Long Thọ Với Phật A Di ĐàCõi Tịnh Độ

18/10/201012:00 SA(Xem: 45042)
Long Thọ Với Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ


LONG THỌ VỚI PHẬT DI ĐÀCÕI TỊNH ĐỘ

Nguyên tác: Nagarjuna on Amida and His Pure Land - Tuệ Uyển chuyển ngữ

Tạo bài viết