Phụ Lục 3: Nghi Thức Tụng Kinh Bát Đại Nhân Giác

09/07/20214:36 SA(Xem: 4810)
Phụ Lục 3: Nghi Thức Tụng Kinh Bát Đại Nhân Giác
VÔ THƯỜNG VÀ GIẢI THOÁT ĐẠO
Thượng Tọa Thích Minh Quang 
Nhà xuất bản Bồ Đề Tâm
Tu Viện Thiện Tường, Champagne, IL 61824

Phụ lục 3

NGHI THỨC HUÂN TU HẰNG NGÀY
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN
Sa môn An Thế Cao dịch từ Phạn sang Hán
Sakya Minh-Quang dịch từ Hán sang Việt

                    NGUYỆN HƯƠNG

     Nguyện đem lòng thành kính
     Gởi theo đám mây hương
     Phảng phất khắp mười phương
     Cúng dường ngôi Tam Bảo
     Thề trọn đời giữ Đạo
     Theo tự tánh làm lành
     Cùng pháp giới chúng sanh
     Cầu Phật từ gia hộ     
     Tâm Bồ-đề kiên cố
     Chí tu học vững bền
     Xa bể khổ nguồn mê
     Chóng quay về bờ giác.

   Nam-mô Từ Phụ Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
   Nam-mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật tác đại chứng minh.

    Nay đệ tử chúng con tên là…, Pháp danh…, phát nguyện trì tụng, tư duy, và quán xét lại mình theo Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Kính nguyện chư Phật từ bi gia hộ cho con đạo tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, sớm ngộ vô thường, khổ không, xa rời si mê ngã chấp để sống đời thiểu dục tri túc, tự tại an lành giữa vòng danh lợi.

Con nguyện lâm chung luôn tỉnh táo, thường nhớ Phật không quên; tâm không loạn trước bệnh đau, không sợ hãi, lo âu; không tham cầu, luyến tiếc; nhẹ nhàng xả báo thân, vãng sanh về nước Phật, sớm tròn tâm Bồ-đề.

    Nam-mô thập phương thường trụ Tam Bảo (2 lần)
    Nam-mô thập phương thường trụ Tam Bảo thùy từ tác đại chứng minh (lần thứ 3).

 

(Nguyện hương xong, đứng dậy cắm hương vào lư, rồi bắt đầu xướng tụng bài tán thán đức Phật…. Vị cầm khánh hồi khánh khi chủ lễ chấm dứt lời nguyện, chuẩn bị đứng lên. Cách hồi khánh: thỉnh khánh từ thưa đến nhặt, ngưng một nhịp, rồi dứt bằng bốn tiếng khánh: một thưa, hai nhặt và một thưa. Ví dụ:  0   0   0  0  0 0 0    0 0 00000     0   0 0    0)

                    TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

                    (Dùng khánh để dẫn chúng)

        Pháp Vương vô thượng trong đời

        Nhân thiên ba cõi không người sánh ngang

        Là Thầy dạy khắp thế gian

        Là Cha lành của vô vàn chúng sanh

        Quy y trong một niệm lành

        Nghiệp vô lượng kiếp hóa thành sạch không

       Tán dương Phật đức mênh mông

        Dù trăm ngàn kiếp cũng không tận cùng. (1 xá)

 

                                        QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

         Chúng sanh, chư Phật vốn đồng
         Cả hai rỗng lặng, một dòng tánh không

         Chí thành tất được cảm thông

         Gần xa vô ngại thật không nghĩ bàn

         Mười phương Phật, một đạo tràng

         Lại qua ảnh hiện như màn lưới châu

         Nay con quy mạng cúi đầu

         Lễ trước chư Phật nhiệm mầu chứng minh (1 xá).

                     LỄ PHẬT

 

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp hiền thánh Tăng thường trú Tam Bảo (1 lễ).                                       

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát (1 lễ).

   Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát (1 lễ).

       

   (Đại chúng ngồi xuống, duy-na (vị giữ chuông) và duyệt-chúng (vị giữ mõ) bắt đầu khai chuông mõ. Đại chúng nhiếp tâm lắng nghe phần khai chuông mõ.)

   Nghi thức khai chuông mõ:

   (cc: nhịp hai nhịp chuông; c: nhịp một nhịp chuông; C: thỉnh một tiếng chuông, M: thỉnh một tiếng mõ; --: khoảng cách dài ngắn giữa hai tiếng chuông hay mõ)

    Duy-na: cc. C---C-----C--------c.

    Duyệt chúng: m-m-m-m--M-M---M

    Duy-na: C

    Duyệt chúng: M

    Duy-na: C

    Duyệt chúng: M

    Duy-na: C

    Duyệt chúng: M

    Duyết chúng: M  MM     M

    Duy-na: c

 

                          TÁN LƯ HƯƠNG

             Lư hương vừa bén chiên đàn

             Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa

             Tâm thành tưởng Phật thiết tha

             Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành

             Vừa sinh một niệm chí thành

             Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

                  Nam mô Hương vân cái Bồ-tát (2 lần)

                  Nam mô Hương vân cái Bồ-tát Ma-ha-tát (lần thứ 3).                                               

                  Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần).

                     KỆ KHAI KINH

             Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm mầu

             Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

             Con nay gặp Pháp xin nhận giữ.

             Nguyện hiểu chân nghĩa, Phật ý sâu.

                  Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần).

                                     PHẬT NÓI

                    KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

 

   

    Người con Phật phát tâm học đạo

    Luôn ngày đêm y giáo phụng hành

    Đại nhân giác ngộ đành rành

    Tám điều ghi nhớ chí thành niệm tu.

    Điều thứ nhất tâm luôn giác biết

    Cõi thế gian vốn thiệt vô thường

    Đổi dời sinh tử tang thương

    Cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh.

    Thân tứ đại sinh thành tử hoại

    Già bệnh đeo, khổ ải giả không

    Hoà hợp năm ấm lửa vòng

    Chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm.

    Thế mới biết thế gian hư huyễn

    Diệt lại sinh biến chuyển vô thường

    Chúng sinh điên đảo chấp nương

    Si mê tạo nghiệp vào đường khổ đau.

    Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác

    Thân nghe theo tạo tác tội khiên

    Xuống lên sinh tử triền miên

    Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang.

    Người con Phật phải toan quán sát

    Đạo lý này bao quát đường tu

    Đó là thiền quán công phu

    Dứt mê, chuyển nghiệp, thoát tù tử sinh.

    Điều thứ hai phải nên giác ngộ       

    Ham muốn nhiều lụy khổ càng sâu

    Nhọc nhằn sinh tử bấy lâu

    Đều do tham dục dẫn đầu gây nên

    Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp

    Hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên

    Tự nhiên sẽ hết não phiền

   An vui tự tại giữa miền nhân gian.

    Điều thứ ba biết tâm giong ruổi

    Luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm

    Không sao thỏa được lòng tham

    Tội kia theo đó, càng làm càng sâu

    Bậc Bồ-tát vô cầu biết đủ

    Vui phận nghèo quy củ tu hành

    Trau giồi tuệ nghiệp lợi sanh

    Vung gươm trí tuệ, dứt mành vô minh.

    Điều thứ tư phải nên ghi nhớ

    Lười biếng làm lỡ dở đạo tâm

    Quen theo thói tục lạc lầm

    Đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau

    Nên thường phải giồi trau tinh tấn

    Dũng mãnh tu phá những não phiền

    Bốn ma hàng phục bình yên

    Khỏi ngục ấm giới về miền chân như.

    Điều thứ năm nằm lòng giác biết

    Vì ngu si muôn kiếp tử sanh

    Bồ-tát phát nguyện tu hành

    Nghe nhiều học rộng pháp lành Như Lai

               

               

                     Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần).

 

                         Kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật Tâm Yếu

             

               Bồ-tát Quán Tự Tại

               Khi thực hành Bát-nhã

               Ba-la-mật thâm sâu

               Quán chiếu thấy năm uẩn

               Đương thể đều là không

               Vượt qua vòng khổ ách.

               Xá-lợi-phất lắng nghe

               Sắc chẳng khác tánh không

               Tánh không chẳng khác sắc

               Sắc chính là tánh không

               Tánh không chính là sắc

               Thọ, tưởng, hành và thức

               Bản chất cũng như vậy.

               Lại nữa, Xá-lợi-phất

               Các pháp nơi tánh không

               Không sinh cũng không diệt

               Không sạch cũng không nhơ

               Không thêm cũng không bớt;

               Không có năm thủ uẩn:

               Sắc, thọ, tưởng, hành, thức;

               Không có sáu căn: mắt

               Tai, mũi, lưỡi, thân, ý;

               Không có sáu trần: sắc

               Thanh, hương, vị, xúc, pháp;

               Không có cả sáu thức:

               Nhãn thức đến ý thức;

               Mười tám giới đều không.

               Không có mười hai duyên:

               

                    Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

                    (Gate gate para gate para samgate bodhi svaha)

              (Tọa thiền chỉ quán về tính vô thường, khổ, không, vô ngã của thân, tâm khoảng 15-30 phút)

 

                      ĐẢNH LỄ TRI ÂN ĐỨC PHẬT BỔN SƯ

    (Nếu tu tập cùng đại chúng, vị chủ lễ xướng, đại chúng thành tâm lắng nghe và quán tưởng theo. Sau khi vị chủ lễ dứt lời xướng, chờ một nhịp rồi đại chúng cùng hòa câu: Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi tu tập riêng ở nhà, người Phật tử xướng và hòa một mình.)

    1. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
           Từ vô lượng kiếp xưa
           Luôn hành Bồ-tát đạo
           Xả thân mình gieo giống từ bi
           Công đức ấy không sao ví được.

      Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

 

    2. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
             Cõi Ta-bà thị hiện
             Nơi dòng Thích thọ sanh
             Thánh Ma-da mộng ứng điềm lành
             Nơi vương thất chan hòa phước lạc.

        Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

 

     3. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:     
             Nơi vườn Lâm-tỳ-ni
             Thị hiện tướng đản sanh
             Hoa sen nâng bảy bước du hành
             Chỉ Phật tánh, xưng tôn ba cõi.
         Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

     4. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
             Dạo nơi bốn cửa thành
             Thấy lẽ khổ chúng sanh
             Vì thương đời một dạ tu hành
             Bỏ tất cả xuất gia tầm đạo.
        Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

     5. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
              Sáu năm tu núi Tuyết
              Trải bao cảnh gió sương
              Tìm chân lý soi sáng đêm trường
              Trong tâm Ngài lai láng tình thương.

         Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

 

      6. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:
              Tìm ra đường trung đạo
              Lìa vui khổ hai đường
              Dùng định tuệ hàng phục ma vương
              Sao mai mọc thành ngôi Vô Thượng.

         Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

 

      7. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

              Suốt bốn mươi lăm năm
              Không nề bao gian khổ
             Đem Chánh Pháp từ bi tế độ
             Trời người đều ngưỡng mộ tu hành.

         Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

      8. Chủ lễ xướng: Nhất tâm đảnh lễ:

             Rừng Sa-la song thọ
             Độ chúng đã mãn duyên
             Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn
             Lưu xá-lợi rộng độ nhân thiên.

        Đại chúng hòa: Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

                                        NIỆM PHẬT

 (Đứng hay quỳ xuống tụng nếu đi kinh hành niệm Phật, còn ngồi xuống tụng khi ngồi niệm Phật)

 

              Phật A-di-đà thân kim sắc

              Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

              Năm Tu-di uyển chuyển: bạch hào

              Bốn biển lớn trong ngần: mắt biếc

              Trong hào quang hóa vô số Phật

              Vô số Bồ-tát hiện ở trong      

             Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

             Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

             Quy mạng lễ A-di-đà Phật

             Ở phương Tây thế giới an lành

             Con nay xin phát nguyện vãng sanh

             Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

     

       Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, Đại Từ, Đại Bi A-di-đà Phật.

       Nam-mô A-di-đà Phật

       (Niệm Phật nhiều ít tùy thời; có thể đảnh lễ niệm Phật, thiền hành niệm Phật, hay thiền tọa niệm Phật đều            được)

       Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).

       Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát (3 lần).

       Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát (3 lần).

       Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần).

 

                                 SÁM QUY MẠNG[1]

   Quy mạng Điều Ngự trong mười phương

   Pháp mầu thanh tịnh khéo tuyên dương

   Thánh Tăng bốn quả, ba thừa pháp[2]

   Xin dũ lòng từ, nguyện xót thương.

   Đệ tử chúng con,

   Tự xa chân tánh,

   Uổng đọa dòng mê

   Theo sinh tử mãi thăng trầm

   Tham sắc thanh luôn ô nhiễm.

   Mười triền[3] mười sử[4]
   Kết thành hữu lậu nghiệp nhân;

   Sáu căn[5] sáu trần[6]

   Lầm tạo biết bao tội lỗi.

   Đắm chìm biển khổ

   Lạc bước đường tà

   Chấp ngã, chấp nhân

   Sai lầm điên đảo.

   Nhiều đời nghiệp chướng

   Tất cả tội khiên

   Nguyện Tam Bảo đức từ bi

   Chứng lòng thành con sám hối.(C)

   Kính nguyện: Thế Tôn cứu độ

   Bạn tốt dắt dìu

   Ra khỏi phiền não sông mê

   Bước lên Bồ-đề bến giác.

   Hiện đời bình an phước lạc

   Sở nguyện tựu thành;

   Kiếp sau mầm giác đơm hoa

   Bồ-đề kết quả.

   Sinh nơi Phật Pháp

   Sớm gặp minh sư

   Chánh tín xuất gia

   Tuổi thơ vào Đạo.

   Sáu căn thông lợi

   Ba nghiệp[7] sạch trong

   Chẳng nhiễm duyên đời

   Thường tu phạm hạnh.

   Nghiêm trì giới cấm

   Chẳng vướng nghiệp trần

   Vững chãi oai nghi

   Không hại sinh vật.

   Không gặp tám nạn[8]

   Chẳng thiếu bốn duyên[9]

   Bát-nhã trí được hiện tiền

   Bồ-đề tâm luôn bất thoái.  

   Tu tập Chánh Pháp

   Liễu ngộ Đại Thừa

   Hành môn sáu độ[10] lợi sinh

   Vượt biển ba kỳ[11] thành Phật.

   Dựng cờ Chánh Pháp nơi nơi

   Phá lưới nghi ngờ lớp lớp

   Hàng phục chúng ma

   Nối dòng Tam Bảo.

                          HỒI HƯỚNG

 

       Trì kinh quán niệm phước vô biên

       Hồi hướng chúng sinh khắp mọi miền

       Nguyện ai còn đắm trong biển khổ

       Về nơi nước Phật được an nhiên.

       Nguyện tiêu ba chướng, hết phiền não

       Nguyện được Bát-nhã trí rộng cao

       Nguyện thực hành theo Bồ-tát đạo

       Đời đời tinh tiến chẳng lãng xao.

       Nguyện sinh về cõi Tây phương

       Đài sen chín phẩm dựa nương thức thần

       Hoa nở thấy Phật pháp thân

       Chứng ngôi bất thoái, cõi trần độ sinh

       Nguyện đem công đức tu này

       Hướng về tất cả, chung xây phước lành                                

       Con cùng pháp giới chúng sanh

       Đồng nên Phật đạo, đồng thành Như Lai.

 

 

                                         TỰ QUY Y

        Con tự quy y Phật

        Nguyện tất cả chúng sanh

        Nhận ra Đạo Vô Thượng

       Đồng phát Bồ-đề tâm (1 lễ).

       Con tự quy y Pháp

       Nguyện tất cả chúng sanh

       Thâm nhập nghĩa kinh tạng

       Trí tuệ sâu như biển (1 lễ).

       Con tự quy y Tăng

       Nguyện tất cả chúng sanh

       Hòa hợp cùng đại chúng

       Sống vô ngại, an lành (1 lễ).

 

               PHÁT NGUYỆN VÃNG SINH

(Hành giả tu Tịnh Độ, nên đọc bài văn phát nguyện này sau mỗi thời tu tập để tăng trưởng tín nguyện vãnh sinh)

         Con nguyện lâm chung không chướng ngại
         A-di-đà đến rước từ xa
         Quán Âm cam lộ rưới trên đầu
         Thế Chí kim đài trao đỡ gót
         Trong một sát na lìa cõi trược
         Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì
         Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
         Nghe tiếng Pháp sâu lòng sáng tỏ
         Nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn
         Không rời An Dưỡng lại Ta-bà
         Khéo đem phương tiện lợi quần sinh
         Hay lấy trần lao làm Phật sự
         Con nguyện như thế Phật chứng tri
         Kết cuộc về sau được thành tựu.
             Nam-mô A-di-đà Phật.

------------------------------

[1] Đây vốn là bài văn phát nguyện của thiền sư Nhiên ở núi Di (怡山然禪師) được biên tập trong sách Truy Môn Cảnh Huấn, Đại Chánh Tạng, quyển 48, trang 1072. Bài phát nguyện này ảnh hưởng sâu rộng trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa Đông Á, và được đưa vào công khóa  để tụng niệm sáng chiều trong chốn thiền môn. Đây không những nhờ vào ý nghĩa sâu sắc của bài văn  mà còn nhờ vào giọng văn  lúc tha thiết, khi hùng tráng … qua nhịp câu ngắn gọn, dứt khoát đi thẳng vào trái tim của người tụng đọc. Vì vậy, khi dịch sang Việt ngữ, dịch giả cố gắng giữ nguyên nhịp câu và đối ngẫu như nguyên tác chữ Hán, nhằm bảo tồn tối đa nhạc điệu và hình tượng đối xứng trong tác phẩm.

[2] Ba thừa pháp: Thanh văn thừa, Duyên giác thừaBồ tát thừa.

[3] Mười triền: Mười loại tâm lý trói buộc chúng ta trong vòng sinh tử. 1. vô tàm (không biết hổ với mình) 2. vô quý (không biết thẹn với người) 3. tật (ghen ghét) 4. xan (keo kiệt) 5. hối (hối tiếc) 6. thùy miên (tham ngủ nghỉ) 7. điệu cử ( tâm loạn động) 8. hôn trầm (tâm hôn ám dã dượi) 9. phẫn (giận hờn) 10. phú (che dấu lầm lỗi của mình).

[4] Mười sử: mười loại tâm lý sai khiến mình tạo nghiệp thọ khổ. 1. tham, 2. sân, 3. si, 4. mạn, 5. nghi, 6. thân kiến, 7. biên kiến, 8. kiến thủ, 9. giới cấm thủ, 10. tà kiến.

[5] Sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

[6] Sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

[7] Ba nghiệp: Thân, miệng, ý.

[8] Tám nạn: Tám chướng nạn khiến chúng sinh khó tu học Phật pháp. 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. cõi trời Trường Thọ, 5. Biên địa, nơi không có Phật pháp, 6. Thế trí biện thông, giỏi biện luận thế gian nhưng không tin pháp xuất thế, 7. Đui điếc câm ngọng, 8. Sinh ra trước Phật hay sau Phật.

[9] Bốn duyên: Bốn nhân duyên phát tâm Bồ Đề. Theo Kinh Bồ Tát Địa Trì đó là: 1. Thấy đạo lực thần thông không thể nghỉ bàn của chư Phật, Bồ tát nên phát tâm Bồ Đề. 2. Nghe nói đến công hạnh của Bồ tát nên phát tâm Bồ Đề. 3. Thấy đời mạt pháp, chánh pháp suy vi nên phát tâm Bồ Đề. 4. Vì lòng thương xót chúng sinh khổ nên phát tâm Bồ Đề.

[10] Sáu độ tức sáu Ba la mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

[11] Ba kỳ: Ba a tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ có nghĩa vô số. Đây là ước lượng số kiếp lâu xa hành Bồ tát đạo để thành tựu quả Phật viên mãn.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)