Bilingual. 70. From the Department of State. It is clear that as a minimum we face a major problem with world, with US Congress and with American public which will require GVN to take actions to restore its image so that we may continue to support it.

16/11/20233:30 SA(Xem: 1103)
Bilingual. 70. From the Department of State. It is clear that as a minimum we face a major problem with world, with US Congress and with American public which will require GVN to take actions to restore its image so that we may continue to support it.

blank
Bilingual.
70. From the Department of State. It is clear that as a minimum we face a major problem with world, with US Congress and with American public which will require GVN to take actions to restore its image so that we may continue to support it. These actions include effective silencing and probably removal from country of Madame Nhu, releasing of bonzes, students, etc. You should also emphasize to Diem extreme time urgency—we have only ten days before UN debate for GVN to restore its image. The Department reported that Senator Frank Church had introduced a nonbinding sense of the Senate resolution calling for a cut-off of U.S. aid to South Vietnam unless the Diem government introduced drastic reforms. // Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Thấy rõ là ở mức tối thiểu chúng ta phải đối mặt với một vấn đề lớn với thế giới, với Quốc hội Hoa Kỳ và với công chúng Mỹ để sẽ yêu cầu Chính phủ VN phải hành động để khôi phục lại hình ảnh của họ để chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ Chính phủ VN. Những hành động này bao gồm việc yêu cầu Bà Nhu im lặng một cách hiệu quả và có thể yêu cầu Bà Nhu rời VN, trả tự do cho các nhà sư, sinh viên, v.v. Bạn cũng nên nhấn mạnh với Diệm về thời gian cực kỳ cấp báchchúng ta chỉ còn mười ngày trước cuộc tranh luận của Liên hợp quốc về việc Chính phủ VN khôi phục lại hình ảnh của mình. Bộ báo cáo rằng Thượng nghị sĩ Frank Church đã trình 1 nghị quyết không ràng buộc trên Thượng viện kêu gọi cắt viện trợ Mỹ đối với Nam VN trừ khi chính phủ Diệm đưa ra những cải cách quyết liệt.

 

the Department of State 270. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam 1

 

Washington , September 6, 1963—7:42 p.m.

348. Eyes only Ambassador Lodge.

1. Following is result of highest level meeting today.2

2. It is clear that as a minimum we face a major problem with world, with US Congress and with American public which will require GVN to take actions to restore its image so that we may continue to support it. These actions include effective silencing and probably removal from country of Madame Nhu, releasing of bonzes, students, etc., along lines we have discussed.

3. What is not clear is whether these measures will suffice to restore sufficient confidence in the Diem Government within Viet-Nam to permit them to win the war.

4. Sense of meeting was that if the answer to this second question is that additional measures, such as departure of Nhu, are essential, and if we cannot obtain these additional measures after negotiating with Diem, then US faced with question whether to apply sanctions with all their risks rather than let situation get steadily worse.

5. At present there are two missing ingredients necessary to make a judgment. First is information on Vietnamese attitudes, and septel 3 describes actions we are taking this regard in addition to those you already have underway.

6. The second missing ingredient is Diem’s attitude. You should initiate dialogue with Diem soonest. Purpose of this is not for showdown negotiations or ultimatum (since we not yet decided on ultimate sanctions to be used) but rather to afford you and us an opportunity to clarify present situation and assess future moves—e.g., to express clearly and authoritatively considerations US side and to ascertain Diem’s future plans and policies in the light these considerations. You must dispel any idea Diem may have gotten from recent press reports that everything is okay in US-GVN relations and make him understand that we are coming to a point where our sensitivity is as important as his, stressing that we have a common problem to work out to permit us to proceed together towards our joint objective of winning the war against the Viet Cong.

7. You should hit hard on consequences of now inevitable UN debate and difficulty US would have in supporting GVN there in present circumstances (you should, incidentally, make it absolutely clear that Madame Nhu’s presence at UN would be disaster.) Second, you should elaborate difficulties with US public opinion and Congress using Hilsman meeting with Far East Subcommittee4 and statements of Lausche and Church reported septels.5

8. You should also emphasize to Diem extreme time urgency—we have only ten days before UN debate for GVN to restore its image.

9. You should also emphasize that while the problem here and in UN created by GVN acts may or may not be aggravated by press distortions problem is big and real and only GVN acts can solve it.

10. At the outset you should stress the points that relate to the public opinion problem (para 2 above)—e.g., release of remaining students and bonzes, removal press censorship, restoration of pagodas, etc., as developed along lines generally agreed in our preceding exchanges, leaving to later discussions additional measures we may think necessary in light of results of assessment described para. 5 above and septel.

11. We have some doubts here about reliance upon [less than 1 line not declassified] to explain US position to Nhu and/or Diem. They can obviously be useful allies, but your own authoritative discussion of these issues seems to us indispensable.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Secret; Immediate. Drafted by Hilsman and cleared in draft with Bundy, Rusk, and Harriman. Repeated to CINCPAC for POLAD exclusive for Felt. A copy was also sent to the President at Hyannis Port. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cable 11) Also published in Declassified Documents, 1982, 592 B.

(2) See Document 66.

(3) Document 71.

(4) See Document 63.

(5) In telegram 341 to Saigon, September 6, the Department of State informed the Embassy that Senator Frank Lausche, Chairman of the Far Eastern Subcommittee of the Foreign Relations Committee, publicly supported and concurred with the sentiments expressed in the President’s interview of September 2 that oppression of the Buddhists in Vietnam was not an answer to that country’s critical situation and grave problems. In telegram 356 to Saigon, September 7, the Department reported that Senator Frank Church had introduced a nonbinding sense of the Senate resolution calling for a cut-off of U.S. aid to South Vietnam unless the Diem government introduced drastic reforms. (Both in Department of State, Central Files, POL 1 S VIET) The text of the proposed Church resolution is in telegram 392 to Saigon, September 12. (Ibid., AID (US) S VIET)

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d70

 

.... o ....

 

70. Điện văn từ Bộ Ngoại giao
gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN (1)

 

Washington, ngày 6 tháng 9 năm 1963—7:42 tối.

348. Chỉ để Đại sứ Lodge đọc.

1. Sau đây là kết quả cuộc họp cấp cao nhất ngày hôm nay.(2)

2. Thấy rõ là ở mức tối thiểu chúng ta phải đối mặt với một vấn đề lớn với thế giới, với Quốc hội Hoa Kỳ và với công chúng Mỹ để sẽ yêu cầu Chính phủ VN phải hành động để khôi phục lại hình ảnh của họ để chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ Chính phủ VN. Những hành động này bao gồm việc yêu cầu Bà Nhu im lặng một cách hiệu quả và có thể yêu cầu Bà Nhu rời VN, trả tự do cho các nhà sư, sinh viên, v.v., theo những hướng mà chúng ta đã thảo luận.

3. Điều chưa rõ ràng là liệu những biện pháp này có đủ để khôi phục niềm tin vào Chính phủ Diệm ở VN để giúp họ thắng cuộc chiến du kích hay không.

4. Ý kiến của cuộc họp là nếu câu trả lời cho câu hỏi thứ hai này là các biện pháp bổ sung, chẳng hạn như sự ra đi của ông Nhu, là cần thiết, và nếu chúng ta không thể đạt được các biện pháp bổ sung này sau khi đàm phán với Diệm, thì Hoa Kỳ phải đối mặt với câu hỏi liệu có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt hay không với tất cả rủi ro của họ hơn là để tình hình ngày càng tồi tệ hơn.

5. Hiện tại còn thiếu hai yếu tố cần thiết để đưa ra đánh giá. Đầu tiên là thông tin về thái độ của người Việt Nam, và một điện văn rời (3) mô tả những hành động mà chúng tôi đang thực hiện về vấn đề này bên cạnh những hành động mà bạn đã thực hiện.

6. Yếu tố còn thiếu thứ hai là thái độ của Diệm. Bạn [tức, Đại sứ Lodge] nên bắt đầu đối thoại với Diệm sớm nhất. Mục đích của việc này không phải là để đàm phán đối đầu hoặc đưa ra tối hậu thư (vì chúng tôi chưa quyết định sử dụng các biện pháp trừng phạt cuối cùng) mà là để tạo cơ hội cho bạn và chúng tôi làm rõ tình hình hiện tạiđánh giá các hành động trong tương lai—ví dụ: để bày tỏ những cân nhắc rõ ràng và có thẩm quyền của Hoa Kỳ và để xác định các kế hoạch và chính sách tương lai của Diệm dựa trên những cân nhắc này. Bạn phải xua tan mọi ý kiến mà Diệm có thể đã có được từ các bản tin gần đây rằng mọi thứ đều tốt đẹp trong quan hệ Mỹ-Chính phủ VN, và làm cho Diệm hiểu rằng chúng ta đang đi đến điểm mà sự nhạy cảm của chúng ta cũng quan trọng như Diệm, nhấn mạnh rằng chúng ta có một vấn đề chung nỗ lực để chúng ta cùng nhau tiến tới mục tiêu chung là giành chiến thắng trong cuộc chiến chống VC.

7. Bạn nên nói mạnh mẽ về những hậu quả của cuộc tranh luận không thể tránh khỏi tại Liên Hợp Quốc và những khó khăn mà Hoa Kỳ sẽ gặp phải trong việc hỗ trợ Chính phủ VN ở đó trong hoàn cảnh hiện tại (nhân tiện, bạn nên nói rõ ràng rằng sự hiện diện của Bà Nhu tại Liên Hợp Quốc sẽ là một thảm họa.) Thứ hai, bạn nên nói rõ giải quyết những khó khăn với dư luận và Quốc hội Hoa Kỳ bằng cách nói về cuộc họp của Hilsman với Tiểu ban Viễn Đông Thượng Viện(4) và về các tuyên bố của Thượng nghị sĩ Frank Lausche và Thượng nghi sĩ Frank Church sẽ ghi trong các điện văn riêng biệt.(5)

8. Bạn cũng nên nhấn mạnh với Diệm về thời gian cực kỳ cấp bách chúng ta chỉ còn mười ngày trước cuộc tranh luận của Liên hợp quốc về việc Chính phủ VN khôi phục lại hình ảnh của mình.

9. Bạn cũng nên nhấn mạnh rằng trong khi trở ngại ở đây và tại LHQ do các hành động của Chính phủ VN tạo ra có thể trở nên trầm trọng hơn, hoặc không, do sự bóp méo báo chí thì trở ngại này rất lớn và có thật, và chỉ có các hành động của Chính phủ VN mới có thể giải quyết được.

10. Ngay từ đầu, bạn nên nhấn mạnh những điểm liên quan đến vấn đề dư luận (đoạn 2 ở trên)—tức là, trả tự do cho các sinh viên và nhà sư còn trong tù, bỏ kiểm duyệt báo chí, trùng tu các chùa bị đập phá. v.v., như đã nói trong các điện văn trước đây của chúng tôi, để lại các cuộc thảo luận sau về các biện pháp bổ sung mà chúng tôi có thể cho là cần thiết dựa trên kết quả đánh giá được mô tả trong đoạn. 5 ở trên và trong điện văn riêng biệt.

11. Ở đây chúng tôi có một số nghi ngờ về việc dựa vào [ít hơn 1 dòng không được giải mật] để giải thích lập trường của Hoa Kỳ cho Nhu và/hoặc Diệm. Rõ ràng họ có thể là những đồng minh hữu ích, nhưng đối với chúng tôi, cuộc thảo luậnthẩm quyền của chính bạn về những vấn đề này dường như là không thể thiếu.

Rusk

(Bộ Trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15 S viet. Bí mật; Ngay tức khắc. Do Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) soạn thảo và được thông qua trong bản nháp với McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), Dean Rusk (Ngoại Trưởng) và Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách chính trị). Lặp lại tới CINCPAC cho POLAD dành riêng cho Đô đốc Harry Felt. Một bản sao cũng đã được gửi tới Tổng thống tại thành phố Hyannis Port. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cable 11) Cũng được xuất bản trong Declassified Documents, 1982, 592 B.

(2) Xem Văn bản 66.

(3) Văn bản 71.

(4) Xem Văn bản 63.

(5) Trong điện tín 341 gửi Sài Gòn ngày 6/9, Bộ Ngoại giao thông báo với Đại sứ quán rằng Thượng nghị sĩ Frank Lausche, Chủ tịch Tiểu ban Viễn Đông của Ủy ban Đối ngoại, đã công khai ủng hộ và đồng tình với những quan điểm bày tỏ trong cuộc phỏng vấn của Tổng thống vào ngày 2 tháng 9 rằng sự đàn áp Phật giáo ở VN không phải là câu trả lời cho tình hình nguy cấp và những vấn đề nghiêm trọng của VN. Trong bức điện 356 gửi Sài Gòn ngày 7 tháng 9, Bộ báo cáo rằng Thượng nghị sĩ Frank Church đã trình 1 nghị quyết không ràng buộc trên Thượng viện kêu gọi cắt viện trợ Mỹ đối với Nam VN trừ khi chính phủ Diệm đưa ra những cải cách quyết liệt. (Cả 2 điện văn đều ở trong Department of State, Central Files, POL 1 S VIET) Bản nghị quyết của TNS Frank Church có trong điện văn 392 gửi tới Sài Gòn, ngày 12 tháng 9. (Cùng nguồn, AID (US) S VIET)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.