Bilingual. 64. Letter From Vu Van Thai to the Under Secretary of State. Vu Van Thai was currently a representative of the United Nations stationed in Togo. Now I am pleading that the US does its utmost to prevent the further crushing of the Buddhist movement

12/11/20234:56 SA(Xem: 1179)
Bilingual. 64. Letter From Vu Van Thai to the Under Secretary of State. Vu Van Thai was currently a representative of the United Nations stationed in Togo. Now I am pleading that the US does its utmost to prevent the further crushing of the Buddhist movement

blank
Bilingual. 64. Letter From Vu Van Thai to the Under Secretary of State. Vu Van Thai was currently a representative of the United Nations stationed in Togo. Now I am pleading that the US does its utmost to prevent the further crushing of the Buddhist movement and the subsequent political protest which has developed out of general discontentment and of M. Diem and family’s handling of the religious crisis. Without a US clear cut condemnation of M. Diem’s recent sacking of temples, it will be impossible for any future Vietnamese Government to be able to gain popular support while siding with the West. M. Diem and his family must go now, even if there is no ready made alternative, even if the change involves important risks; those risks must be taken for M. Diem has become the worst alternative, the only one leading to fatal communist takeover. // Thư của Vũ Văn Thái gửi Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ. Văn Thái hiện là đại diện của LHQ đóng tại Togo. Bây giờ tôi cầu xin rằng Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn việc đàn áp thêm phong trào Phật giáo và các cuộc phản kháng chính trị sau đó đã phát triển từ sự bất bình chung và cách ông Diệm và gia đình xử lý cuộc khủng hoảng tôn giáo. Nếu không có sự lên án rõ ràng của Hoa Kỳ về việc phá hủy các ngôi chùa gần đây của ông Diệm, sẽ không có Chính phủ Việt Nam nào trong tương lai có thể giành được sự ủng hộ của nhân dân khi đứng về phía phương Tây. Ông Diệm và gia đình phải ra đi ngay bây giờ, ngay cả khi không có phương án thay thế sẵn có nào, ngay cả khi sự thay đổi đó có những rủi ro quan trọng; những rủi ro đó phải được chấp nhận vì ông Diệm đã trở thành lựa chọn thay thế tồi tệ nhất, lựa chọn duy nhất dẫn đến sự tiếp quản chết chóc của cộng sản.

 

64. Memorandum From the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman) to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)1

 

Washington, September 5, 1963.

I received this private letter from the former Director of the Vietnamese Bureau of the Budget, who was perhaps the closest friend of the United States until he resigned from the Vietnamese government a couple of years ago. It seems to me that the views which he expresses, and which closely parallel those stated by former Foreign Minister Vu Van Mau to Chester Bowles,2 are very sober judgments which are worth our close attention.

I am sending you two copies of the letter with the thought that you may wish to show one of them to the President.

W.A.H.

----

[Attachment]

Letter From Vu Van Thai to the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman)3

Lome, Togo, August 24, 1963.

Dear Mr. Undersecretary: When we met two years ago you suggested kindly that I may send you a private message whenever I have something to say about the situation in my country: Vietnam. I am now taking advantage of this permission because while I am now in Africa, deeply involved in the development problems of this part of the world, I cannot refrain from being anguished by the late events in my own country.

Two years ago I told you that any political improvement must come from the people and that political change must be the responsibility of the Vietnamese themselves. I did not agree with those who claimed to be Vietnamese political leaders and were only expecting changes worked out by foreign influence.

Now I am pleading that the US does its utmost to prevent the further crushing of the Buddhist movement and the subsequent political protest which has developed out of general discontentment and of M. Diem and family’s handling of the religious crisis.

I am advocating a strong stand from the US not only for the sake of those directly threatened by Diem’s repression, but also for the sake of preserving the Southern part of Vietnam as a place where one day a true regime of freedom of thought could seed and develop.

Without a US clear cut condemnation of M. Diem’s recent sacking of temples, it will be impossible for any future Vietnamese Government to be able to gain popular support while siding with the West. Yet our chance of survival depends from the conciliation of these two conditions.

M. Diem and his family must go now, even if there is no ready made alternative, even if the change involves important risks; those risks must be taken for M. Diem has become the worst alternative, the only one leading to fatal communist takeover.

Even those most attached to freedom like myself cannot accept the idea of the continuation of M. Diem’s rule for the sake of preserving our country from falling into communist hands.

It is time now for the US to side with the people of Vietnam in its struggle to free itself from dictatorship. Time is now working for the communists, action has to be taken quickly. I am convinced that the Vietnamese people is ready to fight for Independence and Freedom, it will never fight for anti-communism as such.

This letter is not inspired by any political ambition, it is not motivated by any partisan consideration. I am now in International Service and intend to remain so. If I raise my voice now it is because as a simple Vietnamese I feel compelled to do so; the recent events in Vietnam is [are] as shocking as the crushing of the Hungarian revolt.

Sincerely yours,

Vu Van Thai4

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Confidential. Harriman also sent a copy of the attached letter to McNamara under cover of a similar memorandum. Harriman suggested to McNamara that the opinions in the letter represent “judgments which cannot be ignored.” (Washington National Records center, RG 330, McNamara Files: FRC 69 A 3131, Vietnam 091)

(2) As reported in telegram 911 from New Delhi, September 4. (Department of State, Central Files, POL 15-1 S VIET)

(3) Vu Van Thai was currently a representative of the United Nations stationed in Togo. The source text bears a marginal note indicating that this letter was taken from the President’s weekend reading file of September 6.

(4) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d64

.... o ....

64. Biên bản ghi nhớ của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị (Averell Harriman) gửi Phụ tá đặc biệt của Tổng thống Kennedy về các vấn đề an ninh quốc gia (McGeorge Bundy)(1)

Washington, ngày 5 tháng 9 năm 1963.

Tôi nhận được lá thư riêng này từ cựu Giám đốc Cục Ngân sách Việt Nam, người có lẽ là người bạn thân nhất của Hoa Kỳ cho đến khi ông từ chức khỏi chính phủ Việt Nam vài năm trước. Đối với tôi, dường như những quan điểm mà ông bày tỏ, gần giống với những quan điểm mà cựu Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Văn Mẫu đã nêu với Chester Bowles,(2) là những nhận định rất tỉnh táo đáng được chúng ta chú ý.

Tôi gửi cho bạn hai bản sao của bức thư với ý nghĩ rằng bạn có thể muốn cho Tổng thống Kennedy xem một trong 2 bản sao lá thư đó.

W.A.H.

----

[Thư đính kèm]

 

Thư của Vũ Văn Thái gửi Thứ trưởng Ngoại Giao về Chính trị (Harriman)(3)

 

Lome, Togo, ngày 24 tháng 8 năm 1963.

Thưa ông Thứ trưởng: Khi chúng ta gặp nhau hai năm trước, ông đã đề nghị một cách tử tế rằng tôi có thể gửi cho ông một tin nhắn riêng bất cứ khi nào tôi có điều gì muốn nói về tình hình ở đất nước tôi: Việt Nam. Bây giờ tôi đang tận dụng sự cho phép này bởi vì khi tôi đang ở Châu Phi, tham gia sâu vào các vấn đề phát triển của khu vực này trên thế giới, tôi không thể không đau khổ trước những sự kiện muộn màng ở đất nước mình.

Hai năm trước tôi đã nói với ông rằng bất kỳ sự cải thiện chính trị nào cũng phải đến từ người dân và sự thay đổi chính trị đó phải là trách nhiệm của chính người dân Việt Nam. Tôi không đồng ý với những người tự nhận là lãnh đạo chính trị Việt Nam và chỉ mong đợi những thay đổi được thực hiện nhờ ảnh hưởng của nước ngoài.

Bây giờ tôi cầu xin rằng Hoa Kỳ sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn việc đàn áp thêm phong trào Phật giáo và các cuộc phản kháng chính trị sau đó đã phát triển từ sự bất bình chung và cách ông Diệm và gia đình xử lý cuộc khủng hoảng tôn giáo.

Tôi ủng hộ lập trường mạnh mẽ của Hoa Kỳ không chỉ vì lợi ích của những người bị đe dọa trực tiếp bởi sự đàn áp của Diệm, mà còn vì lợi ích của việc giữ gìn miền Nam Việt Nam như một nơi mà một ngày nào đó một chế độ tự do tư tưởng đích thực có thể gieo mầm và phát triển.

Nếu không có sự lên án rõ ràng của Hoa Kỳ về việc phá hủy các ngôi chùa gần đây của ông Diệm, sẽ không có Chính phủ Việt Nam nào trong tương lai có thể giành được sự ủng hộ của nhân dân khi đứng về phía phương Tây. Tuy nhiên, cơ hội sống sót của chúng ta phụ thuộc vào sự dung hòa giữa hai điều kiện này.

Ông Diệm và gia đình phải ra đi ngay bây giờ, ngay cả khi không có phương án thay thế sẵn có nào, ngay cả khi sự thay đổi đó có những rủi ro quan trọng; những rủi ro đó phải được chấp nhận vì ông Diệm đã trở thành lựa chọn thay thế tồi tệ nhất, lựa chọn duy nhất dẫn đến sự tiếp quản chết chóc của cộng sản.

Ngay cả những người gắn bó với tự do nhất như tôi cũng không thể chấp nhận ý tưởng tiếp tục cai trị của ông Diệm để cứu đất nước khỏi rơi vào tay cộng sản.

Đã đến lúc Hoa Kỳ phải sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng khỏi chế độ độc tài. Thời thế đang có lợi cho Cộng sản, phải hành động nhanh chóng. Tôi tin chắc nhân dân Việt Nam sẵn sàng đấu tranh vì Độc lập, Tự do chứ không bao giờ đấu tranh chống Cộng như vậy.

Bức thư này không được lấy cảm hứng từ bất kỳ tham vọng chính trị nào, nó không được thúc đẩy bởi bất kỳ sự cân nhắc đảng phái nào. Bây giờ tôi đang làm việc tại cơ quan quốc tế International Service và có ý định tiếp tục như vậy. Nếu bây giờ tôi lên tiếng thì đó là vì với tư cách là một người Việt Nam giản dị, tôi cảm thấy buộc phải làm như vậy; những sự kiện gần đâyViệt Nam cũng gây chấn động như sự đàn áp cuộc nổi dậy ở Hungary.

Trân trọng,

Văn Thái (4)

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous. Bảo mật. Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao) cũng gửi bản sao của bức thư đính kèm tới Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara dưới vỏ bọc là một bản ghi nhớ tương tự. Harriman gợi ý với McNamara rằng những ý kiến trong bức thư thể hiện “những phán xét không thể bỏ qua”. (Trung tâm Kỷ lục Quốc gia Washington, RG 330, McNamara Files: FRC 69 A 3131, Vietnam 091)

(2) Như đã báo cáo trong điện tín 911 từ New Delhi, ngày 4 tháng 9. (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15-1 S VIET)

(3) Vũ Văn Thái hiện là đại diện của Liên hợp quốc đóng tại Togo. Văn bản nguồn có ghi chú bên lề cho biết rằng bức thư này được lấy từ hồ sơ để đọc cuối tuần của Tổng thống Kennedy vào ngày 6 tháng 9.

(4) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.