Kính Lễ (Song ngữ Vietnamese-English)

27/10/20233:10 SA(Xem: 343)
Kính Lễ (Song ngữ Vietnamese-English)

KÍNH LỄ

Hòa thượng Thích Chơn Tế, Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

hoa sen 0135Thường tôn trọng kính lễ

Bậc kỳ lão trưởng thượng

Bốn pháp được tăng trưởng

Thọ, sắc, lạc và sức. (PC -109)

 

Nên thường vui vẻ, tôn trọng, kính lễ các bậc Trưởng lão, là những người lớn tuổi  hạ, đạo đức cao siêu. Tôn trọng kính lễ như vậy được bốn điều tốt là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ và khỏe mạnh.

 

CHỖ CỨU CÁNH

 

Vì thế nói tri kiến Phật là gồm cả sáu căn hiển hiện tánh giác của mình.

Tánh giác này cũng gọi là phật tuệ hay Phật thừa. Đó là chỗ cứu cánh của Phật giác ngộ, cũng là chỗ cứu cánh của Phật dạy lại chúng sanh. Nếu Phật không dạy được chỗ này là Ngài còn xan lẫn.

 

NGỒI THIỀN

 

Khi chúng ta ngồi thiền, vọng dấy lên thì biết có vọng, vọng lặng thì biết không vọng. Như vậy vọng khởi, vọng lặng là khách, còn cái biết vọng thì thường hằng, là chủ. Chủ thì có mặt luôn luôn. Hiện hữu rõ ràng, không sanh không diệt, không mắc kẹt ở hai bên có, không, còn, mất ..v.v…

 

Trong mọi phương pháp tu hành, Đức Phật đều nói có định rồi mới có tuệ. Định là dừng vọng tưởng, vọng tưởng lặng rồi thì thể giác sáng suốt của chính mình hiện bày, đó gọi là tuệ. Như vậy, trăm ngàn pháp môn Phật dạy đều gom về một mối, không có điều thứ hai, cứu cánh không có hai.

 

23 - 9 - 2023 - PL 2567

Người sao lục

TK Thích Chơn Tế

 

 

 

PAYING REVERENCE

Tâm Anh

 

To one ever eager to revere and serve the elders, these four blessings accrue: long life and beauty, happiness and power. (The Dhammapada Sutra 109)

 

Therefore, we should always cheerfully respect and pay respect to the elders who are of great age and high moral character. Such respect and reverence will bring us good things, longlife, beauty, joy and health.

 

ULTIMATE PLACE

 

Therefore, Buddha's knowledge includes all six senses that manifest one's enlightened nature.

This enlightened nature is also called Buddha wisdom or Buddha vehicle. That is the ultimate place of Buddha's enlightenment, and also the ultimate place of Buddha's teaching to sentient beings.

 

MEDITATE

 

When we meditate, delusions arise, we know there are delusions. When false thoughts are quiet, you know there are no false thoughts. Thus delusion arises and silence is the guest, but the knowledge of delusion is permanent is the master. The master is always present. Being exists clearly without birth or death, without being stuck on either side of existence, non - existence, permanent entity or loss ..v.v…

 

In all methods of practice, the Buddha said that there is concentration and then there is wisdom. Concentration is to stop delusions. Once delusions are quieted, your own bright, enlightened body appears, which is called wisdom. Thus, hundreds of thousands of Buddha's teachings all come together in one direction, there is no second thing, there are no two goals.

 

September 23rd, 2023

Buddhist calendar 2567

Copist

Thich Chon Te Bhikkhu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 75639)
17/08/2010(Xem: 120090)
16/10/2012(Xem: 65223)
23/10/2011(Xem: 68129)
01/08/2011(Xem: 415802)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.