Bilingual. 56. From the Department of State. Thus, Nhu in Dalat would be some improvement, but he could still be power behind throne; Madame Nhu’s tour could be plus for her local prestige unless she stays away a long time and takes a vacation rather than a speech making world tour (we would emphatically oppose her speaking in the US).

07/11/20234:27 SA(Xem: 1190)
Bilingual. 56. From the Department of State. Thus, Nhu in Dalat would be some improvement, but he could still be power behind throne; Madame Nhu’s tour could be plus for her local prestige unless she stays away a long time and takes a vacation rather than a speech making world tour (we would emphatically oppose her speaking in the US).

blank
Bilingual. 56. From the Department of State. Thus, Nhu in Dalat would be some improvement, but he could still be power behind throne; Madame Nhu’s tour could be plus for her local prestige unless she stays away a long time and takes a vacation rather than a speech making world tour (we would emphatically oppose her speaking in the US). We will continue to assert publicly and privately US discontent with repression which has eroded effort toward common goal of winning war until there are concrete results in GVN policies and posture. US not trying to overthrow government, but engaged in candid and critical talks to improve it. Additional specifics are: release of remaining students and bonzes, including satisfactory guarantees safety of three bonzes now in US Embassy; removal of press censorship; restoration of damaged pagodas by the GVN; repeal of Decree 10.// Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Như vậy, Nhu ở Đà Lạt sẽ có một số cải thiện, nhưng Nhu vẫn có thể có quyền lực đằng sau ngai vàng; Chuyến công du của Bà Nhu có thể mang lại lợi thế cho uy tín địa phương của bà Nhu trừ khi bà đi xa một thời gian dài và đi nghỉ thay vì đi diễn thuyết vòng quanh thế giới (chúng tôi kịch liệt phản đối việc bà Nhu phát biểu ở Mỹ). Chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định một cách công khai và riêng tư sự bất bình của Hoa Kỳ trước sự đàn áp Phật giáo đã làm xói mòn nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là chiến thắng cuộc chiến cho đến khi có kết quả cụ thể trong các chính sách và lập trường của Chính phủ VN. Hoa Kỳ không cố gắng lật đổ chính phủ VN mà tham gia vào các cuộc đàm phán thẳng thắn và phê phán để cải thiện nó. Các chi tiết cụ thể khác là các yêu cầu: trả tự do cho các sinh viên và tăng ni còn bị giam, bao gồm cả việc bảo đảm sự an toàn cho 3 vị sư hiện đang tị nạn ở Đại sứ quán Hoa Kỳ; gỡ bỏ kiểm duyệt báo chí; Chính phủ VN cần trùng tu các ngôi chùa bị cảnh sát đập phá; xóa bỏ Đạo dụ số 10.

 

the Department of State 256. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam1

 

Washington, September 3, 1963—9:35 p.m.

317. Eyes only for Ambassador Lodge. Re your 403.2

Results your talk with Nhu promising on surface but we fear stalling tactics especially in light of [2 document numbers not declassified].3 Thus, Nhu in Dalat would be some improvement, but he could still be power behind throne; Madame Nhu’s tour could be plus for her local prestige unless she stays away a long time and takes a vacation rather than a speech making world tour (we would emphatically oppose her speaking in the US); [Page 105]dealings with Buddhists depend on concrete action not expression of intent; broadening of cabinet may or may not be real. In short, everything depends on there being real substance to Nhu’s various proposals and change in GVN policies and actions. If Nhu is sincere in his desire reach accommodation rather than merely stalling, his initial offer may be subject to negotiation upward if we maintain momentum. Accordingly, we should start negotiations with optimum position, expecting that GVN and we might meet somewhere in between.

In this situation feeling here is that it is essential that central negotiations should be conducted directly with Diem and that you should proceed to a first meeting as soon as in your judgment you think it desirable. Bargain with Nhu would only confirm his ascendancy. We should be inclined to press for earliest such meeting. (Harkins should resume his routine military contacts, and, following your talk with Diem, should resume frequent contacts with Thuan and Diem on military matters to get on with war.)

You will have President’s broadcast comments separately. You should emphasize to Diem that President has expressed his views because of his concern for the success of the war effort and his hope that the GVN will recognize the need for changes in their policy and improvements in their government.

Subject to these specific comments, the following is guidance for your first conversation with Diem.

(a) General Posture: We will continue to assert publicly and privately US discontent with repression which has eroded effort toward common goal of winning war until there are concrete results in GVN policies and posture. US not trying to overthrow government, but engaged in candid and critical talks to improve it. Purpose of general posture is to give you leverage with GVN; avoid false public impression US tried something and now backing off; and to avoid seeming to acquiesce in repression, which would put US on wrong side fence with majority of people inside Viet-Nam and the world.

(b) First Meeting with Diem: You should make points Deptel 2944 re common interests in defeating Viet Cong; difficulty for US Government in maintaining support of American people in face daily juxtaposition US casualties and aid with repressive measures; and common problem, under time urgency, of working out set of GVN policies and actions that will make continued support possible.

Additional specifics are: release of remaining students and bonzes, including satisfactory guarantees safety of three bonzes now in US Embassy; removal of press censorship; restoration of damaged pagodas by the GVN; repeal of Decree 10; and honest negotiation [Page 106]between GVN and true Buddhist leadership on outstanding issues. You may assure Diem that if he takes appropriate action, USG will do all in its power to improve opinion of GVN in the US.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Secret; Immediate. Drafted by Hilsman and cleared in draft by Rusk, Forrestal, McNamara, and Taylor. Repeated to CINCPAC for POLAD exclusive for Felt. An earlier draft is attached to Document 51. Regarding the preparation of this cable, see Document 54.

(2) Document 44.

(3) Documents 46 and 48.

(4) Document 39.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d56

 

.... o ....

 

 

56. Điện văn từ Bộ Ngoại giao
gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN (1)

 

Washington, ngày 3 tháng 9 năm 1963 lúc 9 giờ 35 tối.

317. Gửi để Đại sứ Lodge đọc. Trả lời điệnv ăn 403.(2) của bạn

Kết quả cuộc nói chuyện của bạn [Đại sứ Lodge] với Ngô Đình Nhu bề ngoài có vẻ hứa hẹn nhưng chúng tôi sợ đó là chiến thuật làm đình trệ, đặc biệt là do [2 số tài liệu chưa được giải mật].(3) Như vậy, Nhu ở Đà Lạt sẽ có một số cải thiện, nhưng Nhu vẫn có thể có quyền lực đằng sau ngai vàng; Chuyến công du của Bà Nhu có thể mang lại lợi thế cho uy tín địa phương của bà Nhu trừ khi bà đi xa một thời gian dài và đi nghỉ thay vì đi diễn thuyết vòng quanh thế giới (chúng tôi kịch liệt phản đối việc bà Nhu phát biểu ở Mỹ); đối xử với Phật tửcần hành động cụ thể chứ không phải lời nói về ý định; việc mở rộng nội các có thể sẽ có thật hoặc không thật. Nói tóm lại, mọi thứ phụ thuộc vào tính chất thực sự của những đề xuất khác nhau của Nhu và sự thay đổi trong chính sách và hành động của Chính phủ VN. Nếu Nhu chân thành với mong muốn đạt được sự thỏa hiệp thay vì chỉ trì hoãn, lời đề nghị ban đầu của Nhu có thể được đàm phán thêm nếu chúng ta duy trì động lực. Theo đó, chúng ta nên bắt đầu đàm phán với thế đứng tối ưu, kỳ vọng rằng Chính phủ VN và chúng ta có thể gặp nhauđâu đó ở giữa.

Trong tình huống này, cảm giác ở đây là điều cần thiết là các cuộc đàm phán trung tâm phải được tiến hành trực tiếp với Diệm và bạn nên tiến hành cuộc gặp đầu tiên ngay khi bạn cho rằng điều đó là mong muốn. Mặc cả với Nhu sẽ chỉ khẳng định uy thế của Nhu. Chúng ta nên có xu hướng thúc đẩy cuộc gặp [ông Diệm] sớm nhất. (Harkins nên nối lại các liên hệ quân sự thường lệ của mình, và sau cuộc nói chuyện của bạn [Lodge] với Diệm, Harkins nên nối lại các liên lạc thường xuyên với Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần và Tổng Thống Diệm về các vấn đề quân sự để tiếp tục chiến tranh.)

Bạn sẽ có các bình luận phát sóng riêng của Tổng thống Kennedy [trả lời phỏng vấn trên CBS]. Bạn nên nhấn mạnh với Diệm rằng Tổng thống đã bày tỏ quan điểm của mình vì lo ngại về sự thành công của nỗ lực chiến tranh và hy vọng rằng Chính phủ VN sẽ nhận ra sự cần thiết phải thay đổi chính sách và cải thiện chính phủ của họ.

Căn cứ vào những nhận xét cụ thể này, sau đây là hướng dẫn cho cuộc trò chuyện đầu tiên của bạn với Diệm.

(a) Tư thế tổng quát: Chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định một cách công khai và riêng tư sự bất bình của Hoa Kỳ trước sự đàn áp Phật giáo đã làm xói mòn nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là chiến thắng cuộc chiến cho đến khi có kết quả cụ thể trong các chính sách và lập trường của Chính phủ VN. Hoa Kỳ không cố gắng lật đổ chính phủ VN mà tham gia vào các cuộc đàm phán thẳng thắn và phê phán để cải thiện nó. Mục đích của tư thế chung là tạo đòn bẩy cho bạn với Chính phủ VN; tránh ấn tượng sai lầm của công chúng Mỹ đã thử làm điều gì đó và bây giờ đã rút lui; và tránh tỏ ra chấp nhận tình hình Diệm đàn áp Phật giáo, điều này sẽ đẩy Mỹ vào thế sai trái với đa số người dân ở Việt Namthế giới.

(b) Gặp Diệm lần đầu: Bạn nên nêu rõ lợi ích chung của Điẹn văn Bộ ngoại giao số 294(4) trong việc đánh bại VC; khó khăn cho Chính phủ Hoa Kỳ trong việc duy trì sự ủng hộ của người dân Mỹ trước tình trạng thương vong hàng ngày của Hoa Kỳ và bị xem là viện trợ các biện pháp đàn áp Phật giáo; và vấn đề chung, trong tình trạng cấp bách về mặt thời gian, là xây dựng các chính sách và hành động của Chính phủ VN để Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ.

Các chi tiết cụ thể khác là các yêu cầu: trả tự do cho các sinh viên và tăng ni còn bị giam, bao gồm cả việc bảo đảm sự an toàn cho 3 vị sư hiện đang tị nạn ở Đại sứ quán Hoa Kỳ; gỡ bỏ kiểm duyệt báo chí; Chính phủ VN cần trùng tu các ngôi chùa bị cảnh sát đập phá; xóa bỏ Đạo dụ số 10; và sự đàm phán chân thực giữa Chính phủ VN và giới lãnh đạo Phật giáo chân chính về những vấn đề còn tồn tại. Ông có thể bảo đảm với Diệm rằng nếu ông Diệm có hành động thích hợp, chính phủ Mỹ sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để cải thiện nhận định về Chính phủ VN tại Hoa Kỳ.

Rusk

(Bộ trưởng Ngoại giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Bí mật; Ngay tức khắc. Do Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) soạn thảo và được Dean Rusk (Bộ trưởng Ngoại giao), Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), Robert McNamara (Bộ trưởng Quốc Phòng) và Tướng Maxwell Taylor (Tham mưu trưởng Liên quân) thông qua trong bản thảo. Lặp lại tới CINCPAC cho POLAD dành riêng cho Đô đốc Harry Felt (Tư lệnh Thái Bình Dương). Bản dự thảo trước đó được đính kèm với Văn bản 51. Về việc chuẩn bị điện văn này, xem Văn bản 54.

(2) Văn bản 44.

(3) Văn bản 46 và 48.

(4) Văn bản 39.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.