Bilingual. 87. White House Staff Meeting. Diem’s brother, Archbishop Ngo Dinh Thuc, was coming to the United States, having left Rome today. The purpose of his visit will be to make arrangements for Madam Nhu’s visit.

03/12/20233:09 SA(Xem: 1098)
Bilingual. 87. White House Staff Meeting. Diem’s brother, Archbishop Ngo Dinh Thuc, was coming to the United States, having left Rome today. The purpose of his visit will be to make arrangements for Madam Nhu’s visit.

blank
Bilingual. 87. White House Staff Meeting. Diem’s brother, Archbishop Ngo Dinh Thuc, was coming to the United States, having left Rome today. The purpose of his visit will be to make arrangements for Madam Nhu’s visit. Already wobbly, this was close to the last blow for Bundy, who said that this was the first time the world had been faced with collective madness in a ruling family since the days of the czars. Ralph Dungan said that, if the Pope was peeved with the Archbishop, Cardinal Spellman would undoubtedly put him under wraps in New York. James Reston’s article appeared in The New York Times September 11,  Reston suggested that the President should insist that the American-supplied equipment not be used against Buddhists and that the administration provide more information about the CIA’s role in Saigon. Reston, however, did state that proposed congressional plans to cut off aid so long as Diem remained in power would lead to a “loss of the Vietnamese peninsula and more.” // Buổi họp nhân viên Bạch Ốc. Anh của Diệm, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, sẽ đến Hoa Kỳ sau khi rời Rome hôm nay. Mục đích chuyến thăm của Thục là để thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Nhu. Vốn đã chao đảo, đây gần như là đòn cuối cùng dành cho Bundy, người nói rằng đây là lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với sự điên loạn tập thể trong một gia đình thống trị kể từ thời các sa hoàng. Ralph Dungan (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống) nói rằng, nếu Giáo hoàng khó chịu với Tổng Giám mục Thục, thì Hồng y Spellman chắc chắn sẽ "niêm phong" Thục ở New York. Bài báo của James Reston xuất hiện trên tờ The New York Times ngày 11 tháng 9, đề nghị Tổng thống Kennedy nên nhấn mạnh rằng phải cấm sử dụng các thiết bị do Mỹ cung cấp để chống lại Phật tử, và chính quyền Kennedy nên cung cấp thêm thông tin về vai trò CIA ở Sài Gòn. Tuy nhiên, Reston viết rằng các dự luật Quốc hội Mỹ dự kiến cắt viện trợ Mỹ khi nào Diệm vẫn còn nắm quyền sẽ dẫn đến “mất bán đảo Việt Nam và nhiều hơn thế nữa.”

 

whitehouse-logo 287. Memorandum for the Record of Discussion at the Daily White House Staff Meeting1

 

Washington, September 11, 1963, 8 a.m.

1. Mr. Bundy presided throughout the meeting.

2. Vietnam. Bundy opened the meeting by asking Forrestal if he had seen the latest Lodge report from Vietnam,2 which Bundy said was one of his best. He added that this would surely lead the President to calling a meeting on Vietnam during the day. Forrestal agreed.

Bundy was visibly disturbed by the way things are going in Vietnam and, in a revelation one seldom sees, seemed at a loss about what to do. When asked if he had seen the Reston article in today’s paper (attached),3 he said that he had, that he had talked with Reston yesterday, but had batted only about 213 on that particular item. He later said that at least Reston supported continuing the war in the article, which he did not do at the beginning of the discussion yesterday.

The Reston article led to a general discussion of newspaper treatment of the situation on Vietnam. Bundy remarked that, under the circumstances, he thought the newspaper treatment had been mild; it could legitimately have been much worse. He remarked that someone in the State Department had been talking to Tad Szulc, who was writing inaccurate reports. Forrestal said that he didn’t know who it was, but that Szulc was particularly unreliable. Schlesinger, back since yesterday, dissented and said that Szulc actually had a sound base, but just did some “imaginative extrapolation.” After laughter died down, this led to a discussion about how to handle bright young reporters who “extrapolated.” Carl Kaysen, down on a consultant status, said he believed it was preferable to give them a line for their story rather than have them go off half-cocked in the wrong direction. The matter was left up in the air there.

About this point, Bromley Smith brought in a ticker tape that Diem’s brother, Archbishop Ngo Dinh Thuc, was coming to the United States, having left Rome today. The purpose of his visit will be to make arrangements for Madam Nhu’s visit. Already wobbly, this was close to the last blow for Bundy, who said that this was the first time the world had been faced with collective madness in a ruling family since the days of the czars. Ralph Dungan said that, if the Pope was peeved with the Archbishop, Cardinal Spellman would undoubtedly put him under wraps in New York.

[Here follows discussion of matters unrelated to Vietnam.]

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-646-71. Secret; Eyes Only. Drafted by Major William Y Smith, Taylor’s aide.

(2) Supra .

(3) James Reston’s article appeared in The New York Times September 11. It was entitled “On Suppressing the News Instead of the Nhus.” It had as its central premise that the Diem government was doing the American public a disservice by censoring American correspondents in Vietnam. Reston also charged the Kennedy administration with clumsiness in handling the crisis. Reston suggested that the President should insist that the American-supplied equipment not be used against Buddhists and that the administration provide more information about the CIA’s role in Saigon. Reston, however, did state that proposed congressional plans to cut off aid so long as Diem remained in power would lead to a “loss of the Vietnamese peninsula and more.”

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d87

 

.... o ....

 

87. Biên bản ghi lại buổi họp nhân viên Bạch Ốc hàng ngày (1)

 

Washington, ngày 11 tháng 9 năm 1963, lúc 8 giờ sáng.

 

1. Do McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) chủ tọa suốt cuộc họp.

2. Việt Nam. Bundy mở đầu cuộc họp bằng cách hỏi Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) xem đã xem báo cáo mới nhất của Lodge từ Việt Nam chưa,(2) mà Bundy nói là một trong những báo cáo hay nhất của Lodge. Bundy nói thêm rằng điều này chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Kennedy phải triệu tập 1 buổi họp về Việt Nam trong ngày. Forrestal đồng ý.

Bundy rõ ràng rất bối rối trước cách mọi việc đang diễn ra ở Việt Nam và, theo một tiết lộ mà người ta hiếm khi thấy, dường như không biết phải làm gì. Khi được hỏi liệu Bundy đã xem bài báo của phóng viên Reston trên báo hôm nay chưa (đính kèm),(3) Bundy nói rằng Bundy đã xem, rằng Bundy đã nói chuyện với Reston ngày hôm qua, nhưng chỉ mới nói như được bật sáng về chuyện đó (LND: con số 213 trong bản Anh văn gọi là số thiên thần, nghĩa là được soi sáng). Sau đó, Bundy nói rằng ít nhất Reston ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh trong bài báo, điều mà Bundy đã không nói khi bắt đầu cuộc thảo luận [với Reston] ngày hôm qua.

Bài viết của Reston đã dẫn đến một cuộc thảo luận chung về cách báo chí ứng xử đối với tình hình Việt Nam. Bundy nhận xét rằng, trong hoàn cảnh đó, Bundy nghĩ cách đối xử của tờ báo là nhẹ nhàng; về mặt pháp lý nó có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Ông nhận xét rằng ai đó ở Bộ Ngoại giao đã nói chuyện với Tad Szulc, người viết những bản tin không chính xác. Forrestal nói rằng Forrestal không biết đó là ai rò rỉ, nhưng Szulc đặc biệt không đáng tin cậy. Arthur Schlesinger (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống), trở lại từ hôm qua, không đồng tình và nói rằng Szulc thực sự có cơ sở vững chắc, nhưng chỉ thực hiện một số “phép ngoại suy mang tính tưởng tượng”. Sau khi tiếng cười lắng xuống, điều này dẫn đến một cuộc thảo luận về cách ứng xử với những phóng viên trẻ thông minh đã “ngoại suy”. Carl Kaysen, người đang ở vị trí cố vấn, cho biết ông tin rằng tốt hơn là nên cho các nhà báo một câu chuyện để họ viết bài, hơn là để họ đi chệch hướng. Vấn đề vẫn còn lơ lửng ở đó.

Về điểm này, Bromley Smith đã mang đến một tin, nói rằng anh của Diệm, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, sẽ đến Hoa Kỳ sau khi rời Rome hôm nay. Mục đích chuyến thăm của Thục là để thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Nhu. Vốn đã chao đảo, đây gần như là đòn cuối cùng dành cho Bundy, người nói rằng đây là lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với sự điên loạn tập thể trong một gia đình thống trị kể từ thời các sa hoàng. Ralph Dungan (Phụ tá Đặc biệt của Tổng Thống) nói rằng, nếu Giáo hoàng khó chịu với Tổng Giám mục Thục, thì Hồng y Spellman chắc chắn sẽ "niêm phong" Thục ở New York.

[Tiếp sau là phần thảo luận về các vấn đề không liên quan đến Việt Nam.]

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-646-71. Bí mật; Chỉ để đọc. Được soạn thảo bởi Thiếu tá William Y Smith, phụ tá của Tướng Taylor.

(2) Xem điện văn trước (ký số 86, do Đại sứ Lodge gửi về Bộ).

(3) Bài báo của James Reston xuất hiện trên tờ The New York Times ngày 11 tháng 9. Nó có tựa đề “On Suppressing the News Instead of the Nhus” (“Về việc bóp nghẹt tin tức thay vì ông bà Nhu”). Nội dung trung tâm của bài báo là chính phủ Diệm đang làm hại công chúng Mỹ bằng cách kiểm duyệt các phóng viên Mỹ ở Việt Nam. Reston cũng cáo buộc chính quyền Kennedy về sự vụng về trong việc đối phó khủng hoảng. Reston đề nghị Tổng thống Kennedy nên nhấn mạnh rằng phải cấm sử dụng các thiết bị do Mỹ cung cấp để chống lại Phật tử, và chính quyền Kennedy nên cung cấp thêm thông tin về vai trò CIA ở Sài Gòn. Tuy nhiên, Reston viết rằng các dự luật Quốc hội Mỹ dự kiến cắt viện trợ Mỹ khi nào Diệm vẫn còn nắm quyền sẽ dẫn đến “mất bán đảo Việt Nam và nhiều hơn thế nữa.”

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.