Bilingual. 58. From the Embassy. Nhu is certainly not contemplating a change in GVN policies and actions.

08/11/20233:54 SA(Xem: 1345)
Bilingual. 58. From the Embassy. Nhu is certainly not contemplating a change in GVN policies and actions.

blank
Bilingual. 58. From the Embassy. Nhu is certainly not contemplating a change in GVN policies and actions. On contrary, he feels in a stronger position than ever before domestically and he no doubt feels reassured from President’s excellent TV conference that we are not planning to pull out. Release of bonzes in Embassy not yet requested. When it is asked for, we can stipulate safety guarantee. Possibly best solution would be for GVN to agree Quang can leave country. Nothing better has occurred to me on this score than previous suggestion of arranging for House or House Committee to cut our aid for Vietnam. I could then demand concessions on ground they necessary to get Congressional action reversed. // Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Nhu chắc chắn không có ý định thay đổi chính sách và hành động của Chính phủ VN. Ngược lại, Nhu cảm thấy ở một vị thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong nước và Nhu chắc chắn cảm thấy yên tâm từ cuộc nói chuyện truyền hình xuất sắc của Tổng thống Kennedy vừa qua rằng chúng ta [Hoa Kỳ] không có ý định rút lui [khỏi VN]. Việc đưa các nhà sư rời Đại sứ quán vẫn chưa được yêu cầu. Khi được yêu cầu, chúng tôi có thể đưa ra đòi hỏi bảo đảm an toàn. Có lẽ giải pháp tốt nhất là Chính phủ VN đồng ý cho nhà sư Thích Trí Quang có thể rời khỏi đất nước VN. Không có gì tốt hơn đối với tôi ngoài đề xuất trước đây về việc thu xếp để Hạ viện hoặc Ủy ban Hạ viện cắt viện trợ đối với Việt Nam. Sau đó tôi có thể yêu cầu VN những nhượng bộ trên các cơ sở cần thiết để rồi Quốc hội Hoa Kỳ sẽ đảo ngược, để tiếp tục viện trợ VN.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-258. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, September 4, 1963 è 8 p.m.

412. CINCPAC for POLAD. Eyes only for Secretary. CINCPAC exclusive for Admiral Felt. Deptel 317.2

1. If I correctly understand instructions, they are based on a very different reading of the situation here and the possibilities than my own and my colleagues. Reftel states that “everything depends on there being real substance in Nhu’s various proposals and change in GVN policies and actions.” In fact, Nhu’s proposals, insofar as they related to what he is offering us, have very little substance, and I did not mean to suggest in my 4033 that they did have, they are largely scenery. Nhu is certainly not contemplating a change in GVN policies and actions. On contrary, he feels in a stronger position than ever before domestically and he no doubt feels reassured from President’s excellent TV conference that we are not planning to pull out, which has surely been his assumption right along.

2. Our leverage is therefore very slight, and the question whether Washington would like to see an agreement between US and GVN along lines of my 403, in an effort to clear the air and then get on with the war (and wait for appearance of individual or group with iron and will to take over government). If answer is in the affirmative, then I would propose to proceed as follows:

a. Believe it would be unwise to talk to Diem until we have reacted to Nhu’s offer. Do not think this would give Nhu any greater ascendancy than he has already. Nhu’s so-called retirement and Madame Nhu’s departure can only be worked out directly through Nhu.

b. Meeting to be held with Nhu [2 lines not declassified]. Aim at this meeting would be to spell out details of Nhu’s change of status; length of time of Madame Nhu’s absence. I assume three months would have value to us in broadening of Cabinet membership; release of students and bonzes still in prison; and repair of pagodas. Am advised [less than 1 1ine not declassified] that repeal of Decree Law No. 10 is no longer relevant. However, it would no doubt have value in UN and I would try for this too. Release of bonzes in Embassy not yet requested. When it is asked for, we can stipulate safety guarantee. [Page 108]Possibly best solution would be for GVN to agree Quang can leave country. As for negotiating outstanding issues with “true Buddhist leadership,” this is out of the question if we mean pre-May 21 leadership.

c. Once these matters are settled with Nhu, I would see Diem, as a gesture of ratification.

d. If I see Diem now with all of Nhu’s proposals hanging fire, I will get nothing but a two-hour filibuster and a mouthful of generalities and run risk of losing whatever progress has been made.

e. President’s broadcast is excellent in underscoring serious view we take of situation. I have already at great length dwelt on the importance of improving GVN posture and will do so again.

3. If something like this is not satisfactory and we must have a change in GVN policies and actions, then we must have leverage. Nothing better has occurred to me on this score than previous suggestion of arranging for House or House Committee to cut our aid for Vietnam. I could then demand concessions on ground they necessary to get Congressional action reversed.

4. Other devices may occur to Washington, but we must be clear as to our objectives. I regret that none of alternatives is inviting. Do not want to bother you with details, but the question of whether we will be satisfied with agreement on points in my 403 or whether we insist on far-reaching policy changes (which cannot be had with existing leverage) is so fundamental that I ask guidance.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Top Secret; Immediate. Received at 11:10 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House, CIA, and the Office of the Secretary of Defense.

(2) Document 56.

(3) Document 44.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d58

 

.... o ....

 

58. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN
gửi Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 4 tháng 9 năm 1963 lúc 8 giờ tối.

412. CINCPAC cho POLAD. Chỉ để Ngoại Trưởng đọc. CINCPAC gửi riêng cho Đô đốc Harry Felt. Tham chiếu điện văn Bộ Ngoại Giao 317.(2)

1. Nếu tôi hiểu chính xác các hướng dẫn, thì chúng dựa trên cách hiểu về tình huống ở đây và các khả năng có thể xảy ra rất khác so với của tôi và đồng nghiệp của tôi. Reftel (điện văn tham khảo) viết rằng “mọi thứ phụ thuộc vào tính chất thực sự trong các đề xuất khác nhau của Nhu và sự thay đổi trong chính sách và hành động của Chính phủ VN”. Trên thực tế, những đề xuất của Nhu, trong chừng mực chúng liên quan đến những gì Nhu đang đưa ra cho chúng ta, có rất ít nội dung, và trong điện văn 403(3) của tôi, tôi không có ý gợi ý rằng chúng có thực ý, chúng phần lớn là trình diễn. Nhu chắc chắn không có ý định thay đổi chính sách và hành động của Chính phủ VN. Ngược lại, Nhu cảm thấy ở một vị thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong nước và Nhu chắc chắn cảm thấy yên tâm từ cuộc nói chuyện truyền hình xuất sắc của Tổng thống Kennedy vừa qua rằng chúng ta [Hoa Kỳ] không có ý định rút lui [khỏi VN], điều này chắc chắn đã được Nhu giả định ngay từ đầu.

2. Do đó, đòn bẩy của chúng tôi rất nhỏ, và câu hỏi liệu Hoa Kỳ có muốn thấy một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Chính phủ VN theo đường lối ghi trong điện văn 403 của tôi, trong nỗ lực giải tỏa không khí và sau đó tiếp tục chiến tranh (và chờ đợi sự xuất hiện của cá nhân hoặc nhóm nào có ý chí sắt đá và có ý chí nắm chính quyền). Nếu câu trả lời là khẳng định thì tôi đề xuất tiến hành như sau:

a. Hãy tin rằng sẽ là không khôn ngoan khi nói chuyện với Diệm cho đến khi chúng ta chưa phản ứng lại lời đề nghị của Nhu. Đừng nghĩ rằng điều này sẽ mang lại cho Nhu bất kỳ uy thế nào lớn hơn những gì Nhu đã có. Cái gọi là việc Nhu nghỉ hưu và sự ra đi của Bà Nhu chỉ có thể được giải quyết trực tiếp thông qua Nhu.

b. Dự kiến tôi sắp gặp Nhu [2 dòng không được giải mật]. Mục đích của cuộc họp này là trình bày chi tiết về sự thay đổi vị trí của Nhu; và khoảng thời gian vắng mặt của bà Nhu. Tôi cho rằng thời gian ba tháng sẽ đủ để Diệm mở rộng số lượng thành viên Nội các; trả tự do cho các sinh viên và tăng ni vẫn còn bị giam trong tù; và sửa các chùa bị đập phá. Tôi được thông báo [ít hơn 1 dòng không được giải mật] rằng việc xóa bỏ Đạo dụ số 10 không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ có giá trị ở Liên hợp quốc và tôi cũng sẽ cố gắng vì điều này. Việc đưa các nhà sư rời Đại sứ quán vẫn chưa được yêu cầu. Khi được yêu cầu, chúng tôi có thể đưa ra đòi hỏi bảo đảm an toàn. Có lẽ giải pháp tốt nhất là Chính phủ VN đồng ý cho nhà sư Thích Trí Quang có thể rời khỏi đất nước VN. Đối với việc chính phủ VN đàm phán các vấn đề tồn tại với “các nhà sư lãnh đạo chân chính của Phật giáo”, điều này là không thể, nếu chúng ta muốn nói đến sự lãnh đạo trước ngày 21 tháng 5.

c. Một khi những vấn đề này được giải quyết với Nhu, tôi sẽ tới gặp Diệm, như là một cử chỉ phê chuẩn.

d. Nếu bây giờ tôi tới gặp Diệm với tất cả các đề xuất của Nhu bị treo lủng lẳng, tôi sẽ chẳng nhận được gì ngoài một bộ phim kéo dài hai giờ đồng hồ và một tràng nói chung chung của Diệm và có nguy cơ mất đi bất kỳ tiến bộ nào đã đạt được.

e. Buổi phát sóng TV của Tổng thống [Kennedy] rất xuất sắc trong việc nhấn mạnh quan điểm nghiêm túc mà chúng ta đưa ra về tình hình. Tôi đã nói rất nhiều về tầm quan trọng của việc cải thiện tư thế của Chính phủ VN và sẽ làm như vậy một lần nữa.

3. Nếu việc như thế này không thỏa đángchúng ta phải có sự thay đổi trong chính sách và hành động của Chính phủ VN thì chúng ta phải có đòn bẩy. Về vấn đề này, không có gì tốt hơn đối với tôi ngoài đề xuất trước đây về việc thu xếp để Hạ viện hoặc Ủy ban Hạ viện cắt viện trợ đối với Việt Nam. Sau đó tôi có thể yêu cầu VN những nhượng bộ trên các cơ sở cần thiết để rồi Quốc hội Hoa Kỳ sẽ đảo ngược, để tiếp tục viện trợ VN.

4. Các biện pháp khác có thể xảy ra với Washington, nhưng chúng ta phải rõ ràng về mục tiêu của mình. Tôi rất tiếc rằng không có lựa chọn thay thế nào đưa ra. Tôi không muốn làm phiền ngài [Ngoại Trưởng] về các chi tiết, nhưng câu hỏi liệu chúng tôihài lòng với thỏa thuận về các điểm trong điện văn 403 của tôi hay liệu chúng tôinhấn mạnh vào những thay đổi chính sách sâu rộng (điều không thể thực hiện được với đòn bẩy hiện tại) hay không là điều cơ bản mà tôi xin hướng dẫn.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15 S VIET. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc. Nhận được lúc 11:10 giờ sáng. Đã chuyển tới CINCPAC. Được chuyển đến Bạch Ốc, CIA và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.

(2) Văn bản 56.

(3) Văn bản 44.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.