Phần Iv- Phụ Lục

25/05/201112:00 SA(Xem: 6871)
Phần Iv- Phụ Lục

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
Lê Mạnh Thát
NGHIÊN CỨU VỀ THIỀN UYỂN TẬP ANH
NXB Thành Phố Hồ chí Minh 1999 - NXB Phương Đông 2006


THIỀN UYỂN TẬP ANH BẠT HẬU

Có lúc nghe Phật vốn vô hình, chân kinh không quyển, ra đi không dấu, bay lên không vết. Nhưng pháp nhờ có dạng hình, phép tắc mở ra, tông phái mới liên tục, thiền môn mới có ý chỉ. Trên từ vô thủy, dưới tới vô chung, Phật tổ minh mông, vào ra chẳng dứt, lặng chiếu mười phương, vị lai quá khứ. Chúng sanh mọi chỗ lăn quay nơi chốn hữu vi, lớp lớp ngờ mê, đề hồ trở thành độc dược, nghiệp nghiệp nối vây, thì cỏ trắng trở thành cỏ dại. Do vì một đại sự nhân duyên, chứng đủ ba không, rộng mở thể dụng, nên Đức Phật xuất hiện ở đời, muốn khiến chúng sinh có bốn tri kiến. Một kệ nhờ thiêng mà vườn thiền là đầu mối, tập trung một trăm tám mươi anh tú. Tây phương hai mươi tám tổ, Đông độ sáu hiền, cũng không có con đường khác. Đạt Ma tứ mục nhìn nhau, Thích Ca ngũ nhãn thường sáng, Chuyết Công ấn Phật tâm tông, diễn khai kinh sách. Đèn đèn nối nhau. Chúng sinh mê hoặc, tùy thuận quân ma ngoại đạo, nghiệp nghiệp nối thân, gọi là duyên giác thanh văn, chân như tánh hải, mà ba độc không trừ.

Tuy là chẳng có chẳng không, giết mầm giống Phật, nói dối nói thêu, dụ dỗmọi người, bảo Phật đã độ Niết bàn. Chúng thực như kẻ mù mà nói là không có mặt trời mặt trăng. Thời tiết nhân duyên đã tới, thì quả vị viên thành. Trí Phật là trí sáng, là trí tự nhiên. An nam tứ khí do năm hành của trời đất mà sanh. Sông Đức núi Từ, đất Tiên du sản xuất ra Phật, các vị Bồ tát hộ vệ, cửa ngỏ thần phù, đồng tử hải chu bắc ngọc. Đạo sư rồng càn quấy cấn (đông bắc), kim la bàn nhắm dấu khôn (tây nam) ở Đông sơn. Khảm (bắc) chẳng có năm Ly (nam). Tượng Phật như trời trăng, đề hồ đông sữa. Sắc mầu nhiệm tròn đủ kim thân, thân thường tại hướng về, chẳng đi chẳng tới, rõ thấu mọi tầng giai. Bánh xe pháp chuyên chở pháp Phật, có khai thị, có ngộ nhập, vô cùng vô tận, lấy vô niệm làm tông chỉ, thường có thường trụ, soi khắp cả hữu tình vô tình, đều tròn chủng trí.Cúi mong các vị đàn na trong hội kinh chủ cõi pháp sạch lòng xuất lấy của nhà gánh vác việc chép in sách Tổ Như Lai, như phúc trước ra đời, cúng dường in cho mười phương để làm hưng thịnh Tam bảo. Có những tên tuổi xin liệt khai như sau: 1. Xã Trung mâu, kinh chủ: Nguyễn thị Thạng hiệu Diệu Năng, Nguyễn thị Ngọc Súy hiệu Diệu Tài, Nguyễn Công Kính tự Tính Trác, Ký Dự tự Đức Tôn, Hiển Khảo tự Trung Túc; 2. Kinh chủ: Nguyễn Công Vận tự Tính Chuyên, vợ Nguyễn thị Thu hiệu Diệu Phóng, cháu Nguyễn Công Kỳ tự Tính Dị, thân mẫu hiệu Diệu Duyệt, hiệu Diệu Ức. 3. Xã Tử Nê, hội chủ: Trần Tuấn Đức tự Tính Tì, Trần thị Sam hiệu Diệu Bạch, con trai Trần Tuấn Gia tự Tính Đạo, vợ Nguyễn thị Đợi, thân mẫu hiệu Diệu Côn; 4. Hội chủ Trần Tuấn Vượng tự Tính Duệ, vợ Nguyễn thị Vang hiệu Diệu Chỉnh. 5. Hội chủ Đoàn Đình Khôi tự Tính Pháp, vợ Nguyễn thị Minh hiệu Diệu Quang. 6. Hội chủ Trần Văn Thạch tự Tính Kim, vợ Trần thị Cẩm hiệu Diệu Quyên, cháu Trần Văn Thát tự Tính Xan, Trần Văn Thản. 7. Hội chủ Võ thị Tín hiệu Diệu Thọ, con gái Trần Thị Phó hiệu Diệu Chúc, Lê Đức. 8. Hội chủ Trần Văn Bãi tự Tính Trị, vợ Trần Thị Tồn. 9. Hội chủ Trần Đăng Minh tự Tính Thường, vợ Phạm Thị Phiên hiệu Diệu Lai, cháu Trần Đăng Huyên tự Tính Đắc, Thái Thủy hiệu Diệu Thông. 10. Hội chủ xã Đông Sơn: hiệu Diệu Thuận, hiệu Diệu hòa, hiệu Diệu Duyên, hiệu Diệu Tập, hiệu Diệu Chiếu. 11. Hội chủ Nguyễn thị Kế hiệu Diệu Tịnh, Nguyễn Hạo tự Tính Khoan, hiệu Mẫn Đạt, vợ Nguyễn thị Lãng, Nguyễn thị Ly hiệu Diệu Trân, Nguyễn Sỹ Chinh, con trai Nguyễn Sỹ Giai, Nguyễn thị Nhặt hiệu Diệu Châu. 12. Xã Lễ Xuyên, hội chủ: Nguyễn Tánh Tính tự Tính Liễn, vợ Nguyễn thị Lụy hiệu Diệu Đà.
 
 

HẾT
Tạo bài viết
15/11/2016(Xem: 16165)
04/10/2017(Xem: 3749)
05/12/2010(Xem: 28417)
26/06/2014(Xem: 15416)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.