Tâm Và Cảnh Tương Ưng

14/07/20234:31 SA(Xem: 1348)
Tâm Và Cảnh Tương Ưng
TÂM và CẢNH TƯƠNG ƯNG
Thích Tánh Tuệ

duc phat
Một khi thân tâm ta thanh tịnh, hoàn cảnh sẽ tùy thuộc thanh tịnh.

Hoàn cảnh không nhất định tốt, xấu, nhơ, sạch tùy hành động tư tưởng con người mà chuyển theo.
Một nhóm người văn minh trí thức dù ở nơi thôn dã hoang vắng, nhưng một thời gian cảnh ấy sẽ trở thành tốt đẹp, thị tứ.
Trái lại, một bọn người rừng chẳng hạn, cho ở giữa đô thành hoa lệ, một thời gian đô thành ấy sẽ biến ra cảnh nhớp nhúa xấu xa, nếu họ không được cải thiện...

Bởi thế, đạo Phật muốn cải thiện xã hội, cải thiện quốc gia trước tiên phải cải thiện con người.

Muốn cải thiện con người, đầu tiên phải cải thiện tư tưởngNhư vậy tư tưởng, ngôn ngữ và hành động con người thanh tịnh thì chính cõi Ta-bà này đã thành Tịnh độ rồi, hay thế giới này chính là thế giới Cực Lạc vậy.

Ta muốn sanh về Tịnh độ, thì chính ta phải thanh tịnh trước đã.

Kinh có câu: “Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương.” 
Nghĩa là: “Thân, miệng và ý hằng trong sạch, sẽ đồng như chư Phật sanh về cõi Phật.”
Thế mà, có một số người ước mơ sanh về cõi Cực Lạc mà miệng vẫn nói ác, tâm vẫn tham, giận... thật là trái lẽ.
Tu bằng cách đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Người Phật tử chân 
chánh không mơ ước gì hơn, ước mơ con người mình được thanh tịnh, không tranh đấu nào bằng tranh đấu với phiền nãonội tâm.
Thắng được phiền não, toàn thể đều thanh tịnh, thế là vạn vật tùy tâm, Từ đó sống một cuộc đời tự do tự tại.

NGUYỆN ĐỘ..
Om Mani Pad Mệ Hùm
Đâu ai có thể tu dùm cho ai!
Nam Mô Di Đà Như Lai
Nào ai có thể dùm ai niệm dùm?
Cheng cheng, cốc cốc, bùm bùm ...
Chỉ là phương tiện thoát vùng trói trăng.
Tâm thức nếu hoài lăng xăng
Ngược xuôi cầu khẩn ... cũng ngần ấy thôi.

Buông ''tôi'', buông ''cái của tôi''
Tự dưng mấy chuyện lôi thôi ... dọn nhà.
Trở về Tự Tánh Di Đà
Giữa Ta bà thấy Liên hoa ngập lòng.

Như Nhiên -Th Tánh Tuệ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana