Những Lời Nhắn Gửi Tâm Huyết (Song Ngữ)

07/09/20234:00 SA(Xem: 546)
Những Lời Nhắn Gửi Tâm Huyết (Song Ngữ)

NHỮNG LỜI NHẮN GỬI TÂM HUYẾT
Hòa Thượng Thích Chơn Tế.
Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

Thích Chơn Tế (2)
HT. Thích Chơn Tế

1/

Triết Đông có câu: "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân"

Nghĩa là: Sự việc nào mình không muốn thì đừng đem đến cho người. Mình không muốn làm trái ý người, thì người cũng như mình vậy.

 

Cố Tăng Thống Thích Tịnh Khiết dạy rằng: "Trước ta dạy các con bằng lời nói, có khi bằng roi vọt nhưng nay thì ta dạy bằng sự im lặng."

 

Chỗ cứu cánh chân thậtpháp thân hay tri kiến Phật, thì bật ngôn từ, vì nói năng không thể hiển bày được.

 

2/

"Sanh tử căn bản dục vi đệ nhất"

 

-       Căn bản sanh tử, lòng dụcyếu tố quyết định và nhà Phật dạy: "Con đường đi đến hạnh phúc giải thoát là phải loại bỏ dục vọng." (Trích từ tập sách Trí TuệChân Thành - trang 23 của HT Thích Chơn Thiện)

 

Hòa Thượng Thích Thanh Từ - Thiền Viện Trúc Lâm có vài lời nhắc nhở:

 

-       Là người có trách nhiệm nặng, con phải mở rộng lòng bao dung thông cảm với mọi người, vì chúng sanh tâm lý nghiệp tập khác nhau.

 

-       Thế gian đang chìm trong mê lầm, người nào cũng là nạn nhân của si mê nên họ đáng thương hơn đáng giận.

 

-       Dù ở hoàn cảnh nào con phải khéo ngừa đón những đám mây phiền não, không cho chúng che khuất mặt trăng trong sáng của con.

 

-       Trong cuộc đời phù du mộng ảo này, dù ta có được mọi sự.ưu đãi của cuộc đời, cũng chỉ là đưa tay bắt bóng rốt cuộc chỉ là tay không.

 

-        Hòn ngọc quý đang nằm trong túi áo, ta chớ vì sự rối ren của trần tục mà quên mất hòn ngọc của chính mình

(Trích từ Tông Môn Cảnh Huấn, tập 14 - HT Thích Thanh Từ)

 

3/

       "Tứ Trọng Ân": Có hai pháp số

 

*.Pháp số bốn ơn nói cho mọi người là:

 1. Ơn cha mẹ
 2. Ơn chúng sanh
 3. Ơn quốc gia
 4. Ơn Tam Bảo

 

*.Pháp số bốn ơn nói cho người xuất gia

 1. Ơn cha mẹ
 2. Ơn Sư Trưởng
 3. Ơn quốc gia
 4. Ơn thí chủ

 

Hỏi: Muốn báo ơn cha mẹ thì phải làm như thế nào?

Đáp: Muốn báo đáp thâm ân cha mẹ, Đức Phật dạy có ba cách: Lợi, Kính và Tu. Lợi là lo cung phụng vật chất cho cha mẹ. Kính là phải cung kính cha mẹ đủ cách đủ điều. Tu là gắng tu cho sáng đạo.

 

Trong nhà Phật có câu: "Nhất nhơn thành đạo cửu huyền thăng" nghĩa là trong dòng họ có một người tu thành đạo thì cả cửu huyền (chín đời) đều được siêu thăng. Đời cũng có câu: "Một người làm quan cả họ được nhờ."

 

Tp Huế, Hạ an cư năm Quý Mão

PL 2567 - DL 2023

Người sao lục

Tỳ kheo Thích Chơn Tế

 

 

HEARTFELT MESSAGES

 

1/

Eastern Philosophy has a saying: "Ky so bat duc vat thi u nhan"

 

That means: If you don't want to do something, don't give it to people. If you don't want to go against people's wishes, then people will be the same as you.

 

The Great Sangha Thich Tinh Khiet taught that before I taught you with words, sometimes with a rod, but now I teach with silence. The true destination is the Dharma body or the Buddha's knowledge, then the words are turned on because words cannot be expressed .

 

2/

     "The basic of samsara, sex is the first"

 

The basis of Samsara, lust is the decisive factor and is what the Buddha taught: "The way to happiness and liberation is to get rid of desire."

(Author Thich Chon Thien "Tri Tue and Chan Thanh" page 23 )

 

Great Venerable Thich Thanh Tu - Truc Lam Zen Monastery with a few reminders:

 

-As a person with a heavy responsibility you must extend your tolerance and sympathy to everyone because sentient beings have different psychological and karma.

 

-The world is drowning in confusion, everyone is a victim of delusion, so they are more pitiable than angry.

 

-Whatever the circumstances, you must guard against the clouds of affliction, not allowing them to obscure your clear moon.

 

-In this ephemeral, dreamlike life even if we have all the privileges of life. It's just reaching out a hand to catch the ball, in the end it's just empty hands.

 

The precious pearl is in the pocket, we should not forget our own pearl because of the confusion of the world.

(Zen Master Thich Thanh Tu " Tông Môn Cảnh Huấn", part 4 )

 

3/

 The Four Debts of Gratitude: there are two categories of Buddhism

 

*Category of the four Debts of Gratitude that is said for common people:

 

 1. Debt of gratitude to one's parents
 2. Debt of gratitude of all living creatures
 3. Debt of gratitude to the rulers of the nation
 4. Debt of gratitude to the Triple Gems (Buddha, Dharma and Sangha)

 

*Category of the four Debts of Gratitude that is said for

 

 1. Debt of gratitude to one's parents
 2. Debt of gratitude to Superior
 3. Debt of gratitude to the rulers of the nation
 4. Debt of gratitude to the patron of Buddhism

 

Ask: How to thank your parents?

Answer: To compensate for the kindness of parents, the Buddha taught: There are three ways: Benefit, Respect and Cultivate. Benefit is to take care of providing medicine, food…for parents. Respect is to respect your parents in many ways, many things. Cultivate is to correct your character to eliminate bad habits to build virtue, to get insight. There is a sentence in Buddhism: "Nhat thanh dao cuu huyen thang" means: If there is one person in the family who cultivates to become enlightened, nine generations of the family will be transcended. There is also a sentence in the world: " If one person works as a mandarin, the whole family of this person can be helped"

 

Hue city, Summer retreat, Quy Mao year

Pl 2567 - 2023

Copist

Thich Chon Te Bhikkhu

     

      

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana