Giáo Lý Trích Lục 2

10/07/201312:00 SA(Xem: 24173)
Giáo Lý Trích Lục 2

GIÁO LÝ TRÍCH LỤC (TT)
Sưu tầm và dịch: Tuệ Uyển

Nếu ta thắp một ngọn đèn cho người nào đấy, nó cũng soi sáng cho con đường của ta.

“If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path. ” 
― Gautama Buddha

Chúng ta hãy cố gắng để nhận ra tính bản nhiên quý giá của từng ngày.

“Let us try to recognize the precious nature of each day.”

- Dalai Lama XIV

Trở thành một người ăn chay là để bước vào dòng suối hướng đến niết bàn.

“To become vegetarian is to step into the stream which leads to nirvana.” 
― Gautama Buddha

Sân hận là kẻ tàn phá căn bản sự hòa bình của tâm hồn chúng ta.

“Anger is the ultimate destroyer of your own peace of mind”

- Dalai Lama XIV

Tự thúc ép mình tin tưởngchấp nhận việc gì đấy mà không thấu hiểu là định kiến chứ không phải tâm linh hay thông tuệ.

“To force oneself to believe and to accept a thing without understanding is political, and not spiritual or intellectual.” 
― Gautama Buddha

Tôi đã trở thành Đạt Lai Lạt Ma không phải trên căn bản tự nguyện.

I became the Dalai Lama not on a volunteer basis.
Dalai Lama 

Không có xiềng xích nào như thù ghét… bám víu trong những sai lầm của anh em bạn làm phức tạp chính bạn. Bạn xa rời khỏi mục tiêu cho hành trình của bạn.

“There are no chains like hate...dwelling on your brother's faults multiplies your own. You are far from the end of your journey.” 
― Gautama Buddha

Hạnh phúc không phải luôn luôn đến từ một mục tiêu theo đuổi. Đôi khi nó hiện diện khi chúng ta không ngờ tới.

“Happiness doesn’t always come from a pursuit. Sometimes it comes when we least expect it.”

- Dalai Lama XIV

Khi bạn nhận ra mọi thứ là hoàn hảo như thế nào, bạn sẽ ngửa đầu ra phía sau và cười lên bầu trời.

“When you realize how perfect everything is you will tilt your head back and laugh at the sky” 
― Gautama Buddha

Ngày nay những nhóm chủng tộc khác nhau và những quốc gia khác nhau đến với nhau qua một cảm nhận chung.

Today different ethnic groups and different nations come together due to common sense.
Dalai Lama 

Gia đình là nơi các tâm thức tiếp xúc với nhau. Nếu tâm thức yêu thương nhau ngôi nhà sẽ đẹp như một vườn hoa. Nhưng nếu các tâm thức không hòa hiệp với nahu nó sẽ giống như một cơn bảo ập đến tàn phá khu vườn.

“A family is a place where minds come in contact with one another. If these minds love one another the home will be as beautiful as a flower garden. But if these minds get out of harmony with one another it is like a storm that plays havoc with the garden.” 
― Gautama Buddha

Bất cứ khi nào tôi có dịp gặp gở công cộng… thì quảng bá một thông điệp về những giá trị con người, quảng bá một thông điệp hòa hiệp, là điều quan trọng nhất.

Wherever I go meeting the public... spreading a message of human values, spreading a message of harmony, is the most important thing.
Dalai Lama 

Một kẻ du hành nếu không gặp một người nào khá hơn, hay bằng với người ấy, thì hãy kiên quyết giữ cuộc hành trình đơn độc; không đồng hành với kẻ lừa dối.

“If a traveller does not meet with one who is his better, or his equal, let him firmly keep to his solitary journey; there is no companionship with a fool.” 
― Gautama Buddha

Nếu ai đấy có lòng tin hay nghĩ rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma có một loại phép lạ nào đấy, điều ấy hoàn toàn vô lý.

If some people have the belief or view that the Dalai Lama has some miracle power, that's totally nonsense.
Dalai Lama 

Sự cầu nguyện tuyệt hảo nhất là nhẫn nhục.

“The greatest prayer is patience.” 
― Gautama Buddha

Có mọi lý do để tôi nghĩ rằng thế kỷ 21 sẽ hạnh phúc hơn.

I think there's every reason this 21st century will be much happier.
Dalai Lama 

Dính mắc đưa đến khổ đau

“Attachment leads to suffering.” 
― Gautama Buddha

Tôi tin chắc rằng tôi sẽ lại đặt chân lên đất Tây Tạng trong kiếp sống này của tôi.

I am confident I will set foot again in Tibet in my lifetime.
Dalai Lama 

Tình hữu nghị là sự chửa trị duy nhất cho thù hận, sự bảo đảm duy nhất của hòa bình.

“Friendship is the only cure for hatred, the only guarantee of peace.” 
― Gautama Buddha

Đổi đạo không phải là khuynh hướng của tôi. Thay đổi tôn giáo không dễ dàng. Bạn có thể làm lớn thêm một loại rối rắm hay khó khăn nào đấy.

Conversion is not my intention. Changing religion is not easy. You may develop some kind of confusion or difficulties.
Dalai Lama 

Ân cần phải nên trở thành một cung cách tự nhiên của đời sống, không phải là một ngoại lệ.

“Kindness should become the natural way of life,not the exception.” 
― Gautama Buddha

Tôi tự xem tôi như một phát ngôn viên tự do cho con người.

I consider myself as a free spokesman for the people.
Dalai Lama 

Một con chó không được xem là là một con chó tốt bởi vì nó sủa giỏi. Một người không được xem là một người tốt bởi vì người ấy nói hay.

“A dog is not considered a good dog because he is a good barker. A man is not considered a good man because he is a good talker.” 
― Gautama Buddha

Cho đến khi nào tôi vẫn còn sống, tôi hoàn toàn cam kết thực hiện mối quan hệ hữu nghị Hoa -Tạng. Khác đi thì không ích lợi.

As long as I am alive, I am fully committed to amity between Tibetans and Chinese. Otherwise there's no use.
Dalai Lama 

Trong sự riêng rẻ làm cho thế giới khổ não vô cùng; trong lòng từ bi làm thế giới mạnh mẽ thật sự.

“In separateness lies the world's greatest misery; in compassion lies the world's true strength.” 
― Gautama Buddha

Tôi đã không bao giờ mơ, trong giấc mơ của tôi, thấy tôi là một vị Đạt Lai Lạt Ma.

I never dreamt, in my dream, I'm Dalai Lama.
Dalai Lama 

Không có lửa nào như đam mê, không có dữ dội gì hơn thù hận, không có cạm bẩy nào hơn khờ dại, không có sự tuôn tràn nào như tham lam.

“There is no fire like passion, there is no shark like hatred, there is no snare like folly, there is no torrent like greed.” 
― Gautama Buddha

Tôi luôn luôn có cái nhìn này về hệ thống giáo dục hiện đại: chúng ta chú ý về sự phát triển não bộ, nhưng việc phát triển nhiệt tâm chúng ta cho là đương nhiên.

I have always had this view about the modern education system: we pay attention to brain development, but the development of warmheartedness we take for granted.
Dalai Lama 

Bạn ném những gai góc, rơi vào sự im lặng của tôi chúng biến thành bông hoa.

“You throw thorns, falling in my silence they become flowers.” 
― Gautama Buddha

Hành động của người nào đó không nên quyết định sự đáp ứng của bạn.

“Someone else’s action should not determine your response.”

- Dalai Lama XIV

Những ai thất bại trong việc hành động hướng đến sự thật đã đánh mất mục tiêu của cuộc sống.

“Those who have failed to work toward the truth have missed the purpose of living.” 
― Gautama Buddha

Ngay trong lúc người ta có tất mọi sự thoãi mái của đời sống - thức ăn ngon, nơi ở tốt đẹp, một người phối ngẫu - người ấy vẫn có thể vẫn trở thành buồn thảm khi chạm trán với một hoàn cảnh bi thảm.

Even when a person has all of life's comforts - good food, good shelter, a companion - he or she can still become unhappy when encountering a tragic situation.
Dalai Lama 

Hạnh phúc đến khi hành động và lời nói của bạn làm lợi ích cho người khác.

“Happiness comes when your work and words are of benefit to others.” 
― Gautama Buddha

Chính quyền Bắc Kinh muốn tôi nói rằng trong nhiều thế kỷ Tây Tạng đã là một bộ phận của Trung Hoa. Ngay cả nếu tôi thực hiện tuyên bố ấy, nhiều người sẽ chỉ cười lớn. Và tuyên bố của tôi sẽ không thể thay đổi lịch sử trước đấy. Lịch sửlịch sử.

The Chinese government wants me to say that for many centuries Tibet has been part of China. Even if I make that statement, many people would just laugh. And my statement will not change past history. History is history.
Dalai Lama 

Khi một người khác làm bạn khổ não, đó là bởi vì người ấy đau khổ sâu xa bên trong, và nổi khổ của người ấy tràn ra. Không cần phải trừng phạt người ấy, người ấy cần giúp đở. Đó là thông điệp của người ấy gởi đi.

“When another person makes you suffer, it is because he suffers deeply within himself, and his suffering is spilling over. He does not need punishment; he needs help. That's the message he is sending.” 
― Thich Nhat Hanh

Hãy chinh phục sân hận bằng yêu thương, xấu ác bằng thánh thiện; chinh phục khốn khổ bằng giải thoát, và lừa dối bằng sự thật.

“Conquer anger by love, evil by good; conquer the miser with liberality, and the liar with truth.” 
― Gautama Buddha

Nếu một rắc rối có thể giải quyết được thì nó sẽ được giải quyết. Nếu không thể giải quyết được thì lo lắng cũng chẳng ích gì.

“If a problem can be solved it will be. If it can not be solved there is no use worrying about it.”

- Dalai Lama XIV

Đôi khi niềm vui của ta là nguồn gốc làm ta mĩm cười, nhưng có lúc nụ cười của ta có thể là nguyên nhân cho niềm vui của ta.

“Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.” 
― Thich Nhat Hanh

Đời sống của chúng ta là một sáng tạo của tâm chúng ta.

“Our life is a creation of our mind.” 
― Gautama Buddha

Để hấp dẫn có nghĩa hãy là chính mình. Bạn không cần phải được chấp nhận bởi người khác. Bạn cần phải chấp nhận chính bạn.

“To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.” 
― Thich Nhat Hanh

Tôi luôn luôn nói với những người bạn phương Tây của tôi là tốt nhất là hãy giữ gìn truyền thống của bạn. Thay đổi tôn giáo không dễ dàng và đôi khi tạo ra rối rắm. Bạn phải quý trọng truyền thống của bạn và vinh danh tôn giáo của bạn.

“I always tell my Western friends that it is best to keep your own tradition. Changing religion is not easy and sometimes causes confusion. You must value your tradition and honor your own religion.”

- Dalai Lama XIV

Với tư tưởng của chúng ta, chúng ta tạo nên thế giới.

“With our thoughts we make the world.” 
― Gautama Buddha

Con người khó khăn xa rời khổ não của họ. Vì si mê, họ xem khổ não như quen thuộc.

“People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.” 
― Thich Nhat Hanh

Thời gian trôi qua không thể cản trở. Khi chúng ta làm lỗi lầm, chúng ta không thể quay ngược thời gian và làm lại. Tất cả chúng ta có thể làm là sử dụng hiện tại một cách tốt đẹp.

“Time passes unhindered. When we make mistakes, we cannot turn the clock back and try again. All we can do is use the present well.”

- Dalai Lama XIV

Hướng tâm mình để làm việc tốt. Thực hiện hết lần này đến lần khác, và bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc.

“Set your heart on doing good. Do it over and over again, and you will be filled with joy.” 
― Gautama Buddha

Người ta thường cho rằng đi trên mặt nước hay trong không gianphép lạ. Nhưng tôi nghĩ phép lạ thật sự không phải bước trên mặt nước hay không gian mà là bước trên mặt đất. Mỗi ngày chúng ta tham gia trong một phép lạ mà thậm chí không nhận ra: bầu trời xanh, đám mây trắng, đôi mắt đen và tò mò của trẻ con - đôi mắt của chính chúng ta. Tất cả là phép lạ.

“People usually consider walking on water or in thin air a miracle. But I think the real miracle is not to walk either on water or in thin air, but to walk on earth. Every day we are engaged in a miracle which we don't even recognize: a blue sky, white clouds, green leaves, the black, curious eyes of a child -- our own two eyes. All is a miracle.” 
― Thich Nhat Hanh

Người anh hùng thật sự là người chinh phục chính nổi sân hậnthù oán của người ấy.

“The true hero is one who conquers his own anger and hatred.”

- Dalai Lama XIV

KHÔNG ĐIỀU GÌ LÀ VĨNH CỬU NGOẠI TRỪ SỰ THAY ĐỔI.

“NOTHING IS FOREVER EXCEPT CHANGE.” 
― Gautama Buddha

Hãy cất bước giống như bạn đang hôn Trái Đất với bàn chân của bạn.

“Walk as if you are kissing the Earth with your feet.” 
― Thich Nhat Hanh

Hãy ân cần tử tế bất lúc nào có thể. Luôn luôn có thể.

“Be kind whenever possible. It is always possible.”

- Dalai Lama XIV

Nếu chúng ta không chăm sóc người khác khi họ cần sự giúp đở, ai sẽ chăm sóc chúng ta?

“If we fail to look after others when they need help, who will look after us?” 
― Gautama Buddha

chúng ta đang sống, nên mọi thứ là có thể.

“Because you are alive, everything is possible.” 
― Thich Nhat Hanh

Một người bạn tốt là người chỉ ra những sai sót và những điều bất toàn và khiển trách điều xấu ác được tôn trọng giống như người ấy vạch ra bí mật của một kho tàng che dấu nào đấy.

“A good friend who points out mistakes and imperfections and rebukes evil is to be respected as if he reveals the secret of some hidden treasure.”

- Dalai Lama XIV

Nếu bạn không thay đổi phương hướng, bạn có thể kết thúc nơi bạn đang hướng đến.

“If you do not change direction, you may end up where you are heading” 
― Gautama Buddha

Thức dậy miệng mĩm cười,

Hăm bốn giờ tinh khôi,

Xin nguyện sống trọn vẹn,

Mắt thương nhìn cuộc đời.

“Waking up this morning, I smile. Twenty-four brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at all beings with eyes of compassion.” 
― Thich Nhat Hanh

Những thời gian khó khăn tạo ra quyết tâmsức mạnh bên trong. Qua chúng, chúng ta cũng có thể đi đến đánh giá sự vô dụng của sân hận. Thay vì nổi giận, hãy nuôi dưỡng một lòng quan tâmtôn trọng cho những kẻ làm ra rắc rối bởi vì bằng việc tạo ra những hoàn cảnh thử thách như vậy, họ cung cấp cho chúng ta những cơ hội giá trị để thực tập bao dungnhẫn nhục.

“Hard times build determination and inner strength. Through them we can also come to appreciate the uselessness of anger. Instead of getting angry nurture a deep caring and respect for troublemakers because by creating such trying circumstances they provide us with invaluable opportunities to practice tolerance and patience.”

- Dalai Lama XIV

Phẫn nộ là một năng lượng mà với sự thực tập cần mẫn có thể được chuyển hóa thành lòng từ bi mãnh liệt. Tuy nhiên, càng bất đồng với kẻ thù của ta, nhiệm vụ của ta là đồng nhất với họ. Họ cũng cảm thấy hợp lý trong quan điểm của họ.

“Rage is a powerful energy that with diligent practice can be transformed into fierce compassion. However much we disagree with our enemies, our task is to identify with them. They too feel justified in their point of view.” 

 Gautama Buddha

Sen búp xin tặng người,

Một vị Phật tương lai.

"A lotus for you, the Buddha to be"

Thich Nhat Hanh

Chúng ta khám phá ra rằng tất cả loài người là giống như chúng ta, vì thế chúng ta có thể liên hệ với họ một cách dễ dàng hơn. Điều ấy phát sinh một tinh thần hữu nghị trong ấy ít cần phải che dấu những gì chúng ta cảm nhận hay những gì chúng ta hành động.

“We discover that all human beings are just like us, so we are able to relate to them more easily. That generates a spirit of friendship in which there is less need to hide what we feel or what we are doing.”

- Dalai Lama XIV

Không điều gì tồn tại hoàn toàn đơn độc; mọi thứ liên hệ với mọi thứ khác.

“Nothing ever exists entirely alone; everything is in relation to everything else.” 
― Gautama Buddha

Hạt giống khổ não trong bạn có thể là mạnh mẽ, nhưng đừng đợi đến khi không còn khổ não nữa mới tự cho phép bạn hạnh phúc.

“The seed of suffering in you may be strong, but don't wait until you have no more suffering before allowing yourself to be happy.” 
― Thich Nhat Hanh

Bất bạo động có nghĩa là đối thoại, sử ngôn ngữ của chúng ta, ngôn ngữ loài người. Đối thoại có nghĩa là hứa hẹn; tôn trọng những quyền căn bản của nhau; trong tinh thần hòa giải có một giải pháp thật sự cho xung đột và bất đồng. Không có người thắng một trăm phần trăm, kẻ thua một trăm phần trăm - không phải cách ấy mà là 50 và 50. Đấy là phương pháp thực tiển, phương pháp duy nhất.

“Non-violence means dialogue, using our language, the human language. Dialogue means compromise; respecting each other’s rights; in the spirit of reconciliation there is a real solution to conflict and disagreement. There is no hundred percent winner, no hundred percent loser—not that way but half-and-half. That is the practical way, the only way.”

- Dalai Lama XIV

Như một cơn mưa rơi một cách công bằng trên cái chính đáng và không chính đáng, đừng mang nặng trong tim bạn với sự phán xét mà hãy mưa xuống lòng ân cần bình đẳng với tất cả.

“As rain falls equally on the just and the unjust, do not burden your heart with judgements but rain your kindness equally on all. ” 
― Gautama Buddha

Qua lòng yêu thương của tôi đối với bạn, tôi muốn bày tỏ lòng yêu thương của tôi cho toàn vũ trụ, toàn thể nhân loại, và tất cả chúng sanh. Bằng việc sống với bạn, tôi muốn học để yêu thương với mỗi người và tất cả chúng sanh. Nếu tôi thành công trong việc yêu thương bạn,tôi sẽ có thể yêu thương mọi người và tất cả mọi chủng loại trên Trái Đất… Đây là thông điệp thật sự của yêu thương.

“Through my love for you, I want to express my love for the whole cosmos, the whole of humanity, and all beings. By living with you, I want to learn to love everyone and all species. If I succeed in loving you, I will be able to love everyone and all species on Earth... This is the real message of love.” 
― Thich Nhat Hanh

Bạn không được thù ghét những ai làm sai hay tổn hại sự vật; nhưng với lòng từ bi, bạn phải làm những gì có thể làm cho họ dừng lại - vì họ đang tổn hại họ, cũng như những ai khổ đau vì những hành động của họ.

“You must not hate those who do wrong or harmful things; but with compassion, you must do what you can to stop them — for they are harming themselves, as well as those who suffer from their actions.”

- Dalai Lama XIV

Chính là tâm thức của con người, không phải kẻ thù địch hay đối kháng của người ấy đã xua đẩy người ấy đến những con đường xấu ác.

“It is a man's own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.” 
― Gautama Buddha

Cảm giác đến và đi như những đám mây trong bầu trời gió lộng. Hơi thởý thứcnơi nương tựa của tôi.

“Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is my anchor.” 
― Thich Nhat Hanh

Nếu những phân tích khoa học cuối cùng chứng minh những điểm nào đó trong Phật học là sai, thế thì chúng ta phải chấp nhận những khám phá của khoa học và từ bỏ những điểm ấy.

“If scientific analysis were conclusively to demonstrate certain claims in Buddhism to be false, then we must accept the findings of science and abandon those claims.”

- Dalai Lama XIV

Tất cả những diễn tả về thực tại là các giả thuyết tạm thời.

“All descriptions of reality are temporary hypotheses.” 
― Gautama Buddha

Thở vào tâm tĩnh lặng,

Thở ra miệng mĩm cười,

An trú trong hiện tại,

Giờ phút đẹp tuyệt vời.

“Breathing in, I calm body and mind. Breathing out, I smile. Dwelling in the present moment I know this is the only moment.” 
― Thich Nhat Hanh

Khi ta cảm nhận yêu thươngân cần đối với người khác, nó không chỉ làm cho người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, nhưng nó cũng giúp cho ta phát triển niềm hạnh phúc và hòa bình nội tại.

“When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace.”

- Dalai Lama XIV

Nếu bạn định nói chuyện luôn luôn tự hỏi, nó có đúng, nó có cần thiết, nó có tử tế hay không?

“If you propose to speak always ask yourself, is it true, is it necessary, is it kind.” 
― Gautama Buddha

Hành động của tôi là hành trang thật sự duy nhất của tôi.

“My actions are my only true belongings.” 
― Thich Nhat Hanh

Cho dù ta giàu hay nghèo, có học vấn hay thất học, tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, nam hay nữ, trắng, đen, hay nâu, tất cả chúng ta là giống nhau. Một cách vật lý, tâm lý, và cảm xúc, tất cả chúng ta bình đẳng. Tất cả chúng ta cùng chia sẻ những nhu cầu, căn bản về thức ăn, chỗ ở, an toànyêu thương. Tất cả chúng ta khao khát hạnh phúc và tất cả chúng ta xa lánh khổ não. Mỗi chúng ta có những hy vọng, lo lắng, sợ hãimơ mộng. Mỗi chúng ta muốn những gì tuyệt diệu nhất cho gia đình và những người thương. Tất cả chúng ta trải nghiệm đau đớn khi khổ não vì mất mát và vui sướng khi đạt được những điều mong cầu. Trên căn bản này, tôn giáo, chủng tộc, văn hóangôn ngữ không làm nên khác biệt.

“Whether one is rich or poor, educated or illiterate, religious or nonbelieving, man or woman, black, white, or brown, we are all the same. Physically, emotionally, and mentally, we are all equal. We all share basic needs for food, shelter, safety, and love. We all aspire to happiness and we all shun suffering. Each of us has hopes, worries, fears, and dreams. Each of us wants the best for our family and loved ones. We all experience pain when we suffer loss and joy when we achieve what we seek. On this fundamental level, religion, ethnicity, culture, and language make no difference.”

- Dalai Lama XIV

Mọi vật xuất hiện và biến mất do bởi những nguyên nhânđiều kiện tương ứng. Mãi mãi không vật nào tồn tại hoàn toàn độc lập; mọi thứ ở trong mối quan hệ với tất cả mọi thứ khác.

“All things appear and disappear because of the concurrence of causes and conditions. Nothing ever exists entirely alone; everything is in relation to everything else.” 
― Gautama Buddha

Nhiều người nghĩ rằng hào hứng là hạnh phúc… Nhưng khi bạn hào hứng bạn không yên bình. Hạnh phúc chân thật căn cứ trên sự hòa bình an lạc.

“Many people think excitement is happiness.... But when you are excited you are not peaceful. True happiness is based on peace.” 
― Thich Nhat Hanh

Sự sử dụng của con người, dân số, và kỷ thuật đã tiến đến một mức độ mà bà mẹ Trái Đất không còn im lặng chấp nhận sự hiện diện của chúng ta.

“Human use, population, and technology have reached that certain stage where mother Earth no longer accepts our presence with silence.”

- Dalai Lama XIV

Sân hận không bao giờ biến mất cho đến khi những tư tưởng cay đắng vẫn còn được ấp ủ trong tâm.

“Anger will never disappear so long as thoughts of resentment are cherished in the mind.” 
― Gautama Buddha

Hy vọng là quan trọng bởi vì nó có thể làm cho thời khắc hiện tại bớt khó khăn hơn để chịu đựng. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta có thể chịu đựng gian khó hôm nay.

“Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.” 
― Thich Nhat Hanh

Kinh nghiệm cổ xưa của chúng ta xác quyết hoàn toàn rằng mọi thứ là liên hệ với nhau, mọi thứ không tách rời nhau.

“Our ancient experience confirms at every point that everything is linked together, everything is inseparable.”

- Dalai Lama XIV

Những ai cố gắng để chinh phục thù hận bằng thù hận giống như những chiến binh dùng vũ khí để chiến thắng những khác cầm vũ khí. Việc này không thể chấm dứt thù hận, nhưng tạo không gian để chúng lớn mạnh. Nhưng, tuệ trí cổ xưa chủ trương một sự tiếp cận vô tận khác biệt để vượt thắng thù hận. Tuệ trí muôn thuở này là gặp thù hận với không thù hận. Phương pháp của việc cố gắng chinh phục thù hận qua thù hận không bao giờ thành công trong việc vượt thắng thù hận. Nhưng, phương pháp chiến thắng thù hận bằng không thù hận là hiệu quả vĩnh cửu. Đó là tại sao phương pháp ấy được diễn tả như tuệ trí muôn thuở.

“Those who attempt to conquer hatred by hatred are like warriors who take weapons to overcome others who bear arms. This does not end hatred, but gives it room to grow. But, ancient wisdom has advocated a different timeless strategy to overcome hatred. This eternal wisdom is to meet hatred with non-hatred. The method of trying to conquer hatred through hatred never succeeds in overcoming hatred. But, the method of overcoming hatred through non-hatred is eternally effective. That is why that method is described as eternal wisdom. ” 
― Gautama Buddha

Buông xả cho chúng ta tự do, và tự dođiều kiện duy nhất cho hạnh phúc. Nếu trong tim chúng ta, chúng ta vẫn bám chặc đến mọi thứ - sân hận, băn khoăn, hay tài sản - chúng ta không thể tự do.

“Letting go gives us freedom, and freedom is the only condition for happiness. If, in our heart, we still cling to anything - anger, anxiety, or possessions - we cannot be free.” 
― Thich Nhat Hanh

Đời sống như một tạo vật thầm lặng thân thương đối với con người. Giống như con người muốn hạnh phúcsợ hãi khổ đau, giống như con người muốn sống và không chết, những tạo vật khác cũng vậy.

“Life is as dear to a mute creature as it is to man. Just as one wants happiness and fears pain, just as one wants to live and not die, so do other creatures.”

- Dalai Lama XIV

Ghi nhớ một điều sai lầm giống như mang một gánh nặng trong tâm.

“Remembering a wrong is like carrying a burden on the mind.” 
― Gautama Buddha

Đời sống chỉ hiện hữu trong giây phút hiện tại.

“Life is available only in the present moment.” 
― Thich Nhat Hanh

Mỗi chúng sanh, ngay cả những kẻ thù địch với chúng ta, là sợ hãi khổ đau giống như chúng ta, và mong cầu hạnh phúc trong cùng cách như chúng ta. Mỗi cá nhân cùng có quyền như chúng ta để hạnh phúc và không đau khổ. Cho nên hãy chăm sóc người khác một cách chân thành, cả những bạn hữu và thù địch của chúng ta. Đây là căn bản của lòng từ bi chân thật.

“Every single being, even those who are hostile to us, is just as afraid of suffering as we are, and seeks happiness in the same way we do. Every person has the same right as we do to be happy and not to suffer. So let’s take care of others wholeheartedly, of both our friends and our enemies. This is the basis for true compassion.”

- Dalai Lama XIV

Hơn là những kẻ ganh ghét bạn, hơn tất cả những kẻ thù của bạn, một tâm vô nguyên tắc tạo ra sự tổn hại trầm trọng hơn.

“More than those who hate you, more than all your enemies, an undisciplined mind does greater harm.” 
― Gautama Buddha

Hãy uống trà một cách chậm rãi và trang trọng, giống như nó là cái trục mà trái đất xoay quanh - một cách chậm chạp, đều đặn, mà không vội vã với tương lai.

“Drink your tea slowly and reverently, as if it is the axis on which the world earth revolves - slowly, evenly, without rushing toward the future.” 
― Thich Nhat Hanh

Tôi không biết vũ trụ với vô số thiên hà, ngôi sao và hành tinh có một ý nghĩa sâu sắc hơn hay không, nhưng tối thiểu rõ ràng rằng, những con người chúng ta sống trên trái đất này đối diện với nhiệm vụ của việc tạo ra một đời sống hạnh phúc cho chính chúng ta. Do thế, thật quan trọng để khám phá những gì sẽ mang đến một mức độ hạnh phúc sâu sắc nhất.

“I don’t know whether the universe, with its countless galaxies, stars and planets, has a deeper meaning or not, but at the very least, it is clear that we humans who live on this earth face the task of making a happy life for ourselves. Therefore, it is important to discover what will bring about the greatest degree of happiness.”

- Dalai Lama XIV

Hãy cảnh giác; canh gác tâm thức của bạn chống lại nhưng tư tưởng tiêu cực.

“Be vigilant; guard your mind against negative thoughts.” 
― Gautama Buddha

Chính đời sống của chúng ta phải là thông điệp của chúng ta.

“Our own life has to be our message.” 
― Thich Nhat Hanh

Sân hận hay thù oán giống như lưỡi câu cá. Thật quan trọng cho chúng ta để bảo đảm rằng chúng ta không bị vướng vào nó.

“Anger or hatred is like a fisherman’s hook. It is very important for us to ensure that we are not caught by it.”

- Dalai Lama XIV

lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, xuất phát từ lòng từ bi cho thế giới.

For the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world.” 
― Gautama Buddha

Chúng ta ở đây để tỉnh thức từ tính chất vọng tưởng riêng lẻ.

“We are here to awaken from our illusion of separateness.” 
― Thich Nhat Hanh

Bởi vì tất cả chúng ta cùng chia sẻ một nhu cầu như nhau cho từ ái, thật có thể cảm nhận rằng bất cứ mọi người chúng ta gặp gở, trong bất cứ hoàn cảnh nào, là một người anh chị em.

“Because we all share an identical need for love, it is possible to feel that anybody we meet, in whatever circumstances, is a brother or sister.”

- Dalai Lama XIV

Một người hỏi Đức Phật, "Tôi muốn hạnh phúc."

Đức Phật nói, "Trước tiên loại bỏ cái "tôi", đấy là tự ngã, sau đó loại bỏ "muốn', đó là tham dục. Bây giờ thấy không bạn chỉ còn "hạnh phúc".

“A man asked Gautama Buddha, "I want happiness."
Buddha said, "First remove "I," that's Ego, then remove "want," that's Desire.
See now you are left with only "Happiness.” 
― Gautama Buddha

Bằng việc ăn thịt chúng ta chia sẻ trách nhiệm về sự thay đổi khí hậu, việc tàn phá những khu rừng của chúng ta, và việc làm ô nhiễm không khí và nguồn nước. Hành động đơn giản với việc trở thành một người ăn chay sẽ làm một sự khác biệt trong sức khỏe của hành tinh chúng ta.

By eating meat we share the responsibility of climate change, the destruction of our forests, and the poisoning of our air and water. The simple act of becoming a vegetarian will make a difference in the health of our planet.” 
― Thich Nhat Hanh

Chúng ta cần học để biết muốn những gì chúng ta không phải có để có những gì chúng ta muốn nhằm để có hạnh phúc vững vàng và ổn định

“We need to learn how to want what we have NOT to have what we want in order to get steady and stable Happiness”

- Dalai Lama XIV

Hãy học hỏi điều này từ nước: ồn ào tung tóe dòng suối nhưng dưới chiều sâu của đại dương thì tĩnh lặng.

“Learn this from water: loud splashes the brook but the oceans depth are calm.” 
― Gautama Buddha

Đối với những thứ tự phơi bày với chúng ta, thì chúng ta cần sẳn sàng từ bỏ những quan niệm của chúng ta về chúng.

“For things to reveal themselves to us, we need to be ready to abandon our views about them.” 
― Thich Nhat Hanh

Hãy ban cho người thương của bạn đôi cánh để bay, gốc rể để trở lại lý do để ở lại.

“Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay.”

- Dalai Lama XIV

ẨN TÂM LỘ

Ngày 10-7-2013

Phiên bản PDF: GIÁO LÝ TRÍCH LỤC 2

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana