Nghi Thức Lễ Hằng Thuận

29/04/20193:52 CH(Xem: 20209)
Nghi Thức Lễ Hằng Thuận

KINH PHẬT VÀ CÁC NGHI THỨC
Thích Đạt Ma Phổ Giác biên soạn
Chùa Thiên Khánh
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

 

NGHI THỨC LỄ HẰNG THUẬN

THỈNH CHƯ TĂNG NƠI TỔ ĐƯỜNG

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng ni cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày... tháng...

năm..... , con tên là ...........  đại diện cho gia đình

đôi tân duyên được thành hôn ngày hôm nay, tân

lang..... , pháp danh.......... tuổi được kết hôn cùng

thứ nữ............ , pháp danh ...tuổi, cùng với gia

đình hai họ và bạn bè làng xóm, trước tổ đường trang nghiêm thanh tịnh xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính tác bạch. (lạy 1 lạy-đứng lên xá rồi quỳ xuống-đọc tiếp)

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể đại chúng, chúng con hội đủ duyên lành nên gặp được Phật pháp. Hôm nay gia đình chúng con hướng dẫn đôi tân duyên đến chùa Linh Xứng thỉnh cầu chư tôn thiền đức tăng hoan hỷ tác lễ hằng thuận cho hai trẻ, được nương nhờ hồng ân Tam bảo và sự chỉ dạy của chư Tăng mà biết thương yêu nhau bằng trái tim hiểu biết, làm người con dâu hiền, rể thảo và xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội được lợi mình ích người.

Kính thưa chư tôn thiền đức Tăng.

Một lần nữa, chúng con xin thỉnh cầu các Ngài và đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minhhứa khả cho lời tác bạch cầu thỉnh của chúng con.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

(chờ chư tăng hứa khả xong-đọc tiếp)

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Chúng con được chư tôn thiền đức cùng đại chúng đã từ bi hoan hỷ chứng minhhứa khả cho rồi. Giờ đây đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng cùng đại chúng quang lâm Chánh Điện tác lễ hằng thuận cho hai trẻ. Chúng con thành kính biết ơn và xin đảnh lễ cúng dường 3 lạy.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Khi làm lễ trên Điện Phật đôi Tân Duyên đứng trước giữa Tam bảo, cha mẹ bên nào đứng theo bên ấy và phân lập cho 2 họ-nam trái, nữ phải, từ Điện Phật nhìn ra. Trước Tam bảo lập 1 bàn trang nghiêm chưng hoa nép bên phải Điện Phật. Nếu có quà thì để trên bàn.

MC DẪN CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN

-Cung thỉnh chư Tăng tác lễ chứng minh

-Trước khi vào buổi lễ, xin được TUYÊN BỐ LÝ DO

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni

Ngưỡng bạch Chư tôn thiền đức chứng minh.

Kính thưa toàn thể gia đình hai họ và bạn bè thân quyến đôi tân duyên.

Kính thưa Chư tôn thiền đức Tăng và xin gởi lời chào mừng quí vị quan khách về tham dự lễ Hằng Thuận của đôi tân duyên tại chùa Linh Xứng hôm nay.

Kính bạch chư tôn thiền đức.

Kính thưa chư quý liệt vị.

Trong Khế Kinh Đức Phật có dạy: “Sinh ra được làm người là khó, làm người mà được đầy đủ 6 căn là khó, làm người gặp được chính pháp lại càng khó hơn”. Trong cõi đời này giữa hằng vạn con người hằng ngày bước vội qua nhau, thân quen được một người là khó, tình cảm yêu thương được một người lại càng khó hơn, thế mà đôi tân hôn này chắc hẳn đã có duyên với nhau từ bao kiếp, nên đời nay mới gặp lại và cùng hẹn thề chung sống bên nhau đến trăm tuổi già. Trải qua thời gian tìm hiểu và dẫn đến yêu thương, để rồi hôm nay ngày lành tháng tốt được kết duyên chồng vợ.

Thế cho nên hôm nay đôi tân hôn cùng nhau kết nghĩa vợ chồng, được sự cho phép của cha mẹ hai bên đồng ý tổ chức lễ hằng thuận tại chùa Linh Xứng, dưới sự chứng minh và nguyện cầu chúc phúc của chư Tôn thiền đức cùng với gia đình người thân hai họ và bạn bè xa gần.

Dù cho vật đổi sao vời

Đôi ta vẫn giữ một lòng thủy chung.

Đó chính là lý dobuổi lễ hôm nay.

Nghi lễ cầu an chúc phúc cho các đôi tân hôn

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Trước khi vào buổi lễ xin đôi tân duyên đem đôi nhẫn cưới lên trước Tam bảo để một lát chư tôn đức trao nhẫn. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức niêm hương, tụng kinh chú nguyện cầu an chúc phúc cho đôi tân hôn. Xin mời toàn thể chư quý liệt vị đồng làm theo sự hướng dẫn của chư tôn thiền đức.

I-                 NGHI LỄ TỤNG KINH

Nam-mô thập phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam-mô Bồ-tát Quán Thế Âm.

Nam-mô Phật hoàng Trần Nhân Tông.

II-                  NGUYỆN HƯƠNG CHỦ LỄ XƯỚNG:

Chúng con....

Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Nam-mô Bồ-tát hương cúng dường.(3 lần) (OOO)

Duyên lành hôm nay là ngày.................. có các gia

đình tín chủ thế danh ông bà.., .tuổi, hiện ở

tại....... , cùng với gia đình ông bà..., ...tuổi,

trú tại........ và gia quyến thân thuộc hai họ đến

chùa.. ..thỉnh cầu chư Tăng làm lễ Hằng thuận cho

hai cháu thế danh là:.., .tuổi, pháp danh.................. ,

được kết hôn cùng...... , .tuổi, pháp danh................

Giờ đây toàn thể chúng con đồng cung đối trước Phật đài thành tâm đốt nén hương, cùng dâng hương hoa quả phẩm vật cúng dường thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi gia hộ cho đôi tân duyên được bình yên hạnh phúc, sống mãi mãi bên nhau đến trăm tuổi già, khổ vui cùng chia sẻ, biết kính trên nhường dưới, mai sau con cháu hiển vinh, tăng trưởng đức hạnh, làm rạng rỡ tổ tông. Hai họ kết làm thông gia, tình nghĩa càng thêm nồng hậu, sự nghiệp càng thêm sáng tỏvững bền trong tình thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nguyện cho gia đình hai họ và bạn bè gần xa căn lành ngày càng thêm lớn, phúc đức tăng trưởng, lòng

tin Tam bảo càng sâu.(O)

III-                  TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

IV-                  TÁN PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sinh.

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.(OOO)

V-                    ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

Nhất tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) (OOO)

(Bắt đầu vô chuông mõ)

Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông một tiếng mõ.

Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

Hôm nay thuận duyênngày lành tháng tốt, được sự hướng dẫn của gia tộc hai bên, hai cháu cùng về chùa kính lễ Tam bảo làm Lễ Hằng thuận. Chư tôn thiền đức Tăngthân nhân hai cháu đã đối trước Phật đài thành tâm cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho hai cháu mãi sống bên nhau bằng trái tim thương yêuhiểu biết.

Bổn phận làm cha mẹ, mong con khôn lớn, đến tuổi trưởng thành lấy vợ lấy chồng, xây dựng hạnh phúc lứa đôi, phát triển con hiền cháu thảo để duy trì giống nòi gia tộc. Muốn lập nên gia nghiệp với đời, cần phải có vợ có chồng, đồng tâm hòa hợp, trên thuận dưới hòa thì chắc chắn gia nghiệp được thành tựu. Hai cháu phải ăn ở cho có nhân nghĩa, đức hạnh, thì cuộc sống sẽ ngày càng thăng tiến.

Lại muốn xứng đáng là người Phật tử chân chính, trong đời sống hằng ngày hai cháu phải tôn trọng nhau, nhắc nhở và cùng tha thứ cho nhau mỗi khi có lỗi lầm.

VI-        TRÍCH DẪN KINH THIỆN SANH

A-Bổn Phận vợ đối với chồng như sau:

-Luôn luôn kính yêu và hòa thuận với chồng. Khi chồng ra đi và trở về, vợ phải đón đưa niềm nở.

-Lo quét dọn nhà cửa, may vá, cơm nước sẵn sàng đợi chồng về cùng ăn uống. Khi có món ngon vật quý không nên dùng riêng một mình.

-Lúc nào chồng nóng giận nặng lời, vợ không nên ra vẻ cãi lẫy, làm cho mất thuận hòa, có khi

phải rã rời giềng mối. Khi nào chồng có lời khuyên dạy chánh đáng, vợ phải vâng theo.

-Luôn luôn trung thànhgiữ gìn tiết hạnh với nhau không được ngoại tình.

-Phải biết tôn trọngcảm thông nhau, xem chồng như chính bản thân mình nên không có những lời lẽ và hành vi khinh rẻ chê bai.

-Phải có trách nhiệm bổn phận thay chồng lúc vắng nhà mà dạy dỗ con trẻ nên người hữu ích

-Đối với công việc gia đình thì người vợ phải:

-Trông nom việc nhà và xử lý một cách tốt đẹp.-Gần gũi, đối đãi tốt với những người giúp việc thay chồng

-Giữ gìn tiền bạc, bảo quản tài sản cho gia đình.

-Siêng năng, tháo vát trong mọi công việc. Trước khi ngủ phải xem xét cửa nẻo đóng cài kín đáo rồi mới đi ngủ

B-Bổn phận chồng đối với vợ như sau:

-      Khi vợ ra đi và lúc trở về, chồng phải đón đưa niềm nở.

-      Phải ăn uống có giờ khắc, để cho vợ khỏi phải phiền lòng, vì nấu nướng không chừng mực. Đừng quá khó khăn trong ăn uống làm vợ phải lo lắng cực nhọc.

-      Phải tùy phận giàu nghèo của mình mà cho vợ được mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không nên hẹp lòng làm vợ buồn phiền.

-      Phải tin cậy vợ mà phó thác cho các công việc nhà, vừa với sức khỏe.

-      Phải sống chung thủy, không được ngoại tình làm cho vợ ghen tuông sầu khổ.

-      Phải biết tôn trọng, cảm thông, xem vợ như chính bản thân mình nên không có những lời lẽ và hành vi khinh rẻ chê trách.

-      Phải biết trách nhiệm và bổn phận làm chồng của mình, xử lý cho êm đẹp hài hòa giữa gia đình

mình với gia đình bên vợ.

-       Phải có trách nhiệm và bổn phận thay vợ lúc vắng nhà mà dạy dỗ con trẻ nên người hữu dụng.

C-Bổn phận con dâu đối với cha mẹ chồng:

-       Phải có lòng hiếu kính cha mẹ chồng, tùy thuận lời cha mẹ dạy bảo, không được cãi lại.

-      Phải ngủ sau, dậy trước, lo cơm nước cho chu đáo

-       Phải làm các công việc nặng nhọc trong nhà thay cho cha mẹ chồng.

-       Phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục chồng mình, mà bổn phận làm dâu con có trách nhiệm nối dõi cho gia nghiệp chồng.

-       Khi cha mẹ chồng có đau ốm, làm dâu con phải chăm sóc, thuốc thang điều trị, thay đổi thức ăn uống cho hợp với căn bệnh, cầu cho cha mẹ chóng lành khỏi, để trong nhà được an vui.

D-Bổn phận làm con rể đối với cha mẹ vợ :

-      Phải có tâm tôn trọng kính yêu, chăm sóc cha mẹ vợ như cha mẹ mình.

-      Dù có mặt hay không có mặt cha mẹ vợ, không nên có lời bất bình hoặc bất kính.

-      Phải nhớ công ơn cha mẹ vợ có công sinh thành dưỡng dục vợ mình, coi như vàng ngọc đem ban cho mình mà đền ơn cho cân xứng.

-      Khi cha mẹ vợ cần đến việc gì nhờ con rể, hãy vui vẻ hết lòng sẳn sàng giúp đỡ, không sợ mệt nhọc.

-      Khi cha mẹ vợ có đau ốm, thì phận con rể phải quan tâm chăm sóc hoặc hổ trợ thuốc thang điều trị cho cha mẹ vợ chóng lành khỏi.

Ngoài ra, hai con khi thành hôn là thành viên trong gia đình của hai họ, phải có trách nhiệm làm cho hai họ càng ngày càng hiểu nhau, cảm thông và quý kính nhau. Hai con cũng sẽ là nền tảng cho một gia đình lớn sau này, có con cháu vui vầy.

Cho nên trong cuộc sống hằng ngày, hai con phải biết tôn trọng đạo đức để làm gương sáng cho con cháu noi theo. Lẽ thật cuộc sống đã cho thấy, đạo đức còn là sẽ còn tất cả, đạo đức mất là sẽ mất tất cả.

E-Trách nhiệm đối với họ hàng: Hai con phải biết quý mến, kính trên nhường dưới, thương giúp họ khi túng thiếu, giúp đỡ khi họ có việc buồn khổ và luôn hỷ xả không cố chấp, hằng sống hòa nhã với nhau...

Vậy hôm nay, thay mặt chư Tôn Thiền Đức Tăng, Thầy có mấy lời khuyên hai con nhớ gắng khắc ghi mà thực hành thì sẽ được hòa thuận bền lâu, trăm năm hạnh phúc và cũng để nối truyền gia nghiệp, con cháu hiếu thuận, được hiển tổ vinh tông, làm cho gia tộc sum vầy, vinh quang cho hai họ.

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

VI-NGUYỆN CẦU AN LÀNH

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

Hết thảy sáu thời, đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (OOO)

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một nguyền kính lễ Như Lai.

Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

Ba nguyền tu phước cúng dường.

Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

Năm nguyền vui vẻ an lành.

Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người. Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh. Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi. (OOO)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Lễ hằng thuận công đức khôn tính kể Thắng phước vô biên đồng hướng về Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này Chan rải mười phương khắp tất cả Đệ tửchúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.(OOO)

PHỤC NGUYỆN

Toàn thể chúng con đối trước Phật đài thành tâm dâng hương hoa, quả phẩm cúng dường Tam bảo khắp mười phương và trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho đôi tân hôn. Bởi do có túc duyên nên nay kết thành nghĩa vợ chồng. Lấy đức lành xây dựng lứa đôi, trọng đạo lý cho đời thêm hạnh phúc, sống bên nhau luôn thuận thảo vui hòa, mãi mãi thương yêu đến trọn đời mãn kiếp.

Nguyện cầu cho đôi tân hôn nương nhờ hồng ân Tam bảo chuyển hóa nghiệp duyên, gắng tạo phúc lành để thân tâm thanh thản, cho bao oan khiên nghiệp chướng thảy tiêu trừ, sống trọn đời bình yên hạnh phúc.

Lại nguyện cho toàn thể gia đình người thân hai họ và bạn bè gần xa, nương nhờ chính phápthân tâm được an lạc, nghiệp chướng thảy tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tật bệnh tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, gia quyến an khang, lòng tin Tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

Con xin nương tựa Phật

Bậc phước trí vẹn toàn

Cầu tất cả chúng sinh

Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác Từ bi

Cầu tất cả chúng sinh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)O

Con xin nương tựa Tăng

Đoàn thể sống an vui

Cầu tất cả chúng sinh

Hòa hợp, thương mến nhau.(một lạy)(OOO)

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tửchúng sinh Đều trọn thành Phật đạo.(O)

(tụng kinh xong đến phần MC)

-Thay mặt ban tổ chức chúng con xin mời chư tôn thiền đức Tăng tiến về hai bên.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

-Vừa qua là nghi lễ tụng kinh chú nguyện cầu an chúc phúc cho đôi tân hôn. Tiếp theo chương

trình, xin mời quý thầy: a/Thích........ b/Thích...........

c/Thích......... ngồi bàn chứng minh bên phải.

-Xin mời quý thầy: a/Thích................ b/ Thích..........

c/ Thích........ ngồi bàn chứng minh bên trái.

Mời thầy trụ trì có đôi lời giáo huấn cho đôi tân hôn:

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Để nhắc nhở cho các đôi Tân duyên hiểu hơn về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi theo tinh thần Đức Phật dạy về hạnh phúc gia đình cho người cư sĩ tại gia, sống đúng đạo lý làm người và giữ được bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, xin mời

thầy.......... có đôi lời giáo huấn cho đôi tân duyên,

để đôi tân duyên nương vào lời dạy mà có cuộc sống tốt đẹp mãi hòa thuận ấm êm hạnh phúc, xin mời thầy hoan hỷ dạy bảo cho đôi tân duyên.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

-        Vừa qua là lời của thầy........ chỉ dạy cho đôi

tân duyên, xin thay mặt cho đôi tân duyên cảm niệm tri ân thầy và cho đôi tân duyên được đảnh lễ thầy 3 lạy, (MC xướng)

-        Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền tăng già ba lễ

(đôi tân duyên nghe tiếng chuông lễ 3 lạy)

3-        Đại diện gia đình dạy bảo

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Tiếp theo chương trình xin mời bố (cha) mẹ của đôi tân duyên ra đứng đối diện với các con mình. Mời cô dâu chú rể quỳ thẳng đối diện trước bố (cha) mẹ của mình khoanh tay lắng lòng để nghe lời chỉ dạy.

Con dẫu lớn vẫn là con của bố mẹ

Đi suốt cuộc đời tình bố mẹ vẫn theo con.

Xin kính mời một vị đại diện cho 2 gia đình của đôi tân duyên có đôi lời dạy bảo khuyên nhắc để cho đôi tân duyên nương vào đó mà luôn sống bên nhau đến trọn đời an vui, hòa thuận, hạnh phúc. Xin kính mời   

4-        Cô dâu chú rể đảnh lễ niệm ân bố mẹ

Cha sinh mẹ dưỡng nuôi ta

Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng

Nuôi con cực khổ ẵm bồng

Trời cao lồng lộng khó mong đáp đền.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Vừa qua là lời dạy bảo của bố mẹ cho đôi tân duyên, xin mời cô dâu chú rể hướng về bố mẹ của mình thành tâm nói lời cảm ơn bố mẹ. Các đôi tân duyên cùng đọc theo sự hướng dẫn. (đọc từng câu cho đôi tân duyên nói lập lại)

Kính thưa bố mẹ, chúng con có được đầy đủ duyên lành như ngày hôm nay là nhờ sự sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, công ơn ấy thật không gì có thể sánh bằng. Chúng con đã khôn lớn trưởng thành, bố mẹ cho chúng con kết nghĩa vợ chồng và giờ đây còn dạy bảo chúng con những điều rất cần thiết hữu ích cho cuộc sống, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm thực hành để không cô phụ công lao bố mẹ nuôi dưỡng, để tỏ lòng hiếu kính và tri ân, xin bố mẹ cho chúng con được đầu thành đảnh lễ 3 lạy!

Cô dâu và chú rể đứng lên trang nghiêm trước bố mẹ hai bên thành tâm đảnh lễ niệm ân dưỡng dục 3 lạy.

-Nhất tâm kính lễ niệm ân bố mẹ sinh thành dưỡng dục ba lễ.

Xin mời bố mẹ của đôi tân duyên trở về vị trí cũ.

5-    Mời thầy trụ trì trao nhẫn cho đôi Tân duyên

Xin mời cô dâu, chú rể ra trước Tam bảo quỳ đối diện nhau

- Nhẫn là một đức lành của người tỉnh giác. Người tỉnh giác thì không hồ đồ sai phạm vì chìu theo tâm ý mình.

-Người biết nhẫn là tránh được lầm lỗi. Làm việc lớn mà không biết nhẫn thì hỏng việc.

-Cuộc sống trăm năm mà không nhẫn nhịn được thì không thể sống thủy chung đến trọn đời.

-Người Phật tử chân chính thì lại càng phải luôn luôn thực hành hạnh nhẫn nhịn trong đời sống, nên người xưa có dạy:

Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Thì trái chủ oan gia từ đây dứt.

Nhịn! Nhịn! Nhịn! Thì ngàn tai muôn họa đều tiêu tan.

Hay câu: Bách nhẫn gia môn đắc thái hòa

(Nhẫn được nhiều thì gia đình được hòa thuận, bình an)

Vì vậy người xưa đã khéo ẩn dụ qua chiếc nhẫn, vật kỷ niệm làm tin trong ngày cưới, nên trong dân gian có 2 câu thơ.

Nhẫn một chút gió yên biển lặng,

Lùi một bước biển rộng trời cao.

Chúng con thành kính cung thỉnh thầy trụ trì ra phía trước trao đôi nhẫn cưới cho cô dâu chú rể. Mời cô dâu chú rể đưa 2 tay lên đồng đón nhận đôi nhẫn và hãy đeo nhẫn cưới cho nhau cùng hứa nguyện .

-Cô dâu đưa tay ra cho chú rể cầm tay đeo nhẫn vào, chú rể nắm tay cô dâu giữ yên, cô dâu một tay cầm micro và nhìn vào đôi mắt chú rể, bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, lời nói gửi trọn vào tâm hồn bạn mình mà hứa nguyện rằng:

Em xin hứa với anh, sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn thấu hiểu, sẽ luôn cảm thông và em sẽ yêu anh đến hết cuộc đời này bằng trái tim có hiểu biết.

Cô dâu nói 3 lần như thế, mỗi lần xin đại chúng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho lời hứa nguyện.

-Tiếp đến là chú rể đưa tay ra cho cô dâu cầm tay đeo nhẫn vào, cô dâu nắm tay chú rể giữ yên, chú rể một tay cầm micro và nhìn vào đôi mắt cô dâu gửi trọn tâm hồn vào bạn mình mà hứa nguyện rằng:

Anh xin hứa với em, sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn thấu hiểu, sẽ luôn cảm thông và anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này bằng trái tim có hiểu biết.

Chú rể cũng nói 3 lần như thế, mỗi lần xin đại chúng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho lời hứa nguyện.

Đôi tân duyên cố gắng học tập theo hạnh nhẫn của các bậc hiền thánh, vì có sức nhẫn chịu bền bỉ mới cùng nhau cảm thôngtha thứ cho nhau.

-Có nhẫn thì bạn bè được thiện cảm thân thiết.

-Có nhẫn thì anh em hòa thuận thương mến.

-Có nhẫn thì vợ chồng mới đầm ấm hạnh phúc.

-Có nhẫn thì cha (mẹ) con yên vui xum vầy bên nhau.

-Có nhẫn thì xóm giềng được bình an vui vẻ.

-Có nhẫn mới chịu đựng được những trái ý nghịch lòng khi thời tiết thay đổi đột ngột, khi gặp mọi sự việc khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Bởi vì con người còn vọng động lăng xăng nên khi trực diện mọi cảnh duyên thì khó làm chủ bản thân và có thể tạo lầm lỗi, vì vậy chúng ta cần phảiý chí nhẫn nại.

-Có nhẫn mới hạ thấp mình nhường người mà học những điều hay lẽ phải.

-Có nhẫn mới nhịn được những điều trái tai gai mắt.

-Có nhẫn mới được bình tĩnh an nhiên trước lời nói phải trái, đúng sai của bàng dân thiên hạ.

-Chúng ta đừng nghĩ rằng mỗi khi đi đến đâu thì thiên hạ sẽ trải chiếu hoa, nệm gấm cho bước chân ta êm ái khỏi dẫm phải gai góc sỏi đá, nên nhớ điều đó khó có được trong cuộc sống này, mà hãy chuẩn bị cho mình một đôi giầy nhẫn nhục mang vào thì tha hồ lướt bụi xông bờ.

Từ bây giờ cho đến mãi về sau,

Hạnh phúc hay ưu phiền mình vẫn mãi có nhau.

Vừa qua đôi tân duyên trao nhẫn và hứa nguyện nhẫn nhịn nhường sống với nhau, mãi luôn lắng nghe, thấu hiểu, cảm thôngyêu thương đến trọn đời.

6-    Cô dâu chú rể đảnh lễ tôn trọng sự bình đẳng.

Tiếp theo chương trình xin mời các cô dâu chú rể đứng đối diện thành tâm lễ nhau để tôn trọng sự bình đẳng.

Vợ chồng là một đôi bạn tình nguyện cùng nhau chung sống trọn đời, cùng hứa nguyện xây đắp hạnh phúc sáng tỏ cho nhau chớ không phải là tôi tớ, mà phải biết hy sinh nhẫn nại chịu đựng bao khó khăn trở ngại để vun bồi cho mái ấm gia đình, cho nên không có giai cấpphân biệt trọng nam khinh nữ. Để tỏ lòng tôn kính lẫn nhau, giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể hãy quỳ xuống cùng đồng đảnh lễ tỏ bày sự kính mến tôn trọng bình đẳng với nhau, nên người xưa nói: “Người ta có thể ăn nửa bửa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim”. Nên trong dân gian nói:

Làm ấm trong nhà không phải là lò sưởi mà là tình chồng nghĩa vợ.

Vừa qua là đôi tân duyên đảnh lễ nhau tôn trọng sự bình đẳng, nguyện chúc cho đôi tân duyên thương yêu tôn trọng kính mến nhau đến trọn đời mãn kiếp.

Tiếp theo chương trình là lời phát nguyện của đôi tân duyên trước Tam bảocha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hai bên

7-    Phát nguyện của đôi Tân duyên

Thương nhau phải hiểu cho rành

Lời ăn tiếng nói ngọn ngành của nhau.

Xin mời chú rễ và cô dâu dối diện trước Tam bảo lễ Phật một lạy rồi quỳ xuống, đọc lời phát nguyện

Xin mời cô dâu chú rể thành tâm phát nguyện đọc theo lời hướng dẫn của quý thầy trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức và thân tộc

hai họ. Thỉnh thầy....... hướng dẫn cho các đôi tân

duyên (có phụ bản ở sau)

Xin thay mặt ban tổ chức cầu chúc cho cô dâu chú rể luôn mãi giữ được hòa thuận, ấm êm và hạnh phúc đến trọn đời, ngạn ngữ có nói: Khi ta yêu ai đó là ta yêu tất cả những gì người đó có.

8-        Tặng quà:

Xin mời thầy....... trao quà cho đôi tân duyên

Đôi tân duyên quỳ thẳng, 2 tay đón nhận phần quà của chư tôn thiền đức và cúi đầu thành kínhchư tôn thiền đức. (Nếu trong thân thuộc có quà cho đôi tân hôn thi mời ra trao quà)

Đá tuy cứng nhưng vẫn còn mòn.

Nguyện cho hai con vẫn giữ sắc son trọn đời.

9-       Đại diện cho gia đình của đôi tân duyên có đôi lời cảm tạ

-Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho các gia đình của đôi tân duyên lên đọc lời cảm tạ, xin trân trọng kính mời 

-Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn vị đại diện gia đình của đôi tân duyên đã có lời cảm tạ chư tôn thiền đức tăng cùng họ hàng thân tộc.

Bạn bè là nghĩa tương thân

Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau.

Vợ chồng là nghĩa trước sau

Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

Xin cầu chúc cho đôi tân duyên mãi mãi thương yêu nhau, gia đình luôn ấm êm hạnh phúc.

10-        Hồi hướng,

Xin mời chư tôn thiền đức tăngtoàn thể đại chúng đồng đứng lên hướng về Tam bảo chấp tay tụng hồi hướng. Chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng xướng lễ.

11-        Chụp hình lưu niệm trước chánh điện.

Thay mặt ban tổ chức xin mời chư tôn thiền đức tăng và bố mẹ họ hàng của đôi tân duyên ra trước Tam bảo chup ảnh lưu niệm cùng với đôi tân duyên, xin trân trọng kính mời.

GIẢNG THÊM VÀ NÓI Ý NGHĨA CHỮ

NHẪN

1-     Kiên cố bền bỉ: Vàng không bao giờ bị mất bản chất, dù khi còn lẫn trong quặng không bị hòa đồng, màu sắc vẫn vĩnh cửu. Ý nói vợ chồng phải ăn ở thủy chung, không do bất cứ nguyên nhân nào mà thay dạ đổi lòng, luôn giữ nguyên tình nghĩa như thuở ban đầu không phai nhòa bởi thời gian.

2-     Sáng tỏ quý báu : Vàng luôn luôn sáng tỏquý báu, là một loại quý kim không cần sơn phết mà vẫn lóng lánh. Ý nói vợ chồng sống chung với nhau bằng tấm lòng chân tình, chính chắn, sáng sủa là cao quý nhất.

3-      Trang sức tốt đẹp : Vàng dùng làm vật trang sức tạo cho thân tướng xinh xắn thêm, mọi người đều thích nhìn. Ý nói vợ chồng sống với nhau phải có đạo đức, vì đạo đức là cái đẹp ở tâm hồn trong sáng, dùng nó làm trang sức thì đem đến an vui hạnh phúc mãi mãi, được mọi người quý mến.

Tiếp đến hai con phải hiểu rõ Lục hòa, vì có Lục hòa là chất keo gắn chặt giữa tình cảm vợ chồng luôn luôn được hòa thuận sống an vui hạnh phúc bên nhau.

1-       Thân luôn hòa thuận đồng ở chung nhà.

2-        Miệng luôn hòa nhã không tranh cãi.

3-        Ý luôn hòa kính cùng đồng vui vẻ.

4-       Kiến thức hiểu biết được luôn chan hòa cùng đồng chia sẻ.

5-       Phẩm hạnh nhân cách luôn giữ gìn hòa vui chung sống.

6-       Tài sản phẩm vật trong gia đình cùng hòa đồng san sẻ cho nhau thọ dụng.

ĐẠI DIỆN CHA MẸ DẠY ĐÔI TÂN DUYÊN

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch Chư Tôn Thiền ĐứcTăng .

Kính thưa quý vị khách quý. Kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ cùng toàn thể chư vị có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Buổi lễ hằng thuận của 2 cháu:............. được kết

hôn cùng............ rất đầy đủ ý nghĩa. Con cũng xin

phép Chư Tôn Thiền Đức Tăng cho con đại diện thay mặt bố mẹ và thân bằng quyến thuộc hai họ có đôi lời dạy bảo 2 cháu.

Hai con yêu mến, hôm nay 2 con đã chính thức là vợ chồng với nhau, Bố mẹ và gia tộc luôn mong mõi cầu chúc cho 2 con sẽ mãi mãi yêu thương sống bên nhau được hòa thuận, an vui, hạnh phúc đến trọn đời mãn kiếp, dù được hay mất, dầu khổ hay vui cũng đều cùng nhau chia sẻ. Hai con hãy nên luôn tôn trọng, quý kính, bao dung cho nhau, biết bảo bọc khuyên lơn nhắc nhở với nhaucố gắng làm theo những điều mà quý thầy đã dạy bảo.

Bố mẹ có ít lời như thế, mong 2 con thực hành được với nhau, đó là 2 con đã trả ơn cho bố mẹ 2 bên và biết thương dòng tộc 2 họ. Một lần nữa bố (mẹ, bác, cô) thay mặt cho dòng tộc 2 họ, cầu chúc 2 con sống bên nhau luôn luôn hòa thuận và hằng an lạc hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng mãi mặn nồng đầm ấm.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

LỜI PHÁT NGUYỆN CỦA ĐÔI TÂN DUYÊN

(đôi tân duyên lạy 1 lạy quỳ trước Tam bảo)

Kính bạch trên Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.

Hôm nay hai chúng con tên là:.....................

-Cúi xin Phật từ bi gia hộ, cho chúng con nên nghĩa vợ chồng, trọn đời sống chung thủy với nhau, cùng đi trên con đường Phật đạo, để thương yêu tôn trọng lẫn nhau (lạyl lạy)

-Xin Phật gia hộ cho chúng con, biết chia sẻ với nhau niềm vui, biết chịu đựng cùng nhau nỗi buồn, mãi mãi xem nhau như khách quý.(lạy 1 lạy)

-Xin Phật gia hộ cho chúng con, luôn luôn sống một đời biết đủ, cùng giúp nhau thăng tiến đường đời, cùng giúp nhau thăng hoa đường đạo. (lạy 1 lạy)

-Xin Phật gia hộ cho chúng con, biết xem cả hai bên cha mẹ, cùng hai bên thân quyến họ hàng, cũng như là chỉ một mà thôi. (lạy 1 lạy)

-Xin Phật gia hộ cho chúng con, sẽ gắng công dạy trẻ nên người, giúp con trẻ nhiệt thành tin Phật, sống một đời lợi ích an vui. (lạy 1 lạy)

-Xin Phật gia hộ cho chúng con, tâm trí tuệ ngày càng phát triển, hiểu thật sâu giáo lý Phật Đà, để tâm đức ngày càng tăng tiến. (lạy 1 lạy)

-Xin Phật gia hộ cho con. Tình yêu thương mỗi ngày một lớn, thành tình thương đến khắp vạn loài, cả đất trời cây cỏ mênh mông.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh. (lạy 1 lạy)

(hoặc tự đọc bài dười đây)

Kính bạch chư tôn thiền đức tăng.

Kính thưa bố (cha) mẹ và họ hàng thân tộc hai bên

Kính thưa chư vị khách quý và cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Chúng con thật là diễm phúc đã có duyên sâu dầy với Phật pháp, nên hôm nay được chư tôn thiền đức tăng từ bi tác lễ hằng thuận cho thật vô cùng trang nghiêm, lại còn ban bố cho chúng con những lời giáo huấn thật thiết thực trong cuộc sống lứa đôi, và cũng được nghe lời dạy bảo của cha mẹ hai bên.

Gìơ đây đối trước ngôi Tam bảo tôn nghiêm thanh tịnh, chúng con không biết nói lời chi cho xứng đáng công ơn ấy, hai con xin thệ nguyện hứa trước chư tôn thiền đức tăngcha mẹ cùng họ hàng hai bên rằng:

-Là vợ chồng chúng con nguyện suốt đời thương yêu, kính trọng, hằng sống hòa thuận, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau, mãi sát cánh bên nhau dù được hạnh phúc hay gặp khổ đau, luôn luôn giữ trọn lòng chung thủy với nhau cho đến trọn cuộc đời.

-Chúng con nguyện thực hành theo lời dạy của chư tôn thiền đức tăng và các bậc trưởng thượng, luôn tu học theo chánh pháp Như Lai cùng các bậc Hiền Thánh để trao dồi đức hạnh trở thành con người tốt trong gia đình và sống tốt đẹp ngoài xã hội, hầu mong đền đáp một phần nào đó công ơn giáo dưỡng của song thân cùng quý thầy dạy bảo.

-Là Phật tử chúng con nguyện luôn luôn giữ đúng năm giới của người Phật tử tại gia, phát nguyện nhất tâm hộ trì chánh pháp, mong cho ngôi tam bảo được trường tồnthế gian.

Kính xin trên Tam bảo từ bi chứng minh gia hộcha mẹ cùng họ hàng hai bên chứng giám cho tấm lòng thành của chúng con. Chúng con xin đê đầu thành tâm đảnh lễ cúng dường 3 lạy để gọi là đền ơn chư tôn thiền đức tăng đã giáo huấn.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

(chú rễ và cô dâu lạy 3 lạy)

LỜI CẢM TẠ LỄ HẰNG THUẬN

(đứng trước Tam bảo lạy một lạy, đứng đọc)

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng.

Kính thưa quý vị khách quý. Kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ của hai gia đình đôi tân hôn, cùng toàn thể quý vị Phật tử Đạo tràng có mặt trong buổi lễ hôm nay.

Buổi lễ hằng thuận của các cháu: .... được kết

hôn cùng............ đến đây đã thành tựu viên mãn.

Chúng con xin thay mặt cho thân bằng quyến thuộc hai họ của đôi tân duyên, thành kính tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng đã từ bi chẳng nề lao nhọc, tổ chức thành công mỹ mãn buổi lễ hằng thuận hôm nay.

Cho dù chúng con có tán dương bao nhiêu lời hay ý đẹp, cũng không thể nói lên hết được ơn đức của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, nguyện đem tâm

huyết luôn trau dồi đạo đức sáng trong, làm những điều lợi ích cho bản thân mình và mọi người chung quanh. Để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với Chư Tôn Thiền Đức Tăng, chúng con nguyện cùng nhau góp phần làm cho chánh pháp được lưu truyền, mọi người thêm nhiều an vui hạnh phúc.

Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quý vị khách quý cùng thân bằng quyến thuộc hai họ và các đạo hữu Phật tử gần xa, đã nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi phương tiện cho việc tổ chức buổi lễ được thành công tốt đẹp. Đồng thời đáp lời mời của chúng tôi, đã dành thời giờ quý báu và lòng ưu ái về tham dự đông đủ, làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng và chan chứa tình thân mật với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Mặc dù hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót vụng về. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức Tăng cùng toàn thể quý vị hoan hỷ niệm tình tha thứ cho. Xin thành tâm cảm tạ mọi duyên lành đã tạo cho buổi lễ Hằng Thuận hôm nay được thành tựu viên mãn.

Chúng con kính chúc chư tôn thiền đức tăng pháp thể khinh an, thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị đạo tâm hằng sáng tỏ, phúc lành càng thêm rộng lớn. Chúng con xin đê đầu thành tâm đảnh lễ cúng dường 3 lạy.

Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (lạy 3 lạy)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2023(Xem: 123975)
17/05/2021(Xem: 8428)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)