Lời Cầu Nguyện Chúc Thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma

03/04/20155:01 CH(Xem: 7823)
Lời Cầu Nguyện Chúc Thọ Đức Đạt Lai Lạt Ma

blank

LỜI CẦU NGUYỆN CHÚC THỌ

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

(Dịch từ Anh sang Việt: Tâm Huy)

Om Svasti,*

Kính lễ chư vị đạo sư, và các đời Lạt Ma tái sinh, mà chúng con hằng thọ ân sâu xa,

Quý Ngài là bảo tàng diệu lực thân, khẩu và ý của vô lượng chư Phật,

Khai thị pháp môn mầu nhiệm cho mỗi chúng sinh theo căn cơ của họ,

Đối trước quý Ngài, là bảo ngọc để thành tựu ước nguyện, là nguồn cội của tất cả giới đức và phẩm hạnh cao vời,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị hộ trì Chánh Pháp, là biển cả thanh tịnh,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin quý Ngài hộ niệm cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Ngưỡng trông lên pháp giới bất khả tư nghì, bao trùm tất cả pháp như các cõi trời,

Thanh tịnh, tràn đầy an lạctrí tuệ siêu việt,

Hiện hữu như vô số mây ngự trị trên những tầng cao,

Như Mạn đà la của chúng sinhcõi trời,

Đối trước chư thiên, chư vị thiện thần,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư thiên và các thiện thần hộ trì cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính lạy vô lượng chư Phật quá khứ, hiện tạivị lai

Là bậc Đạo Sư thành tựu mười diệu lực và Thầy của chư thần,

Là Vị phổ truyền Ba La Mật, giải thoát mọi uế trược và sở tri chướng

Là nguồn cội của hành trạng giác ngộ

Luôn luôn thị hiện trong biển khổ thế gian

Để cứu độ tất cả chúng sinh.

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư Phật hộ niệm cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính lạy Pháp Bảo thiêng liêng của Tam Thừa,

Giải thoát chúng con ra khỏi khổ đau ba cõi,

Tịch lặng, bảo tàng của các đấng giác ngộ viên mãn,

Không cấu nhiễm, không biến dị, chí thiện, thánh đức,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin Pháp Bảo nhiếp trì cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính lạy các bậc Thánh Tăng, tỉnh thứcvô nhiễm,

Dũng mãnh chế phục khổ đau của sanh tử luân hồi

Bằng trí tuệ siêu việt trực ngộ chân lý sâu xa,

Vĩnh viễn an trụ thể tánh kim cang bất hoại của niết bàn,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư thánh hiền Tăng gia bị cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính lễ chư vị nam nữ thiện thần, chư thiên ba cõi,

Hiện hữu trong các tầng trời cao nhất, những trú xứ diệu lạc,

Thụ hưởng vô lượng phúc đức của các cõi trời không xứ,

Gia hộ chư vị thiền giả thành tựu con đường tu tập,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin chư vị bảo hộ cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính ngưỡng hải chúng hộ pháp, sở hữu tuệ nhãn siêu việt,

Mang theo các pháp khí

Biểu tượng thệ nguyện trước Kim Cang Thủ Phật,

Để hộ trì chánh phápbảo vệ Phật Pháp,

Chúng con kính dâng lời cầu nguyện chí thành

Lên Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thủ hộ Xứ Tuyết vĩ đại,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin bảo hộ cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính lạy các bậc chân nhân, mà chúng con quay về nương tựa,

Chúng con thành tâm dâng lời cầu nguyện chí thành,

Qua diệu lực của những lời nguyện này

Dâng lên Đức Đạt Lai Lạt Ma,

Vị có thần lực thuyết pháp, đấng từ bi,

Vị hộ trì Chánh Pháp, biển cả vô biên,

Vị có ba đại thần lực bí mật,

Nguyện Ngài bất hoại, diên niên vô tận.

An tọa trên ngôi vị kim cang tối thắng,

Nguyện cầu cho Ngài sống lâu hàng trăm kiếp.

Xin hộ trì cho Ngài

Thành tựu đại nguyện.

 

Kính lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị thọ lãnh trọng mệnh của mười phương chư Phật,

Dõng mãnh thừa đương vô số Phật sự của các Đấng Giác Ngộ,

Phụng sựan lạc của tất cả chúng sinh, như bảo châu có thể thành tựu ước nguyện, như ngọc báu trong các bảo vật,

Nguyện Ngài thành tựu đại nguyện.

 

Với công đức thù thắng này, nguyện khai mở kỷ nguyên hoàng kim

Như cánh cửa mở ra không gian vô biên, giải thoát tất cả hữu tình chúng sinh,

Mang dòng suối an lạc gội rửa những phiền não của chúng con

Trợ lực chánh pháp của đức Phật phổ truyền khắp nhân gian và ở mọi thời đại,

Làm cho Phật Pháp thấm nhuận khắp các cõi luân hồiniết bàn.

 

Kính lạy Đức Đạt Lai Lạt Ma, với hoa sen trên tay, nguyện dòng suối cam lộ từ nơi Ngài

Làm dõng mãnh và thuần thục tâm chúng con.

Nguyện chúng con có thể noi theo Ngài mà thực hành Chánh Pháp;

Bằng việc thành tựu các thiện pháp của chư bồ tát trong tất cả mọi thời,

Nguyện chúng con chứng đắc niết bàn.

 

Với sự gia trì mầu nhiệm của chư Phật và chư bồ tát,

Với chân lý minh nhiên của luật tắc nhân quả,

Với năng lực vô nhiễm của tâm thanh tịnh,

Nguyện mục đích lời cầu nguyện chúng con hôm nay sớm thành tựu.

(Dịch từ Anh sang Việt: Tâm Huy)

* Om Svasti: Thần Chú dùng để chúc tụng sự may mắn, cát tường.   

*****

Long Life Prayer for His Holiness the Dalai Lama

 

OM SVASTI

O our gurus, and your line of lamas, for whom we have the deepest gratitude,

You who are the repository of the three: secret powers of body, speech, and mind of innumerable buddhas,

Who manifest in a miraculous way to each devotee according to his capacity,

To you, who are the wish-fulfilling gems, the source of all virtues and good qualities,

We offer our prayers with intense devotion

That our protector of the great Land of Snows,

Tenzin Gyatso, upholder of the Dharma, the great ocean,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

The dharmadhatu, the inexpressible reality that pervades all things like the heavens,

Immaculate, full of great bliss and transcendental wisdom,

Manifests like a cloud the numberless abodes of the higher divinities,

The mandalas of the heavenly beings.

To all the higher forms of the divine ones, the yidams,

We offer our prayers with intense devotion

That Tenzin Gyatso, protector of the great Land of Snows,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

O you numberless buddhas of the past, present, and future

Who are the masters of the ten powers and teachers of the gods,

Whose attributes of perfection, free from defilements and born of realization

Are the source of the buddha-activity

That appears for all time in the ocean of the suffering of the world

For the sake of all sentient beings —

To you we offer our prayers with intense devotion

That Tenzin Gyatso, protector of the great Land of Snows,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

O sacred Dharmas of the three yanas,

Which liberate us from the sufferings of the three worlds,

Supremely calm, the jewel treasure of the fully enlightened ones,

Without impurities, unchanging, eternally good, the peak of virtues,

To you we offer our prayers with intense devotion

That Tenzin Gyatso, protector of the great Land of Snows,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

O all you arya Sangha, awakened and unsullied,

Of highest valour in conquering the suffering of the wheel of life

With the transcendental wisdom that directly intuits the deeper truth,

Never departing from the indestructible vajra abode of nirvana -

To you we offer our prayers with intense devotion

That Tenzin Gyatso, protector of the great Land of Snows,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

O you dakas and dakinis, heavenly beings of the three worlds,

Who appear in the highest paradises, the sacred places, the cremation grounds,

Who have innumerable experiences of the bliss of the void,

Supporting the yogis in their meditation on the excellent path,

To you all we offer our prayers with intense devotion

That Tenzin Gyatso, protector of the great Land of Snows,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

To the ocean of guardians of the teaching, who possess the eye of transcendental wisdom,

Carrying on their matted locks the knot

Symbolic of the vows they made to Vajradhara Buddha,

The powerful ones who protect the teaching and the upholders of the Dharma -

We offer you our prayers with intense devotion

That Tenzin Gyatso, protector of the great Land of Snows,

May live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

To all you guileless ones, in whom we take the excellent refuge,

We pray with intense devotion, humbly, from our very heart,

That by the strength of these verses

Ngawang Losang Tenzin Gyatso,

He who has power over speech, the kindly one,

Upholder of the Dharma, the great ocean,

He who possesses the three secret powers,

May be indestructible, eternal, and without end.

That, seated on the supreme unconquerable throne of the vajra,

He may live for a hundred eons.

Pour on him your blessings

That his aspirations may be fulfilled.

 

You who bear the burdens of innumerable buddhas,

With courage carrying on your shoulders the vast activities of the fully enlightened ones,

Working for the weal of all beings, like the wish-fulfilling gem, the jewel of jewels,

May your aspiration be perfectly fulfilled.

 

By virtue of this may the golden era be opened

Like a gate to the great spaces, liberating all sentient beings,

Coming as the happiness of spring which comforts our sorrows

And helps the teaching of the Buddha to spread in all directions and in all ages,

Making it prosper to the summit of samsara and nirvana.

 

O you with the lotus in your hand, may the nectar stream of your blessing

Strengthen our mind and bring it to maturity.

May we be able to please you by practicing the Dharma;

Through accomplishing at all times the good deeds of the bodhisattvas,

May we reach nirvana.

 

By the blessings of the wondrous buddhas and bodhisattvas,

By the unassailable truth of the spiritual laws of cause and effect,

By the unstained power of the pure mind,

May the aim of my prayers soon be accomplished.

(http://fpmt.org/teachers/hhdl/long-life-prayer/ )
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/10/2012(Xem: 33005)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)