Bilingual. 73. From the Department of State. Herewith set of questions to which answers desired here soonest. Request all assets mission participate as required with Krulak and Mendenhall in providing coordinated answers.

19/11/20234:08 SA(Xem: 1086)
Bilingual. 73. From the Department of State. Herewith set of questions to which answers desired here soonest. Request all assets mission participate as required with Krulak and Mendenhall in providing coordinated answers.

blank
Bilingual. 73. From the Department of State. Herewith set of questions to which answers desired here soonest. Request all assets mission participate as required with Krulak and Mendenhall in providing coordinated answers. General Krulak is carrying list of questions prepared by Defense, bearing generally on attitudes in Viet-Nam armed forces toward regime and progress of war as result present crisis. To what extent are GVN handling of Buddhist crisis and present policies martial law and suppression regarded as excessively oppressive? Is feeling now that war can be continued with reasonable prospect of success? Will Diem and Nhu be able to regain momentum and progress in the war? // Từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Dưới đây là nhóm các câu hỏi cần có câu trả lời sớm nhất ở đây. Yêu cầu mọi người dồn toàn lực hỗ trợ cho Tướng Victor Krulak và nhà ngoại giao Joseph Mendenhall trong việc đưa ra các câu trả lời. Tướng Krulak đang mang theo một danh sách các câu hỏi do Bộ Quốc phòng soạn ra, nói chung về thái độ của quân lực VNCH đối với chế độ Diệm và diễn biến cuộc chiến do cuộc khủng hoảng hiện nay. Việc Chính phủ VN đối phó khủng hoảng Phật giáo và các chính sách thiết quân luật và đàn áp hiện nay được coi là áp bức quá mức ở mức độ nào? Hiện tại các nhóm dân VN có cảm thấy rằng chiến tranh có thể được tiếp tục với triển vọng thành công hợp lý không? Liệu Diệm và Nhu có lấy lại được động lựctiến bộ trong cuộc chiến?

 

the Department of State 273. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam (1)

 

Washington , September 7, 1963—12:43 p.m.

353. For Lodge and Country Team. Deptel 349.(2) Herewith set of questions to which answers desired here soonest. Request all assets mission participate as required with Krulak and Mendenhall in providing coordinated answers, reflecting your concerted judgment.

General Krulak is carrying list of questions prepared by Defense, bearing generally on attitudes in Viet-Nam armed forces toward regime and progress of war as result present crisis. In providing answers to questions below you should be guided by fact our main concern here is determine extent to which current political crisis has already eroded, or is likely erode, will and determination of upper, middle and lower echelon Vietnamese bureaucracy and military to wage successful fight against VIET Cong.

A. Following is list of groups whose attitudes we seek determine. Endeavor so far as possible distinguish target groups and give relevant answers for each:

1. Top Echelons GVN Govt.

2. Civilian Bureaucracy Saigon.

3. Province and District Bureaucracy.

4. Top level GVN military.

5. Division commanders; officers and noncoms in troop and combat units.

6. Police and Security officials.

7. Urban professionals, intellectuals, students.

8. Labor.

9. Organized religious groups including Buddhists.

B. Following are broad categories of questions which represent optimum. Realize however that in time available impossible cover all questions for each target group. These should therefore be considered guidelines.

1. Attitudes toward top GVN leadership:

a) To what extent has confidence in Diem and Nhu been impaired by recent events?

b) How is Diem regarded? Has he escaped most of opprobrium for recent actions? How is Nhu regarded? Is he acceptable as dominant force? Are Diem and Nhu regarded predominantly as separate or as Siamese twins?

c) What are attitudes toward Vice President? Key cabinet ministers? Other top leaders?

d) To what extent are GVN handling of Buddhist crisis and present policies martial law and suppression regarded as excessively oppressive?

e) Has discontent crystallized into disaffection? If so, how determined and militant is disaffection? At what levels in bureaucracy and military is disaffection most serious and explosive? How serious is impact on efficiency and morale?

f) Does each target group have feeling of stake and participation in govt policies and programs?

g) Do target groups believe situation will now stabilize under Diem-Nhu leadership or that significant political challenge by opposition to regime will occur?

h) What if any alternative political leadership is mentioned by groups?

2. Attitudes toward top military leadership.

How are generals regarded now? Are their actions viewed as having supported regime, and how is their failure move against regime appraised? Are generals viewed as strong, weak, or irrelevant factor in political situation?

3. Attitudes toward VC and war:

a) To what extent have developments last few weeks significantly affected war effort against VC?

b) Is feeling now that war can be continued with reasonable prospect of success? Will Diem and Nhu be able to regain momentum and progress in the war?

c) How has govt handling of Buddhist crisis affected attitudes toward VC? Is VC now increasingly regarded as only opposition to regime which has chance of success?

d) Is there more thinking now than before about rapprochement with Hanoi?

4. Attitudes toward external forces:

a) What are current attitudes in target groups toward US, US policies and US advisors?

b) Toward France and General De Gaulle’s viewpoint?

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Secret; Immediate. Drafted by Kattenburg, cleared with Sarris in draft, and approved by Hilsman. Repeated to CINCPAC for POLAD.

(2) Document 71.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d73

 

.... o ....

 

 

73. Điện văn từ Bộ Ngoại giao
gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN (1)

 

Washington, ngày 7 tháng 9 năm 1963 lúc 12:43 giờ chiều.

353. Gửi Đại sứ Lodge và Nhóm làm việc tại VN. Tham khảo điện văn Bộ Ngoại Giao 349.(2) Dưới đây là nhóm các câu hỏi cần có câu trả lời sớm nhất ở đây. Yêu cầu mọi người dồn toàn lực hỗ trợ cho Tướng Victor Krulak và nhà ngoại giao Joseph Mendenhall trong việc đưa ra các câu trả lời phối hợp, ghi rõ các phán đoán phối hợp của quý bạn.

Tướng Krulak đang mang theo một danh sách các câu hỏi do Bộ Quốc phòng soạn ra, nói chung về thái độ của quân lực VNCH đối với chế độ Diệm và diễn biến cuộc chiến do cuộc khủng hoảng hiện nay. Khi đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây, các bạn nên dựa trên thực tế, mối quan tâm chính của chúng ta ở đây là xác định mức độ mà cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại đã hoặc có thể làm xói mòn, ý chíquyết tâm của bộ máy quan liêu và quân đội cấp cao, cấp trung và cấp thấp của VN để đạt được thành công trong cuộc chiến chống VC.

A. Sau đây là danh sách các nhóm mà chúng ta muốn biết thái độ của họ. Cố gắng phân biệt rõ ràng các nhóm mục tiêu và đưa ra câu trả lời phù hợp cho từng nhóm:

1. Các cấp cao nhất của Chính phủ VN.

2. Bộ máy quan liêu dân sự Sài Gòn.

3. Bộ máy hành chính tỉnh, huyện.

4. Các sĩ quan quân đội cao nhất của Chính phủ VN.

5. Các Tư lệnh sư đoàn; sĩ quan và hạ sĩ quan trong các đơn vị quân đội và quân tác chiến.

6. Các viên chức cảnh sát, an ninh.

7. Chuyên gia đô thị, trí thức, sinh viên.

8. Giới lao động.

9. Các nhóm tôn giáo, bao gồm cả Phật tử.

B. Sau đây là các nhóm câu hỏi thể hiện cho sự tối ưu. Tuy nhiên, hãy nhận ra rằng sẽ không có đủ thời gian để nêu được tất cả các câu hỏi cho từng nhóm mục tiêu. Do đó, đây nên được coi là hướng dẫn sơ lượng.

1. Thái độ đối với lãnh đạo cao nhất của Chính phủ VN:

a) Niềm tin vào Diệm và Nhu đã bị suy giảm ở mức độ nào bởi những sự kiện gần đây?

b) Diệm được đánh giá thế nào? Liệu Diệm có thoát khỏi hầu hết sự chỉ trích vì những hành động gần đây không? Nhu được đánh giá  thế nào? Nhu có được chấp nhận như lực lượng thống trị không? Có phải Diệm và Nhu chủ yếu được coi là riêng biệt hay là như cặp song sinh bẩm sinh dính nhau?

c) Thái độ đối với Phó Tống Thống VNCH như thế nào? Các bộ trưởng nội các chính yếu? Các cấp chỉ huy hàng đầu khác?

 d) Việc Chính phủ VN đối phó khủng hoảng Phật giáo và các chính sách thiết quân luật và đàn áp hiện nay được coi là áp bức quá mức ở mức độ nào?

e) Sự bất mãn chế độ có kết tinh thành thái độ ly khai không? Nếu vậy thì thái độ ly khai có dẫn tới quyết tâm và muốn tác chiến chống lại như thế nào? Sự ly khai nghiêm trọngbùng nổ nhất ở cấp độ nào trong bộ máy quan liêu và quân đội? Tác động đến hiệu quảtinh thần nghiêm trọng đến mức nào?

f) Mỗi nhóm mục tiêu có cảm nhận được sự quan tâmtham gia vào các chính sách và chương trình của chính phủ không?

g) Các nhóm mục tiêu có tin rằng tình hình hiện nay sẽ ổn định dưới sự lãnh đạo của Diệm-Nhu hay thách thức chính trị quan trọng do phe đối lập chế độ sẽ xảy ra?

h) Các nhóm mục tiêu nói gì nếu có bất kỳ sự thay thế nào được đề cập tới trên cấp lãnh đạo chính trị?

2. Thái độ đối với các chỉ huy quân sự cấp cao.

Các tướng bây giờ được đánh giá như thế nào? Hành động của họ có được coi là đang ủng hộ chế độ không, và hành động các tướng không phản ứng chống lại chế độ được đánh giá như thế nào? Các tướng được đánh giá là nhân tố mạnh, hay yếu, hay không liên quan đến tình hình chính trị?

3. Thái độ đối với VC và chiến tranh:

a) Những diễn biến trong vài tuần qua đã ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực chiến tranh chống lại VC ở mức độ nào?

b) Hiện tại các nhóm dân VN có cảm thấy rằng chiến tranh có thể được tiếp tục với triển vọng thành công hợp lý không? Liệu Diệm và Nhu có lấy lại được động lựctiến bộ trong cuộc chiến?

c) Việc chính phủ ứng phó khủng hoảng Phật giáo đã ảnh hưởng đến thái độ đối với VC như thế nào? Phải chăng VC ngày càng được coi là phe đối lập duy nhất với chế độ có cơ hội thành công?

d) Hiện nay có nhiều suy nghĩ hơn trước về việc nối lại quan hệ thân hữu với Hà Nội không?

4. Thái độ với ngoại lực:

a) Thái độ hiện tại của các nhóm mục tiêu đối với Hoa Kỳ, các chính sách của Hoa Kỳ và các cố vấn Hoa Kỳ là gì?

b) Đối với Pháp và quan điểm của tướng De Gaulle?

Rusk

(Bộ Trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US. Bí mật; Ngay tức khắc. Do Paul Kattenburg (Chủ tịch Ủy ban Liên bộ Làm việc về VN) soạn thảo, có sự đồng ý của Louis Sarris (nhà phân tích tại Bộ Ngoại Giao) trong bản dự thảo và được Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) chấp thuận. Lặp lại tới CINCPAC cho POLAD.

(2) Văn bản 71.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.