Tu Tập Theo Tinh Thần Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

05/04/20233:30 SA(Xem: 6370)
Tu Tập Theo Tinh Thần Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
TU TẬP THEO TINH THẦN BỒ TÁT
TRONG KINH HOA NGHIÊM
CULTIVATION
IN BODHISATTVAS' SPIRIT 
IN THE FLOWER ADORNMENT SUTRA

Tu Tập Theo Tinh Thần Bồ Tát

PDF icon (2)TU TẬP THEO TINH THẦN BỒ TÁT TRONG KINH HOA NGHIÊM
 
Copyright © 2023 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
 
Mục Lục
Table of Content
Mục Lục—Table of Content  
Lời Đầu Sách—Preface  
Phần Một—Part One: Sơ Lược Về Bồ Tát Theo Phật Giáo—Summaries of Bodhisattvas In Buddhism  
Chương Một—Chapter One: Sơ Lược Về Bồ Tát—Summaries of Bodhisattvas 
Chương Hai—Chapter Two: Đặc Tính Của Chư Bồ Tát—Characteristics of Bodhisattvas  
Chương Ba—Chapter Three: Sáu Giai Đoạn Phát Triển Của Bồ Tát—Six Stages of Bodhisattva Developments  
Chương Bốn—Chapter Four: Hai Loại Bồ Tát—Two Kinds of Bodhisattvas  
Chương Năm—Chapter Five: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa—Bodhisattvayana and the Two Vehicles  
ChươngSáu—ChapterSix:Lòng Bi Mẫn Của Bồ Tát—Compassion of Bodhisattvas 
Chương Bảy—Chapter Seven: Hai Tướng Bồ Tát—Two Categories of Bodhisattvas 
Chương Tám—Chapter Eight: Bồ Tát Không Tận Hữu Vi Cũng Không Trụ Vô Vi—Bodhisattvas Are Neither Exhausting the Mundane State Nor Staying in the Supramundane State 
Chương Chín—Chapter Nine: Chư Bồ TátPháp Môn Bất Nhị—Bodhisattvas & Non-Dual Dharma-Door  
Chương Mười—Chapter Ten: Bồ Tát Và Tánh Không—Bodhisattvas & Sunyat 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Bồ Tát Hạnh—Bodhisattvas' Practices  
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Bồ Tát Địa—Bodhisattvas' Bhumis   
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Bồ Tát Thông Đạt Phật Đạo—Bodhisattvas Enter the Buddha Path    
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Bồ Tát Thừa—Bodhisattva-Vehicle  
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Phật Quốc Bồ Tát—The Buddha Land Sought by All Bodhisattvas 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Tại Gia & Xuất Gia Bồ Tát—Lay Bodhisattvas & Monastic Bodhisattvas
Phần Hai—Part Two: Sơ Lược Về Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Summaries of Bodhisattvas In the Spirit of the Flower Adornment Sutra   
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Chư Bồ Tát Nhập Kiếp-Đản Sanh-Nhập Thế Giới—Bodhisattvas' Entry into Ages-Birth-Entry into Worlds  
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Lý Do Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện-Xuất Gia-Cứu Độ—Reasons of Great Bodhisattvas' Appearance-Renounce of the World-Saving Beings 
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Hành Trạng Của Chư Đại Bồ Tát—Great Bodhisattvas' Actions & Deportment 
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Chư Căn Của Một Vị Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Faculties of a Bodhisattva In the Spirit of the Flower Adornment Sutra 
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Mười Thứ Bất Không Của Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Ten Kinds of Fruitfulness In the Spirit of the Avatamsaka Sutra  
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Bồ Tát và Phàm Phu—Bodhisattvas and Ordinary People  
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Cảnh Giới Của Chư Bồ Tát Theo Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Realms In the Flower Adornment Sutra 
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Chỗ Của Chư Đại Bồ Tát Theo Kinh Hoa Nghiêm—Great Bodhisattvas' Abiding In the Flower Adornment Sutra 
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Đạo Tràng Của Chư Đại Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Boshisattvas' Bodhi Mandala In the Spirit of the Avatamsaka Sutra  
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Tinh Thần Phá Tà Hiển Chánh Của Chư Đại Bồ Tát—Great Bodhisattvas' Spirit of Breaking the False and Making Manifest the Right  
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Chư Bồ Tát Hóa Độ Chúng Sanh Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Teaching & Saving Sentient Beings In the Spirit of the Avatamsaka Sutra 
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Sự Thanh Tịnh Của Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas’ Purity In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Bồ Tát Hạnh Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattva's Practices In the Spirit of the Flower Adornment Sutra   
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Trụ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Abiding Places In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Wisdom In the Spirit of the Flower Adornment Sutra 
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Thân Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodies of Great Enlightening Beings In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Thần Lực & Thần Thông Của Chư Đại Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Great Bodhisattvas' Spiritual Powers & Supernatural Powers In the Spirit of the Flower Adornment Sutra 
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Thập Trụ Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Ten Grounds of a Bodhisattva In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Phần Ba—Part Three: Tu Tập Theo Tinh Thần Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm—Cultivation In Bodhisattvas' Spirit in the Flower Adornment Sutra   
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Tổng Quan Về Sự Tu Tập Của Chư Đại Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm—An Overview of Great Bodhisattvas' Cultivation in the Avatamsaka Sutra  
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Những Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm—Great Bodhisattvas' Things of Cultivation in the Avatamsaka Sutra  
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Sự Tu Tập Tâm Của Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Cultivation of Bodhisattvas' Minds In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Chư Bồ Tát & Việc Tu Tập Tâm Bồ Đề Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas & The Cultivation of Bodhicitta In the Spirit of the Flower Adornment Sutra 
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Pháp Của Chư Đại Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Great Bodhisattvas' Dharmas In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Sự Đạt Ngộ Của Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Attainment of Enlightenment In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Tu Tập Bồ Tát Đạo Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Cultivation of Bodhisattva Path In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Tu Tập Bồ Tát Nghiệp Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Cultivation of Bodhisattvas' Karmas In the Spirit of the Flower Adornment Sutra 
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Tu Tập Phát Triển Bồ Tát Lực Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Cultivation to Develop Bodhisattvas' Powers In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Ngữ Nghĩa & Văn Tự Của Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Languages-Meanings & Written Words In the Spirit of the Flower Adornment Sutra 
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Tu Tập Hạnh Vô Úy Của Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Practice of Bodhisattvas' Fearlessness In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Sự Tinh Tấn Tu Hành Của Chư Bồ Tát Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Bodhisattvas' Diligent Cultivation In the Spirit of the Flower Adornment Sutra   
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Tu Tập Bồ Tát Nguyện Theo Tinh Thần Kinh Hoa Nghiêm—Cultivation of Bodhisattvas' Vows In the Spirit of the Flower Adornment Sutra  
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Tu Tập Hồi Hướng Theo Tinh Thần Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm—To Cultivate Dedication In Bodhisattvas' Spirit In the Flower Adornment Sutra  
Phụ Lục—Appendices      
Phụ Lục A—Appendix A: Tu Hành Trong Đạo Phật—ultivations in Buddhism 
Phụ Lục B—Appendix B: Ba Bước Quan Trọng Trong Tiến Trình Tu Tập: Văn-Tư-Tu—Three Important Steps in the Process of Cultivation: Hearing-Thinking-Cultivating  
Phụ Lục C—Appendix C: Khái Niệm Về Giác Ngộ Trong Phật Giáo—The Concept of Enlightenment In Buddhism    
Phụ Lục D—Appendix D: Mười Bốn Thứ Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm—Fourteen Bodhisattvas' Practices of Fearlessness In the Surangama Sutra   
Tài Liệu Tham Khảo—Refrences                                                                        
Lời Đầu Sách

Bồ Tát là một chúng sanh giác ngộ và nguyện chỉ đạt được đại giác một khi cứu độ hết thảy chúng sanh. Bồ Tát được xem như là một con người cũng với nghiệp của chính mình ở cõi đời này như những người khác, nhưng vị Bồ Tát bằng chính sự nỗ lực của mình, không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, tu tập theo phương pháp cụ thểthực tế để vượt qua những xung đột bên trong chính mình bao gồm những nghiệp xấu và những khổ đau, cũng như những khủng hoảng bên ngoài như môi trường, tai họa... để có thể thay đổi trạng thái mất thăng bằng và để tất cả cùng sống với nhau trong một thế giới bình an, thịnh vượnghạnh phúc. Bồ Tát Đạo dạy tu hành theo Lục độ Ba la mật để tự giácgiác tha (nhị lợi: tự lợi lợi tha). Mục đích chính là cứu độ chúng sanhthành Phật quả. Vì mục đích của Bồ Tát thừa là đạt tới Phật tánh tối thượng. Nói cách khác, mục đích của một vị Bồ Táttự lợi, lợi tha, giác hạnh viên mãn; và thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.
Theo Phật giáo, Bồ Tát là người có ước vọng thành Phật và cũng là người hết lòng giúp đỡ người khác đạt được sự cứu độ. Những con người đầy lòng bi mẫn này được đề cao trong trường phái Đại Thừa; thật vậy, nét đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Đại Thừa có thể là sự ủng hộ Bồ Tát Thừa như con đường giải thoát. Vị Bồ Tát đi theo con đường dài và gian khổ thường được mô tả có 10 giai đoạn (thập địa) và trải qua nhiều kiếp sống, cuối cùng vị này đạt được Phật quả. Bồ Tát không bao giờ được xem nhưchư thiên hay thần thánh, hoặc một thực thể vĩnh viễn để thờ phượng. Nói về ý tưởng Bồ Tát, có lẽ đây chỉ là một tính chất tượng trưng của Phật pháp được các vị tổ sáng suốt tạo ra sau khi Đức Phật đã nhập diệt, nhằm thích ứng Phật giáo với những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Khái niệm Bồ Tát đạo xuất hiện trong cả Phật giáo Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy ý tưởng Bồ Tát Đạo trong Phật giáo Đại Thừa không xa lạ với truyền thống Nguyên Thủy. Bồ Tát luôn tu tập theo “Bồ Đề Tâm,” “Lục Độ Ba La Mật,” “Tứ Nhiếp Pháp,” và “Tứ Vô Lượng Tâm.” Đặc biệt nhất là “Tứ Vô Lượng Tâm” vì bốn đức hạnh này không đứng riêng rẽ hoặc rời rạc nhau, trong đó lòng “Bi” có thể được coi là trung tâm, vì “Bi” là nền tảng của “Từ” tượng trưng cho tình thương, sự kính trọng và lòng quan tâm đến chúng sanh mọi loài.
Trong Phật giáo, mỗi Đức Phật đều đã từng nguyện làm một Bồ Tát trong một thời gian lâu dài trước khi giác ngộ. Nhưng tại sao Bồ Tát lại nguyện như vậy? Tại sao Ngài lại muốn đảm nhận một công việc không có ngằn mé như vậy? Vì lợi ích cho những kẻ khác, vì Ngài muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi cơn đại hồng thủy của khổ đau phiền não. Nhưng rồi đâu là lợi ích cá nhân mà Ngài tìm thấy trong lợi ích của chúng sanh? Đối với một vị Bồ Tát, lợi ích của chúng sanh chính là lợi ích cá nhân của Ngài, bởi vì Ngài muốn như vậy. Ai có thể tin được điều đó? Thực tình chỉ có những kẻ khô cạn hết lòng thương, những kẻ chỉ nghĩ đến mình, thì thấy khó tin được lòng vị tha của Bồ Tát. Nhưng những người có từ tâm thì có thể tin nó một cách dễ dàng. Nói tóm lại, Bồ Tát là một bậc giác giả trong hàng các chúng sanh. Vị ấy thường lập nguyện đem sự giác ngộtrí tuệ mà mình đã mở bày ra nhằm giác ngộ tất cả các chúng sanh khác. Công việc của một vị Bồ Tát không dễ chút nào cả. Tuy không hy hữu như một vị Phật, nhưng cũng thật khó để có một vị Bồ Tát thị hiện và cũng thật khó cho phàm phu (người thường) gặp được một vị Bồ Tát thật.
     Quyển sách nhỏ có tựa đề “Tu Tập Theo Tinh Thần Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về giáo lý nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra hạnh nguyệncon đường tu tập của chư Bồ Tát theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm cho hàng Phật tử chúng ta noi theo. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậttự giác, nghĩa là tự giác hay tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầmkhổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Tu Tập Theo Tinh Thần Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.
                                                                                                Thiện Phúc

Preface
A Bodhisattva is one whose beings or essence is bodhi whose wisdom is resulting from direct perception of Truth with the compassion awakened thereby. Enlightened being who is on the path to awakening, who vows to forego complete enlightenment until he or she helps other beings attain enlightenment. Bodhisattva is considered as a human being with his own karmas at his very birth as all other creatures, but he can be able to get rid of all his inner conflicts, including bad karmas and sufferings,; and external crises, including environments, calamities and other dilema, can change this unfortunate situation and can make a peaceful, prosperous and happy world for all to live in together by using his effort and determination in cultivating a realistic and practical way without depending on external powers. The Bodhisattva Way teaches the observance of the six paramitas the perfecting of the self and the benefits of others. The objective is the salvation of all beings and attaining of Buddhahood. The aim of Bodhisattvayana is the attainment of Supreme Buddhahood. In other words, the aim of a Bodhisattva is to benefit self and benefit others, leading to Buddhahood; and above to seek bodhi, below to transform all beings.
According to Buddhism, a Bodhisattva is a being who resolves to become a fully enlightened Buddha and who dedicates his efforts to helping other sentient beings to attain salvation. These compassionate beings figure predominantly in the Mahayana tradition; indeed, the most distinguishing feature of Mahayana Buddhism may be its advocacy of the Bodhisattva as the vehicle to liberation. The Bodhisattva follows a long and arduous path, often described as having ten stages and spanning many lives at the end of which he attains complete Buddhahood. Bodhisattvas should never be considered as heavenly gods or devas, or permanent entities for worship. Talking about  the idea of Bodhisattva, Buddhists should always remember that the idea of Bodhisattva is only a symbolic method of Buddha-dhamra created by intellectual patriarchs after the Buddha’s parinirvana only to satisfy the religious need of followers and to adjust Buddhism in some special circumstances. The concept of Bodhisattvahood appears in both Theravada and Mahayana Buddhisms. So the idea of Bodhisattva in Mahayana Buddhism is in no way a strange idea to the Theravada Buddhism. Bodhisattvas always cultivate “the mind to bodhi (bodhicita),” “the six Paramitas,” “the four all-embracing virtues,” and “the Four Immeasurables.” Especially, “the Four Immeasurables” for these four characteristics cannot be viewed in discreteness or in isolation. Among them, “Compassionate” is the most essential, for “Karuna” or “Compassionate” is the basis of “Maitri” or “Loving-kindness” which stands for “love, respect and care for all living beings.”
In Buddhism, each Buddha had been, for a long period before his enlightenment, vowed to be a Bodhisattva. But why does a Bodhisattva have such a vow? Why does he want to undertake such infinite labor? For the good of others, because they want to become capable of pulling others out of this great flood of sufferings and afflictions. But what personal benefit does he find in the benefit of others? To a Bodhisattva, the benefit of others is his own benefit, because he desires it that way. Who could believe that? It is true that people devoid of pity and who think only of themselves, find it hard to believe in the altruism of the Bodhisattva. But compassionate people can easily do so. In short, a Bodhisattva is an enlightener of sentient beings. He usually vows to take the enlightenment that he has been certified as having attained and the wisdom that he has uncovered to enlighten all other sentient beings. A Bodhisattva’s job is not easy at all. Though his appearance is not rare as that of a Buddha, but it is extremely difficult for a Bodhisattva to appear, and it is also extremely difficult for ordinary people to encounter a real Bodhisattva.
     This little book titled “Cultivation In Bodhisattvas' Spirit in the Flower Adornment Sutra” is not a profound study of Buddhist teachings, but a book that simply points out Bodhisattvas' practices, vows and paths of cultivation in the Spirit of the Flower Adornment Sutra for us, Buddhists, to follow. Devout Buddhists should always remember that entering the state of mind of a Nirvana as the Buddha taught does not mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve self-enlightening, that is examining with one’s own intelligence, and not depending upon another; enlightening or awakening of others, then achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths, that is to reach the state of mind of a Nirvana right in this very life. The journey from man to Buddha still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Cultivation In Bodhisattvas' Spirit in the Flower Adornment Sutra” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.
                                                                                                Thiện PhúcGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)