Bilingual. 8. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam. We continue to believe Nhus must go and coup will be needed

10/10/20235:36 SA(Xem: 1359)
Bilingual. 8. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam. We continue to believe Nhus must go and coup will be needed


blank
Bilingual. 8. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam. We continue to believe Nhus must go and coup will be needed, but we do not which [wish] to bind you against your better judgment at any stage. Conversely, while we assume Generals’ operation still subject to delay or cancellation, if you believe die is cast, we need to know it. We have concurred until now in your belief that nothing should be said to Diem, but changing circumstances, including his probable knowledge that something is afoot, lead us to ask again if you see value in one last man-to-man effort to persuade him to govern himself and decisively to eliminate political influence of Nhus. All evidence indicates to us that removal of Nhus is center of problem. // Điện văn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Chúng tôi tiếp tục tin rằng ông bà Ngô Đình Nhu phải ra đi và sẽ cần đến cuộc đảo chính, nhưng chúng tôi không [muốn] ràng buộc bạn chống lại sự phán xét tốt hơn của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào. Ngược lại, mặc dù chúng tôi cho rằng chiến dịch [đảo chánh] của Tướng vẫn có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, nhưng nếu bạn tin rằng con xúc sắc đã thảy ra bàn, chúng tôi cần phải biết điều đó. Chúng tôi đã đồng tình với niềm tin của bạn rằng không nên nói gì với ông Diệm, nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, bao gồm cả việc ông Diệm có thể biết rằng có điều gì đó đang diễn ra, khiến chúng tôi phải hỏi lại liệu bạn có thấy giá trị trong nỗ lực cuối cùng nói trực tiếp với ông Diệm để thuyết phục ông Diệm tự mình cai trị và dứt khoát loại bỏ ảnh hưởng chính trị của ông bà Ngô Đình Nhu. Mọi bằng chứng đều cho chúng ta thấy rằng việc loại bỏ ông bà Nhu là trung tâm của vấn đề.

 

the Department of State 28. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam1

 

Washington, August 28, 1963—9:32 p.m.

268. Eyes only for Ambassador and Gen. Harkins.

1. Your 3642 reviewed this morning at highest levels and is most helpful. We note that you continue to favor the operation; we also assume your concurrence in conclusion of [document number not declassified],3 which we share, that if this operation starts it must succeed. But it remains unclear to us that balance of forces in Saigon yet gives necessary high confidence of success, and we need daily assessment from you on this critical point. In particular, we share your view that Big Minh’s position and views are important and we await report of his conversation.

2. More broadly, we are assuming that whatever cover you and we maintain, prestige of U.S. will necessarily be engaged in success or failure of this effort. Thus we ask for your present estimate of latest point at which operation could be suspended and what would be consequences of such suspension. We continue to believe Nhus must go and coup will be needed, but we do not which [wish] to bind you [Page 16]against your better judgment at any stage. Conversely, while we assume Generals’ operation still subject to delay or cancellation, if you believe die is cast, we need to know it.

3. In addition to recommendation in your 364, which we are still considering, what other actions do you recommend to increase prospects of success? Specifically, do you think we should

(a) add discreet diplomatic and military endorsement to approach made by CAS to Generals, especially to emphasize official view of the USG that Nhus should be replaced, but without direct comment on coup planning?

(b) through General Harkins and other military officers discreetly hint to General Dinh, Colonel Vien and other military leaders who are potential fence-sitters that US opposed to continuation of Nhus?

(c) add financial inducements as appropriate in affecting all individual decisions of uncertain key figures?

(d) undertake and discreetly publicize movements of US forces in Pacific toward South Vietnam, in addition to present E and E contingency deployments?

(e) indicate our concern by beginning evacuation of appropriate US dependent personnel?

4. We have concurred until now in your belief that nothing should be said to Diem, but changing circumstances, including his probable knowledge that something is afoot, lead us to ask again if you see value in one last man-to-man effort to persuade him to govern himself and decisively to eliminate political influence of Nhus. All evidence indicates to us that removal of Nhus is center of problem.

5. We understand that what we have told Generals is that they will have to proceed at their own risk and will not be bailed out by us. While this is sound initial approach, we must surely be ready to play every effective card at decisive moments. Therefore request your report of additional actions you and Harkins expect to take or recommend after coup begins to insure its success.

6. We shall be meeting tomorrow here at noon, our time, with President, and count on having your report by then to keep Washington in fullest coordination with you and Harkins.

Rusk

NOTES:

Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Top Secret; Emergency. Repeated to CINCPAC POLAD exclusive for Felt. The text of this telegram was sent from the White House for transmission over Department of State channels. It was cleared by Rusk and Hilsman.↩

Vol. III, p. 668.↩

Ibid., p. 671.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d8

 

.... o ....

 

 

8. ĐIỆN VĂN TỪ BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI TỚI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN (1)

 

Washington, ngày 28 tháng 8 năm 1963— lúc 9:32 tối.

268. Chỉ để Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đọc.

1. Sáng nay, điện văn 364(2) của bạn [Đại sứ Lodge] đã được đánh giá ở mức cao nhất và hữu ích nhất. Chúng tôi [Bộ Ngoại Giao] ghi nhận rằng bạn tiếp tục ủng hộ chiến dịch [đảo chánh] này; chúng tôi cũng giả định sự đồng tình của bạn trong kết luận về [số tài liệu chưa được giải mật](3) mà chúng tôi chia sẻ rằng nếu chiến dịch này bắt đầu thì nó phải thành công. Nhưng chúng tôi vẫn chưa rõ ràng rằng sự cân bằng lực lượng ở Sài Gòn chưa mang lại niềm tin cần thiết cao về sự thành công, và chúng tôi cần sự đánh giá hàng ngày của bạn về điểm quan trọng này. Đặc biệt, chúng tôi chia sẻ quan điểm của bạn rằng lập trườngquan điểm của Big Minh (Tướng Dương Văn Minh) rất quan trọng và chúng tôi đang chờ báo cáo về cuộc trò chuyện của Big Minh.

2. Nói rộng hơn, chúng tôi giả định rằng bất cứ điều gì bạn bảo vệchúng tôi duy trì, uy tín của Hoa Kỳ nhất thiết sẽ góp phần vào sự thành công hay thất bại của nỗ lực này. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn đưa ra ước tính hiện tại về thời điểm mới nhất mà hoạt động có thể bị đình chỉhậu quả của việc đình chỉ đó sẽ như thế nào. Chúng tôi tiếp tục tin rằng ông bà Ngô Đình Nhu phải ra đi và sẽ cần đến cuộc đảo chính, nhưng chúng tôi không [muốn] ràng buộc bạn chống lại sự phán xét tốt hơn của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào. Ngược lại, mặc dù chúng tôi cho rằng chiến dịch [đảo chánh] của Tướng vẫn có thể bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, nhưng nếu bạn tin rằng con xúc sắc đã thảy ra bàn, chúng tôi cần phải biết điều đó.

3. Ngoài đề xuất trong điện văn 364 của bạn mà chúng tôi vẫn đang xem xét, bạn đề xuất những hành động nào khác để tăng triển vọng thành công? Cụ thể, bạn có nghĩ chúng ta nên

(a) thêm sự ủng hộ kín đáo về mặt ngoại giao và quân sự cho cách tiếp cận của CAS [viên chức tình báo Mỹ] với các Tướng, đặc biệtnhấn mạnh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ rằng ông bà Nhu cần bị thay thế, nhưng không bình luận trực tiếp về kế hoạch đảo chính?

(b) thông qua Tướng Harkins và các sĩ quan quân đội khác kín đáo ám chỉ Tướng Tôn Thất Đính, Đại tá Cao Văn Viên và các lãnh đạo quân sự khác có thể là những kẻ do dự (dựa hàng rào) về chuyện Hoa Kỳ chống lại việc ông bà Nhu tiếp tục nắm quyền?

(c) bổ sung các biện pháp khuyến khích tài chính phù hợp để tác động đến tất cả các quyết định riêng lẻ của những nhân vật chủ chốt không chắc chắn?

(d) thực hiệncông khai một cách kín đáo các hoạt động di chuyển của quân lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương về phía Nam Việt Nam, bên cạnh việc cho thấy đưa quân dự phòng kế hoạch E&E (khẩn cáp & di tản)?

(e) bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi bằng cách bắt đầu di tản những người Mỹ phụ thuộc thích hợp?

4. Cho đến nay, chúng tôi đã đồng tình với niềm tin của bạn rằng không nên nói gì với ông Diệm, nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, bao gồm cả việc ông Diệm có thể biết rằng có điều gì đó đang diễn ra, khiến chúng tôi phải hỏi lại liệu bạn có thấy giá trị trong nỗ lực cuối cùng nói trực tiếp với ông Diệm để thuyết phục ông Diệm tự mình cai trị và dứt khoát loại bỏ ảnh hưởng chính trị của ông bà Ngô Đình Nhu. Mọi bằng chứng đều cho chúng ta thấy rằng việc loại bỏ ông bà Nhu là trung tâm của vấn đề.

5. Chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta đã nói với các Tướng là họ sẽ phải tự chịu rủi ro khi tiến hành [đảo chánh] và sẽ không được chúng ta cứu giúp gì. Mặc dù đây là cách tiếp cận ban đầu hợp lý nhưng chúng ta chắc chắn phải sẵn sàng sử dụng mọi quân bài hiệu quả vào những thời điểm quyết định. Vì vậy, hãy yêu cầu bạn báo cáo về những hành động bổ sung mà bạn và Harkins dự kiến thực hiện hoặc đề xuất sau khi cuộc đảo chính bắt đầu để bảo đảm thành công.

6. Chúng tôi sẽ họp với Tổng thống Kennedy vào buổi trưa ngày mai tại đây, theo giờ của chúng tôi, và tin tưởng vào báo cáo của ông trước lúc đó để giữ cho Washington có sự phối hợp đầy đủ nhất với ông và Harkins.

Dean Rusk (Bộ trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet. Bí mật hàng đầu; Khẩn cấp. Lặp lại với CINCPAC POLAD dành riêng cho Felt. Nội dung của bức điện này được gửi từ Bạch Ốc để truyền qua các kênh của Bộ Ngoại giao. Nó đã được chấp thuận gửi bởi Ngoại trưởng Dean Rusk và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng).

(2) Tập. III, tr. 668.

(3) Như trên, tr. 671.

 

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.