Người Phật Tử Thuần Thành (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

15/07/20235:18 SA(Xem: 5495)
Người Phật Tử Thuần Thành (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)
NGƯỜI PHẬT TỬ THUẦN THÀNH
DEVOUT BUDDHIST
 
 
Copyright © 2023 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
Mục Lục
Table of Content
 
Mục Lục—Table of Content                                                                                              
Lời Đầu Sách—Preface                                                                                                                 
Phần Một—Part One: Sơ Lược Về Đạo Phật & Người Phật Tử—Summaries of Buddhism & Buddhists            
Chương Một—Chapter One: Tổng Quan & Ý Nghĩa Của Đạo Phật—An Overview & Meanings of Buddhism     
Chương Hai—Chapter Two: Người Phật Tử—Buddhist Followers      
Phần Hai—Part Two: Người Phật Tử Thuần Thành—Devout Buddhists   
Chương Ba—Chapter Three: Người Phật Tử Thuần Thành Tại Gia—Devout Lay Buddhists  
Chương Bốn—Chapter Four: Trước Khi Làm Người Phật Tử Thuần Thành Chúng Ta Nên Thông Hiểu Nhân Đạo—Before Becoming Devout Buddhists We Should Completely Understant CommonPeople's Virtues   
Chương Năm—Chapter Five: Niềm Tin Của Người Phật Tử—Buddhists' Faith    
Chương Sáu—Chapter Six: Hãy Cố Gắng Làm Những Phật Tử Thuần Thành Xứng Đáng—Let's Try to Be Worthy Devout Buddhists 
Chương Bảy—Chapter Seven: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Cố Gắng Sống Tu Với Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Vĩ Nhân—Devout Buddhists Should Always Try to Live and Cultivate Eight Awakenings of Great People  
Chương Tám—Chapter Eight: Người Thực Hành Hạnh Ba La Mật Xứng Đáng Được Gọi Là Phật Tử Thuần Thành—Those Who Practice Paramitas Deserve to Be Called Devout Buddhists    
Chương Chín—Chapter Nine: Phật Tử Thuần Thành Luôn Thực Hành Hạnh Nhẫn Nhục—Devout Buddhists Always Practice Endurance  
Chương Mười—Chapter Ten: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Tu Tập Với Sự Tinh Tấn Đúng Đắn—Devout Buddhists Always Cultivate With Right Efforts 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Tu Tập Định Tâm—Devout Buddhists Always Practice Concentration of the Mind     
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Cố Gắng Tu Tập Trí Tuệ Ba La Mật—Devout Buddhists Always Try to Cultivate Prajna-Paramita      
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Tin Nơi Nhân Quả—Devout Buddhists Always Believe in Cause and Effect         
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Tin Nơi Nghiệp Báo—Devout Buddhists Always Believe In Karma and Retributions    
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Người Phật Tử Thuần Thành Nên Luôn Ít Ham MuốnThường Hay Biết Đủ—Devout Buddhists Should Always Try to Be Content with few Desires and Satisfy With What We Have                                    
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Người Phật Tử Thuần Thành Nên Luôn Làm Việc Thiện Và Nên Tránh Việc Ác—Devout Buddhists Should Always Try to Do the Good and Avoid Doing the Evil  
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Nếu Có Thể Được Người Phật Tử Thuần Thành Nên Ăn Chay—If Possible, Devout Buddhists Should Be on a Vegetarian Diet    Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Người Phật Tử Thuần Thành Nên Luôn Học Hỏi Giáo Pháp—Devout Buddhists Should Always Study the Teachings             
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Người Phật Tử Thuần Thành Nên Luôn Tu Tập Để Chuyển Nghiệp—Devout Buddhists Should Always Cultivate to Change the Karma    Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Phật Tử Thuần Thành Luôn Thực Hành Tứ Ân—Devout Buddhists Always Practice Four Fields of Grace   
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Phật Tử Thuần Thành Luôn Kham Nhẫn và Điều Hòa—Devout Buddhists Should Always Have Endurance&Moderation 
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Phật Tử Thuần Thành Luôn Vui Theo Công Đức Của Người Khác—Devout Buddhists Always Rejoice Over Others' Positive Deeds    
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Là Người Bạn Đạo Tốt—Devout Buddhists Are Always Good Dharma Friends 
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Có Thiền Tập Trong Đời Sống Hằng Ngày—Devout Buddhists Always Have Meditation In Daily Life 
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Biết Cách Thanh Tịnh Thân Tâm—Devout Buddhists Always Know How to Purify Body and Mind     
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Phật Tử Tại Gia Thuần Thành Nên Luôn Nghe Theo Lời Phật Dạy Trong Kinh Thi Ca La Việt—Devout Lay Buddhists Should Always follow the Buddha's Advices In The Sigalaka Sutra  
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Giới Luật Của Người Phật Tử Thuần Thành—Precepts for Devout Buddhists    
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Triết Lý Sống Động Về Cuộc Sống Của Người Phật Tử Thuần Thành—Devout Buddhists' Living Philosophy On Life 
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Cố Gắng Điều Phục Thân-Khẩu-Ý—Devout Buddhists Always Try to Control the Body-Mouth-Mind   
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Cố Tìm Cách Đối Trị Tham Sân Si—Devout Buddhists Always Try to Find Ways to Subdue Lust, Anger and Ignorance  
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Người Phật Tử Thuần Thành Nên Luôn Thông Hiểu Thuyết Duyên Khởi Trên Bước Đường Tu Tập—Devout Buddhists Should Always Thoroughly Understand the Theory of Causation In the Path of Cultivation  
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Cố Gắng Hàng Phục Phiền Não—Devout Buddhists Should Always Try to Subdue Afflictions  
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Phật Tử Thuần Thành Luôn Cảnh Giác Về Chất Liệu Đốt Lên Những Ngọn Lửa Trong Chúng Sanh—Devout Buddhists Should Always Be Alert to Fueling Materials for All Fires in Beings
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Người Phật Tử Thuần Thành Nên Luôn Làm Người Quan Sát Vô Tư—A Devout Buddhist Should Always Be An Objective Observer  
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Người Phật Tử Thuần Thành Luôn Tu Tập Sám Hối—Devout Buddhists Always Practice Repentance      
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Phật Tử Thuần Thành Luôn Để Cho Những Đóa Hoa Vô Ưu Nở Trong Ta—Devout Buddhists Always Let Sorrowless Flowers Bloom In Minds     
Phụ Lục—Appendices:  
Phụ Lục A—Appendix A: Thấy Lỗi Người Dễ—It Is Easy to See the Faults of Others                                                                                                 
Phụ Lục B—Appendix B: Hôn Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo—Marriage In Buddhist Point of View                                                                         
Phụ Lục C—Appendix C: Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Phật Giáo—Happiness in Buddhist Point of View                                                                     
Phụ Lục D—Appendix D: Tám Lý Do Những Phật Tử Thuần Thành Tu Hạnh Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt—Eight Reasons for Devout Buddhists Who Practice Bodhisattvahood Not Eating Animal Food  
Phụ Lục E—Appendix E: Tam Tu Giới-Định-Huệ—Threefold Study of Discipline-Meditation-Wisdom  
Phụ Lục F—Appendix F: Những Thứ Cần Làm & Những Thứ Không Nên Làm—Things A Buddhist Should Always Do & Things A Buddhist Should Never Do 
Phụ Lục G—Appendix G: Có Nên Đợi Đến Hưu Trí Rồi Hẳn Tu Hay Không?—Should We Wait Until After Retirement to Cultivate?                                 
Tài Liệu Tham Khảo—References     
 
 
Lời Mở Đầu
 
Đối với bất cứ người Phật tử nào, nhất là Phật tử tại gia, hai chữ "Thuần Thành" mang một sứ mạng rất to lớn trên nhiều phương diện, đặc biệttinh chuyên hộ trì Tam Bảo, học hỏi Giáo Pháp nhà Phật và tinh chuyên Tu Tập. Trong Phật giáo, Phật tử là tất cả những người đệ tử Phật, bao gồm cả chư Tăng Ni lẫn tại gia. Tuy nhiên, ngày nay, khi nói đến hai chữ Phật tử là người ta thường muốn nói đến những người tại gia. Trong quyển sách nhỏ mang tựa đề Người Phật Tử Thuần Thành, người viết cũng chỉ muốn nói đến những Phật tử thuần thành tại gia mà thôi bởi vì đối với chư Tăng Ni, nếu họ tinh chuyên tu hành, thực sự tuân thủ tất cả những giới luậtluật lệ trong các tự viện dành cho họ, họ vượt quá xa tất cả những tiêu chuẩnchúng ta sẽ nói về Phật Tử Thuần Thành trong quyển sách này. Thật vậy, cộng đồng Phật giáo bao gồm hai nhóm: Tăng giàPhật tử tại gia. Từ “Tăng già” có nghĩa là “Cộng đồng thân hữu”. Từ này thường được dùng để chỉ chư Tăng Ni sống trong các tự viện. Trong khi đó, nhóm người tại gia bao gồm cả người nam lẫn người nữ, họ là những Phật tử nhưng không trở thành Tăng Ni xuất gia, mà sống tại gia với gia đình. Dầu người tại gia không phải tu sĩ xuất gia nhưng tất cả Phật tử thuần thành, bao gồm cả chư Tăng Ni lẫn người tại gia, đều hướng đến chỉ một mục đích hoàn toàn giống nhau, đó là diệt trừ tận gốc sự chấp ngã, từ bỏ quan niệm về một bản ngã riêng biệt của cá nhân. Nói chung, sự hành trì của họ đều hướng đến sự vun bồi cho các đức tánh tâm linh rất dễ dàng nhận thấy như là sự điềm tĩnh, sự thanh khiết, tánh vô chấp (buông xả), sự quan tâmtừ ái với người khác. Phật tử tại gia còn được gọi là cận Trụ giới, một trong tám loại biệt giải thoát giới cho tám chúng. Người Tại Gia cũng được gọi là “Ngoại chúng,” tức Ngoại Tục Chúng tại gia để phân biệt với chúng xuất gia hay nội chúng Tăng Ni.

Người Phật tử tại gia thuần thành vẫn ở nhà mà giữ 5 giới hay 8 giới, nhưng lúc nào cũng hộ trì Tam bảo, học hỏi giáo pháptinh chuyên tu hành để luôn tiến trên bước đường tu hành của mình. Phật giáo không đòi hỏi người cư sĩ tại gia tất cả những điều mà một thành viên của Tăng đoàn phải có trách nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh hạnh cũng là nền tảng cơ bản cho con đường hướng thượng. Một người trở thành Phật tử bằng cách thọ Tam Quy, ít nhất họ cũng phải gìn giữ năm giới căn bản, được coi là khởi điểm của đạo lộ giải thoát. Ngũ giới nầy không hạn cuộc trong một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần phải được thực hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ các bậc đã chứng Thánh Quả, còn lại tất cả mọi người đều có thể phạm vào những học giới nầy. Tuy nhiên, lầm lỗi theo đạo Phật không được xem như là một cái tội, vì Đức Phật không phải là một quan tòa đứng ra trừng phạt những hành động tội lỗiban thưởng cho những hành động thiện lành của con người. Người Phật tử tại gia thuần thành nên luôn nhớ rằng người tạo nghiệp phải có trách nhiệm đối với những điều mình làm; người ấy phải thọ lãnh những quả khổ vui của nó, do đó, làm thiện hay làm một kẻ phạm giới phải là mối quan tâm của chính mình, chứ không xin xỏ tha tội từ ai hết.

Người Phật tử tại gia thuần thành tin nhận Phật giáo, tu họcthọ trì những giới luật Phật pháp căn bản. Lẽ dĩ nhiên, muốn trở thành Phật tử người ta phải thọ Tam Quy, hành ngũ giới và biết rõ cứu cánh của đạo Phật: “Chư ác mạc tác; chúng thiện phụng hành; tự tịnh kỳ ý; và thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh nầy. Người Phật tử tại gia thuần thành phải luôn nhớ những điều sau đây: “Có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết dứt trừ. Tất cả tội lỗi đã tạo bởi ba nghiệp thân, khẩu, ý, đối với Tam Bảo, cha mẹ, các bậc tôn trưởng và hết thảy chúng sanh khác; tất cả những lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh đều phải chân thành sám hối. Người Phật tử tại gia thuần thành phải luôn dụng công ưu tiên thanh tẩy và thanh tịnh tam nghiệp thân khẩu ý trước mọi việc khác. Phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần. Phải quay tâm về hướng giác. Phải y theo lời Phật dạytu hành.”

Người Phật tử tại gia thuần thành phải luôn Không Thấy Lỗi Người. Phật dạy: “Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người hay chỉ thấy cái hay của chính mình, chừng đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì và hậu bối kính ngưỡng. Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, Đức Phật dạy: “Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì.” Người Phật tử tại gia thuần thành phải luôn “Thiểu Dục Tri Túc.” Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốnthường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâmhoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. Dầu biết rằng với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn ràng buộc với thế tục; tuy nhiên, một Phật tử thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy. Như trên đã nói, bước đầu tiên để trở thành thành viên của cộng đồng tại gia là quy-y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Sau đó thọ trì ngũ giới trong cuộc sống hằng ngày. Những người tại gia giữ một vai trò quan trọng trong Phật giáo, vì họ hộ trì Tăng già. Họ giúp xây dựng tự viện. Họ cúng dường thực phẩm, quần áo, nơi ngủ nghê và thuốc men cho chư Tăng Ni. Đổi lại, những nhiệm vụ duy nhất của chư Tăng Ni là tu học, gánh vác Phật sự và thuyết giáo Phật pháp cho cộng đồng tại gia để cả Tăng lẫn Tục cùng biết cùng tu. Bằng cách này cả chư Tăng Ni và Phật tử tại gia đều làm lợi ích cho nhau, họ cùng nhau duy trì Phật pháp. Dù là thành viên của Tăng già hay tại gia, tất cả đều là Phật tử và họ nên cố gắng hết sức mình sống một đời sống phạm hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng sanh muôn loài. Dù đang làm việc hay đang thiền định, mục đích là làm lợi lạc cho tha nhân và cho chính mình. Một thuở, vào thời đức Phật, chính nhờ nghe đức Phật giảng kinh mà chàng thanh niên Thi Ca La Việt trở thành một trong những Phật tử thuần thành rất gương mẫu nhất. Phật tử chúng ta hôm nay kém phước và dầu sanh ra vào thời không có Phật, nhưng chúng ta vẫn còn may mắnbài kinh mà một thuở đức Phật đã giảng cho Thi Ca La Việt hãy còn đây cho những ai sẵn sàng muốn trở thành Phật tử thuần thành.

Đức Như Lai đã bày ra một cách rõ ràng những hướng dẫn cho cuộc tu tập cho tất cả đệ tử của Ngài. Bây giờ là trách nhiệm của chính chúng ta là có tu tập hay không mà thôi. Cuộc hành trình triệt tiêu nghiệp chướng để đi từ người lên Phật đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách nhỏ mang tựa đề “Người Phật Tử Thuần Thành” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.
 
 Thiện Phúc
 
 
Preface
 
For any Buddhists, especially lay Buddhists, the word "Devout" bears a great mission in many aspects, especially in Diligent Support of the Triratna, Study of Buddhist Teachings and Diligent Cultivation. In Buddhism, Buddhists refer to all Buddhist disciples that comprise of both monks, nuns, and lay people. However, nowadays, when talking about Buddhists, people usually want to talk about lay people. In this little book titled Devout Buddhists, this author only wants to refer to lay people because for monks and nuns, if they diligently cultivate, truly keep all precepts and follow their rules and regulations in the temples, they're so much beyond all the standards that we will talk about Devout Buddhists in this book. As a matter of fact, the Buddhist Community consists of two groups of people: the Sangha and the Laity. The word “Sangha” means “friendly community”. It usually refers to the Buddhist monks and nuns who live in monasteries. Meanwhile, the group of the laity includes Buddhist men and women who do not become monks and nuns who leave home, but lay people live at home with their families. Even though a lay person is not leaving home as a monk or a nun, all sincere Buddhists, including monks, nuns and lay people, have had one and the same goal, which is the extinction of self. Generally speaking, their practices tend to foster such easily recognizable spiritual virtues as patience, serenity, detachment, consideration and tenderness for others. Lay people are also called “Laity” who observe the first eight commandments, one of the eight differentiated rules of liberation for the eight orders. Lay people are also called “Outer Company”. In contrast with the inner company or the monks and nuns.

Devout Lay Buddhists remain at home and observe the five or eight commandments, but they're always ready to support the Triratna at all times, study the Buddha's teachings and diligently cultivate to advance on their path of cultivation. Buddhism does not demand of the lay follower all that a member of the Order is expected to observe. But whether monk or layman, moral habits are essential to the upward path. One who becomes a Buddhist by taking the three refuges is expected, at least, to observe the five basic precepts which is the very starting point on the path. They are not restricted to a particular day or place, but are to be practiced throughout life everywhere, always. There is also the possibility of their being violated, except those who have attained stages of sanctity. However, according to Buddhism, wrongdoing is not regarded as a ‘sin’, for the Buddha is not a judge who punished the bad and rewarded the good deeds of beings. Devout lay Buddhists should always remember that the doer of the deed is responsible for his actions; he suffers or enjoys the consequences, and it is his concern either to do good, or to be a transgressor.

Devout lay Buddhists always believe, accept Buddhism as their religion; they study, disseminate and endeavor to live the fundamental principles of the Buddha-dharma. Naturally, to become a Buddhist, people should take refuge in the Three Gems, observe the five basic precepts, and know the main purposes of Buddhism: “Not committing any evils, doing all good, purifying the mind, and understand the path to that goal.” Devout lay Buddhists should always remember the followings: “Must be willing to change and repent when mistakes are made. Whatever harmful acts (karma) of the body, speech and mind that you have done in a disturbed mental state towards the Three Jewels of refuge, your parents, your venerable masters and all other sentient beings, either grave or light (wrong doings) must be sincerely repented. Devout lay Buddhists should always give the priority to the purification of the three karmas of the body, speech and mind before anything else. Must be willing to abandon the tendencies to chase constantly after worldly matters. Must be willing to return to follow the Way of enlightenment. Must practice just as the Buddha taught. Devout lay Buddhists should always not to look for people’s mistakes. The Buddha taught: “When we do not see others’ mistakes or see only our own rightness, we are naturally respected by seniors and admired by juniors.” According to the Dharmapada, sentence 50, the Buddha taught: “Let not one look on the faults of others, nor things left done and undone by others; but one’s own deeds done and undone.” Devout lay Buddhists should always be content with few desires. Knowing how to feel satisfied with few possessions means being content with material conditions that allow us to be healthy and strong enough to practice the Way. “Knowing how to feel satisfied and being content with material conditions” is an effective way to cut through the net of passions and desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our supreme goal of cultivation. Although knowing that for laypeople whose life is still subject to worldly affairs; however, a devotee should always follow the Buddha’s guidance in his daily life. As mentioned above, the first step to becoming a member of the Laity is to go for refuge in the Triple Gem (the Buddha, Dharma and Sangha). Then, they willingly observe the Five Precepts in their daily life. The laity plays an important role in Buddhism, as they care for and support the Sangha. They help build the temples and monasteries. They give offerings of food, clothing, bedding and medicine to the Sangha. In return, the only responsibilities of the Sangha is cultivating, carrying on the work of Buddhism and teaching the laity on the Dharma so everybody, Sangha and Laity, can cultivate together. In this way the Sangha and the laity benefit each other and together, they keep the Dharma alive. Whether one is a member of the Sangha or the laity, they all are Buddhists and they should do their best to live an honest life, show compassion to all living beings and set a good example. Even when they are working or meditating, it should be for the benefit of others as well as for themselves. Once, at the time of the Buddha, after listening to the lecture of of the Buddha, a young man named Sigalaka became one of the most examlary devout Buddhists. We, nowadays Buddhists, lack blessings and even though we had not been born at the time of the Buddha, but we're still lucky for the lecture that the Buddha once lectured for Sigalaka is still here for those who wish and be willing to become devout Buddhists.

The Tathagata already laid out very clearly guidelines for his disciples' cultivation. It's our own responsibility to practice or not practice. The journey leading to elimnation of karmas and hindrances in order to advance from human to Buddha demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Devout Buddhists” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.
                                                                                                                                                                                    Thiện Phúc
 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)