Nhặt Lá Bồ Đề Tập 3 | Picking Up Bodhi Leaves Volume 3 (Song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF)

26/04/20244:21 CH(Xem: 1097)
Nhặt Lá Bồ Đề Tập 3 | Picking Up Bodhi Leaves Volume 3 (Song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF)

ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ
NH
T LÁ B ĐỀ - TP 3
 PICKING UP BODHI LEAVES -  VOLUME 3
Sách Song Ngữ Việt – Anh
Translated into English by Nguyên Giác

nhat la bo de tap 3PDF icon (4)NHẶT LÁ BỒ ĐỀ - TẬP 3 SONG NGỮ VIỆT-ANH

LỜI ĐẦU SÁCH


Tập Nhặt Lá Bồ Đề III này, cũng do các Thiền sinh ghi lại lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ tại Tu Viện Chơn Không.

Nội dung tập sách này ngoài ghi lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ, chúng tôi còn trích nguyên văn một số bài kinh giáo lý căn bản như Phật nói về giáo lý Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả v.v... trong Trung Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali (Phật nói hoặc Ngài Xá Lợi Phất lập lại lời Phật nói) để chúng ta cùng suy gẫm lời dạy thâm sâu của đức Phật.

Thật ra nếu nói chỗ thâm sâu của đức Phật là phải bàn đến lý "khai quyền hiển thật" của Ngài. Nghĩa là Ngài mở bày pháp môn phương tiện để dẫn dắt chúng sanh trở về với lý thật, nên tuy Ngài có giảng dạy muôn ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, nhưng mục đích cứu cánh là đến chỗ vô ngôn, nếu còn ngôn thuyết thì chưa đến lý thật. Vì thế Phật đóng cửa thất ở nước Ma Kiệt Đà, Ngài Duy Ma Cật ngậm miệng ở thành Tỳ Da Ly là để nói lên lý thật ấy. Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu qua lý quyền của Phật nói mà thôi.

Ngoài phần kinh trên, chúng tôi cũng cố gắng cô đọng lại những lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ về đường lối tu tập của Tu Viện Chơn Không thành vài bài luận ngắn qua những kinh nghiệm tu tập và những gì học hỏi được nơi Thầy. Các tài liệu này quí vị đọc qua sẽ thấy rõ đường lối tu của chúng ta quả quyết y cứ kinh điển, lời Phật, Tổ dạy, chứ không gì xa lạ hoặc ai tự sáng chế. Đây là con đường Phật, Tổ đã vạch sẵn. Thầy Viện Chủ chỉ có công soi sáng lại con đường ấy mà thôi.

Qua những tài liệu trong tập sách này cũng như các tập sách trước chúng tôi đã ghi, tuy không đầy đủ lắm, nhưng cũng nói lên được phần trọng yếu trong việc tu tập hằng ngày của Tu Viện. Mong rằng những tập tài liệu nhỏ này sẽ là kim chỉ nam để giúp chúng ta tu tập hầu đạt được lý tưởng giải thoát cao đẹp của người tu Phật.

Viết tại Tu Viện Chơn Không
Ngày đầu xuân năm Bính Dần 1986
Thay mặt các Thiền Sinh

 THÍCH PHƯỚC HẢO

 FOREWORD

 

This volume of "Picking Bodhi Leaves III" is also written by Zen students who recorded the teachings of the Abbot at Chơn Không Monastery.

In this volume, in addition to recording the Abbot's teachings, we reflect on the Buddha's profound teachings. We also quote verbatim some basic Sutras on the teachings of the Four Noble Truths, the Twelve Causes and Conditions, the Law of Cause and Effect, and so on in the Majjhima Nikaya. These were translated from the Pali Canon into Vietnamese by Venerable Thích Minh Châu. The sutras quoted were either spoken by the Buddha or repeated by Sariputta, conveying the Buddha's teachings.

Actually, when discussing the Buddha's profound teachings, it is essential to explore the principle of "using expedient language to point to the ultimate truth." The Buddha taught expedient methods to guide sentient beings back to the ultimate truth. Therefore, although Buddha taught thousands of dharma gates with countless profound meanings, the ultimate goal was to reach a state of speechlessness. This is because if one could still articulate with words, they would not be able to convey the true principle. Therefore, the Buddha closed his retreat hut in the country of Magadha, and Vimalakirti closed his mouth in the city of Vaisali to speak the truth. Here, we only learn through the Buddha's expedient methods.

In addition to the sutra quotations, we attempted to summarize the teachings of the Abbot Master from Chơn Không Monastery regarding the practice path into a series of concise essays based on his practical experiences and insights. When you read these documents, you will clearly see that our way of practice is absolutely consistent with the scriptures, the teachings of Buddha and the Patriarchs, and there is nothing strange or invented by anyone. This is the path that Buddha and patriarchs have outlined. The Abbot Master only has the merit of illuminating that path.

Through the documents in this book, as well as in previous books we have compiled, we have recorded an important, albeit not entirely comprehensive, part of the daily practices at the Monastery. Hopefully, these small documents will serve as a guide to help us practice and achieve the noble ideal of liberation for Buddhist practitioners.

Written at Chơn Không Monastery

The first day of spring in the year of the Tiger, 1986

On behalf of the Zen Students

THÍCH PHƯỚC HẢONhặt Lá Bồ Đề Tập 1 | Picking Up Bodhi Leaves Volume 1 (Song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF)
Nhặt Lá Bồ Đề Tập 2 | Picking Up Bodhi Leaves Volume 2 (Song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF)

.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
"Khi các Pháp sư phá giới, có những hành vi rõ ràng gây tổn hại cho bản thân họ và những người khác, các Phật tử phải đối mặt với tình hình, mặc dù điều này có thể gây nên thử thách, chỉ trích công khai, đó là cách duy nhất. " Đức Đạt Lai Lạt Ma
"Người trong video này được cho là 'nhà sư' trụ trì, ông ta đã gieo vào đầu những đứa trẻ tham gia 'khóa tu' bằng những lời lẽ u mê bậy bạ thế này. Cha mẹ gửi con vào chùa này để nghe những thứ ô uế, ngu xuẩn, thóa mạ sao? Cơ quan chức năng cần kiểm tra xử lý ngay những ai khoác áo 'nhà sư' để truyền bá mê tín, xằng bậy thế này."
Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm.