Nghi Thức Lễ Động Thổ

29/04/20193:51 CH(Xem: 7826)
Nghi Thức Lễ Động Thổ

KINH PHẬT VÀ CÁC NGHI THỨC
Thích Đạt Ma Phổ Giác biên soạn
Chùa Thiên Khánh
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

 NGHI THỨC LỄ ĐỘNG THỔ

Thiết lập bàn thờ có tượng hoặc ảnh đức Phật ngay chỗ định xây dựng. Chuẩn bị ly nước trong với cành hoa để trên bàn thờ làm sái tịnh và cuốc, xẻng để động thổ.

NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô thập phương thường trụ Tam bảo thường tác đại chứng minh.

Hôm nay là ngày........... toàn thể chư Tăng, ni

chúng con, cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa

hội đủ duyên lành, đồng tề tựu về đây............ Đồng

thành tâm tác lễ động thổ phục hưng xây dựng lại ngôi Chùa Linh Xứng...........................................

Toàn thể chúng con quỳ trước Phật Đài nhất tâm nguyện cầu hồng ân Tam bảo, chư đại Bồ-tát, chư Tăng các bậc hiền Thánh thường ở khắp mười phương, quang giáng đàn tràng này đồng chứng minh gia hộ trợ duyên cho công trình xây dựng ngôi Chùa Linh Xứng mau sớm được hoàn thành đúng như sở nguyện.

Lại mong chư vị Thần đất đai cùng các chư vị vong linh chiến sĩ trận vong, anh linh các oan hồn uổng tử, các anh hùng nghĩa tử hoan hỷ đồng nhất tâm ủng hộ cho công trình xây dựng này được an toàn thuận lợi sớm thành tựu viên mãn, để quý Phật tử gần xa được nương tựa học hỏihành trì.(OOO)

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh.

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.(OOO)

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) (OOO)

(Bắt đầu vô chuông mõ)

Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Lạy đấng thầy ba cõi,

Quy mạng Phật mười phương,

Nay con phát nguyện lớn,

Tụng kinh Phật đản sinh,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ muôn loài,

Nguyện cho người thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ-đề,

Sống an vui giải thoát. O Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) (OOO)

KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC BỒ-TÁT

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấmvô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần

hồi lìa tử sinh.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bátpháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.

ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ- đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho tất cả loài, đều bình an hạnh phúc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.

Chủ lễ sái tịnh: Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn, đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng, đọc bài kệ sái tịnh.

Phù thử thủy giả,

Bát công đức thủy tự Thiên Chơn

Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

Biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới,

Cá trung vô xứ bất siêu luân.

Thủy bất tẩy thủy, diệu cực Pháp Thân.

Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

Khiết uế ban nhi thành Tịnh Độ.

Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế

Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy.

Năng linh nhất đích biến thập phương.

Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

Linh thử địa xứ tất thanh tịnh.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát.(3 lần) Vừa đọc vừa đứng dậy rẩy nước và đọc bài nguyện an lành 3 lần.

Trong lúc đó các vị đại biểu, đại diện cầm cuốc, xẻng, cuốc xới động thổ 4 góc chỗ xây dựng, đại diện gia đình động thổ hoặc xây ít viên gạch đầu tiên để chính thức khởi công xây dựng.

NGUYỆN CẦU AN LÀNH •

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (OOO)

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn. Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần. Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh. Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. (OOO)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Động thổ công đức khôn tính kể Thắng phước vô biên đồng hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ Đời đời thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp tất cả

Hết thảy chúng con cùng các loài Đồng được lên ngôi vô thượng Giác.(OOO)

PHỤC NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.(O)

Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni.(O) Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm.(O)

Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông.(O)

Nam mô chư liệt vị tiền nhân ông bà tổ tiên tác đại chứng minh. (O)

Nam mô chư vị tổ sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam tác đại chứng minh. (O)

Cửa thiền thường nghiêm tịnh Toàn chúng mãi thuận hòa Phật huệ chiếu sáng ngời Mưa pháp hằng nhuần gội Phật tử lòng tin sâu

Ruộng phước càng tăng trưởng Chúng sinh sống an lạc Vui hưởng cảnh thái bình Nơi nơi dứt đao binh Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật

Bậc phước trí vẹn toàn

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác Từ bi

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)O

Con xin nương tựa Tăng

Đoàn thể sống an vui

Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)(OOO)

HỒI HƯỚNG

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tửchúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2023(Xem: 124816)
17/05/2021(Xem: 8491)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)