Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu Dịch)

30/10/20233:58 SA(Xem: 538)
Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu Dịch)
VIDEO BOOKS KINH TRUNG BỘ
(HT. Thích Minh Châu dịch)

1

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(1 of 152)_Kinh Pháp Môn Căn Bổn

2

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(2 of 152)_Kinh Tất Cả Lậu Hoặc

3

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(3 of 152)_Kinh Thừa Tự Pháp

4

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(4 of 152)_Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm

5

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(5 of 152)_Kinh Không Uế Nhiễm

6

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(6 of 152)_Kinh Ước Nguyện

7

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(7 of 152)_Kinh Ví Dụ Tấm Vải

8

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(8 of 152)_Kinh Đoạn Giảm

9

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(8 of 152)_Kinh Đoạn Giảm

10

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(10 of 152)_Kinh Niệm Xứ

11

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(11 of 152)__Tiểu Kinh Sư Tử Hống

12

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(12 of 152)__Đại Kinh Sư Tử Hống

13

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(13 of 152)__Đại Kinh Khổ Uẩn

14

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(14 of 152)__Tiểu Kinh Khổ Uẩn

15

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(15 of 152)__Kinh Tư Lượng

16

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(16 of 152)__Kinh Tâm Hoang Vu

17

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(17 of 152)__Kinh Khu Rừng

18

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(18 of 152)__Kinh Mật Hoàn

19

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(19 of 152)__Kinh Song Tầm

20

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(20 of 152)__Kinh An Trú Tầm

21

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(21 of 152)__Kinh Ví Dụ Cái Cưa

22

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(22 of 152)__Kinh Ví Dụ Con Rắn

23

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(23 of 152)__Kinh Gò Mối

24

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(24 of 152)__Kinh Trạm Xe

25

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(25 of 152)__Kinh Bẫy Mồi

26

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(26 of 152)__Kinh Thánh Cầu

27

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(27 of 152)__Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi

28

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(28 of 152)__Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi

29

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(29 of 152)__Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

30

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(30 of 152)__Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây

31

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(31 of 152)__Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò

32

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(32 of 152)__Đại Kinh Rừng Sừng Bò

33

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(33 of 152)__Đại Kinh Người Chăn Bò

34

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(34 of 152)__Tiểu Kinh Người Chăn Bò

35

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(35 of 152)__Tiểu Kinh Saccaka

36

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(36 of 152)__Đại Kinh Saccaka

37

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(37 of 152)__Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái

38

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(38 of 152)__Đại Kinh Đoạn Tận Ái

39

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(39 of 152)__Đại Kinh Xóm Ngựa

40

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(40 of 152)__Tiểu Kinh Xóm Ngựa

41

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(41 of 152)__Kinh Saleyyaka

42

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(42 of 152)__KInh Veranjaka

43

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(43 of 152)__Đại Kinh Phương Quảng

44

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(44 of 152)__Tiểu Kinh Phương Quảng

45

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(45 of 152)__Tiểu Kinh Pháp Hành 

46

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(46 of 152)__Đại Kinh Pháp Hành

47

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(47 of 152)__Kinh Tư Sát

48

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(48 of 152)__Kinh Kosambiya

49

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(49 of 152)__Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh

50

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(50 of 152)__Kinh Hàng Ma

51

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(51 of 152)__Kinh Kandaraka

52

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(52 of 152)__Kinh Bát Thành

53

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(53 of 152)__Kinh Hữu Học

54

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(54 of 152)__Kinh Potaliya

55

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(55 of 152)__Kinh Jivaca

56

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(56 of 152)__Kinh Ưu-ba-ly

57

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(57 of 152)__Kinh Hạnh Con Chó

58

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(58 of 152)__Kinh Vương Tử Abhaya (Vô Úy)

59

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(59 of 152)__Kinh Nhiều Cảm Thọ

60

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(60 of 152)__Kinh Không Gì Chuyển Hướng

61

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(61 of 152)_Kinh Giáo Giới La-hầu-la Ở Rừng Am-bà-la

62

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(62 of 152)__Đại Kinh Giáo Giới La-hầu-la

63

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(63 of 152)__Tiểu Kinh Malunkya

64

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(64 of 152)__Đại Kinh Malunkyaputta

65

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(65 of 152)__Kinh Bhaddalisuttam

66

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(66 of 152)__Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy

67

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(67 of 152)__Kinh Catuma

68

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(68 of 152)__Kinh Nalakapana

69

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(69 of 152)__Kinh Gulissani

70

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(70 of 152)__Kinh Kitagiri

71

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(71 of 152)__Kinh Ba Minh Vacchagotta

72

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(72 of 152)__Kinh Aggivacchagotta

73

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(73 of 152)__Đại Kinh Vacchagotta

74

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(74 of 152)__Kinh Trường Trảo

75

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(75 of 152)__Kinh Magandiya

76

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(76 of 152)__Kinh Sandaka

77

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(77 of 152)__Kinh Maha Sakuludayi

78

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(78 of 152)__Kinh Samanamandika

79

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(79 of 152)__Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu-đà-di

80

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(80 of 152)__Kinh Vekhanassa

81

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(81 of 152)__Kinh Ghatikara

82

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(82 of 152)__Kinh Ratthapala

83

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(83 of 152)__Kinh Makhadeva

84

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(84 of 152)__Kinh Mudhura

85

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(85 of 152)__Kinh Bồ-đề Vương Tử

86

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(86 of 152)__Kinh Angulimala

87

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(87 of 152)__Kinh Ái Sanh

88

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(88 of 152)__Kinh Bahitika

89

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(89 of 152)__Kinh Pháp Trang Nghiêm

90

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(90 of 152)__Kinh Kannakatthana

91

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(91 of 152)__Kinh Brahmayu

92

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(92 of 152)__Kinh Sela

93

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(93 of 152)__Kinh Assalayana

94

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(94 of 152)__Kinh Ghotamukha

95

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(95 of 152)__Kinh Canki

96

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(96 of 152)__Kinh Esukari

97

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(97 of 152)__Kinh Dhananjani

98

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(98 of 152)__Kinh Vasettha

99

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(99 of 152)__Kinh Subha

100

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(100 of 152)__Kinh Sangarava

101

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(101 of 152)__Kinh Devadaha

102

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(102 of 152)__Kinh Năm Ba

103

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(103 of 152)__Kinh Như Thế Nào

104

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(104 of 152)__Kinh Làng Sama

105

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(105 of 152)__Kinh Thiện Tinh

106

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(106 of 152)__Kinh Bất Động Lợi Ích

107

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(107 of 152)__Kinh Ganaka Moggallana

108

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(108 of 152)__Kinh Gopaka Moggallana

109

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(109 of 152)__Đại Kinh Mãn Nguyệt

110

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(110 of 152)__Tiểu Kinh Mãn Nguyệt

111

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(111 of 152)__Kinh Bất Đoạn

112

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(112 of 152)__Kinh Sáu Thanh Tịnh

113

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(113 of 152)__Kinh Chân Nhân

114

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(114 of 152)__Kinh Nên Hành Trì Không Nên Hành Trì

115

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(115 of 152)__Kinh Đa Giới

116

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(116 of 152)__Kinh Thôn Tiên

117

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(117 of 152)__Đại Kinh Bốn Mươi

118

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(118 of 152)__Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm

119

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(119 of 152)__Kinh Thân Hành Niệm 

120

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(120 of 152)__Kinh Hành Sanh

121

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(121 of 152)__Kinh Tiểu Không

122

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(122 of 152)__Kinh Đại Không

123

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(123 of 152)__Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp

124

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(124 of 152)__Kinh Bạc-câu-la

125

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(125 of 152)__Kinh Điều Ngự Địa

126

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(126 of 152)__Kinh Phù-di

127

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(127 of 152)__Kinh A-na-luật

128

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(128 of 152)__Kinh Tùy Phiền Não

129

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(129 of 152)__Kinh Hiền Ngu

130

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(130 of 152)__Kinh Thiên Sứ

131

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(131 of 152)__Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả

132

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(132 of 152)__Kinh A-nan Nhứt Dạ Hiền Giả

133

Video Book Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(133 of 152)__Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhứt Dạ Hiền Giả

134

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(134 of 152)__Kinh Lomasakangiya Nhứt Dạ Hiền Giả

135

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(135 of 152)__Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 

136

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(136 of 152)__Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt 

137

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(137 of 152)__Kinh Phân Biệt Sáu Xứ

138

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(138 of 152)__Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết

139

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(139 of 152)__Kinh Vô Tránh Phân Biệt

140

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(140 of 152)__Kinh Giới Phân Biệt

141

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(141 of 152)__Kinh Phân Biệt Về Sự Thật

142

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(142 of 152)__Kinh Phân Biệt Cúng Dường 

143

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(143 of 152)__Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc 

144

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(144 of 152)__Kinh Giáo Giới Channa 

145

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(145 of 152)__Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na 

146

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(146 of 152)__Kinh Giáo Giới Nandaka 

147

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(147 of 152)__Tiểu Kinh Giáo Giới La-hầu-la

148

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(148 of 152)__Kinh Sáu Sáu

149

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(149 of 152)__Đại Kinh Sáu Xứ

150

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(150 of 152)__Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda

151

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(151 of 152)__Kinh Khất Thực Thanh Tịnh

152

Video Books Kinh Trung Bộ (HT. Thích Minh Châu)_(152 of 152)__Kinh Căn Tu Tập

 


.
  
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/03/2023(Xem: 13742)
23/02/2023(Xem: 3259)
29/12/2022(Xem: 3958)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.