Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Sách Ebook PDF và Video)

20/06/20233:03 SA(Xem: 15334)
Phật Học Căn Bản | HT. Giới Đức (Sách Ebook PDF và Video)
PHẬT HỌC CĂN  BẢN
HT. Giới Đức Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(In lần thứ ba – có bổ sung)
Tủ Sách Huyền Không Sơn Thượng


Phật Học Căn Bản -  HT. Giới ĐứcPDF icon (4)Phật Học Căn Bản - Minh Đức Triều Tâm Ảnh

MỤC LỤC

BỐI CẢNH VĂN HÓA, XÃ HỘI, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
THỜI ĐỨC PHẬT 
SƠ LƯỢC VỀ ĐẠO PHẬT 
QUY Y TAM BẢO 
QUY Y PHẬT BẢO 
QUY Y PHÁP BẢO 
QUY Y TĂNG BẢO 
NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN PHẢI HIỂU BIẾT SAU
KHI QUY Y TAM BẢO
ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 
NGŨ GIỚI (Pañca- sīla) 
BÁT QUAN TRAI GIỚI 
ĐẠO PHẬT VỚI SỰ THỜ CÚNG 
SÁM HỐI, TỤNG KINH, NIỆM PHẬT 
MƯỜI NGHIỆP LÀNH (Dasa- Kusaladhamma) 
NHỮNG CẢNH GIỚI 
TỨ NHIẾP PHÁP (Cattāra-saṅgāha-vatthu) 
SÁU PHÁP HÒA KỈNH 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (Cattāra-appamaññā) 
NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO 
HIỆN TƯỢNG CHẾT VÀ TÁI SANH 
NGŨ UẨN (Pañca-khandha) 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (Paticca-samuppāda) 
TỨ DIỆU ĐẾ (Cattāra-ariya-sacca) 
MƯỜI BA-LA-MẬT (Dasa-pāramī) 
BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO 
TỨ NIỆM XỨ (Cattāra - satipaṭṭhāna) 
TỨ CHÁNH CẦN (Cattāra sammappadhāna).
TỨ NHƯ Ý TÚC (Cattāra - iddhipāda) 
NGŨ CĂN - NGŨ LỰC (Pañcindriya - Pañcabala) 
THẤT GIÁC CHI (Satta-bojjhaṅga) 
BÁT CHÁNH ĐẠO (Aṭṭhaṅgika-magga) 
PHỤ LỤC
THẤY NGAY LẬP TỨC (Con Đường Duy Nhất: Ekāyana) 
NGUYỆN LỰC (Adhiṭṭhāna) 
TÂM TÁNH VÀ SỰ TU TẬP 
THIỀN ĐỊNH (Samatha-bhāvanā) 
HƠI THỞ ĐỊNH 
HƠI THỞ TUỆ 

PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ NHẤT | 29/08/2020
PHẬT HỌC CĂN BẢN | NGÀY THỨ HAI | TỨ DIỆU ĐẾ (BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 12/9/2020 
PHẬT HỌC CĂN BẢN TUẦN 4 | TỨ DIỆU ĐẾ (PHẦN 2 - BUỔI GIẢNG CHÍNH THỨC) | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 19/9/2020
 
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 74300)
17/08/2010(Xem: 119721)
16/10/2012(Xem: 64509)
23/10/2011(Xem: 67680)
01/08/2011(Xem: 399576)
28/01/2011(Xem: 250546)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana