Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa

21/09/201012:00 SA(Xem: 96893)
Con Đường Kim Cương Thừa Về Sự Tịnh Hóa
CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA
LAMA THUBTEN YESHE.
Bản dịch Việt : Kiến Không
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999

 Phương pháp Yoga Heruka Vajrasattva
 Gồm những giáo huấn Nhập Thất
 LAMA THUBTEN YESHE

 Lời nói đầu của
 LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHE
 Sưu tập, biên tập và chú thích bởi Nicholas Ribush
 Nhà Xuất Bản Wisdom, 1995.
 Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999.
 Bản dịch Việt : Kiến Không.
Tạo bài viết
28/09/2010(Xem: 66559)
30/09/2012(Xem: 19637)
08/10/2013(Xem: 7203)
05/02/2014(Xem: 7610)