Bilingual. 48. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Nhu convened a meeting with 15 generals. General Duong Van Minh asked how to answer Americans who ask what we think of present situation. Nhu replied either state no comment or say you do not have enough information to comment.

04/11/20234:07 SA(Xem: 982)
Bilingual. 48. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Nhu convened a meeting with 15 generals. General Duong Van Minh asked how to answer Americans who ask what we think of present situation. Nhu replied either state no comment or say you do not have enough information to comment.

blank
Bilingual. 48. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Nhu convened a meeting with 15 generals. General Duong Van Minh asked how to answer Americans who ask what we think of present situation. Nhu replied either state no comment or say you do not have enough information to comment. Nhu cited CIA as group that would like to see him personally “out of way.” Local CIA personnel do their utmost to alienate people from supporting government. There now exists a mobilization aimed at overthrow of GVN supported by secret elements of U.S. Govt. This situation has intensified shortly after Test Ban Agreement with Russians. (Nhu:) I know without American aid we cannot exist. USG is only country willing support our country without any strings attached. There are U.S. Govt. personnel in Vietnam not working conscientiously for welfare of Vietnamese people.// Điện văn gửi từ trụ sở Sài Gòn của CIA. Nhu triệu tập buổi họp với 15 tướng. Tướng Dương Văn Minh hỏi khi người Mỹ hỏi chúng tôi nghĩ gì về tình hình hiện nay thì trả lời ra sao. Nhu trả lời rằng cứ nói không có ý kiến, hoặc nói rằng quý vị không có đủ thông tin để bình luận. Nhu nói rằng CIA là nhóm muốn đẩy Nhu ra khỏi hiện trường. Nhân viên CIA địa phương đang cố gắng hết sức để khiến người dân xa lánh việc ủng hộ chính phủ. Hiện đang có một vận động nhằm lật đổ Chính phủ VN được hỗ trợ bởi các phần tử bí mật của Chính phủ Hoa Kỳ. Tình hình này càng gia tăng ngay sau khi Mỹ ký với Nga bản Hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử trong bầu khí quyển, ngoài vũ trụdưới nước. Nhu nói Nhu biết nếu không có viện trợ của Mỹ, chính phủ VN không thể tồn tại. Chính phủ Mỹ là quốc gia duy nhất sẵn sàng hỗ trợ đất nước VN mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Nhưng vẫn có nhân sự phía Chính phủ Mỹ ở VN không làm việc vì lợi ích của người dân VN.

 

CIA logo48. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency1

 

Saigon, September 2, 1963.

[document number not declassified]

1. Following info acquired 1 Sept from American observer from sensitive source who reports unilaterally (B) who attended meeting on informal meeting with general officers called by Counsellor Nhu at ARVN HQS, 30 August 1963, 1530 to 1730 hours. All available Generals asked attend. Fifteen attended as follows: Generals Don, Duong Van Minh, Tran Van Minh, Tran Thiem Khiem, Le Van Nghiem, Le Van Kim, Pham Xuan Chieu, [Page 91]Tran Tu Oai, Nguyen Khanh, Nguyen Khanh, Nguyen Van La, Tran Ngoc Tam, Nguyen Giac Ngo, Van Thanh Cao, Mai Huu Xuan, Huyn Van Cao.

2. Replying to General Don question what ARVN position to be henceforth, Nhu said general situation will be more difficult. Buddhist and student trouble over, but those behind these groups do not think issues settled and will continue working together to overthrow government by any available means. ARVN role always is to support government.

3. General Duong Van Minh asked how to answer Americans who ask what we think of present situation. Nhu replied either state no comment or say you do not have enough information to comment.

4. Nhu then dominated informal conversation making following points:

a. In discussion difficulties of working with U.S. Govt., cited CIA as group that would like to see him personally “out of way.” Local CIA personnel do their utmost to alienate people from supporting government.

b. There has been mobilization of international press against GVN, caused primarily by American press. Many local American officials covertly encourage American newsmen to report contrary to best interests of GVN.

c. There now exists a mobilization aimed at overthrow of GVN supported by secret elements of U.S. Govt. This situation has intensified shortly after Test Ban Agreement with Russians.2

d. Referring to Highlanders and people along Cambodian border, certain elements desire cause GVN more trouble and thus will intensify efforts involving these groups. Cambodia severed relations with GVN only because a foreign element insisted so that anti-GVN groups can exploit the people..

e. American Defense Department is for Strategic Hamlet Program even though certain American officials have spoken out against it.

f. Ambassador Lodge told me both Vietnam and U.S. Govt. are deeply committed to fighting Communism, and that therefore it is necessary that Vietnamese people be very friendly with U.S. Lodge could not understand why there is no close relationship between American and Vietnamese people.

g. I know without American aid we cannot exist. USG is only country willing support our country without any strings attached. There are U.S. Govt. personnel in Vietnam not working conscientiously for welfare of Vietnamese people. This caused by CIA personnel and certain so-called professional political affairs officers. Ambassador Lodge now getting better picture of situation; we can manage him-he will fully agree with our concepts and actions.

5. Source Comments: Everyone present listened carefully. A number of them seemed accept Nhu comments as when he said U.S. Govt. will shortly announce tacit agreement in connection with GVN policies and actions. Source says he himself fully supports GVN but noted battles can be won but war cannot be won without full support of people. Majority of Generals seem to feel U.S. Govt. must take strong stand with Diem to achieve reform measures which constantly though covertly discussed among people. That in turn will assure popular support GVN wants of people.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL S VIET. Secret; Immediate; Eyes Only. The source text is a copy sent by the CIA to the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman. Copies were also sent to the White House exclusive for Bundy and to the Assistant Chief of Staff (Intelligence), Department of the Army, exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. Received at the Department of State at 1:02 p.m.

(2) The Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under the Water, signed at Moscow on August 5, 1963. (14 UST 1313)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d48

 

.... o ....

 

 

48. Điện văn từ trụ sở Sài Gòn của CIA
gửi về trung ương CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 2 tháng 9 năm 1963.

[số tài liệu chưa được giải mật]

1. Thông tin sau đây có được ngày 1 tháng 9 từ quan sát viên Hoa Kỳ được kể từ nguồn tin nhạy cảm, người này đã đơn phương báo cáo (gọi người này là: B) người đã tham dự buổi họp về một cuộc họp không chính thức với các tướng do Cố vấn Ngô Đình Nhu gọi họp tại Bộ chỉ huy QLVNCH, ngày 30 tháng 8 năm 1963, từ 15 giờ 30 đến 17 giờ 30. Tất cả các tướng có sẵn đều được yêu cầu tham dự. Mười lăm người tham dự như sau: Các tướng Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Trần Văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Nghiêm, Lê Văn Kim, Phạm Xuân Chiểu, Trần Tử Oai, Nguyễn Khánh, Nguyễn Văn Là, Trần Ngọc Tâm, Nguyễn Giác Ngộ, Văn Thành Cao, Mai Hữu Xuân, Huỳnh Văn Cao.

2. Trả lời câu Tướng Đôn hỏi vị trí của QLVNCH từ nay về sau ra sao, Nhu nói tình hình chung sẽ khó khăn hơn. Vấn đề của Phật giáo và sinh viên đã được giải quyết, nhưng những người đứng sau các nhóm này không nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết và sẽ tiếp tục hợp tác để lật đổ chính phủ bằng mọi biện pháp sẵn có. Vai trò của QLVNCH luôn là phải hỗ trợ chính phủ.

3. Tướng Dương Văn Minh hỏi khi người Mỹ hỏi chúng tôi nghĩ gì về tình hình hiện nay thì trả lời ra sao. Nhu trả lời rằng cứ nói không có ý kiến, hoặc nói rằng quý vị không có đủ thông tin để bình luận.

4. Nhu sau đó nói hầu hết trong cuộc trò chuyện không chính thức với những điểm sau:

a. Khi thảo luận về những khó khăn khi làm việc với Chính phủ Hoa Kỳ, Nhu nói rằng CIA là nhóm muốn đẩy Nhu ra khỏi hiện trường. Nhân viên CIA địa phương đang cố gắng hết sức để khiến người dân xa lánh việc ủng hộ chính phủ.

b. Đã có sự khuyến khích báo chí quốc tế chống lại Chính phủ VN, chủ yếu do báo chí Mỹ gây ra. Nhiều quan chức địa phương của Mỹ ngấm ngầm khuyến khích các phóng viên Mỹ đưa tin trái với lợi ích tốt nhất của Chính phủ VN.

c. Hiện đang có một vận động nhằm lật đổ Chính phủ VN được hỗ trợ bởi các phần tử bí mật của Chính phủ Hoa Kỳ. Tình hình này càng gia tăng ngay sau khi Mỹ ký với Nga bản Hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử trong bầu khí quyển, ngoài vũ trụdưới nước (The Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under the Water). (2)

d. Nhu nhắc đến người dân Tây Nguyên và người dân dọc biên giới Campuchia, một số phần tử mong muốn gây thêm rắc rối cho Chính phủ VN và do đó sẽ tăng nỗ lực lôi kéo các nhóm này vào gây rối. Campuchia đã cắt đứt quan hệ với Chính phủ VN chỉ vì có phần tử nước ngoài xúi giục để các nhóm chống Chính phủ lợi dụng người dân..

e. Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ Chương trình Ấp Chiến lược mặc dù một số quan chức Mỹ đã lên tiếng phản đối.

f. Nhu kể rằng Đại sứ Lodge nói với Nhu rằng cả Chính phủ VN và Hoa Kỳ đều quyết tâm chống Cộng, cho nên điều cần thiết là người Việt nên thân thiện chặt chẽ với Hoa Kỳ. Lodge không thể hiểu tại sao giữa người Mỹ và người Việt không có mối quan hệ chặt chẽ.

g. Nhu nói Nhu biết nếu không có viện trợ của Mỹ, chính phủ VN không thể tồn tại. Chính phủ Mỹ là quốc gia duy nhất sẵn sàng hỗ trợ đất nước VN mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Nhưng vẫn có nhân sự phía Chính phủ Mỹ ở VN không làm việc vì lợi ích của người dân VN. Điều này gây ra bởi nhân viên CIA và một số nhân viên được gọi là quan chức chính trị chuyên nghiệp. Đại sứ Lodge bây giờ đã có được bức tranh rõ ràng hơn về tình hình; chúng ta có thể ứng phó điều hợp ông Lodge, và Lodge sẽ hoàn toàn đồng ý với các suy nghĩ và hành động của chúng ta.

5. Nhận định của nguồn tin: Mọi người có mặt đều lắng nghe chăm chú. Một số người trong số họ dường như chấp nhận những bình luận của Nhu như khi Nhu nói Chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công bố thỏa thuận ngầm liên quan đến các chính sách và hành động của Chính phủ Việt Nam. Nguồn tin nói rằng bản thân ông hoàn toàn ủng hộ Chính phủ VN nhưng lưu ý rằng người ta có thể thắng ở nhiều trận đánh, nhưng sẽ không thắng nổi toàn bộ cuộc chiến nếu không có sự ủng hộ hoàn toàn của người dân. Đa số các tướng dường như cảm thấy Chính phủ Hoa Kỳ phải có lập trường mạnh mẽ với Diệm để đạt được các biện pháp cải cách mà người dân thường xuyên thảo luận ngầm với nhau. Điều đó sẽ bảo đảm sự ủng hộ rộng rãi mà Chính phủ VN mong muốn từ người dân.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL S viet. Bí mật; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là bản sao được CIA gửi tới Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Ngoại Trưởng), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Các bản sao cũng được gửi đến Bạch Ốc dành riêng cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) và Phụ tá Tham mưu trưởng (Tình báo), Bộ Quân đội, dành riêng cho Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) và Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy). Nhận được tại Bộ Ngoại giao lúc 1:02 giờ chiều.

(2) Hiệp ước cấm thử vũ khí nguyên tử trong bầu khí quyển, ngoài vũ trụdưới nước (The Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under the Water), ký tại Moscow ngày 5 tháng 8 năm 1963. (14 UST 1313)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.