Bilingual. 47. From the CIA Station in Saigon. He then cited Nhu press interview circa 8 May in which Nhu said he looking forward to reduction American aid as instance handwriting on wall which not appreciated by Americans. Reiterated earlier statements that Nhu basically anti-American.

03/11/20234:11 SA(Xem: 1025)
Bilingual. 47. From the CIA Station in Saigon. He then cited Nhu press interview circa 8 May in which Nhu said he looking forward to reduction American aid as instance handwriting on wall which not appreciated by Americans. Reiterated earlier statements that Nhu basically anti-American.

blank
Bilingual. 47. From the CIA Station in Saigon. He then cited Nhu press interview circa 8 May in which Nhu said he looking forward to reduction American aid as instance handwriting on wall which not appreciated by Americans. Reiterated earlier statements that Nhu basically anti-American. Both convinced Madame Nhu ready leave Vietnam as first step to save [garble] face. Apparently both recently in contact with Nhu and Nhu apparently volunteered that his wife would like take trip to CONUS right now. Nhu in meeting with Generals “the other night” told them he aware some of them thinking of fast action because they fear country lost without American aid. Nhu then told them not worry, other resources would be available if aid cut, and if worse came to worse he, as Generals aware, had contacts with Northern brothers and could get breathing spell by having North direct Southern guerrillas ease off operations while negotiating more permanent settlement. // Điện văn từ trụ sở Sài Gòn của CIA. Ông trích dẫn cuộc phỏng vấn với báo chí của Nhu vào khoảng ngày 8 tháng 5, trong đó Nhu nói rằng Nhu mong muốn giảm viện trợ của Mỹ như những chữ viết tay trên tường không được người Mỹ nhận ra đầy đủ. [Ông] nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng Nhu về cơ bản là chống Mỹ. Cả hai đều thuyết phục bà Nhu sẵn sàng rời khỏi Việt Nam như bước đầu tiên để giữ thể diện [đã mất uy tín]. Hình như cả hai mới đây đã tiếp xúc với Nhu và Nhu dường như đã tự nguyện rằng vợ ông muốn đi Hoa Kỳ ngay bây giờ. Nhu trong cuộc gặp với các Tướng “đêm nọ” đã nói với họ rằng Nhu biết một số Tướng trong số họ đang nghĩ đến hành động nhanh chóng vì họ sợ đất nước sẽ mất nếu không có viện trợ của Mỹ. Sau đó Nhu bảo họ đừng lo lắng, các nguồn lực khác sẽ có sẵn nếu viện trợ bị cắt, và nếu tình hình tệ hơn, như các Tướng biết, ông Nhu đã liên lạc với những người anh em miền Bắc và có thể sẽ dễ thở hơn khi yêu cầu Bắc Việt ra lệnh cho quân du kích miền Nam giảm bớt các hoạt động trong khi đàm phán về một thỏa thuận vĩnh cửu.

 

CIA logo47. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency1

 

Saigon, September 2, 1963.

[document number not declassified] Following summarizes 30 August evening conversation CAS officer with [1 line not declassified]. CAS officer purpose was elicit further on [less than 1 line not declassified] statement last week quoting Polish Commissioner Maneli that Ambassador Lalouette had been acting as channel between Ngo Dinh Nhu and Pham Van Dong.

1. [less than 1 line not declassified] surprised that this news to U.S. Govt. They had reported months ago [less than 1 line not declassified] that Nhu policy was one of ultimate neutralization and unification of Vietnam. It was “open secret” Saigon diplomatic circles Nhu in touch with North. French policy over past year or more obviously that of encouraging rapprochement between two halves of country and use of French channels (not Lalouette personally) was foregone conclusion.

2. [less than 1 line not declassified] had no hard inter to back this up but repeated earlier statement that Maneli several times in past few months has asked him tell Nhu that Polish Commissioner also available for messages to Dong. Maneli asked [less than 1 line not declassified] also convey this word to Nhu. Both [less than 1 line not declassified] declined serve as intermediary to Nhu.

3. [less than 1 line not declassified] spelled out at some length his irritation with Americans for relying on “two-bit agents” and ignoring seasoned observers such as self who in position learn great deal. He then cited Nhu press interview circa 8 May in which Nhu said he looking forward to reduction American aid2 as instance handwriting on wall which not appreciated by Americans. Reiterated earlier statements that Nhu basically anti-American.

4. Both [less than 1 line not declassified] said worst thing now would be for U.S. Govt to take precipitous action as was case in Laos with Phoumi. [less than 1 line not declassified] then offered their services to negotiate with Nhu. Both said Nhu wants negotiate. Both convinced Madame Nhu ready leave Vietnam as first step to save [garble] face. Apparently both recently in contact with Nhu and Nhu apparently volunteered that his wife would like take trip to CONUS [Page 90]right now. [less than 1 line not declassified] especially seemed anxious have DCM Trueheart contact him, perhaps with some specific message he wants convey, but neither [less than 1 line not declassified] willing take initiative for such meeting or volunteer views. They waiting be asked.

5. [less than 1 line not declassified] then said he reliably informed that Nhu in meeting with Generals “the other night” told them he aware some of them thinking of fast action because they fear country lost without American aid. Nhu then told them not worry, other resources would be available if aid cut, and if worse came to worse he, as Generals aware, had contacts with Northern brothers and could get breathing spell by having North direct Southern guerrillas ease off operations while negotiating more permanent settlement.

6. [less than 1 line not declassified] said he fears U.S. Govt may be thinking of having Vietnamese troops march into Saigon. This unthinkable as consequent slaughter would have worse repercussions than Bay of Pigs. Both [less than 1 line not declassified] said they cabling home their assessment along these lines and again asked Trueheart take initiative to go see [less than 1 line not declassified].

7. Above passed Embassy 31 August. Pouching full report.3

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15-1 S VIET. Top Secret; Immediate; Eyes Only. The source text is a copy sent by the CIA to the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman. Copies were sent also to the White House exclusive for Bundy and to the Assistant Chief of Staff (Intelligence), Department of the Army, exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. Received at the Department of State at 1:02 p.m.

(2) See vol. III, p. 294, footnote 2.

(3) Not found.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d47

 

.... o ....

 

47. ĐIỆN VĂN TỪ TRỤ SỞ SÀI GÒN CỦA CIA
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG CIA (1)


Sài Gòn, ngày 2 tháng 9 năm 1963.

[số tài liệu chưa được giải mật] Sau đây là bản tóm tắt cuộc trò chuyện tối ngày 30 tháng 8 của nhân viên CAS với [1 dòng không được giải mật]. Mục đích của sĩ quan CAS được làm sáng tỏ thêm trong tuyên bố [ít hơn 1 dòng không được giải mật] tuần trước trích dẫn lời của Ủy viên Ba Lan Maneli rằng Đại sứ Pháp Lalouette đã đóng vai trò là kênh liên lạc giữa Cố vấn Ngô Đình Nhu và Phạm Văn Đồng (Thủ tướng Bắc Việt).

1. [ít hơn 1 dòng không được giải mật] ngạc nhiên khi biết tin này đến với Chính phủ Hoa Kỳ. Họ đã báo cáo cách đây nhiều tháng [ít hơn 1 dòng không được giải mật] rằng chính sách của Nhu là một chính sách trung lập và thống nhất cho Việt Nam. Đó là “bí mật mở” của giới ngoại giao Sài Gòn về chuyện Nhu liên lạc với Bắc Việt. Chính sách của Pháp trong năm qua hoặc rõ ràng hơn là khuyến khích xích lại gần nhau giữa hai nửa đất nước VN và sử dụng các kênh của Pháp (không phải cá nhân Lalouette trực tiếp) là chuyện cũ rồi.

2. [ít hơn 1 dòng không được giải mật] không có liên minh cứng nào để hỗ trợ điều này nhưng lặp lại tuyên bố trước đó rằng Maneli nhiều lần trong vài tháng qua đã yêu cầu ông nói với Nhu rằng Ủy viên Ba Lan cũng sẵn sàng gửi tin nhắn cho Đồng. Maneli hỏi [chưa đầy 1 dòng chưa giải mật] cũng truyền lời này cho Nhu. Cả hai người [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đều từ chối đóng vai trò trung gian cho Nhu.

3. [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đã nói rõ sự khó chịu của ông đối với người Mỹ vì đã dựa vào “các đặc vụ sơ cơ” và bỏ mặc những nhà quan sát dày dạn kinh nghiệm như bản thân, người ở vị trí học được rất nhiều. Sau đó, ông trích dẫn cuộc phỏng vấn với báo chí của Nhu vào khoảng ngày 8 tháng 5, trong đó Nhu nói rằng Nhu mong muốn giảm viện trợ của Mỹ(2) như những chữ viết tay trên tường không được người Mỹ nhận ra đầy đủ. [Ông] nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng Nhu về cơ bản là chống Mỹ.

4. Cả hai [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đều nói rằng điều tệ hại nhất bây giờ là Chính phủ Hoa Kỳ sẽ có hành động nhanh chóng như trường hợp ở Lào với Phoumi. [dưới 1 dòng không được giải mật] sau đó đề nghị phục vụ để đàm phán với Nhu. Cả hai đều nói Nhu muốn đàm phán. Cả hai đều thuyết phục bà Nhu sẵn sàng rời khỏi Việt Nam như bước đầu tiên để giữ thể diện [đã mất uy tín]. Hình như cả hai mới đây đã tiếp xúc với Nhu và Nhu dường như đã tự nguyện rằng vợ ông muốn đi Hoa Kỳ (CONUS: Continental United States) ngay bây giờ. [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đặc biệt có vẻ lo lắng khi Phó Đại sứ Trueheart liên hệ với anh ta, có lẽ với một số thông điệp cụ thể mà Trueheart muốn truyền tải, nhưng cả [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đều không sẵn sàng chủ động cho cuộc họp hoặc quan điểm tình nguyện như vậy. Họ chờ đợi được hỏi.

5. [dưới 1 dòng không được giải mật] sau đó nói rằng ông đã được thông báo một cách đáng tin cậy rằng Nhu trong cuộc gặp với các Tướng “đêm nọ” đã nói với họ rằng Nhu biết một số Tướng trong số họ đang nghĩ đến hành động nhanh chóng vì họ sợ đất nước sẽ mất nếu không có viện trợ của Mỹ. Sau đó Nhu bảo họ đừng lo lắng, các nguồn lực khác sẽ có sẵn nếu viện trợ bị cắt, và nếu tình hình tệ hơn, như các Tướng biết, ông Nhu đã liên lạc với những người anh em miền Bắc và có thể sẽ dễ thở hơn khi yêu cầu Bắc Việt ra lệnh cho quân du kích miền Nam giảm bớt các hoạt động trong khi đàm phán về một thỏa thuận vĩnh cửu.

6. [dưới 1 dòng chưa được giải mật] cho biết ông lo ngại Chính phủ Hoa Kỳ có thể đang nghĩ đến việc để quân đội VN tiến vào Sài Gòn. Hậu quả không thể tưởng tượng được của cuộc tàn sát này sẽ gây ra hậu quả tệ hại hơn chuyện Vịnh Con Heo (ở Cuba). Cả hai người [dưới 1 dòng không được giải mật] cho biết họ đã gửi điện văn về theo những ước tính này và một lần nữa yêu cầu Trueheart chủ động đi gặp [dưới 1 dòng không được giải mật].

7. Trên đây đã được Đại sứ quán thông qua vào ngày 31 tháng 8. Gói lại bản báo cáo đầy đủ.(3)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15-1 S viet. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là bản sao được CIA gửi tới Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Ngoại Trưởng), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Các bản sao cũng được gửi đến Bạch Ốc dành riêng cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) và Phụ tá Tham mưu trưởng (Tình báo), Bộ Quân đội, dành riêng cho Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) và Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy). Nhận được tại Bộ Ngoại giao lúc 1:01 chiều.

(2) Xem tập. III, tr. 294, chú thích 2.

(3) Không tìm thấy.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.