm rên một chỗ Tâm thần bấn loạn, đau khổ não nề.

Lại thấy một người, ruồi bu kiến đậu Nằm yên một chỗ, chẳng còn biết chi.

Thái tử buồn rầu, thấy cảnh đau thương Mới hỏi Sa Nặc, vì sao như thế?

Sa Nặc trả lời, dạ thưa Thái tử Sinh già bệnh chết, chẳng chừa một ai?

Rồi đến bữa khác, Thái tử dạo tiếp Thấy một Sa Môn, đạo cao đức trọng.

Đi đứng khoan thai, dáng người thoát tục Ngài mới hỏi rằng, vì sao đi tu.

Dạ thưa Thái tử, cuộc sống tu hành Ngày ăn một bữa, vừa đủ nuôi thân.

Mỗi ngày quán chiếu, sự sống thế gian Mọi vật vô thường, có gì tiếc nuối? Buông xả tất cả, để được giải thoát Tu hành như thế, mới thật là vui!

Thái tử nghe qua, lòng mừng vô hạn Từ đây về sau, tìm ra manh mối.

Mới trình vua cha, cho con xuất gia Làm hạnh khất sĩ, rày đây mai đó.

Trên cầu Thành Phật, dưới độ chúng sinh Thoát khỏi khổ đau, sinh già bệnh chết? Khi nghe như thế, đức vua Tịnh Phạn Lòng buồn rười rượi, không biết làm sao? Vua cha mới nói, ta chỉ mình con Kế thừa ngai vị, đến già rồi tu?

Thái tử thưa cha, giờ này còn trẻ Không chịu lo tu, đến lúc tuổi già.

Thói quen tham đắm, dính mắc lâu ngày Làm sao buông xả, não phiền si mê? Thái tử thưa rằng, xin cha hoan hỷ Cho con thưa hỏi, bốn điều tâm huyết. Nếu cha giải được, con xin ở lại Kế thừa ngôi vua, trị vì thiên hạ.

Làm sao cho con, trẻ mãi không già? Làm sao cho con, sống đời không bệnh? Làm sao cho con, sống hoài không chết? Làm sao cho con, thoát khỏi tử sinh? Đức vua Tịnh Phạn, nghe con nói thế Trong lòng đau khổ, chẳng biết làm sao! Giải đáp thắc mắc, cho con tỏ tường Nên đành chấp nhận, Thái tử xuất gia. Về phần vợ nhà, Thái tử thuyết phục Da Du Đà La, vui vẻ nuôi con.

Đến khi khôn lớn, tiếp bước theo cha Sống đời thoát tục, rộng độ muôn loài.

Công chúa Đà La, hoan hỷ vô cùng Vì tròn tâm nguyện, cứu độ chúng sinh. Sắp xếp xong việc, Thái tử lên đường Mùng tám tháng hai, vượt thành xuất gia. Thời gian năm năm, cầu đạo hai thầy Chẳng chứng giải thoát, nên đành rút lui. Thái tử nghe đâu, lối tu khổ hạnh Có thể chứng đạt, Niết-bàn vô sinh.

Sáu năm khổ hạnh, quyết tâm hành trì Đến khi thân thể, còn da bọc xương.

Thái tử ngất xỉu, nằm bên vệ đường Thiếu nữ chăn bò, động lòng thương xót. Dâng cho bát sữa, chàng liền tỉnh lại Mới ngồi quán chiếu, biết mình đã sai.

Từ nay xả bỏ, cực đoan hai đầu Quay về trung đạo, tâm thần sáng trong. Để không lỗi đạo, tu hành xưa nay Ngài liền phát nguyện, dưới cội Bồ-đề.

Ta đây dù có, tan xương nát thịt Nếu không thành đạo, thà chết chỗ này. Sau bốn mươi chín ngày đêm tinh tấn Ngài đã thực chứng, Niết-bàn vô sinh. Không còn khổ đau, luân hồi sống chết Năm ấy nhằm ngày, tám tháng mười hai. Sau khi giáo hóa, bốn mươi chín năm Mười lăm tháng hai, Ngài nhập Niết-bàn. Mọi người mới hỏi, lấy ai làm thầy Phật dạy bốn chúng, lấy giới làm đầu. Siêng tu thiền định, sáng soi chính mình Buông xả hai bên, thành tựu giải thoát.

Ai biết hành trì, phước huệ song tu Tu hạnh Bồ-tát, chứng thành quả Phật. Chẳng cầu Tây phương, về cõi Cực Lạc Ngay nơi cõi này, cứu độ chúng sinh. Đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõi Tu theo hạnh nguyện, Bồ-tát Quán Âm.

Cứu khổ ban vui, tốt đạo đẹp đời Tứ chúng nghe xong, thảy đều hoan hỷ.

Phát nguyện vâng lời, tu bát chánh đạo Từ bi hỷ xả, rộng độ chúng sinh.

Dìu dắt mọi người, tu hạnh Bồ-tát Cho đến khi nào, thành Phật mới thôi.

Bốn chúng đồng tu, hãy nghe cho rõ Tự mình thắp lên, ánh sáng trí tuệ.

Chứ đừng van xin, cầu cạnh bên ngoài Không khéo vô tình, phỉ báng pháp ta.

Làm chủ bản thân, quay lại chính mình Sống đời giải thoát, an vui lâu dài.(OOO) Nhất tâm đảnh lễ: Nam-mô Giáo chủ cõi Ta- bà, Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần 3 lạy)

NGUYỆN CẦU AN LÀNH •

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (OOO)

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh. Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. (OOO)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Tụng kinh công đức khôn tính kể Thắng phước vô biên đồng hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp tất cả Đệ tửchúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)

PHỤC NGUYỆN

Nam-mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.(O)

Nam-mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni.(O) Nam-mô Bồ-tát Quán Thế Âm.(O)

Nam-mô Phật hoàng Trần Nhân Tông.(O)

Cửa thiền thường nghiêm tịnh Toàn chúng mãi thuận hòa Phật huệ chiếu sáng ngời

Mưa pháp hằng nhuần gội Phật tử lòng tin sâu Ruộng phước càng tăng trưởng Chúng sinh sống an lạc Vui hưởng cảnh thái bình Nơi nơi dứt đao binh Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật

Bậc phước trí vẹn toàn

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác Từ bi

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)O

Con xin nương tựa Tăng Đoàn thể sống an vui Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)(OOO) HỒIHƯỚNG

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tửchúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2023(Xem: 123898)
17/05/2021(Xem: 8414)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)