Bát Thánh Đạo | The Eightfold Noble Path (Song ngữ) sách PDF

25/07/20204:40 SA(Xem: 25692)
Bát Thánh Đạo | The Eightfold Noble Path (Song ngữ) sách PDF

THIỆN PHÚC

BÁT THÁNH ĐẠO
THE EIGHTFOLD NOBLE PATH

bat thanh dao 

  

Copyright © 2020 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

batchanhdao-1

Mục Lục—Table of Content 
 

Mục Lục—Table of Content  
Lời Đầu Sách—Preface 
Chương Một—Chapter One: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Bát Thánh Đạo—Overview and Meanings of Eightfold Noble Path
Chương Hai—Chapter Two: Chánh Kiến—Right Understanding 
Chương Ba—Chapter Three: Chánh Tư Duy—Right Thought 
Chương Bốn—Chapter Four: Chánh Ngữ—Right Speech                                
Chương Năm—Chapter Five: Chánh Nghiệp—Right Action                                               
Chương Sáu—Chapter Six: Chánh Mạng—Right Livelihood                                                
Chương Bảy—Chapter Seven: Chánh Tinh Tấn—Right Effort                                           
Chương Tám—Chapter Eight: Chánh Niệm—Right Mindfulness                                     
Chương Chín—Chapter Nine: Chánh Định—Right Concentration                                       
Chương Mười—Chapter Ten: Lợi Ích Trong Việc Tu Tập Bát Thánh Đạo—The Benefits in Practicing the  Eightfold Noble Path 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Dự Bị Tu Tập Bát Thánh Đạo—Preparation for Developping the Noble Eightfold Path  
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Vai Trò Của Bát Thánh Đạo Trong Tu Tập— Roles of the Eightfold Noble Truth in Cultivation  
Chương Mười Ba—Chapter ThirteenTu Tập ThiềnCố Gắng Đạt Được Chánh Định—To Practice Zen Is to Try to Gain Right Concentration 
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Chánh Định Giúp Hành Giả Thấy Được Mặt Mũi Của Thực Tại—Right Concentration Helps Practitioners See the True Face of Reality  
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Chánh Định Giúp Hành Giả Thanh Tịnh Thân Tâm—Right Concentration Helps Practitioners Purify Body and Mind  
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Thanh Tịnh Giới Đức Trong Tu Tập Sẽ Dẫn Tới Chánh Niệm Và Chánh Định—Purifying Morality in Cultivation Will Lead to Righ Mindfulness and Right Concentration 
Chương Mười Bảy—Chapter SeventeenChánh Định Giúp Hành Giả Biết Được Bản Chất Của Chính Mình—Right Concentration Helps Practitioners Know Their Own Nature  
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Chánh Định Giúp Hành Giả Nhận Chân Được Bản Chất Vô Thường Của Vạn Hữu—Right Concentration Helps Practitioners Realize the Impermacence of All Things  
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Chánh NiệmChánh Định Giúp Hành Giả Nhận Chân Được Trạng Thái Vô Minh Của Chính Mình—Right Mindfulness and Right Concentration Helps Practitioners Realize Their Own State of Ignorance  
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Vai Trò Của Chánh KiếnChánh Tư Duy Trong Tu Tập—The Roles of Right Understanding and Right Thought in Cultivation  
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Bát Thánh Đạo Giúp Hành Giả Duy Trì Được Kham Nhẫn Và Điều Hòa Trong Cuộc Sống Hằng Ngày—The Eightfold Noble Truth Help Practitioners Maintain Endurance and Moderation In Daily Life 
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Bát Thánh Đạo Giúp Hành Giả Điều Phục Vọng Tâm—The Eightfold Nobel Path Help Practitioners Taming Their Deluded Minds 
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Vai Trò Của Chánh NiệmChánh Định Trong Việc Phát Triển Trí Tuệ—Roles of Right Remembrance and Right Concentration In the Development of Insight or Wisdom 
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-FourChánh Định Và Tam Muội—Right Concentration and Samadhi 
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Tu Tập Bát Thánh Đạo Là Tu Tập Kỷ Luật Tâm Linh—Cultivating the Eightfold Noble Path Means Cultivating on the Spiritual Discipline 
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Tâm Định Tĩnh Giúp Hành Giả Thấy Được Chân Tướng Của Những Khảo Đảo Trong Tu Tập—A Concentrative Mind Helps Practitioners See The Real Faces of Testing Conditions in Cultivation   
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-SevenKinh Nhập Tức Xuất Tức NiệmTu Tập Chánh Niệm-Chánh Định—The Anapanasatisuttam and the Cultivation of Right Mindfulness and Concentration  
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Chánh NiệmChánh Định Giúp Điều Phục Năm Thứ Vọng Tưởng—Right Mindfulness and Right Concentration Help Subdue Five Kinds of False Thinking 
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-NineChánh Định Giúp Hành Giả Nghe Được Vạn Vật Thuyết Pháp—Right Concentration Helps Practitioners Hearing The Preachings of Dharma From All Things 
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Chánh NiệmChánh Định Giúp Hành Giả Đạt Đến Giác Ngộ và Giải Thoát—Right Mindfulness and Concentration Help Practitioners Reach Enlightenment and Emancipation 
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Chánh Niệm Và Chánh Định Giúp Hành Giả Hiểu Được Tâm Tướng—Right Mindfulness and Right Concentration Helps Practitioners Understand the Mind in Action  
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-TwoHành Giả Tu ThiềnBát Thánh Đạo—Zen Practitioners and the Eightfold Noble Path                             

Phụ Lục—Appendices: 
Phụ Lục A—Appendix A: Tu Tập Định Trong Thiền—Cultivating Concentration in Meditation 
Phụ Lục B—Appendix B: Tiến Trình Đi Đến Chánh Định—The Process of Meditation Toward Right Concentration 
Tài Liệu Tham Khảo—References                                                                                              

Lời Đầu Sách
 
Bát Thánh Đạo bao gồm trong chân lý thứ tư trong Tứ Diệu Đế, là chân lý về con đường của sự diệt khổ. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Thánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi sanh tử.” Bát Thánh Đạo chính là diệu đế thứ tư trong tứ diệu đế có thể giúp cho chúng ta ngăn ngừa những trở ngại trong cuộc sống hằng ngày. Đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau phiền não. Nếu chúng ta đi theo Bát Thánh Đạo thì cuộc sống của chúng ta sẽ ít khổ đau và nhiều hạnh phúc hơn. Nói một cách tóm lược, chánh kiến cũng có nghĩa là nhìn thấy được bản tánh của Pháp Thân Phật.

Chánh kiến nói đến thái độ của chính mình về sự vật, cái nhìn của mình bằng tinh thầný kiến của chính mình, chứ không phải là thứ mà mình nhìn thấy bằng mắt thường.

Chánh tư duy là nghĩ đúng là ý nghĩ từ bỏ mọi dục vọng tham sân si. Nghĩ đúng là luôn nghĩ về lòng khoan dungnhân từ với mọi loài. Chánh tư duy là nghĩ đúng là ý nghĩ từ bỏ mọi dục vọng tham sân si. Nghĩ đúng là luôn nghĩ về lòng khoan dungnhân từ với mọi loài.

Chánh ngữ là nói lời thành thậtsáng suốt, nói hợp lý, nói không thiên vị, nói thẳng chứ không nói xéo hay xuyên tạc, nói lời thận trọnghòa nhã; nói lời không tổn hại và có lợi ích chung.

Chánh nghiệp là hành động chân chánh, đúng với lẽ phải, có ích lợi chung. Luôn luôn hành động trong sự tôn trọng hạnh phúc chung; tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình; không làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh dự, và tính mạng của người khác; giữ gìn thân khẩu ý bằng cách luôn tu tập mười nghiệp lành và nhổ dứt mười nghiệp dữ.
Chánh mạng có nghĩa là sinh sống chân chínhlương thiện; không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác; không đối xử tệ bạc với người khác; không sống bám vào người khác; không mê tín dị đoan; không sống bằng miệng lưỡi mối lái để kiếm lợi. Chánh mạng còn có nghĩa là mưu sinh đúng là tránh những nghề gây phương hại cho những chúng sanh khác. Mưu sinh đúng còn có nghĩa là chối bỏ mọi lối sống tà vạy. Chánh tinh tấn là tất cả những nỗ lực đều dành cho sự giác ngộ.

Chánh tinh tấn có nghĩa là là tinh tấn cải thiện tự thân. Thí dụ như ở trường và ở sở thì cố gắng học hành chăm chỉ, làm việc siêng năng và loại bỏ tánh xấu như lười biếng, nóng nảy, hút thuốc và sì ke ma túy. Còn ở nhà, cố gắng là một người chồng tốt, vợ tốt, con trai, con gái tốt, vân vân. Chánh tinh tấn có nghĩa là tâm thái luôn hướng về mục tiêu giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử và vì thế mà tự thân luôn nỗ lực tu tập theo đúng với chánh pháp.

Chánh niệm là nhớ đúng, nghĩ đúng là giai đoạn thứ bảy trong Bát Thánh đạo. Nhìn vào hay quán vào thân tâm để luôn tỉnh thức. Chánh niệm có nghĩa là lìa mọi phân biệtniệm thực tính của chư pháp. Theo Bát Chánh Đạo, chánh niệm là “Nhất Tâm.” Chánh định là tập trung tư tưởng đúng là tập trung vào việc từ bỏ những điều bất thiện và tập trung tinh thần được hoàn tất trong thiền định.

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích chương 20 trong tập II ra, cố gắng biên soạn gọn lại và in thành tập sách nhỏ có nhan đề là Bát Thánh Đạo. Quyển sách nhỏ này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần trình bày ý nghĩa cốt lõi về Tám Con Đường Thánh của đức Phật, một bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập đúng theo những lời dạy của đức Phật dạy và áp dụng những lời dạy ấy trong cuộc sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình, tỉnh thứchạnh phúc hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường diệt khổ mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Cuộc hành trình “Tiến Tới Giác Ngộ và Giải Thoát” còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Bát Thánh Đạo” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức, và hạnh phúc.

 

Thiện Phúc

 

Preface 

The Eightfold Noble Path included in the fourth of the four axioms, the path leading to the end (extinction) of suffering, the truth of the PATH that leads to the cessation of suffering (the way of cure). The Buddha taught: “Whoever accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put an end to births and deaths.” The Noble Eightfold Path is the fourth Noble Truth in the Four Noble Truths that can help us prevent problems or deal with any problems we may come across in our daily life. This is the path that leads to the end of sufferings and afflictions. If we follow it, we are on the way to less suffering and more happiness. Briefly speaking, right view refers to understanding of the “Four Holy Truths.” It also can refer to insight into the nature of the Dharma Body of the Buddha. Right view refers to your manner of regarding something, your mental outlook and your opinions, not to what you view with your eye. Correct or Right Thought or Perfect Resolve means thinking correctly. A mind free from sensual lust, ill-will and cruelty. Right thought means resolve in favour of renunciation, goodwill and nonharming of sentient beings. Right speech implies sincere, sound, impartial, direct, not distorting, cautious, affable, harmless, useful words and discourses. Right action involves action beneficial to both others and ourselves. We must always act for the happiness of the community, conforming to our sense of duty, without any ulterior motive for damaging others’ interests, occupations, positions, honors, or lives. We must also keep strict control of our "action, speech, and mind," carrying out ten meritorious actions and avoiding ten evil ones. Right livelihood means to lead a decent and honest life. We must keep from exploiting or mistreating others or sponging on them. Do not be superstitious; do not act as a go-between to take profit. Right Livelihood also means that to earn a living in an appropriate way. Devout Buddhists should not engage in any of the physical or verbal negative actions to earn a living, nor should we cause others to do so. All efforts must be for enlightenment. Right effort means to do our best to become a better person. Examples of this are to work hard at school and at work and try to drop bad habits such as laziness, quick temper, smoking and drugs. At home, try to be a good husband, wife, son, daughter, etc. “Correct effort” refers to an attitude of properly orienting the mind toward the desired goal of liberation from cyclic existence and steadily applying oneself to practices that are concordant with it. Right remembrance, the seventh of the eightfold noble path, means remembering correctly and thinking correctly. The looking or contemplating on the body and the spirit in such a way as to remain ardent, self-possessed and mindful. Right remembrance means looking on the body and spirit in such a way as to remain ardent, self-possessed and mindful, having overcome both hankering and dejection. According to the eightfold noble path, right mindfulness means the one-pointedness of the mind. Correct Concentration means detached from sensual objects, detached from unwholesome things, and enters into the absorption.

In around 2009, Thieän Phuùc composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages. So, Thieän Phuùc extracted Chapter 20 in Volume II, tried to revise and publish it as a small book titled “The Eightfold Noble Path”. This little book is not a profound study of Buddhist teachings, but a book that simply presents the core meanings of the Eightfold Noble Path taught by the Buddha, the Great Enlightened in human history. Devout Buddhists should always remember that cultivation in Buddhism does not mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to put  the Buddha's teachings into practicing and to establish them in our daily life patterns, makes our lives more peaceful, more mindful and happier. The Buddha already explained clearly about the path of elimination of sufferings which He found out and He advanced to the Buddhahood on that path. The journey “Advancing to Enlightenment and Emancipation” still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “The Eightfold Noble Path” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness, and happiness.
Thiện Phúc

pdf_download_2
Bát Thánh Đạo - Thiện Phúc

Xem thêm:

Sơ đồ khái quát nội dung tu tập
.

                                                                                                        

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
16/09/2014(Xem: 28731)
31/10/2015(Xem: 15577)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)