Các Video Thuyết Giảng Của Ht. Thích Thanh Từ

27/05/20211:00 SA(Xem: 24629)
Các Video Thuyết Giảng Của Ht. Thích Thanh Từ

 

BẢN CẬP NHẬT 

youtube

Ghi chú: Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõiNgoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được HT đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.

Bản cập nhật này so với bản cũ thì có thêm 244 video (2 bộ và một số bài giảng lẻ).

Tuệ Nguyễn (DucBNguyen)
A_KINH

1_Kinh Thủ Lăng Nghiêm

1

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 30)_(Bảy chỗ hỏi tâm)

2

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 30)_(Chỉ ra tánh thấy)

3

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 30)_[Chỉ ra tánh thấy (tt)]

4

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 30)_[Chỉ ra tánh thấy (tt)]

5

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 30)_[Chỉ ra tánh thấy (tt)]

6

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 30)_(Thu về Như Lai tạng)

7

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 30)_[Thu về Như Lai tạng (tt)]

8

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 30)_[Thu về Như Lai tạng (tt)]

9

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 30)_(A-nan giác ngộ phát nguyện)

10

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 30)_(Quyết nghi)

11

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 30)_[Quyết nghi (tt)]

12

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 30)_(Hai nghĩa quyết định...)

13

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 30)_[Hai nghĩa quyết định... (tt)]

14

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 30)_(Sáu căn là đầu gút sanh tử và bồ đề)

15

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 30)_(Cột khăn chỉ gút)

16

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 30)_(Hỏi đại chúng về viên thông)

17

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 30)_(Viên thông về nhĩ căn)

18

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 30)_(Chỉ pháp viên tu)

19

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 30)_(Khuôn phép tu hành)

20

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 30)_(Khai thị về Mật giáo)

21

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 30)_(Hai nhân điên đảo)

22

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 30)_(Ba thứ lớp)

23

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 30)_(An lập các thánh vị, Chỉ dạy tên kinh)

24

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 30)_(Nghiệp quả)

25

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 30)_(Tiên, Trời, A-tu-la, 7 loài)

26

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 30)_(Ngũ ấm ma)

27

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 30)_[Ngũ ấm ma (tt)]

28

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 30)_[Ngũ ấm ma (tt)]

29

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(29 of 30)_(Khai thị bản nhân năm ấm...)

30

Kinh Thủ Lăng Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(30 of 30)_(Phần lưu thông, Tóm kết)

 

2_Kinh Pháp Hoa

1

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 31)_Các văn bản

2

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 31)_Ý nghĩa tên kinh

3

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 31)_P1-Tựa

4

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 31)_P2-Phương tiện

5

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 31)_P3-Thí dụ

6

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 31)_P4-Tín giải

7

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 31)_P5-Dược thảo dụ

8

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 31)_P6-Thọ ký

9

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 31)_P7-Hoá thành dụ

10

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 31)_P8-Ngũ bá đệ tử thọ ký

11

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 31)_P9-Thọ học vô học nhân ký

12

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 31)_P10-Pháp sư

13

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 31)_P11-Hiện bảo tháp

14

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 31)_P12-Đề-bà-đạt-đa

15

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 31)_P13-Trì

16

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 31)_P14-An lạc hạnh

17

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 31)_P15-Tùng địa dũng xuất

18

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 31)_P16-Như Lai thọ lượng

19

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 31)_P17-Phân biệt công đức

20

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 31)_P18-Tuỳ hỉ công đức

21

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 31)_P19-Pháp sư công đức

22

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 31)_P20-Thường Bất Khinh Bồ-tát

23

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 31)_P21-Như Lai thần lực

24

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 31)_P22-Chúc luỵ

25

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 31)_P23-Dược Vương Bồ-tát bổn sự

26

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 31)_P24-Diệu Âm Bồ-tát

27

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 31)_P25-Quán Thế Âm Bồ-tát phổ môn

28

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 31)_P26-Đà-la-ni

29

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(29 of 31)_P27-Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự

30

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(30 of 31)_P28-Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát

31

Kinh Pháp Hoa (HT Thích Thanh Từ giảng)_(31 of 31)_Tổng kết

 

3_Kinh Viên Giác

1

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 14)_(Lược khảo, Đề kinh, Tựa)

2

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 14)_(Văn-thù-sư-lợi)

3

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 14)_(Phổ Hiền)

4

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 14)_(Phổ Nhãn)

5

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 14)_(Kim Cang Tạng)

6

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 14)_(Di-lặc)

7

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 14)_(Thanh Tịnh Huệ)

8

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 14)_(Oai Đức Tự Tại)

9

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 14)_(Biện Âm)

10

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 14)_(Tịnh Chư Nghiệp Chướng)

11

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 14)_(Phổ Giác)

12

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 14)_(Viên Giác)

13

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 14)_(Hiền Thiện Thủ)

14

Kinh Viên Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 14)_(Tóm kết)

 

4_Kinh Lăng Già

1

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 27)_(Lăng Già Tâm Ấn Duyên Khởi)

2

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 27)_(Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Tâm Ấn)

3

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 27)_(Tổng Luận của nhà sớ giải Hàm Thị)

4

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 27)_(A1 - A1.B2)

5

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 27)_(A2 - A2.B1.C2.D1)

6

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 27)_(A2.B1.C2.D2 - A2.B2.C1.D1.E5)

7

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 27)_(A2.B2.C1.D1.E6 - A2.B2.C1.D2.E4)

8

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 27)_(A2.B2.C1.D2.E5 - A2.B2.C2.D1.E3)

9

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 27)_(A2.B2.C2.D1.E4 - A2.B2.C2.D1.E9)

10

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 27)_(A2.B2.C2.D2 - A2.B2.C2.D3.E4.G4)

11

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 27)_(A2.B2.C2.D3.E4.G5 - A2.B2.C3.D4)

12

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 27)_(A2.B2.C3.D5 - A2.B2.C3.D8)

13

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 27)_(A2.B2.C3.D9 - A2.B2.C3.D10.E3.G2)

14

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 27)_(A2.B2.C3.D10.E4 - A2.B2.C3.D11.E3.G6)

15

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 27)_(A2.B2.C3.D11.E4 - A2.B2.C3.D11.E5.G3)

16

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 27)_(A2.B2.C4 - A2.B2.C4.D3.E6)

17

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 27)_(A2.B2.C4.D4 - A2.B2.C5.D1.E1)

18

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 27)_(A2.B2.C5.D1.E2 - A2.B2.C5.D2.E2.G2)

19

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 27)_(A2.B2.C5.D2.E2.G3 - A2.B2.C5.D2.E4.G5.H2)

20

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 27)_(A2.B2.C5.D2.E4.G5.H3 - A2.B2.C5.D2.E5.G3.H6)

21

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 27)_(A2.B2.C5.D3 - A2.B2.C6.D2.E2)

22

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 27)_(A2.B2.C6.D2.E3 - A2.B2.C6.D3.E6.G1)

23

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 27)_(A2.B2.C6.D3.E6.G2 - A2.B2.C6.D5.E3)

24

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 27)_(A2.B2.C6.D5.E4 - A2.B2.C6.D7.E5)

25

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 27)_(A2.B2.C7 - A2.B2.C8.D1.E10)

26

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 27)_(A2.B2.C8.D2 - A2.B2.C8.D4.E4)

27

Kinh Lăng Già (HT Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 27)_(Tóm lược toàn bộ kinh Lăng Già)

 

5_Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (trích giảng)

1

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 9)_(Đại cương)

2

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 9)_(H4.P1_Diệu hạnh)

3

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(3 of 9)_[H4.P1_Diệu hạnh (tt)]

4

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(4 of 9)_[H4.P1_Diệu hạnh (tt)]

5

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(5 of 9)_[H4.P1_Diệu hạnh (tt)]

6

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(6 of 9)_(H4.P8_Thanh tịnh)

7

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(7 of 9)_(H4.P12_Thế gian)

8

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(8 of 9)_(H4.P18_Không tướng)

9

Kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(9 of 9)_(H4.P27_Kiên cố)

 

6_Kinh Kim Cang

1

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(1 of 9)_Đoạn (1-5)

2

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(2 of 9)_Đoạn (6-8)

3

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(3 of 9)_Đoạn (9-12)

4

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(4 of 9)_Đoạn [12(tiếp)-14]

5

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(5 of 9)_Đoạn [14(tiếp)-15]

6

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(6 of 9)_Đoạn (16-17)

7

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(7 of 9)_Nhắc lại đoạn (14-17)

8

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(8 of 9)_Đoạn (18-26)

9

Kinh Kim Cang [HT Thích Thanh Từ giảng (2002)]_(9 of 9)_Đoạn (27-32) & Toát yếu

 

7_Bát Nhã Tâm Kinh

1

Bát Nhã Tâm Kinh (HT. Thích Thanh Từ giảng)

 

8_Kinh Hoa Nghiêm (trích giảng)

1

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 11)_(Đại cương)

2

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 11)_(P3_Phổ Hiền tam-muội)

3

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(3 of 11)_(P10_Bồ-tát vấn minh)

4

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(4 of 11)_(P11_Tịnh hạnh)

5

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(5 of 11)_(P12_Hiền Thủ)

6

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(6 of 11)_[P12_Hiền Thủ (tt)]

7

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(7 of 11)_(P17_Sơ phát tâm công đức)

8

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(8 of 11)_(P37_Như Lai xuất hiện)

9

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(9 of 11)_[P37_Như Lai xuất hiện (tt)]

10

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(10 of 11)_(P40_Nhập bất tư nghì...)

11

Kinh Hoa Nghiêm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(11 of 11)_(Đặc điểm kinh Hoa Nghiêm)

 

9_Kinh Đại Bát Niết-bàn (trích giảng)

1

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 31)_(Đại cương)

2

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 31)_(P2_Thuần Đà)

3

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(3 of 31)_(P3_Ai thán)

4

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(4 of 31)_(P4_Trường thọ)

5

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(5 of 31)_(P5_Kim cang thân)

6

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(6 of 31)_(P8_Tứ y)

7

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(7 of 31)_(P9_Tà chánh)

8

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(8 of 31)_(P10_Tứ đế)

9

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(9 of 31)_(P11_Tứ đảo)

10

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(10 of 31)_(P12_Như Lai tánh)

11

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(11 of 31)_(P21_Anh nhi hạnh)

12

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(12 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

13

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(13 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

14

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(14 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

15

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(15 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

16

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(16 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

17

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(17 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

18

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(18 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

19

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(19 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

20

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(20 of 31)_(P22_Quang Minh Biến Chiếu...)

21

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(21 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

22

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(22 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

23

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(23 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

24

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(24 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

25

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(25 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

26

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(26 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

27

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(27 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

28

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(28 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

29

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(29 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

30

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(30 of 31)_(P23_Sư Tử Hống Bồ-tát)

31

Kinh Đại Bát Niết-bàn (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(31 of 31)_(P26_Di giáo)

 

10_Kinh Duy-ma-cật

1

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 14)_(Đại cương)

2

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 14)_(P1_Phật quốc)

3

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 14)_(P2_Phương tiện)

4

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 14)_(P3_Đệ tử)

5

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 14)_(P4_Bồ-tát)

6

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 14)_(P5_Văn-thù thăm bịnh)

7

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 14)_(P6_Bất tư nghì)

8

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 14)_(P7_Quán chúng sanh)

9

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 14)_(P8_Phật đạo)

10

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 14)_(P9_Nhập pháp môn bất nhị)

11

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 14)_(P10_Phật Hương Tích)

12

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 14)_(P11_Bồ-tát hạnh)

13

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 14)_(P12_Kiến A-súc Phật)

14

Kinh Duy-ma-cật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 14)_(P13 & P14)

 

11_Kinh Pháp Bảo Đàn

1

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 10)_P1_Hành Do

2

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 10)_P2_Bát Nhã

3

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 10)_P3_Nghi Vấn

4

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 10)_P4_Định Tuệ

5

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 10)_P5_Toạ Thiền

6

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 10)_P6_Sám Hối

7

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 10)_P7_Cơ Duyên

8

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 10)_P8_Đốn Tiệm

9

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 10)_P9_Tuyên Chiếu

10

Lục tổ Huệ Năng-Kinh Pháp Bảo Đàn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 10)_P10_Phó Chúc

 

12_Kinh Thập Thiện

1

Kinh Thập Thiện (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 5)_(Đại cương - A_Phần tự)

2

Kinh Thập Thiện (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 5)_(B.I_Nghiệp quả)

3

Kinh Thập Thiện (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 5)_(B.II_Thập thiện)

4

Kinh Thập Thiện (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 5)_(B.III_Công đức của thập thiện)

5

Kinh Thập Thiện (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 5)_(B.IV_Tu thêm - B.V_Kết Luận - C_Lưu thông)

 

13_Kinh Tứ Thập Nhị Chương

1

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 3)_Ch.(1-15)

2

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 3)_Ch.(16-30)

3

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 3)_Ch.(31-42)

 

14_Kinh Thắng Man

1

Kinh Thắng Man (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 4)_(Đại cương_Ch.1,2,3)

2

Kinh Thắng Man (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 4)_(Ch.4,5)

3

Kinh Thắng Man (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 4)_[Ch.(6-13)]

4

Kinh Thắng Man (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 4)_(Ch.14,15_Ý nghĩa lịch sử)

 

15_Kinh Bát Đại Nhân Giác

1

Kinh Bát Đại Nhân Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 4)_(Đại cương - Điều giác ngộ 1)

2

Kinh Bát Đại Nhân Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 4)_(Điều giác ngộ 2,3,4)

3

Kinh Bát Đại Nhân Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 4)_(Điều giác ngộ 5,6,7)

4

Kinh Bát Đại Nhân Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 4)_(Điều giác ngộ 8 - Kết luận - Tóm lược)

 

16_Kinh Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa

1

Kinh Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 2)_(Đại cương - Chánh văn)

2

Kinh Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 2)_(Chánh văn - Kết luận)

 

17_Kinh Pháp Cú

1

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 16)_(Mở đầu, P1_Song Yếu)

2

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 16)_(P2_Buông Lung, P3_Tâm)

3

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 16)_(P4_Hoa)

4

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 16)_(P5_Ngu)

5

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 16)_(P6_Trí Giả, P7_A-la-hán)

6

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 16)_(P8_Ngàn, P9_Ác)

7

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 16)_(P10_Đao Trượng, P11_Lão)

8

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 16)_(P12_Tự Kỷ, P13_Thế Gian)

9

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 16)_(P14_Phật-đà, P15_Lạc)

10

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 16)_(P16_Hỷ Ái, P17_Phẫn Nộ)

11

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 16)_(P18_Cấu Uế, P19_Pháp Trụ)

12

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 16)_(P20_Đạo, P21_Tạp)

13

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 16)_(P22_Địa Ngục, P23_Voi)

14

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 16)_(P24_Ái Dục)

15

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 16)_P25_Tỳ-kheo)

16

Kinh Pháp Cú (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 16)_(P26_Bà-la-môn)

 

18_Kinh Trường A-hàm (trích giảng)

1

Kinh Trường A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 3)_(Kinh Phạm Động)

2

Kinh Trường A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 3)_(Kinh Đại Duyên Phương Tiện)

3

Kinh Trường A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(3 of 3)_(Kinh Bố-tra-bà-lâu)

 

19_Kinh Trung A-hàm (trích giảng)

1

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 23)_(Kinh Phân Biệt Thánh Đế)

2

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 23)_(Kinh Tịnh Bất Động Đạo)

3

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(3 of 23)_(Kinh Niệm Thân)

4

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(4 of 23)_(Kinh Thuyết Xứ)

5

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(5 of 23)_(Kinh Cầu Pháp)

6

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(6 of 23)_[Kinh Khổ Ấm (A)]

7

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(7 of 23)_(Kinh Niệm)

8

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(8 of 23)_(Kinh Sư Tử Hống)

9

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(9 of 23)_(Kinh Nguyện)

10

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(10 of 23)_(Kinh Tu-nhàn-đề)

11

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(11 of 23)_(Kinh Ví Dụ Hạt Muối)

12

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(12 of 23)_(Kinh Độ)

13

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(13 of 23)_(Kinh Già-lam)

14

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(14 of 23)_(Kinh Ca-di-ni)

15

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(15 of 23)_(Kinh Thủy Dụ)

16

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(16 of 23)_[Kinh Úc-già Trưởng Giả (A)]

17

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(17 of 23)_[Kinh Úc-già Trưởng Giả (B)]

18

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(18 of 23)_(Kinh Ba Vị Quý Tộc Ở Bà-kê-đế)

19

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(19 of 23)_(Kinh Ca-hi-na)

20

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(20 of 23)_(Kinh Cù-đàm-di)

21

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(21 of 23)_(Kinh Bần Cùng)

22

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(22 of 23)_(Kinh Oán Thù)

23

Kinh Trung A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(23 of 23)_(Kinh Thương-ca-la)

 

20_Kinh Tạp A-hàm (trích giảng)

1

Kinh Tạp A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 2)_(Kinh số 1089, 1107, 1152)

2

Kinh Tạp A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 2)_(Kinh số 1153, 1154, 1169, 1201, 1344)

 

21_Kinh Tăng Nhất A-hàm (trích giảng)

1

Kinh Tăng Nhất A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 2)_(III.5, X.7, XII.4)

2

Kinh Tăng Nhất A-hàm (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 2)_(XX.5, XX.11, XX.12)

 

22_Kinh Tương Ưng Bộ (trích giảng)

1

Kinh Tương Ưng Bộ (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 1)_(Có Pháp Môn Nào)

 

B_LUẬN & NGỮ LỤC

1_Trung Quán Luận

1

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 27)_(P1_Phá nhân duyên)

2

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 27)_(P2_Phá khứ lai)

3

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 27)_(P3_Phá sáu tình)

4

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 27)_(P4_Phá năm ấm)

5

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 27)_(P5_Phá lục chủng)

6

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 27)_(P6_Phá pháp nhiễm, người nhiễm)

7

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 27)_(P7_Quán ba tướng)

8

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 27)_(P8_Quán tác, tác giả)

9

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 27)_(P9_Phá bổn trụ)

10

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 27)_(P10_Phá hay đốt, bị đốt)

11

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 27)_(P11_Phá bản tế)

12

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 27)_(P12_Phá khổ)

13

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 27)_(P13_Phá hành)

14

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 27)_(P14_Phá hiệp)

15

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 27)_(P15_Quán có, không)

16

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 27)_(P16_Quán triền phược, giải thoát)

17

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 27)_(P17_Quán nghiệp)

18

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 27)_(P18_Quán pháp)

19

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 27)_(P19_Quán thời)

20

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 27)_(P20_Quán nhân quả)

21

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 27)_(P21_Quán thành hoại)

22

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 27)_(P22_Quán Như Lai)

23

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 27)_(P23_Quán về điên đảo)

24

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 27)_(P24_Quán tứ đế)

25

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 27)_(P25_Quán Niết-bàn)

26

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 27)_(P26_Quán mười hai nhân duyên)

27

Trung Quán Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 27)_(P27_Quán tà kiến & Tóm lược bộ luận)

 

2_Luận Đại Thừa Khởi Tín

1

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 9)_(Đại cương)

2

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 9)_(I - III.A.1.b)

3

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 9)_(III.A.2 - III.A.2.a.a2)

4

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 9)_(III.A.2.b - III.A.2.b.b4)

5

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 9)_(III.A.2.b.b5 - III.A.2.b.b8)

6

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 9)_(III.A.2.b.b9)

7

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 9)_(III.A.2.b.b10 - III.A.3)

8

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 9)_(III.B - III.C.4)

9

Luận Đại Thừa Khởi Tín (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 9)_(IV - V)

 

3_Thiền Sư Thần Hội

1

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 14)_(Tiểu sử thiền sư Thần Hội)

2

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 14)_(Tại sao chúng ta phải ngồi thiền)

3

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 14)_(Thần Hội ngữ lục - I_Giới thiệu sơ lược)

4

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 14)_[Thần Hội ngữ lục - II_Phần ngữ lục (1)]

5

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (2-5)]

6

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (6-13)]

7

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (14-18)]

8

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (19-21)]

9

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (22-32)]

10

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (33-40)]

11

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (41-47)]

12

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 14)_[THNL - II_Phần ngữ lục (48-55)]

13

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 14)_(THNL - III_Tụng Đại thừa đốn giáo)

14

Thiền sư Thần Hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 14)_(Hiển Tông Ký)

 

4_Thiền Căn Bản

1

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 33)_(A_Nguyên do pháp chỉ quán)

2

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 33)_(A_Tiểu sử đại sư Trí Khải)

3

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 33)_(A.I_Phần duyên khởi)

4

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 33)_[A.II_Phần chánh tông (1_Cụ duyên)]

5

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 33)_(A.II.2_Trách dục)

6

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 33)_(A.II.3_Xả cái)

7

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 33)_(A.II.4_Điều hoà)

8

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 33)_(A.II.5_Hành phương tiện)

9

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 33)_(A.II.6_Chánh tu)

10

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 33)_(A.II.7_Tướng thiện căn khai phát)

11

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 33)_(A.II.8_Hiểu biết ma sự)

12

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 33)_(A.II.9_Trị bệnh)

13

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 33)_(A.II.10_Chứng quả)

14

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 33)_(A_Tóm tắt toàn bộ)

15

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 33)_(B.I_Tổng khởi)

16

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 33)_(B.II_Khảo sát tâm bệnh)

17

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 33)_(B.III_Tuỳ bệnh đối trị)

18

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 33)_[B.III_Tuỳ bệnh đối trị (tt)]

19

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 33)_[B.III_Tuỳ bệnh đối trị (tt)]

20

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 33)_(B.IV_Tướng tu chứng)

21

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 33)_[B.IV_Tướng tu chứng (tt)]

22

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 33)_[B.IV_Tướng tu chứng (tt)]

23

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 33)_[B.IV_Tướng tu chứng (tt)]

24

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 33)_(B.V_Bồ-tát tu ngũ pháp)

25

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 33)_[(B.V_Bồ-tát tu ngũ pháp (tt)]

26

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 33)_(B.VI_tổng kết)

27

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 33)_(C_Lời dịch giả & Sơ dẫn)

28

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 33)_(C.I & II)

29

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(29 of 33)_(C.III & IV)

30

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(30 of 33)_(C.V & VI)

31

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(31 of 33)_(C.VII & VIII)

32

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(32 of 33)_(C.IX & X)

33

Thiền Căn Bản (HT Thích Thanh Từ giảng)_(33 of 33)_(Tóm lược pháp tu Thiền Căn Bản)

 

5_Thiền Đốn Ngộ

1

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 28)_(Thiền Tông Vĩnh Gia Tập)

2

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 28)_(TT Vĩnh Gia Tập_Chương I, II, III)

3

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 28)_(TT Vĩnh Gia Tập_Chương IV)

4

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 28)_(TT Vĩnh Gia Tập_Chương V, VI)

5

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 28)_(TT Vĩnh Gia Tập_Chương VII)

6

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 28)_[TT Vĩnh Gia Tập_Chương VII (tt)]

7

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 28)_(TT Vĩnh Gia Tập_Chương VIII)

8

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 28)_(TT Vĩnh Gia Tập_Chương IX, X)

9

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

10

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

11

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

12

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

13

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

14

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

15

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 28)_(Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn)

16

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 28)_(Đốn Ngộ NĐYM_tham vấn)

17

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 28)_(Đốn Ngộ NĐYM_tham vấn)

18

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 28)_(Đốn Ngộ NĐYM_tham vấn)

19

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 28)_(Đốn Ngộ NĐYM_tham vấn)

20

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 28)_(Đốn Ngộ NĐYM_tham vấn)

21

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 28)_(Truyền Gia Bảo TT Trực Chỉ_mật truyền)

22

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 28)_(Truyền Gia Bảo TT Trực Chỉ_mật truyền)

23

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 28)_(Truyền Gia Bảo TT Trực Chỉ_chỉ chung)

24

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 28)_(Toạ Thiền Dụng Tâm Ký)

25

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 28)_(Toạ Thiền Dụng Tâm Ký)

26

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 28)_(Tham Thiền Yếu Chỉ)

27

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 28)_(Tham Thiền Yếu Chỉ)

28

Thiền Đốn Ngộ (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 28)_(Tham Thiền Yếu Chỉ)

 

6_Tín Tâm Minh

1

Tín Tâm Minh (HT. Thích Thanh Từ giảng)

 

7_Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền

1

Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)

 

8_Quy Sơn Cảnh Sách

1

Quy Sơn Cảnh Sách (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 4)

2

Quy Sơn Cảnh Sách (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 4)

3

Quy Sơn Cảnh Sách (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 4)

4

Quy Sơn Cảnh Sách (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 4)

 

9_Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn

1

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 7)_(Cửa 1_Tâm kinh tụng)

2

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 7)_(Cửa 2_Phá tướng luận)

3

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 7)_(Cửa 3_Nhị chủng nhập)

4

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 7)_(Cửa 4_Pháp môn an tâm)

5

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 7)_(Cửa 5_Ngộ tánh luận)

6

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 7)_[Cửa 5_Ngộ tánh luận (tt)]

7

Bồ Đề Đạt Ma_Thiếu Thất Lục Môn (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 7)_(Cửa 6_Huyết mạch luận)

 

10_Bích Nham Lục (trích giảng)

1

Bích Nham Lục (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(1 of 5)_(Tựa, Tắc 1,2)

2

Bích Nham Lục (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(2 of 5)_(Tắc 3-6)

3

Bích Nham Lục (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(3 of 5)_(Tắc 7-10)

4

Bích Nham Lục (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(4 of 5)_(Tắc 11-15)

5

Bích Nham Lục (HT. Thích Thanh Từ trích giảng)_(5 of 5)_(Tắc 16-20)

 

11_Chứng Đạo Ca

1

Chứng Đạo Ca (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 6)_(Tiểu sử, Chứng đạo ca)

2

Chứng Đạo Ca (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 6)_(Chứng đạo ca)

3

Chứng Đạo Ca (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 6)_(Chứng đạo ca)

4

Chứng Đạo Ca (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 6)_(Chứng đạo ca)

5

Chứng Đạo Ca (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 6)_(Chứng đạo ca)

6

Chứng Đạo Ca (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 6)_(Chứng đạo ca, Dặn dò)

 

12_Luận Tối Thượng Thừa

1

Luận Tối Thượng Thừa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 5)_(Ý nghĩa, Luận tối thượng thừa)

2

Luận Tối Thượng Thừa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 5)_(Luận tối thượng thừa)

3

Luận Tối Thượng Thừa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 5)_(Luận tối thượng thừa)

4

Luận Tối Thượng Thừa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 5)_(Luận ttt, Tánh không và Chân không)

5

Luận Tối Thượng Thừa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 5)_(Luận tối thượng thừa, 2 bài kệ)

 

13_Truyền Tâm Pháp Yếu

1

Truyền Tâm Pháp Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 6)_(Tựa, Truyền tâm pháp yếu)

2

Truyền Tâm Pháp Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 6)_(Truyền tâm pháp yếu)

3

Truyền Tâm Pháp Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 6)_(Truyền tâm pháp yếu)

4

Truyền Tâm Pháp Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 6)_(Truyền tâm pháp yếu)

5

Truyền Tâm Pháp Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 6)_(TTPY, Nhắc nhở Tăng Ni)

6

Truyền Tâm Pháp Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 6)_(Truyền tâm pháp yếu)

 

14_Uyển Lăng Lục

1

Uyển Lăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 4)_(Uyển lăng lục)

2

Uyển Lăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 4)_(Uyển lăng lục)

3

Uyển Lăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 4)_(Uyển lăng lục)

4

Uyển Lăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 4)_(Tiểu sử Hoàng Bá)

 

15_Thập Nhị Môn Luận

1

Thập Nhị Môn Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 6)_(Đại cương - Cửa 1)

2

Thập Nhị Môn Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 6)_(Cửa 2)

3

Thập Nhị Môn Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 6)_(Cửa 3,4)

4

Thập Nhị Môn Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 6)_(Cửa 5,6,7)

5

Thập Nhị Môn Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 6)_(Cửa 8,9,10)

6

Thập Nhị Môn Luận (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 6)_(Cửa 11,12 - Vô sanh pháp nhẫn)

 

16_Mười Mục Chăn Trâu

1

Mười Mục Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 2)_Tranh thiền tông

2

Mười Mục Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 2)_Tranh đại thừa

 

17_Nguồn Thiền

1

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 10)_(Lược sử tác giả)

2

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 10)_(Cương yếu của Thiền tông)

3

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 10)_(Tựa_Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự)

4

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 10)_(TNCTTĐT-Thiền Giáo song hành)

5

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 10)_(TNCTTĐT-Đối chiếu Tam tông, Tam giáo)

6

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 10)_(TNCTTĐT-Phán định Kinh Giáo tổng hợp)

7

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 10)_[TNCTTĐT-Phán định Kinh Giáo tổng hợp (tt)]

8

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 10)_(TNCTTĐT-Giảng rộng Không tông, Tánh tông)

9

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 10)_(TNCTTĐT-Hội thông Đốn, Tiệm)

10

Nguồn Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 10)_[TNCTTĐT-Hội thông Đốn, Tiệm (tt)_Kết]

 

18_Chơn Tâm Trực Thuyết & Tu Tâm Quyết

1

Chơn Tâm Trực Thuyết & Tu Tâm Quyết (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 3)_[CTTT-Tựa_Phần (1-7)]

2

Chơn Tâm Trực Thuyết & Tu Tâm Quyết (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 3)_[CTTT-Phần (8-15)]

3

Chơn Tâm Trực Thuyết & Tu Tâm Quyết (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 3)_(TTQ)

 

19_Lâm Tế Ngữ Lục

1

Lâm Tế Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 4)

2

Lâm Tế Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 4)

3

Lâm Tế Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 4)

4

Lâm Tế Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 4)

 

 

20_Luận Phật Thừa Tông Yếu

1

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 12)_(Liên hệ với PGVN - P.I - Lời đầu)

2

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 12)_(Phần I - Chương 1)

3

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 12)_(Phần I - Chương 2)

4

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 12)_(Phần I - Chương 3 & 4)

5

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 12)_(Phần II - Chương 1 & 2)

6

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 12)_[Phần II - Chương 2 (tt)]

7

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 12)_(Phần II - Chương 3)

8

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 12)_[Phần II - Chương 3 (tt)]

9

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 12)_(Phần II - Chương 4)

10

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 12)_(Phần III - Chương 1)

11

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 12)_(Phần III - Chương 2)

12

Luận Phật Thừa Tông Yếu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 12)_(P.III - Ch.3 __ P.IV - Ch.1 & 2)

 

21_Bổ Túc 10 Mục Tranh Chăn Trâu

1

Bổ Túc 10 Mục Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)

 

C_SỬ THIỀN SƯ

1_Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa & Tham Vấn

1

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 22)_(Tổ 1,2,3)

2

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 22)_(Tổ 4,5,6,7,8)

3

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 22)_(Tổ 9,10,11,12,13,14)

4

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 22)_(Tổ 15,16,17,18,19)

5

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 22)_(Tổ 20,21,22,23,24)

6

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 22)_(Tổ 25,26,27)

7

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 22)_(Tổ 28)

8

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 22)_(Tổ 29,30)

9

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 22)_(Tổ 31,32)

10

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 22)_(Tổ 33)

11

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 22)_(Tham vấn 1-20)

12

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 22)_(Tham vấn 21-40)

13

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 22)_(Tham vấn 41-60)

14

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 22)_(Tham vấn 61-80)

15

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 22)_(Tham vấn 81-100)

16

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 22)_(Tham vấn 101-120)

17

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 22)_(Tham vấn 121-140)

18

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 22)_(Tham vấn 141-160)

19

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 22)_(Tham vấn 161-180)

20

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 22)_(Tham vấn 181-200)

21

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 22)_(Tham vấn 201-220)

22

Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn-Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 22)_(Tham vấn 221-236)

 

2_Thiền Sư Trung Hoa (tập 1) & Tham Vấn

1

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 42)_(Mục lục - Lời dẫn đầu)

2

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 42)_(Thiền sư 1-2)

3

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 42)_(Thiền sư 3-4)

4

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 42)_(Thiền sư 5-6)

5

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 42)_(Ts 7_Thạch Đầu)

6

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 42)_(Ts 8_Mã Tổ)

7

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 42)_(Thiền sư 9-12)

8

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 42)_(Ts 13_Bá Trượng)

9

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 42)_(Ts 14_Nam Tuyền)

10

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 42)_(Ts 15_Huệ Hải)

11

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 42)_[Ts 15_Huệ Hải (tt)]

12

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 42)_(Thiền sư 16-19)

13

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 42)_(Thiền sư 20-21)

14

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 42)_(Thiền sư 22-26)

15

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 42)_(Thiền sư 27-30)

16

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 42)_(Thiền sư 31-35)

17

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 42)_(Thiền sư 36-37)

18

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 42)_(Thiền sư 38-42)

19

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 42)_(Thiền sư 43-44)

20

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 42)_(Phần tham vấn 1-18)

21

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 42)_(Phần tham vấn 19-36)

22

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 42)_(Phần tham vấn 37-57)

23

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 42)_(Phần tham vấn 58-76)

24

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 42)_(Phần tham vấn 77-100)

25

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 42)_(Phần tham vấn 101-116)

26

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 42)_(Phần tham vấn 117-136)

27

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 42)_(Phần tham vấn 137-160)

28

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 42)_(Phần tham vấn 161-179)

29

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(29 of 42)_(Phần tham vấn 180-201)

30

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(30 of 42)_(Phần tham vấn 202-223)

31

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(31 of 42)_(Phần tham vấn 224-241)

32

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(32 of 42)_(Phần tham vấn 242-261)

33

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(33 of 42)_(Phần tham vấn 262-283)

34

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(34 of 42)_(Phần tham vấn 284-307)

35

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(35 of 42)_(Phần tham vấn 308-328)

36

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(36 of 42)_(Phần tham vấn 329-349)

37

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(37 of 42)_(Phần tham vấn 350-368)

38

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(38 of 42)_(Phần tham vấn 369-394)

39

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(39 of 42)_(Phần tham vấn 395-420)

40

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(40 of 42)_(Phần tham vấn 421-444)

41

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(41 of 42)_(Phần tham vấn 445-473)

42

Thiền Sư Trung Hoa tập 1 & Tham Vấn (HT Thích Thanh Từ giảng)_(42 of 42)_(Phần tham vấn 474-496)

 

3_Thiền Sư Trung Hoa (tập 2)

1

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 17)_(Mục lục - Thiền sư 1)

2

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 17)_(Thiền sư 2-5)

3

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 17)_(Thiền sư 6)

4

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 17)_[Thiền sư 6 (tt)]

5

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 17)_(Thiền sư 7-9)

6

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 17)_(Thiền sư 10-12)

7

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 17)_(Thiền sư 13-14)

8

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 17)_(Thiền sư 15-21)

9

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 17)_(Thiền sư 22-29)

10

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 17)_(Thiền sư 30-34)

11

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 17)_(Thiền sư 35-41)

12

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 17)_(Thiền sư 42-48)

13

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 17)_(Thiền sư 49-56)

14

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 17)_(Thiền sư 57-64)

15

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 17)_(Thiền sư 65-70)

16

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 17)_(Thiền sư 71-75)

17

Thiền sư Trung Hoa tập 2 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 17)_(Thiền sư 76-80)

 

4_Thiền Sư Trung Hoa (tập 3)

1

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 11)_(Đường lối tu - Thiền sư 1-4)

2

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 11)_(Thiền sư 5-8)

3

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 11)_(Thiền sư 9-14)

4

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 11)_(Thiền sư 15-20)

5

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 11)_(Thiền sư 21-27)

6

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 11)_(Thiền sư 28-34)

7

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 11)_(Thiền sư 35-37)

8

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 11)_(Thiền sư 38-43)

9

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 11)_(Thiền sư 44-50)

10

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 11)_(Thiền sư 51-58)

11

Thiền sư Trung Hoa tập 3 (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 11)_(Thiền sư 59-63 - Tóm kết)

 

5_Thiền Sư Việt Nam & Tham Vấn

1

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 36)_(Khương Tăng Hội, ... , Định Không)

2

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 36)_(Vô Ngôn Thông, ... , Pháp Thuận)

3

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 36)_(Vân Phong, ... , Thiền Lão)

4

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 36)_(Thảo Đường, ... , Trì Bát)

5

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 36)_(Huệ Sinh, ... , Thông Biện)

6

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 36)_(Bổn Tịch, ... , Đạo Huệ)

7

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 36)_(Bảo Giám, ... , Diệu Nhân)

8

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 36)_(Viên Học, ... ,Trường Nguyên)

9

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 36)_(Tịnh Lực, ... , Quảng Nghiêm)

10

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 36)_(Thường Chiếu, ... , Ứng Thuận Vương)

11

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 36)_(Trần Thái Tông)

12

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 36)_(Tuệ Trung Thượng Sĩ)

13

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 36)_(Trần Nhân Tông)

14

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 36)_(Pháp Loa)

15

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 36)_(Huyền Quang, ... ,Tuệ Thông)

16

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 36)_(Hương Hải)

17

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (1-15)]

18

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (16-25)]

19

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (26-40)]

20

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (41-52)]

21

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (53-63)]

22

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (64-78)]

23

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (79-97)]

24

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (98-108)]

25

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (109-121)]

26

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (122-135)]

27

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (136-147)]

28

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (148-157)]

29

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(29 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (158-168)]

30

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(30 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (169-178)]

31

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(31 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (179-192)]

32

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(32 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (193-203)]

33

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(33 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (204-217)]

34

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(34 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (218-229)]

35

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(35 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (230-241)]

36

Thiền sư Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(36 of 36)_[TSVN - phần Tham Vấn (242-250)]

 

D_THIỀN VN

1_Khóa Hư Lục

1

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(1 of 22)_(Tựa thiền tông chỉ nam)

2

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(2 of 22)_(Tựa khoa nghi sáu thời sám hối)

3

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(3 of 22)_(Ngũ giới)

4

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(4 of 22)_(Bốn núi)

5

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(5 of 22)_(Nói rộng sắc thân - 1994)

6

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(6 of 22)_(Rộng khuyên phát tâm bồ-đề - 1994)

7

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(7 of 22)_(thọ giới, toạ thiền, giới định tuệ)

8

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(8 of 22)_(gương tuệ giáo, niệm Phật, BĐSH)

9

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(9 of 22)_(Tựa kinh Kim Cang Tam Muội)

10

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(10 of 22)_(Sáu thời sám hối_Nghiệp căn mắt)

11

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(11 of 22)_(Sáu thời sám hối_Nghiệp căn tai)

12

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(12 of 22)_(Sáu thời sám hối_Nghiệp căn mũi)

13

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(13 of 22)_(Sáu thời sám hối_Nghiệp căn lưỡi)

14

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(14 of 22)_(Sáu thời sám hối_Nghiệp căn thân)

15

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(15 of 22)_(Sáu thời sám hối_Nghiệp căn ý)

16

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(16 of 22)_(Nói rộng một đường hướng thượng)

17

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(17 of 22)_(Ngữ lục vấn đáp)

18

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(18 of 22)_[Niêm tụng kệ (1-10)]

19

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(19 of 22)_[Niêm tụng kệ (11-20)]

20

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(20 of 22)_[Niêm tụng kệ (21-43)]

21

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(21 of 22)_(Nói rộng sắc thân - 2002)

22

Khoá Hư Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng 1994 & 2002)_(22 of 22)_(Rộng khuyên phát tâm bồ-đề - 2002)

 

2_Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục

1

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 11)_(Tựa, Bản đồ thiền phái)

2

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 11)_(Hành trạng thượng sĩ)

3

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 11)_(Đối cơ)

4

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 11)_(Tụng cổ)

5

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 11)_(Thi ca)

6

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 11)_[Thi ca (tt)]

7

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 11)_[Thi ca (tt)]

8

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 11)_[Thi ca (tt)]

9

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 11)_[Thi ca (tt)]

10

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 11)_[Thi ca (tt)]

11

Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục_(HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 11)_(Lời bạt)

 

3_Tam Tổ Trúc Lâm

1

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 15)_(Sơ tổ Trúc Lâm_Tiểu sử)

2

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 15)_(Sơ tổ Trúc Lâm_Tham vấn)

3

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 15)_(Sơ tổ Trúc Lâm_Thi phú Hán Nôm)

4

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 15)_[Sơ tổ_Cư Trần Lạc Đạo Phú_H(1-5)]

5

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 15)_[Sơ tổ_Cư Trần Lạc Đạo Phú_H(6-10)]

6

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 15)_(Sơ tổ_Phần phụ bài Cư Trần Lạc Đạo)

7

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 15)_(Sơ tổ_Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca)

8

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 15)_(Nhị tổ Pháp Loa_Tiểu sử)

9

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 15)_(Nhị tổ Pháp Loa_Tham vấn)

10

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 15)_(Nhị tổ_Lời khuyên xuất gia tiến đạo)

11

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 15)_(Nhị tổ_Khuyên chúng t.t.t.h.)

12

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 15)_(Nhị tổ_Đại thừa y.t. & Yếu minh h.t.)

13

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 15)_(Tam tổ Huyền Quang_Tiểu sử)

14

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 15)_(Tam tổ_Thơ còn sót lại)

15

Tam tổ Trúc Lâm (HT Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 15)_(Tam tổ_Vịnh Vân Yên Tự Phú)

 

4_Thánh Đăng Lục

1

Thánh Đăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 5)_Phần mở đầu

2

Thánh Đăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 5)_Trần Thánh Tông

3

Thánh Đăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 5)_Trần Anh Tông

4

Thánh Đăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 5)_Trần Minh Tông

5

Thánh Đăng Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 5)_Kết luận

 

5_Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục

1

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 6)_(Mục I-V)

2

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 6)_[Mục VI (1-6)]

3

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 6)_[Mục VI (6 tt)]

4

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 6)_[Mục VI (6 tt)]

5

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 6)_[Mục VI (7)]

6

Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 6)_[Mục VI (7 tt, 8, 9), VII]

 

6_Thiền Tông Bản Hạnh

1

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 7)_[Tiểu sử ThS Chân Nguyên, I_TTBH (1,2)]

2

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 7)_[I_TTBH (3_Trần Thái Tông)]

3

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 7)_[I_TTBH (3.tt, 4_Trần Thánh Tông)]

4

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 7)_[I_TTBH (5_Trần Nhân Tông)]

5

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 7)_[I_TTBH (6)]

6

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 7)_(II_Nhơn duyên ngộ đạo)

7

Thiền Tông Bản Hạnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 7)_(III_Thiền tịch phú, Kết thúc)

 

7_Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu

1

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 9)_(Dẫn, Biểu, Tựa, P.I)

2

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 9)_[P.I (tt)]

3

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 9)_[P.I (tt)]

4

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 9)_[P.I (tt)]

5

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 9)_[P.II (Vấn đáp, Luận giải 1)]

6

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 9)_[P.II (Luận giải 2,3,4)]

7

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 9)_[P.II (Luận giải 5,6,7)]

8

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 9)_[P.II (Luận giải 8,9,10)]

9

Luận Giải Thi Tụng Tranh Chăn Trâu (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 9)_[P.II (Tổng luận, Tổng kết)]

 

8_Kiến Tánh Thành Phật

1

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 11)_(Dẫn nhập, I_Lời tiểu dẫn, II_Tựa)

2

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 11)_[II_Tựa (tt)]

3

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 11)_(III_Kệ kiến tánh)

4

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

5

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

6

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

7

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

8

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

9

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

10

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt)]

11

Kiến Tánh Thành Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 11)_[III_Kệ kiến tánh (tt), IV_Kết thúc]

 

9_Tham Đồ Hiển Quyết & Thi Tụng Đời Lý

1

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 11)_(Lý do giảng, Tiểu sử)

2

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 11)_(Tham đồ hiển quyết)

3

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 11)_[Tham đồ hiển quyết (tt)]

4

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 11)_[Tham đồ hiển quyết (tt)]

5

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 11)_(Thi tụng đời Lý)

6

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 11)_[Thi tụng đời Lý (tt)]

7

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 11)_[Thi tụng đời Lý (tt)]

8

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 11)_[Thi tụng đời Lý (tt)]

9

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 11)_[Thi tụng đời Lý (tt)]

10

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 11)_[Thi tụng đời Lý (tt)]

11

Tham đồ hiển quyết & Thi tụng đời Lý (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 11)_(Tổng kết)

 

10_Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ XX

1

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(1 of 29)_(Lời đầu sách)

2

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(2 of 29)_(Cội nguồn thiền tông)

3

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(3 of 29)_[Cội nguồn thiền tông (tt)]

4

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(4 of 29)_[Cội nguồn thiền tông (tt)]

5

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(5 of 29)_(TTVN cuối thế kỷ XX)

6

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(6 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_I,II)

7

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(7 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_III_A_1)

8

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(8 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_III_A_2)

9

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(9 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_III_B_1,2)

10

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(10 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_III_B_3)

11

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(11 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_III_C)

12

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(12 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_IV)

13

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(13 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_V_A,B)

14

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(14 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_V_C)

15

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(15 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_V_D_1,2,3)

16

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(16 of 29)_[Yếu chỉ thiền tông_V_D_4)]

17

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(17 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_VI)

18

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(18 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_VII)

19

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(19 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_VIII)

20

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(20 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_IX)

21

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(21 of 29)_(Yếu chỉ thiền tông_X,XI)

22

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(22 of 29)_(Vào cổng nhà thiền)

23

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(23 of 29)_[Vào cổng nhà thiền (tt)]

24

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(24 of 29)_[Vào cổng nhà thiền (tt)]

25

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(25 of 29)_(Vào cửa không)

26

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(26 of 29)_[(Vào cửa không (tt)]

27

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(27 of 29)_[(Vào cửa không (tt)]

28

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(28 of 29)_(Chỉ ông chủ)

29

Thiền tông VN cuối thế kỷ XX_(ht T. Thanh Từ giảng)_(29 of 29)_[Chỉ ông chủ (tt)]

 

11_Thiền Học Phật Giáo Việt Nam

1

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 31)_Mục (1-5) (..., Phật Thích-ca, ...)

2

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 31)_Mục (6-11) (Khương Tăng Hội, ...)

3

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 31)_Mục (12-17) (..., Bồ-đề-đạt-ma)

4

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 31)_Mục (18-20)

5

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 31)_Mục 21 (Tín Tâm Minh)

6

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(6 of 31)_Mục (22-28) (TNĐLC, ...,VNT, ...)

7

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(7 of 31)_Mục 29 (Kinh PBĐ_P.1)

8

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(8 of 31)_Mục 30 (Kinh PBĐ_P.2)

9

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(9 of 31)_Mục 31 (Kinh PBĐ_P.3)

10

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(10 of 31)_Mục 32 (Kinh PBĐ_P.4)

11

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(11 of 31)_Mục 33 (Kinh PBĐ_P.5)

12

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(12 of 31)_Mục 34 (Kinh PBĐ_P.6)

13

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(13 of 31)_Mục (35-47) (Kinh PBĐ_P.7)

14

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(14 of 31)_Mục (48-51) (Kinh PBĐ_P.8)

15

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(15 of 31)_Mục 52 (Kinh PBĐ_P.9)

16

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(16 of 31)_Mục 53 (Kinh PBĐ_P.10)

17

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(17 of 31)_Mục (54-62)

18

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(18 of 31)_Mục (63-70) (..., Thảo Đường, ...)

19

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(19 of 31)_Mục (71-81)

20

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(20 of 31)_Mục (82-91)

21

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(21 of 31)_Mục (92-101)

22

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(22 of 31)_Mục (102-113)

23

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(23 of 31)_Mục (114,115) (T. Thái Tông, ...)

24

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(24 of 31)_Mục 116

25

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(25 of 31)_Mục (117,118) (Tuệ Trung TS, ...)

26

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(26 of 31)_Mục (119-124)

27

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(27 of 31)_Mục 125 (T. Nhân Tông)

28

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(28 of 31)_Mục (126-128)

29

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(29 of 31)_Mục (129,130) (Pháp Loa, ...)

30

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(30 of 31)_Mục (131-134) (..., Huyền Quang)

31

Thiền Học Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(31 of 31)_Mục (135-137)

 

12_Yếu Chỉ Thiền Tông

1

 HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (1 of 36)_Lời đầu sách

2

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (2 of 36)_(I - II)

3

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (3 of 36)_(III - III.A)

4

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (4 of 36)_(III.A.1 - III.A.1.a)

5

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (5 of 36)_(III.A.1.b - III.A.1.c)

6

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (6 of 36)_(III.A.2 - III.A.2.a)

7

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (7 of 36)_(III.A.2.b)

8

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (8 of 36)_(III.A.2.c)

9

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (9 of 36)_(III.A.2.d)

10

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (10 of 36)_[III.A.2.d (tt)]

11

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (11 of 36)_[III.A.2.d (tt)]

12

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (12 of 36)_(III.A.2.e - III.B.1)

13

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (13 of 36)_(III.B.1.a)

14

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (14 of 36)_(III.B.1.b - III.B.2)

15

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (15 of 36)_(III.B.2.a - III.B.2.b)

16

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (16 of 36)_(III.B.3 - III.C) 

17

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (17 of 36)_(III.C.1)

18

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (18 of 36)_(III.C.2)

19

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (19 of 36)_(IV - IV.B)

20

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (20 of 36)_(V - V.A.4)

21

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (21 of 36)_(V.B - V.B.4)

22

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (22 of 36)_(V.C - V.C.2)

23

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (23 of 36)_(V.C.3)

24

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (24 of 36)_(V.C.4)

25

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (25 of 36)_(V.D - V.D.2)

26

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (26 of 36)_(V.D.3)

27

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (27 of 36)_(V.D.4)

28

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (28 of 36)_[V.D.4 (tt)]

29

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (29 of 36)_[V.D.4 (tt)]

30

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (30 of 36)_(VI - VI.C)

31

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (31 of 36)_(VII - VII.C)

32

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (32 of 36)_(VIII - VIII.D)

33

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (33 of 36)_(IX - IX.C)

34

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (34 of 36)_(IX.D - IX.G)

35

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (35 of 36)_(X - X.E)

36

HT. Thích Thanh Từ_Yếu Chỉ Thiền Tông (36 of 36 )_(XI)

 

E_PHỔ THÔNG

Chìa Khóa Học Phật

1

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(1 of 16)_(Mở đầu, Phật là gì)

2

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(2 of 16)_(Thế nào là Phật pháp-A)

3

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(3 of 16)_(Thế nào là Phật pháp-B)

4

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(4 of 16)_(Thế nào là Phật pháp-C)

5

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(5 of 16)_[Thế nào là Phật pháp-C(tt)]

6

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(6 of 16)_[Thế nào là Phật pháp-C(tt)]

7

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(7 of 16)_[Thế nào là Phật pháp-C(tt)]

8

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(8 of 16)_(Học Phật bằng cách nào)

9

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(9 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-A,B)

10

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(10 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-C,D)

11

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(11 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-E)

12

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(12 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-F,I)

13

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(13 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-F,II,1)

14

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(14 of 16)_[Làm sao tu theo Phật-F,II,1(tt)]

15

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(15 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-F,II,2)

16

HT. Thích Thanh Từ_(Chìa Khóa Học Phật)_(16 of 16)_(Làm sao tu theo Phật-F,II,3, Kết luận)

 

F_CÁC CHUYẾN ĐI, CÁC BUỔI LỄ & SINH HOẠT 

1

Buổi nói chuyện của HT. Thích Thanh Từ kỷ niệm tv. Trúc Lâm (Đà Lạt) 7 tuổi (ngày 1-3-2001)

2

Buổi nói chuyện của HT. Thích Thanh Từ ngày kỷ niệm tv. Trúc Lâm Phụng Hoàng 10 tuổi (30.12.2003)

3

Chúc Tết HT. Thích Thanh Từ (Mùng 2 Tết Canh Dần 2010)

4

Chúc Tết HT. Thích Thanh Từ (Mùng 2 Tết Mậu Tý 2008)

5

Chuyến đi bão táp (HT. Thích Thanh Từ kể lại chuyến đi Mỹ lần 2 năm 2000)

6

Chuyến đi Châu Đốc - An Giang [HT. Thích Thanh Từ, (20-21).7.1999]

7

Chuyến đi chiêm bái thánh tích, sưu tầm tư liệu Thiền sư (1990) của HT. Thích Thanh Từ_(1 of 3)

8

Chuyến đi chiêm bái thánh tích, sưu tầm tư liệu Thiền sư (1990) của HT. Thích Thanh Từ_(2 of 3)

9

Chuyến đi chiêm bái thánh tích, sưu tầm tư liệu Thiền sư (1990) của HT. Thích Thanh Từ_(3 of 3)

10

Chuyến Đi Hà Nội Lần Thứ 3 của HT. Thích Thanh Từ (1 of 4)

11

Chuyến Đi Hà Nội Lần Thứ 3 của HT. Thích Thanh Từ (2 of 4)

12

Chuyến Đi Hà Nội Lần Thứ 3 của HT. Thích Thanh Từ (3 of 4)

13

Chuyến Đi Hà Nội Lần Thứ 3 của HT. Thích Thanh Từ (4 of 4)

14

Chuyến Đi Long An_(21.7.2000) của HT. Thích Thanh Từ

15

Chuyến đi Rạch Giá & Hà Tiên (Tập 1)_(HT. Thích Thanh Từ)

16

Chuyến đi Rạch Giá & Hà Tiên (Tập 2)_(HT. Thích Thanh Từ)

17

Chuyến đi Rạch Giá & Hà Tiên (Tập 3)_(HT. Thích Thanh Từ)

18

Chuyến đi Sa Đéc Đồng Tháp (HT. Thích Thanh Từ, 26.4.2000)

19

Chuyến Đi Trà Vinh [(16-17).12.2000] của HT. Thích Thanh Từ

20

Chuyến đi Úc Châu năm 1996 của HT. Thích Thanh Từ_(1 of 3)

21

Chuyến đi Úc Châu năm 1996 của HT. Thích Thanh Từ_(2 of 3)

22

Chuyến đi Úc Châu năm 1996 của HT. Thích Thanh Từ_(3 of 3)

23

Chuyến hành hương Trung Quốc của HT Thích Thanh Từ (1993)_(1 of 4)

24

Chuyến hành hương Trung Quốc của HT Thích Thanh Từ (1993)_(2 of 4)

25

Chuyến hành hương Trung Quốc của HT Thích Thanh Từ (1993)_(3 of 4)

26

Chuyến hành hương Trung Quốc của HT Thích Thanh Từ (1993)_(4 of 4)

27

Chuyến viếng thăm 100 ngày Châu Âu & Bắc Mỹ năm 1994 của HT. Thích Thanh Từ_(1 of 4)

28

Chuyến viếng thăm 100 ngày Châu Âu & Bắc Mỹ năm 1994 của HT. Thích Thanh Từ_(2 of 4)

29

Chuyến viếng thăm 100 ngày Châu Âu & Bắc Mỹ năm 1994 của HT. Thích Thanh Từ_(3 of 4)

30

Chuyến viếng thăm 100 ngày Châu Âu & Bắc Mỹ năm 1994 của HT. Thích Thanh Từ_(4 of 4)

31

Đường lên Ngoạ Vân Am (HT. Thích Thanh Từ)_(12-12-2001)

32

Giáo sư Frank Ramtson phỏng vấn HT. Thích Thanh Từ

33

HT Thích Thanh Từ Nhắc Nhở Chư Tăng Thiền Viện Thường Chiếu

34

HT Thích Thanh Từ Nhắc Nhở Ni Chúng Thiền Viện Linh Chiếu

35

HT. Thích Thanh Từ nói về chuyến đi Mỹ lần 3 (Chuyến đi thầm lặng 2001) tại tvTC(28.10.2001)

36

HT. Thích Thanh Từ về thăm chùa cũ & quê cũ (ngày 3.12.1997)

37

Lễ giỗ Tổ Huyền Quang (1)_ (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm Yên Tử, tối ngày 2.3.2005)

38

Lễ giỗ Tổ Huyền Quang (2)_ (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm Yên Tử, sáng ngày 3.3.2005)

39

Lễ huý kỵ lần thứ 34 HT. Thích Thiện Hoa (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, 2006)

40

Lễ khánh thành tv Trúc Lâm (Đà Lạt)_(19-3-1994)

41

Lễ khánh tuế thứ 87 HT. Thích Thanh Từ (tv. TLĐL)

42

Lễ tiễn đưa HT. Thích Thanh Từ nhập thất (2003)

43

Phổ trà tại thiền viện Trúc Lâm (HT. Thích Thanh Từ, tv.TLĐL, 2003)

44

Tết Kỷ Mão (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, ngày 3 Tết Kỷ Mão, 1999)

45

Trên núi Yên Tử ['Chuyến đi Hà Nội 1997' của HT Thích Thanh Từ)]

46

Tường thuật chuyến đi Indonesia (chùa Phật Quang, Bến Tre, 27.1.2000)

 

G_CÁC BÀI GIẢNG LẺ

1_Vần (A-B)

1

Ai Thực Tế Hơn Ai (HT. Thích Thanh Từ giảng)

2

Ai Truyền Tâm Ấn Cho Chúng Tôi

3

Ái là gốc sanh tử luân hồi (HT. Thích Thanh Từ, San Diego, 16.11.2000)

4

Ba con rắn độc (Tham - Sân - Si)_(HT. Thích Thanh Từ, chùa Khánh Quang, 17.3.1999)

5

Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại tv. Quang Chiếu, Texas, 15.10.2000)

6

Ba điều căn bản của người tu Phật (HT. Thích Thanh Từ, Trường hạ chùa Phổ Đà, 29-8-1998)

7

Bài học ngàn vàng (HT. Thích Thanh Từ, chùa Phật Quang, 26.1.2000)

8

Bài pháp cho người già, bệnh

9

Bài pháp khi ra thất (Pháp tu thiền biế1t có Chân tâm)_(HT. Thích Thanh Từ)_(1 of 2)

10

Bài pháp khi ra thất (Pháp tu thiền biết có Chân tâm)_(HT. Thích Thanh Từ)_(2 of 2)

11

Bài pháp tạm biệt trước khi nhập thất chuyên tu (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, 1992)

12

Bài phú Cư Trần Lạc Đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(1 of 5)_(Hội 1+2)

13

Bài phú Cư Trần Lạc Đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(2 of 5)_(Hội 3+4)

14

Bài phú Cư Trần Lạc Đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(3 of 5)_(Hội 5+6)

15

Bài phú Cư Trần Lạc Đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(4 of 5)_(Hội 7+8)

16

Bài phú Cư Trần Lạc Đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)_(5 of 5)_(Hội 9+10)

17

Bản Ngã Là Gốc Khổ Đau (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, 15 tháng Giêng Canh Ngọ 1990)

18

Bi - Nhẫn - Trí (HT. Thích Thanh Từ, chùa Đức Viên, San Jose, CA, 7.10.2001)

19

Biết mà cố phạm (HT. Thích Thanh Từ, chùa Phước Huệ, ngày 1.12.2004)

20

Biết ơn và đền ơn (HT. Thích Thanh Từ giảng nhân lễ Vu Lan)

21

Biệt nghiệp và Đồng nghiệp (HT. Thích Thanh Từ giảng ngày 9.4.2011)

22

Bỏ tất cả là được tất cả (HT. Thích Thanh Từ, c. Dược Sư, 24.9.2000)

23

Bốn núi (Sinh, già, bệnh, chết)_(HT. Thích Thanh Từ giảng nhân lễ Hạ Ngươn)

24

Bồ-tát sợ Nhân, Chúng sanh sợ Quả (HT. Thích Thanh Từ giảng ngày 1.6.2011)

25

Bổ túc kinh Bát-nhã & Kiến giải điên khùng (1 of 2)_(HT. Thích Thanh Từ giảng)

26

Bổ túc kinh Bát-nhã & Kiến giải điên khùng (2 of 2)_(HT. Thích Thanh Từ giảng)

27

Bối Giác Hiệp Trần hay Bối Trần Hiệp Giác (HT. Thích Thanh Từ giảng tại lớp Bồi Dưỡng Trụ Trì)

28

Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường (1)_(HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 20.12.2006)

29

Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường (2)_(HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 29.12.2006)

30

Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường (3)_(HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 13.1.2007)

31

Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường (4)_(HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 20.1.2007)

32

Buổi nói chuyện tại trường Cao Cấp Phật Học Hà Nội (HT. Thích Thanh Từ, 15.4.1996)

33

Buổi Nói Chuyện Về Thiền_(HT. Thích Thanh Từ giảng năm 1994)

34

Buổi nói chuyện với lớp Bồi Dưỡng Giảng Sư_(tv. Quảng Đức, tpHCM, 30.6.1997)

35

Buổi nói chuyện với Ni chúng tv. Trúc Lâm (HT. Thích Thanh Từ)

 

2_Vần (C-D)

1

Cái vui nào tạm bợ, cái vui nào chân thật (HT. Thích Thanh Từ giảng ngày 31.10.2000)

2

Chánh Báo & Y Báo (HT. Thích Thanh Từ giảng nhân lễ Vu Lan)

3

Chánh Tín và Mê Tín [HT. Thích Thanh Từ, trường Đại học Văn Hoá (Hà Nội) ngày 11.4.1996]

4

Chánh Kiến & Tà Kiến (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm, Đà Lạt, 31.8.2002)

5

Chân Không & Tánh Không (HT. Thích Thanh Từ giảng tại tv. Đại Đăng, CA, USA)

6

Chấp Bóng Quên Đầu (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm Đà Lạt, 10.8.2003)

7

Chấp Là Nguồn Gốc Đau Khổ (HT. Thích Thanh Từ giảng ngày 3.5.2011)

8

Chỉ định trụ trì tv TLĐL & Chủ trương, mong mỏi của HT. Viện trưởng Thích Thanh Từ

9

Chỗ gặp nhau giữa các tông phái Phật giáo (HT. Thích Thanh Từ, chùa Đức Viên, 10.10.2001)

10

Chống trộm cướp, nước trôi, lửa cháy (HT. Thích Thanh Từ giảng)

11

Chủ trương & Đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm_(1 of 3)

12

Chủ trương & Đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm_(2 of 3)

13

Chủ trương & Đường lối tu của thiền viện Trúc Lâm_(3 of 3)

14

Chuẩn bị cái gì cho ngày ra đi (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 29.8.2004)

15

Chuẩn bị cho mình ngày nay và mai sau (HT. Thích Thanh Từ, San Jose, CA, 10.10.2001)

16

Chúng ta sau khi chết là còn hay hết (HT. Thích Thanh Từ giảng)

17

Chúng Ta Đi Chùa Để Cầu Xin Hay Tu Học Theo Phật (HT. Thích Thanh Từ, Quan Âm Cổ Tự, 22.3.2000)

18

Chúng ta tu Phật không khéo mất gốc (HT. Thích Thanh Từ giảng)

19

Chúng ta tu theo Phật hay là cầu xin Đức Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)

20

Chữ Dũng trong đạo Phật (HT. Thích Thanh Từ, ngày 15.1.Tân Mùi)

21

Chữ Không trong bài kinh Bát Nhã (HT. Thích Thanh Từ, chùa Tam Bảo, Hà Tiên, 1999)

22

Chữ Tu (HT. Thích Thanh Từ giảng)

23

Có linh hồn hay không (HT. Thích Thanh Từ giảng)

24

Con người bất tử (HT. Thích Thanh Từ, tv Trúc Lâm, 18.2.2006)

25

Cội gốc của đạo Phật (HT. Thích Thanh Từ, tv. Sùng Phúc, ngày 5.12.2005)

26

Cội Gốc Sanh Tử, Cội Gốc Niết Bàn (HT. Thích Thanh Từ giảng tại Houston, Texas ngày 21-10-2000)

27

Cội nguồn sanh tử và giải thoát (HT. Thích Thanh Từ, USA, 2002)

28

Cuộc đời là mâu thuẫn (Bài nói chuyện của HT. Thích Thanh Từ)

29

Cửa Không (HT. Thích Thanh Từ giảng)

30

Cửa Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng tại Bankstown NSW, Australia, 24.11.1996)

31

Cửa vào pháp môn Tịnh độ & Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng)

32

Diệt Trừ Tam Độc [HT. Thích Thanh Từ, chùa Tây Thiên (Hà Nội), 26.12.2001]

 

3_Vần Đ

1

Đãi Cát Tìm Vàng (HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Việt Nam ngày 23.10.2000)

2

Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi (HT. Thích Thanh Từ, ngày Phật đản)

3

Đạo Phật Bi Quan hay Lạc Quan (HT. Thích Thanh Từ giảng năm 1994)

4

Đạo Phật bình đẳng, tự do tuyệt đối (HT. Thích Thanh Từ, San Jose, USA, 19.11.2000)

5

Đạo Phật Chuộng Lẽ Thật, Chỉ Thẳng Lẽ Thật ... (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL)

6

Đạo Phật (HT. Thích Thanh Từ, tv.Sùng Phúc, ngày 6.3.2005)

7

Đạo Phật Là Đạo Của Tất Cả Mọi Người (HT. Thích Thanh Từ, chùa Phật Quang, Bến Tre, 3.1.2000)

8

Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại Úc, 9.11.1996)

9

Đạo Phật Là Đạo Như Thật [HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm (Đà Lạt), ngày 1.6.2004 (lễ An Cư)]

10

Đạo Phật là đạo từ bi (HT. Thích Thanh Từ, Lousiana, USA, 25.10.2000)

11

Đạo Phật là đạo yêu đời (HT. Thích Thanh Từ, Virginia, USA, ngày 5.11.2000)

12

Đạo Phật nói, thấy đúng như thật, không tránh né (HT. Thích Thanh Từ, c. Khánh Quang, 20.7.2000)

13

Đạo Phật Thấy Nói Đúng Như Thật_(HT. Thích Thanh Từ, Hội LHKH UIA, Hà Nội, 13.4.1996)

14

Đạo Phật Thực Tế Không Huyền Hoặc_(HT. Thích Thanh Từ, c. Linh Phong, Thụy Sĩ, 25.8.1994)

15

Đạo Phật trao chủ quyền cho con người (HT. Thích Thanh Từ, chùa Chiếu Kiến, NY, 21.10.2002)

16

Đạo & Đời (nói chuyện với sinh viên, tháng 10-2002)

17

Đầu mối của luân hồi và giải thoát sanh tử (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm, Đà Lạt, ngày 8.9.2005)

18

Đêm phổ trà đón giao thừa tại thiền viện Thường Chiếu (3-2-1992)

19

Địa ngục, Có? Không? Ai phải vào? (HT. Thích Thanh Từ giảng)

20

Đối chiếu pháp tu Tịnh độ tông và Thiền tông (HT. Thích Thanh Từ giảng)

21

Đức Phật Giác Ngộ Cái Gì (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm Đà Lạt)

22

Đức Phật là bậc Thầy chỉ đường cho chúng sanh (HT. Thích Thanh Từ, c. Vạn Đức,3.1.2002)

23

Đức Phật là con người, vì con người... (HT. Thích Thanh Từ, Hội LHKH UIA, Hà Nội, 25.11.1997)

24

Đức Phật Là Tổ Khoa Học (HT. Thích Thanh Từ, ngày 19.3.2011)

25

Đức Phật Thích Ca Khi Còn Học Đạo (HT. Thích Thanh Từ, chùa Dược Sư, 26.12.1999)

26

Đức Thích-ca Mâu-ni khi còn đi học đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)

27

Đức Tự Tín Của Người Phật Tử [HT. Thích Thanh Từ, chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn)]

28

Đường Lối Tu (HT. Thích Thanh Từ, đạo tràng Thái Tuệ và Tuệ Tâm)

29

Đường Lối Tu Thiền_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Adelaide, Australia, 10.12.1996)

30

Đường Lối Về Thiền_(HT. Thích Thanh Từ giảng ngày 19.10.1994)

 

4_Vần (G-H-K)

1

Giải đáp nghi vấn cần thiết để tu hành (HT. Thích Thanh Từ, Úc, 2002)

2

Giải Nghi Về Nhân Quả_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Quang Minh, Úc, ngày 9.11.1996)

3

Giải nghi về Tánh không & Chơn không (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, 17.8.2000)

4

Giảng về ngày Phật thành đạo (HT Thích Thanh Từ, tv TLĐL)

5

Giác ngộ & Giải thoát (HT. Thích Thanh Từ, Đạo tràng Tam Hoà, Nov 2002)

6

Giáo Lý Thượng Thừa_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại Houston, Texas, 22.10.1994)

7

Giáo ngoại biệt truyền (HT. Thích Thanh Từ, Viện Hán Nôm, Hà Nội)

8

Hai ông vua xem ngai vàng như dép rách (HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Trúc Lâm, Paris)

9

Hình Tượng Đức Quán Thế Âm (HT. Thích Thanh Từ, chùa Hương Tích, Los Angeles, USA, ngày 29.10.1994)

10

Hình tượng tổ Bồ-đề-đạt-ma (HT. Thích Thanh Từ, ngày 20.6.1999)

11

Học Phật & Tu Phật (HT. Thích Thanh Từ, tv. Sơn Thắng, Vĩnh Long, ngày 6.5.2000)

12

Hồi Đầu Thị Ngạn_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại Tu viện Lộc Uyển, USA)

13

HT. Thích Thanh Từ_ Buổi nói chuyện với Phật tử Làng Hồng (Pháp) ngày 8-8-1994

14

HT. Thích Thanh Từ_ Buổi nói chuyện với Tăng Ni Làng Hồng (Pháp) ngày 8-8-1994

15

HT. Thích Thanh Từ chỉ dạy cách ngồi thiền (tv Trúc Lâm, Đà Lạt, 4-1994)

16

HT. Thích Thanh Từ nói chuyện tại chùa Hoa Yên (núi Yên Tử, ngày 19.11.1997)

17

HT. Thích Thanh Từ nói chuyện với quý Sư Ni chùa Diệu Ấn (Phan Rang), mùa An Cư

18

HT Thích Thanh Từ tuyên bố nhập thất

19

Hư Thực Khó Phân (phần 1)_(HT. Thích Thanh Từ, Buổi nói chuyện với Ni chúng)

20

Hư Thực Khó Phân (phần 2)_(HT. Thích Thanh Từ, Buổi nói chuyện với Ni chúng)

21

Hướng dẫn vào cửa Thiền (HT. Thích Thanh Từ, Australia, 24.11.1996)

22

Huyền Không (HT. Thích Thanh Từ, tu viện Huyền Không, 2002)

23

Khám phá được ông chủ (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL)

24

Khéo tu khẩu nghiệp (HT. Thích Thanh Từ giảng)

25

Khôi phục thiền tông Việt Nam (Bài pháp đầu tiên tại tv Trúc Lâm Đà Lạt)

26

Khổ vui qua con mắt kẻ mê người tỉnh (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, Tết Canh Ngọ)

27

Khuyến tu (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 28.7.2006)

 

5_Vần (L-M-N)

1

Lòng Tin Của Người Con Phật (HT. Thích Thanh Từ, chùa Sùng Ân, Phan Rang, 15.6.2002)

2

Lời giáo giới an cư kiết hạ (HT. Thích Thanh Từ giảng)

3

Lợi ích tu theo lý nhân quả (HT. Thích Thanh Từ, Úc, 2002)

4

Lợi ích về sự Tu Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học, Hà Nội, 14.4.1996)

5

Luân Hồi Sanh Tử_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại tv. Quang Chiếu, Dallas, Texas, 23.9.2001)

6

Lục Hòa (HT. Thích Thanh Từ, chùa Sư nữ Tịnh Nghiêm, Quảng Ngãi, 18-6-2002)

7

Lục tặc & Lục thông (HT. Thích Thanh Từ, An Giang)

8

Lý do chọn pháp tu Thiền tông (HT. Thích Thanh Từ, An Giang)

9

Lý nhân duyên (HT. Thích Thanh Từ, Rằm tháng Giêng)

10

Lý thuyết & Thực hành (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 17.8.2006)

11

Mê và Giác (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, mùa An cư)

12

Mình Là Cái Gì (HT. Thích Thanh Từ giảng)

13

Mình yêu ai nhất (HT. Thích Thanh Từ giảng)

14

Mỗi Bước Tiến Tu Đều An Lạc (HT. Thích Thanh Từ giảng tại Tu viện Hoa Nghiêm, Santa Anna, 21.9.2001)

15

Một bài pháp kỳ diệu (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu, 29.8.2001)

16

Một Thứ Tài Sản Không Bao Giờ Bị Mất_(HT. Thích Thanh Từ, chùa Lưỡng Xuyên, Trà Vinh, 24.11.2001)

17

Mục đích, ý nghĩa & hướng dẫn ngồi thiền (HT Thích Thanh Từ giảng)

18

Nghiệp Báo (HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Linh Sơn, Brisbane, Australia, ngày 1.12.1996)

19

Nghiệp dẫn chúng sanh đi trong luân hồi lục đạo (HT. Thích Thanh Từ giảng)

20

Nguồn an vui lâu dài (HT. Thích Thanh Từ, giảng tại Úc)

21

Nguồn gốc tu hành của Phật (HT. Thích Thanh Từ, chùa VN, Seattle, USA, 20.11.2000)

22

Nguồn gốc yêu đời & chán đời (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu)

23

Nguyên Nhân Tu Thiền (HT Thích Thanh Từ, Trại hướng đạo Blue Spring, 24.8.1994)

24

Nguyên nhân & quá trình tu thiền của HT. Thích Thanh Từ (chùa Ấn Quang)

25

Người giành khôn là kẻ dại (HT. Thích Thanh Từ, Canada)

26

Người khéo tu Phật sẽ được bình an hạnh phúc (HT. Thích Thanh Từ, c. Tam Bảo, Rạch Giá)

27

Người tu phải giữ trọn 5 giới (HT. Thích Thanh Từ, c. Bảo An, Cần Thơ, 29.8.2005)

28

Người Tu Phật là trở về tìm nguồn an lạc giải thoát (HT. Thích Thanh Từ, c. Xá Lợi, 29.8.1998)

29

Người tu Phật phải giữ giới [HT. Thích Thanh Từ, chùa Hội Phước (Bà Rịa), 20.7.2002]

30

Người tu Phật phải hiền & từ bi (HT. Thích Thanh Từ giảng)

31

Người Việt Nam Hiểu Rất Sâu Về Lý Nghiệp Báo... (HT Thích Thanh Từ, c. Phước Hậu, Trà Ôn)

32

Nhắc nhở chư Tăng Ni đêm Phổ trà năm 2006 (HT Thích Thanh Từ, tv TLĐL)

33

Nhắc nhở Phật tử thiền viện Sùng Phúc (HT Thích Thanh Từ, tv. Sùng Phúc, 2002)

34

Nhắc nhở Phật tử tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (HT. Thích Thanh Từ, 27.2.2005)

35

Nhân quả (HT. Thích Thanh Từ, chùa Viên Minh, Bến Tre, 16.2.1990)

36

Nhân thừa & Bồ-tát thừa (HT. Thích Thanh Từ, c.Viên Minh, Bến Tre, 16.2.1990)

37

Những cái mốc lớn của Phật giáo Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ giảng)

38

Những đặc điểm của Phật giáo VN (HT. Thích Thanh Từ, Hội Văn Nghệ Dân Gian VN, 6.4.1996)

39

Những đặc điểm của Thiền tông Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ, Viện Hán Nôm, Hà Nội)

40

Những đặc điểm của thiền Trúc Lâm Yên Tử (HT. Thích Thanh Từ, ngày 9.4.1996)

41

Những trở ngại khi ngồi thiền (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, 24.10.2005)

42

Những Vấn Đề Dường Như Mâu Thuẫn Trong Đạo Phật (HT.Thích Thanh Từ, c. Pháp Bảo, 19.6.2002)

43

Ni sư Diệu Nhân (HT. Thích Thanh Từ, tv. Diệu Nhân, 16.11.2002)

44

Niệm Phật A-di-đà có được sanh về cõi Cực Lạc không? (Lục tổ giải đáp, HT Thích Thanh Từ giảng)

45

Nói chuyện với thiền viện Đại Đăng (HT. Thích Thanh Từ giảng)

46

Nói về thiền với đạo tràng Chân Như (HT. Thích Thanh Từ giảng)

 

6_Vần (P-Q-S)

1

Phản Quan Tự Kỷ_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại Houston, Texas, 22.10.1994)

2

Phật Giáo Đời Trần_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại Sydney, Australia, ngày 16.11.1996)

3

Phật Giáo - Thiền Tông Rất Thực Tế Không Ngờ (HT. Thích Thanh Từ, tvTLĐL, 28.12.2001)

4

Phật Giáo Thiền Tông Việt Nam (HT. Thích Thanh Từ, chùa Vạn Đức, Hội An, 20.6.2002)

5

Phật Hoá Hữu Duyên Nhân [HT. Thích Thanh Từ, chùa Vạn Hạnh (San Diego, USA), ngày 11.11.2000]

6

Phật pháp cứu cánh là một nhưng phương tiện rất nhiều (HT. Thích Thanh Từ giảng)

7

Phật Pháp Là Chân Thật (HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Bỉ, ngày 3.10.2002)

8

Phật pháp là phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh (HT. Thích Thanh Từ, tv. Quảng Đức, 2000)

9

Phật pháp khác với thế gian (HT. Thích Thanh Từ, tv. TLĐL, ngày 2.7.2006)

10

Phật pháp ngay đây, đừng tìm kiếm nơi nào khác (HT. Thích Thanh Từ, chùa Minh Thành)

11

Phật Pháp Tại Thế Gian (HT. Thích Thanh Từ, c. Giác Minh, Sydney, Australia, 26.11.1996)

12

Phật pháp xây dựng thế gian (HT. Thích Thanh Từ giảng)

13

Phương pháp tu cho bản thân, gia đình, xã hội (HT. Thích Thanh Từ giảng)

14

Phước Huệ Đồng Tu [HT. Thích Thanh Từ, chùa VN (Boston, USA), ngày 19.10.2002]

15

Quay lại phản tỉnh nơi bản thân mình (HT. Thích Thanh Từ)

16

Sáu Căn Là Cội Nguồn Sanh Tử_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Paris, 20.8.1994)

17

Sáu Căn Sáu Trần (HT. Thích Thanh Từ, Hội LHKH. UIA. Hà Nội, ngày 11.4.1999)

18

Si mê là gốc khổ (HT. Thích Thanh Từ giảng)

19

Si mê & trí tuệ (HT. Thích Thanh Từ giảng)

20

Sự Sai Biệt Giữa Phật Giáo Nam Truyền Và Bắc Truyền (HT. Thích Thanh Từ, tv TLĐL, 1997)

21

Sự sai biệt giữa Phật học & Khoa học (HT. Thích Thanh Từ, Paris, 29.9.2002)

22

Sự thật về linh hồn (HT. Thích Thanh Từ giảng)

23

Sự tương quan giữa kinh Bát Nhã và Thiền Tông (HT. Thích Thanh Từ, c. Hoa Nghiêm, 26.10.2002)

 

7_Vần T

1

Tại sao chúng ta phải ngồi thiền (HT. Thích Thanh Từ, tv. Đại Đăng, USA, khánh thành đợt 1)

2

Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật_(HT. Thích Thanh Từ, Melbourne, Australia, 14.12.1996)

3

Tại Sao Chúng Ta Tu Thiền_(HT. Thích Thanh Từ, chùa Pháp Hoa, Adelaide (Úc), ngày 8.12.1996)

4

Tại sao người Phật tử phải tập tu thiền (HT. Thích Thanh Từ, Atlanta USA, 29.10.2000)

5

Tam Huệ Học (HT Thích Thanh Từ giảng tại Làng Cây Phong Québec, Canada, 17.9.1994)

6

Tánh Không (HT. Thích Thanh Từ giảng tại tv. Thường Chiếu, 26.5.1996)

7

Tập Nghiệp (HT. Thích Thanh Từ giảng)

8

Tất cả pháp đều là Phật pháp (HT. Thích Thanh Từ, tv TLĐL, 29.8.2004)

9

Tham Vấn Đạo (của Phật tử miền Bắc nhân dịp HT. Thích Thanh Từ thăm Hà Nội)

10

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe (HT. Thích Thanh Từ, ch. Bửu Thắng, 4.1.2002)

11

Thiền Có Giáo (HT. Thích Thanh Từ giảng năm 1994)

12

Thiền Của Đạo Phật [HT. Thích Thanh Từ giảng tại Hội LHKH (UIA), Hà Nội, 26.11.1997]

13

Thiền Là Gì_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại Houston,Texas, ngày 22.10.1994)

14

Thiền sư đời Trần (HT. Thích Thanh Từ giảng)

15

Thiền Tông Là Cội Gốc Của Đạo Phật (HT. Thích Thanh Từ, Orange County, USA, ngày 11.12.2000)

16

Thiền tông mật truyền & Thiền tông lý giải (HT. Thích Thanh Từ, tv.TLĐL, ngày huý kỵ HT. Thiện Hoa)

17

Thiền tông VN khác với Thiền tông các nước thế nào (HT. Thích Thanh Từ giảng)

18

Thiền tổ sư (HT. Thích Thanh Từ giảng)

19

Thiền Việt Nam_[HT. Thích Thanh Từ giảng tại Hội LHKH (UIA), Hà Nội, 27.11.1997]

20

Thuyết luân hồi của đạo Phật (HT. Thích Thanh Từ giảng)

21

Thương mình mà trở lại hại mình (HT. Thích Thanh Từ, c. Phước Thạnh, Cái Bè, 20.4.2000)

22

Tìm lại mình, biết được mình là trên hết (HT. Thích Thanh Từ giảng)

23

Tìm Ngọc Như Ý (HT. Thích Thanh Từ, tv Trúc Lâm Đà Lạt, 20.9.2002)

24

Tinh thần GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN (HT. Thích Thanh Từ giảng)

25

Tinh thần thiền viện Trúc Lâm (HT. Thích Thanh Từ, Trúc Lâm Thiền Viện, Pháp, 4.9.1994)

26

Tinh Thần Tự Do Của Đạo Phật_(HT. Thích Thanh Từ, c. Linh Sơn, Melbourne, Australia, 1996

27

Tinh thần xuất trần của đạo Phật (HT. Thích Thanh Từ, Valley High School, USA, 29.10.1994)

28

Toát Yếu Lý Bát Nhã (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm , Đà Lạt)

29

Trí tuệ & Từ bi (HT. Thích Thanh Từ, c. Đại Tùng Lâm, mùa An cư)

30

Tròn Đồng Thái Hư (HT. Thích Thanh Từ, tv. Trúc Lâm Đà Lạt)

31

Trời mây (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu)

32

Trở Về Nguồn Cội (HT. Thích Thanh Từ giảng tại tv.TLĐL, 12.6.1997)

33

Trở về tìm nguồn an lạc giải thoát (HT. Thích Thanh Từ, chùa Xá Lợi, tp. HCM)

34

Tu Ba Nghiệp (HT. Thích Thanh Từ, tu viện Kim Cang, Atlanta, 28.10.2000)

35

Tu để được an vui hạnh phúc (HT. Thích Thanh Từ giảng)

36

Tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp & sạch nghiệp (HT. Thích Thanh Từ, c. Phong Hoà, 25.4.2000)

37

Tu là nguồn hạnh phúc [HT. Thích Thanh Từ, chùa Khánh Sơn (Sóc Trăng), ngày 19.7.2000]

38

Tu Là Thoát Khỏi Luân Hồi Sanh Tử (HT. Thích Thanh Từ, tv Sùng Phúc, 26.2.2005)

39

Tu Phật Là Nguồn An Vui Miên Viễn (HT. Thích Thanh Từ, c. Đức Viên, San Jose, 14-11-2002)

40

Tu Thiền (HT. Thích Thanh Từ giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học, Hà Nội, 13.4.1996)

41

Tu Thiền như thế nào cho đúng lời Phật dạy (HT Thích Thanh Từ)

42

Tu trong mọi hoàn cảnh (HT. Thích Thanh Từ giảng)

43

Tuỳ duyên bất biến [HT. Thích Thanh Từ, chùa Việt Nam (San Diego, USA), 18.11.2000]

44

Từ Bi & Nhẫn Nhục (HT. Thích Thanh Từ giảng tại chùa Bảo An, Cần Thơ, 27.4.2001)

45

Tự do hay là giải thoát (HT. Thích Thanh Từ, Rằm tháng Giêng năm Kỷ Tỵ 1989)

 

8_Vần (V-X-Y)

1

Vài câu chuyện về Tuệ Trung Thượng Sĩ (HT. Thích Thanh Từ giảng)

2

Vài đặc điểm của kinh Pháp Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)

3

Vài nét trong bộ kinh Pháp Hoa (HT. Thích Thanh Từ giảng)

4

Vài vấn đề (HT. Thích Thanh Từ, tv. Thường Chiếu)

5

Vào Nhà Như Lai, Mặc Áo Như Lai, Ngồi Toà Như Lai_(HT. Thích Thanh Từ, c. Pháp Hoa, Marseille)

6

Văn Hóa trong Phật Giáo VN (HT. Thích Thanh Từ, trường Đại học Văn Hoá, Hà Nội, 10.4.1996)

7

Vô sư trí vi tôn (HT. Thích Thanh Từ, đạo tràng Thái Tuệ, 27.6.1998)

8

Xây dựng một sự nghiệp bất hoại (HT. Thích Thanh Từ giảng)

9

Xuân con khỉ (HT. Thích Thanh Từ, Tết Nhâm Thân, 1992)

10

Ý Nghĩa Chân Không_(HT. Thích Thanh Từ giảng tại thiền viện Chân Không, Hawaii, 11.11.1994)

11

Ý nghĩa chữ Phúc Đức (HT. Thích Thanh Từ, Thiền tự Phúc Đức, Phú Thọ, 15-3-2005)

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/04/2014(Xem: 15229)
03/09/2016(Xem: 11700)
13/04/2013(Xem: 54487)
02/07/2015(Xem: 17006)
18/03/2017(Xem: 10560)
08/03/2019(Xem: 29514)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)