Bilingual. 61. Telephone Conversation Between the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) and the President. Kennedy: There’s an article in The New York Times by Tad Schultz [Szulc], page 5, in which he says that officials say that Nhu is trying to blackmail us.

10/11/20234:13 SA(Xem: 1363)
Bilingual. 61. Telephone Conversation Between the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) and the President. Kennedy: There’s an article in The New York Times by Tad Schultz [Szulc], page 5, in which he says that officials say that Nhu is trying to blackmail us.

blank
Bilingual. 61. Telephone Conversation Between the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) and the President. Kennedy: There’s an article in The New York Times by Tad Schultz [Szulc], page 5, in which he says that officials say that Nhu is trying to blackmail us. We can’t have people saying that US officials are saying these kinds of things. If somebody is, we’ve got to put a stop to it. Lodge: Lalouette “reiterated that Nhu believed he could work out an arrangement with the VC whereby the guerilla war would be ended. I asked what would be the quid pro quo, and he said: the withdrawal of some US troops.” // Điện đàm giữa Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về Viễn Đông (Roger Hilsman) và Tổng thống. Kennedy: Có một bài báo của phóng viên Tad Schultz trên báo The New York Times nơi trang 5, trong đó viết rằng các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Nhu đang cố gắng bắt chẹt chúng ta [Hoa Kỳ]. Chúng ta không thể để người ta nói rằng các quan chức Mỹ đang nói những điều như vậy. Nếu có ai đó, chúng ta phải ngăn chặn lại [sự rò rỉ]. Ghi chú 3: Lodge báo cáo rằng lời nói của Đại sứ Pháp Lalouette “đặc biệt nhấn mạnh là Nhu tin rằng không có chế độ nào thay thế được chế độ Diệm và rằng chúng ta phải hợp tác với họ (Diệm-Nhu) với tư cách là đối tác để giành chiến thắng trong cuộc chiến.”

 

the Department of State 261. Draft Memorandum of a Telephone Conversation Between the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) and the President1

 

Washington, September 5, 1963—8:55 a.m.

The President: Hello, Roger. Who puts this stuff out in Washington? There’s an article in The New York Times by Tad Schultz [Szulc], page 5, in which he says that officials say that Nhu is trying to blackmail us.2 It’s a big story on page 5 and there’s more on page 1.

Mr. Hilsman: I’ve given strict orders to everyone in FE not to talk to the press. I don’t know where he gets this stuff.

JFK: Call Manning and see if he might have said anything. If no one is telling Schulz this stuff then somebody ought to call the NY Times. If nobody there—you or Manning or Gov. Harriman—has said anything then no one with the authority could have said this.

Mr. Hilsman: I will look into it, sir.

JFK: We can’t have people saying that US officials are saying these kinds of things. If somebody is, we’ve got to put a stop to it. If not, then nobody qualified to make such a statement could have given him this kind of information. Let’s get Manning and Harriman and if not them, then call The New York Times. Has Gov. Harriman talked to anybody?

RH: Not to my knowledge, sir.

JFK: Well, check into it and call me back this morning.

RH: Well, sir, I have to testify before the Senate this morning.

JFK: On what? What will they be asking you about?

RH: About Laos and Viet-Nam and Korea.

JFK: Who specifically?

RH: Senator Lausche. Miraculously we’re on very good terms and he has been most cooperative. I’ll be testifying in executive session; nothing official and it will be just a background review of the situation.

JFK: What about Lodge talking to the French Ambassador?3

RH: Well I slapped his wrist in a cable about 4 days ago about the Halberstam article.4 He ought to watch the paper more closely down there.

JFK: Well, good. Now I want to have this NY Times article looked into this morning. I think it makes us look a little-

RH: If we find out that no one with authority in FE and no one-Manning nor Harriman spoke to the press, then we will put in a call to The New York Times and let them know that nobody with authority could possibly have made these statements.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Country Series-Vietnam. This memorandum apparently was transcribed by a staff member in Hilsman’s office.

(2) In this New York Times article entitled, “Washington Officials Accuse Nhu of Blackmail,” September 5, Szulc stated that administration officials believed Nhu’s attempts at political blackmail were bound to fail.

(3) Telegram 410 from Saigon, September 4, reported on Lodge’s conversation with Lalouette. Lalouette “reiterated that Nhu believed he could work out an arrangement with the VC whereby the guerilla war would be ended. I asked what would be the quid pro quo, and he said: the withdrawal of some US troops.”

Lodge reported that what Lalouette “particularly stressed was his belief there is no alternative to the Diem regime and that we must work with them as partners to win the war.” (Kennedy Library, National Security Files, Country Series-Vietnam, State cables)

(4) In White House telegram CAP 63474 to Saigon, September 1, Hilsman told Lodge that it appeared Halberstam in his August 30 article entitled, “U.S. Policy Clash With Diem Hinted,” printed in The New York Times of August 31, “may have picked up some points from US sources.” Hilsman noted: “Possible that some US officials talking too much with press or other embassy staffs. Trust you are cautioning staff.” (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State cables)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d61

 

.... o ....

 

61. BẢN NHÁP GHI LẠI VỀ CUỘC ĐIỆN ĐÀM
GIỮA PHỤ TÁ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO VỀ VIỄN ĐÔNG (ROGER HILSMAN)
VÀ TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, ngày 5 tháng 9 năm 1963 lúc 8 giờ 55 sáng

 

Tổng thống Kennedy: Xin chào, Roger. Ai đưa những thứ này ra ở Washington? Có một bài báo của phóng viên Tad Schultz [Szulc] trên báo The New York Times nơi trang 5, trong đó viết rằng các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Nhu đang cố gắng bắt chẹt chúng ta [Hoa Kỳ].(2) Đó là câu chuyện lớn ở trang 5 và có thêm câu chuyện khác nữa ở trang 1.

Ông Hilsman: Tôi đã ra lệnh nghiêm khắc cho mọi người ở FE (Phòng Viễn Đông: Bureau of Far Eastern Affairs) không được nói chuyện với báo chí. Tôi không biết phóng viên đó lấy thứ này ở đâu.

JFK: Hãy gọi cho Robert Manning (Phụ tá Ngoại trưởng về Công chúng) và xem liệu anh này có nói gì không. Nếu không ai nói với Schulz chuyện này thì ai đó nên gọi cho tòa soạn NY Times. Nếu không ai ở đó—bạn [Hilsman] hoặc Manning hay Thống đốc Harriman (Thứ trưởng Ngoại giao về Chính trị) —đã nói bất cứ điều gì thì không ai có thẩm quyền có thể nói điều này.

Ông Hilsman: Thưa Tổng Thống, tôi sẽ xem xét việc này.

JFK: Chúng ta không thể để người ta nói rằng các quan chức Mỹ đang nói những điều như vậy. Nếu có ai đó, chúng ta phải ngăn chặn lại [sự rò rỉ]. Nếu không, thì không ai có đủ thẩm quyền để đưa ra tuyên bố như vậy lại có thể cung cấp cho nhà báo loại thông tin này. Hãy gọi Manning và Harriman, nếu không phải họ thì hãy gọi cho The New York Times. Thống đốc Harriman đã nói chuyện với ai chưa?

RH: Thưa Tổng Thống, tôi không biết.

JFK: Hãy kiểm tra nó và gọi lại cho tôi ngay sáng nay.

RH: Thưa Tổng Thống, sáng nay tôi phải điều trần trước Thượng viện.

JFK: Về cái gì? Họ sẽ hỏi bạn về điều gì?

RH: Về Lào, Việt Nam và Nam Hàn.

JFK: Cụ thể là ai hỏi?

RH: Thượng nghị sĩ Lausche. Thật kỳ diệuchúng tôi có mối quan hệ rất tốt và anh này là người hợp tác nhất. Tôi sẽ làm chứng trong phiên họp của cấp điều hành; không có gì chính thức và nó sẽ chỉ là một bản đánh giá cơ bản về tình hình.

JFK: Thế còn Đại sứ Lodge nói chuyện với Đại sứ Pháp thì sao?(3)

RH: Tôi đã cảnh báo Lodge khoảng 4 ngày trước về bài báo của Halberstam.(4) Lodge nên theo dõi tờ báo kỹ hơn ở nơi đó.

JFK: À, tốt. Bây giờ tôi muốn bài báo này của NY Times được xem xét sáng nay. Tôi nghĩ nó làm cho chúng ta trông có vẻ như là...

RH: Nếu chúng tôi thấy rằng không ai có thẩm quyền ở FE và không có Manning hay Harriman nào nói chuyện với báo chí, thì chúng tôi sẽ gọi điện cho tòa soạn The New York Times và cho họ biết rằng không ai có thẩm quyền có thể nói như trong bài báo đã viết.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Country Series-Việt Nam. Bản ghi nhớ này rõ ràng đã được ghi lại bởi một nhân viên trong văn phòng của Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông).

(2) Trong bài báo trên tờ New York Times có tựa đề “Washington Officials Accuse Nhu of Blackmail” (“Các quan chức Washington buộc tội Nhu bắt chẹt”) ngày 5 tháng 9, phóng viên Tad Schultz viết rằng các quan chức chính quyền Hoa Kỳ tin rằng những nỗ lực bắt chẹt chính trị của Ngô Đình Nhu chắc chắn sẽ thất bại.

(3) Telegram 410 từ Sài Gòn, ngày 4/9, đưa tin về cuộc trò chuyện của Đại sứ Hoa Kỳ Lodge với Đại sứ Pháp Lalouette. Lalouette “nhắc lại rằng Nhu tin rằng Nhu có thể đạt được một thỏa thuận với VC để kết thúc cuộc chiến du kích. Tôi hỏi điều gì sẽ là sự trao đổi, và anh ta nói: việc rút một số binh sĩ Hoa Kỳ.

Lodge báo cáo rằng lời nói của Đại sứ Pháp Lalouette “đặc biệt nhấn mạnh là Nhu tin rằng không có chế độ nào thay thế được chế độ Diệm và rằng chúng ta phải hợp tác với họ (Diệm-Nhu) với tư cách là đối tác để giành chiến thắng trong cuộc chiến.” (Thư viện Kennedy,  National Security Files, Country Series-Vietnam, State cables)

(4) Trong bức điện của Bạch Ốc CAP 63474 gửi tới Sài Gòn, ngày 1 tháng 9, Hilsman nói với Lodge rằng có vẻ như nhà báo Halberstam trong bài báo ngày 30 tháng 8 có tựa đề “U.S. Policy Clash With Diem Hinted” (“Chính sách Hoa Kỳ Lặng lẽ Đụng độ với Diệm”) đăng trên tờ The New York Times ngày 31 tháng 8, “có thể đã lấy tin tiết lộ từ các nguồn của Hoa Kỳ.” Hilsman lưu ý: “Có thể một số quan chức Mỹ đã nói quá nhiều với các nhà báo, hoặc các nhân viên đại sứ quán khác. Tôi nghĩ rằng bạn nên cảnh báo nhân viên [đừng rò rỉ tin].” (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, State cables)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.