Tam Bảo (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

23/03/20214:32 CH(Xem: 18760)
Tam Bảo (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

THIỆN PHÚC
 TAM BẢO
THE TRIPLE JEWEL

Tam Bảo

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832

 

MỤC LỤC
Table of Content

 

Lời Đầu Sách—Preface

Phần Một—Part One: Sơ Lược Về Tam Bảo—Summaries of Three Treasures

Chương Một—Chapter One: Đức PhậtĐại Sự Nhân Duyên—The Buddha and the Sake of a Great Cause

Chương Hai—Chapter Two: Đức Phật Và Sự Thành Hình Phật Giáo—The Buddha and the Formation of Buddhism

Chương Ba—Chapter Three: Khởi Điểm Của Tam Bảo—The Starting Point of the Triratna          

Chương Bốn—Chapter Four: Tổng Quan Về Tam Bảo—An Overview of the Triple Jewel

Chương Năm—Chapter Five: Ba Loại Tam Bảo—Three Kinds of Triratna

Chương Sáu—Chapter Six: Hiện Tiền Tam Bảo—The Manifested Three Treasures

Chương Bảy—Chapter Seven: Quy-Y Tam Bảo—Taking Refuge on the Three Gems

Chương Tám—Chapter Eight: Tại Sao Phật Tử Phải Quy-Y Tam Bảo—Reasons for Buddhists to Take Refuge in the Three Gems

Chương Chín—Chapter Nine: Nghi Thức Quy-Y Trong Hầu Hết Các Truyền Thống Phật Giáo—The Buddhist Initiation Ceremony In Most Buddhist Traditions

Chương Mười—Chapter Ten: Quy-Y Tam Bảo Theo Trường Phái Mật Tông— Taking Refuge in the Triple Gem in Secret Sects

Chương Mười Một—Chapter Eleven: Vô Tướng Tam Quy Y Giới—Markless Triple Refuge 

Phần Hai—Part Two: Phật Bảo—Buddha-Treasure

Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Phật Bảo—Buddha-Treasure

Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Bảy Vị Cổ Phật—Seven Ancient Buddhas

Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Mười Danh Hiệu Của Phật—Ten Epithets of A Buddha

Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Thân Phật—Buddhakaya

Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Pháp Thân—Dharmakaya

Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Tam Thân Phật—Trikayas

Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Ba Mươi Hai Ứng Thân Của Đức Phật—Thirty-Two Response Bodies

Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Ba Mươi Hai Tướng Hảo—Thirty-Two Auspicious Marks

Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Pháp Giới Của Chư Phật—Buddhas' Dharma Realm

Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Những Trân Bảo Vĩ Đại Của Chư Phật Mười Phương—Buddhas' Great Treasures in the Ten Directions

Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Đức Phật A Di Đà—Amitabha Buddha

Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Cõi Nước Tây Phương Cực Lạc—The Western Land of Bliss

Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Bốn Mươi Tám Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà—Forty-Eight Amitabha Vows

Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Phật Thị Hiện—The Buddha’s Manifestation

Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni—Sakyamuni Buddha

Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Năm Gia Đình Phật—Five Buddha Families

Chương Hai Mươi Tám—Chapter-Eight: Năm Vị Phật Trong Phật Giáo—Five Buddhas In Buddhism

Phần Ba—Part Three: Pháp Bảo—Dharma-Treasure

Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Pháp Bảo—Dhamma Treasure

Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Tam Thời Chuyển Pháp—Three Periods of Buddha's Teachings

Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Thời Thuyết Giáo—Periods of Sakyamuni’s Teachings

Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Tam Tạng Kinh Điển—Tripitaka       

Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Kinh Tạng—Sutras

Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Luật Tạng—Vinaya

Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Luận Tạng—Abhidharma

Phần Bốn—Part Four: Tăng Bảo—Sangha-Treasure

Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Tăng Bảo—Sangha-Treasure

Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Tăng Già Đầu Tiên Với Năm Đệ Tử Của Đức Phật Trong Vườn Lộc Uyển—The First Sangha With the Five Disciples Of the Buddha In the Deer Park

Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Lục Hòa Kính—Six Points of Reverent Harmony

Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Năm Loại Thầy—Five Kinds of Masters

Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Giáo Đoàn Tăng—Monk Ordinations

Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Giáo Đoàn Ni—Nun Ordinations

Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Trưởng Lão Ni Kệ—Verses in the Therigatha 

Phần Năm—Part Five: Tam Bảo Theo Quan Điểm Thiền Tông—The Triple Gem in Zen School's Point of View  

Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Thiền và Đức Phật—Zen and the Buddha

Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Thiền và  Quy-Y Tam Bảo—Zen and Taking Refuge on the Three Gems

Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Quy Y Sai Lạc—False Refuge

Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Người Tu Thiền Cầu Pháp—Zen Practitioners Seek to Learn and Practice  Dharma

Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Hành Giả Tu Thiền & “Vi Diệu Pháp”Zen Practitioners & the “Abhidharma”

Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Thường Nhật Sự Trong Thiền Viện—Daily Activities in a Zen Monastery

Phần Sáu—Part Six: Phụ Lục—Appendices

Phụ Lục A—Appendix A: Toàn Lực Phật—The Perfect Power of Buddha

Phụ Lục B—Appendix B: Phật Tâm Ca—Poem On Buddha-Mind

Phụ Lục C—Appendix C: Giáo Pháp Của Phật Chỉ Có Một Vị Duy Nhất, Đó Là Giải Thoát—The Buddhadharma Has Only One Taste, That Is the Taste of Deliverance

Phụ Lục D—Appendix D: Thế Nào Là Phật? Phật Là Mọi Thứ—What Is Buddha? Buddha Is Everything

Phụ Lục E—Appendix E: Phật Xưa Đã Là Quá Khứ Lâu Rồi!—The Ancient Buddhas Are Long Gone!

Phụ Lục F—Appendix F: Tức Tâm Tức Phật—One's Own Mind is Buddha

Phụ Lục G—Appendix G: Như Hà Thị Phật?—What or Who Is the Buddha?

Phụ Lục H—Appendix H: Nhật Diện Phật, Nguyệt Diện Phật—Sun Face Buddha, Moon Face Buddha

Phụ Lục I—Appendix I: Tam Thân Phật Theo Phật Giáo Thiền Tông—Three Bodies of the Buddha According to Buddhist Zen Schools

Phụ Lục J—Appendix J: Tâm, Phật, Pháp Chẳng Sai Khác!—Mind, Buddha, and Dharma Are Not Different

Phụ Lục K—Appendix K: Thế Nào Là Pháp Thân?—What Is the Dharma Body?

Phụ Lục L—Appendix L:Viên Mãn Báo Thân Phật—The Full Reward-Body of the Buddha

Phụ Lục M—Appendix M: Thanh Tịnh Pháp Thân Phật—The Clear, Pure Dharma-Body Buddha

Phụ Lục N—Appendix N: Phật Tánh Không Tên và Không Có Sự Diễn Tả Dầu Được Diễn Tả—Even Name and Described, Buddha-nature Remains Without Name or Description

Phụ Lục O—Appendix O: Phật Tánh Là Tánh Bất Nhị—The Buddha-nature Is the Non-Dualistic Nature

Phụ Lục P—Appendix P: Pháp Vốn Là Chẳng Pháp—The Dharma Is Ultimately a Dharma Which is No-Dharma

Phụ Lục Q—Appendix Q: Pháp Bao Gồm Mọi Đề Tài!—Tesshu Tokusai: Dharmas Include All Themes!

Phụ Lục R—AppendixR:Pháp Vô Nhị Pháp—In the Dharma There Is No Duality

Phụ Lục S—Appendix S: Giáo Pháp Phật—Buddhist Doctrine (Buddha-Dharma)

Phụ Lục T—Appendix T: Vạn Pháp Nhất Tâm—Myriad Things But One Mind

Phụ Lục U—Appendix U: Thật Ra, Vạn Pháp Nào Có Lai Khứ!—In Reality, All Dharmas Have No Coming and No Going!

Phụ Lục V—Appendix V: Chư Pháp Không Hình Tướng, Bất Sanh Bất Diệt—All Things Are Formless, Unborn and Undying

Tài Liệu Tham Khảo—References 

 

Lời Mở Đầu

 

Tam Bảo bao gồm Phật Bảo, Pháp BảoTăng Bảo. Phật là Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni, người đã thể hiện nơi chính mình sự thật của Nhất Thể Tam Bảo qua sự thành tựu viên mãn của Ngài. Pháp bao gồm những lời dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất Thể Tam Bảocon đường đi đến thể hiện được nó. Tăng là những môn đệ trực tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bao gồm luôn cả những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã nghe, tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất Thể Tam Bảo mà Ngài đã chỉ dạy. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng nền móng trong Phật GiáoTam Bảo. Một người dầu làu thông giáo lý thế mấy mà không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Nói cách khác, bất cứ người Phật tử nào cũng phải bắt đầu cuộc hành trình tu tập của mình bằng cách quy y Tam Bảo. Quy y có nghĩa là trở về và nương tựa. Quy y Tam Bảo có nghĩa là trở về y nương nơi 3 ngôi quý báu là Phật, Pháp và Tăng. Khi chúng ta quy y Phậtchúng ta quay về từ trạng thái tâm mê mờ để y nương nơi cái tâm giác ngộ và hiểu biết. Khi chúng ta quy y Phápchúng ta quay lưng lại với những tà kiến để về y nương với chánh kiến. Quy y Pháp cũng có nghĩa là chúng ta y nương nơi giáo pháp của đức Phật để sửa đổi những tư tưởng, lời nóihành vi bất thiện của mình. Quy y Tăng Bảo là về y nương nơi một đoàn thể Tăng Già. Tuy nhiên, Phật tử nên luôn nhớ rằng đức Phật đã từng nhấn mạnh Tăng Già không chỉ đơn thuần bao gồm một nhóm Tăng Ni, mà là một cộng đồng Tăng Già với đầy đủ hai yếu tố: thanh tịnh tâm và sống hòa hợp. Trong Tam Bảo, Pháp Bảo là quan trọng nhất mà Phật tử nên luôn về y nương.    

Biển Pháp mênh mông, dù có tài ba thế mấy, không ai có thể thực sự diễn tả hết được cốt lõi của nó. Quyển sách này chỉ nhằm giúp cho độc giả hiểu được những phương thức đơn giản và dễ thực hành nhất cho bất cứ ai muốn tu tập, nhất là những người tại gia. Hy vọng nó sẽ phơi bày cho chúng ta một cách sơ lược về Tam Bảo trong giáo lý nhà Phật. Chúng ta nên bắt đầu cuộc hành trình bằng cách tìm một vị thầy với tất cả niềm tin và sự tín nhiệm, xin được về nương nơi ba ngôi Tam Bảo; rồi kiên nhẫn phủ phục dưới trí tuệ của vị thầy ấy để tu tập. Từ đó chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm sống tu đạo cho riêng mình trong đời sống hằng ngày. Dù thích hay không thích, những phút giây hiện tại này là tất cả những gì mà chúng ta phải làm việc; tuy nhiên, điều không may là đa phần chúng ta thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng tất cả những bước tu tập của mình vào những sinh hoạt hằng ngày để có thể sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự tiếp xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây phút “này” trong cuộc sống của chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của chính chúng ta.

Qua những diễn giải về Tam Bảo bên trên, chúng ta thấy nói chung các tông phái Phật giáo đều xem Tam Bảo như là ba ngôi cao quí nhất trong giáo lý nhà Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phậtcon đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng. Như trên đã nói, nguyên nhân căn bản gây ra khổ đau phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... và mục đích tối hậu của đạo Phật là nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người loại trừ những thứ ấy để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở thành một chân Phật tử có một cuộc sống an lạc, tỉnh thứchạnh phúc. Chúng ta hãy can đảm phủ phục dưới chân ba ngôi Tam Bảo để phát triển những hiểu biết mới trong việc biết thế nào là thiện ác để có thể không tiếp tục suy nghĩ, nói, hay làm những hành động bất thiện nữa. Quyển sách nhỏ có tựa đề “Tam Bảo” này không phải là một nghiên cứu chi tiết về Tam Bảo, mà nó chỉ tóm lược về ba ngôi Tam Bảo, được xem như ba nền tảng vững chắc cho người tu Phật. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Tam Bảo” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhỏ nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.

Thiện Phúc

 

Preface

 

The Three Treasures include the Buddha Treasure, the Dharma Treasure, and the Sangha Treasure. The Buddha is the historic Buddha Sakyamuni, who through his perfect enlightenment relaized in himself the truth of the Unified Three Treasures. The Dharma, which comprises the spoken words and sermons of sakyamuni Buddha wherein he elucidated the significance of the Unified Three Treasures and the way to its realization. The Sangha, Sakyamuni Buddha’s disciples, including the immediate disciples of the Buddha Sakyamuni and other followers of his day who heard, believed, and made real in their own bodies the Unified Three Treasures that he taught. The foundation of Buddhism is the Three Treasures. A person, no matter how much he or she understands Buddhist teachings, without trust and reverence for the Triratna, that person can have no Buddhist religious life. In other words, any Buddhists should first take refuge in the Triratna in the journey of cultivation. Taking refuge means to find a shelter that we can return to and rely on. To take refuge in the Triratna means to return to rely on the Three Precious Treasures: Buddha, Dharma, and Sangha. When we take refuge in the Buddha, we are returning from our deluded state of mind and relying on an awakened and understanding mind. When we take refuge in the Dharma, we are returning from wrong views and relying on correct views. To rely on the Dharma Jewel also means that we rely on the Buddha's Teachings to correct our unwholesome thoughts, speeches, and behaviors. To take refuge in the Sangha Treasure means to return to rely on a community of Sangha. However, Buddhists should always remember that the Buddha once emphasized that Sangha does not necessarily means a group of monks or nuns, but a community of Sangha with 2 facts: purity of mind and harmony in life. Among the Triratna, the Dharma Treasure is the most important Treasure that Buddhists should always rely on. 

The ocean of Dharma is immense, no matter how talented, no one can really describe the essential nature of it. This book is only designed to give readers the simpliest and practiceable methods for any Buddhists who want to cultivate, especially lay people. Hoping it will be able to show us briefly the Buddha’s teaching on the Triratna. We should embark upon our own spiritual journeys by simply choosing a teacher with all our faith and trust, ask him or her to help us to take refuge in the Three Treasures; then we should also patiently surrender to his wisdom for our cultivation. Then find for ourselves our own way of cultivation in daily life. Like it or not, this very moment is all we really have to work with; however, unfortunately, most of us always forget what we are in. Hoping that we are able to apply all  steps of cultivation into our daily activities so that we are able to to live our very moment so that we don’t lose touch with ourselves, so that we are able to accept the truth of this moment of our life, learn from it and move on in our real life.

Through these explanations of the Three Treasures from different Buddhist sects, we see that they generally consider the Three Treasures as the most noble and precious in the Buddha's Teachings. Devout Buddhists should always remember that Buddhist religion is the path of returning to self (looking inward), the goal of its education must be inward and not outward for appearances and matters. As mentioned above, the main causes of sufferings and afflictions are greed, anger, hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying, and so on... and the ultimate goal of Buddhism is to help sentient beings, especially, human beings to eliminate these troubles so that if we are not able to become a Buddha, at least we can become a real Buddhist who has a peaceful, mindful and happy life. Let's bravely kneel right under the Three Treasures and to develop new knowledge of knowing the wholesome and the unwholesome, so that we can stop from continuing thinking, speaking and doing unwholesome things. This little book titled “The Three Treasures” is not a detailed study of the Triratna, but a book that only summarizes on the Three Treasures which are considered three solid foundations for any Buddhist cultivators. The journey leading to enlightenment demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “The Triratna” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

Thiện Phúc

pdf_download_2
Tam Bảo - Thiện Phúc
.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 79901)
17/08/2010(Xem: 121301)
16/10/2012(Xem: 67707)
23/10/2011(Xem: 69645)
01/08/2011(Xem: 484013)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)