Phật Giáo – Tầm Nhìn Lịch SửThực Hành

19/10/20234:38 SA(Xem: 988)
Phật Giáo – Tầm Nhìn Lịch Sử Và Thực Hành

PHẬT GIÁO – TẦM NHÌN LỊCH SỬTHỰC HÀNH.
Hội Thảo Phật Học Tại Delhi ngày 1/7/2023
Hiệu đính: Thích Hạnh Chánh 
Thích Nữ Giới Hương.
NXB Tôn Giáo. 2023.

Phật Giáo Tầm Nhìn Lịch Sử và Thực HànhPDF icon (4)Phật Giáo Tầm Nhìn Lịch Sử và Thực Hành

 
Ấn bản Anh ngữ:
Buddhism - A Historical and Practical VisionBuddhism - A Historical and Practical Vision

LỜI TỰA

Chúng tôi vô cùng hân hạnh giới thiệu với độc giả cuốn sách hội thảo đáng xem này - Phật Giáo- Tầm Nhìn Lịch SửThực Hành. Trong những trang sách này là một tấm thảm trí tuệ tuyệt đẹp được dệt nên bởi sự cống hiến chung và làm việc chăm chỉ của các học giả, và các thầy, các sư cô nghiên cứu sinh trẻ tuổi của Phật giáo Việt Nam, những người đã và đang khám phá di sản của Phật giáo một cách sâu sắc.

Từ việc khám phá sự tương thích và tích hợp của giáo lý Phật giáo Đại thừa với Lý thuyết Chính trị Thực tế về lãnh đạo cho đến giới thiệu về triết lý Phật giáo đã thâm nhập và việc thành lập cũng như ý nghĩa của các trường đại học Phật giáo ở Hoa Kỳ; mỗi bài viết đều là một minh chứng cho sự đa dạng sống động và sự liên quan lâu dài của tư tưởng Phật giáo. Trong số những bài viết đầy gợi mở, bạn sẽ khám phá ra những nghiên cứu sâu sắc về lý thuyết thực tế về vô thường như một phương tiện để nâng cao trải nghiệm sống của chính mình. Ngoài ra, một cách giải thích phê phán về Niết Bàn từ quan điểm của Tiến sĩ Ambedkar trong Phong trào Phật giáo Dấn thân của Ấn Độ đã làm sáng tỏ chiều sâu các khía cạnh xã hộibiến đổi sâu sắc của triết học Phật giáo. Các bản đồ địa lý của kinh điển Đại thừaẤn Độ cung cấp cái nhìn hấp dẫn về chiều sâu lịch sửkhông gian của các kinh sách Phật giáo, giúp ta hiểu sâu hơn về sự tương tác giữa địa lý và giảng dạy tâm linh. Hơn nữa, các bài viết về Phật giáo Gandhara tiết lộ các biểu hiện nghệ thuật và ý nghĩa văn hóa của truyền thống cổ xưa này trong khi khám phá các mối liên hệ của nó với sự phát triển của Phật giáo phương Bắc.

Cuốn sách hội thảo cũng đi sâu vào hiện thân của lý tưởng Bồ tát trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ sự trưởng thànhchuyển hóa cá nhân đến tinh thần dấn thân của Bồ tát trong xã hội đương đại. Các bài viết khám phá phong trào chấn hưng Phật giáoẤn Độ, bao gồm cả những đóng góp của Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar và Alexander Cunningham, đã làm sáng tỏ những nỗ lực phục hưng Phật giáo tại nơi chôn nhau cắt rốn của chính mình. Trong hành trình khám phá những cảnh quan tri thức được trình bày trong những trang sách này, chúng ta bắt gặp những hiểu biết sâu sắc về những lời dạy của Đức Phật, bao gồm tầm quan trọng của việc phát Bồ đề tâm trên con đường Bồ tát và những lời dạy của Đức Phật về lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình. Tầm quan trọng của các phương tiện thiện xảo trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vai trò của các di tích Phật giáo Đại thừa cổ xưa ở Andhra Pradesh cũng được khám phá một cách minh tường.

Những đóng góp sâu sắc cho các câu chuyện lịch sử, khám phá địa lý và các phong trào phục hưng đã định hình Phật giáoẤn Độ, cả trong quá khứhiện tại. Điều này làm chứng cho sức sống mãnh liệt và động lực sáng tạo của Phật giáo với những bài viết được kết thành một tấm thảm sinh động và đa dạng trong quyển sách này.

Cầu mong những trang sách mang lại những hiểu biết sâu sắc và khám phá dẫn dắt chúng ta hướng đến một thế giới từ bi hơn, kết nối hơn và sâu sắc hơn. Cầu mong cuốn sách “Phật giáo: Một tầm nhìn lịch sử và thực hành” sẽ tỏa sáng như một ngọn hải đăng tri thức, soi sáng con đường dẫn đến trí tuệmang đến nguồn cảm hứng chuyển hóa cho tất cả những ai cố gắng hiểu sâu hơn và nhiệt tâm thực hành về giáo lý của Đức Phật.

Tiến sĩ Thích Hạnh Chánh và
Tiến sĩ Thích Nữ Giới Hương

BUDDHISM: A HISTORICAL AND PRACTICAL VISION.
Edited by Ven. Dr. Thich Hanh Chanh and
Ven. Dr. Bhikṣuṇī TN Gioi Huong.
Tôn Giáo Publishing. 2023.

FOREWORD

Our immense pleasure is to present to you this remarkable conference book – Buddhism: A Historical and Practical Vision. Inside these pages lies a stunning tapestry of wisdom created by the joint dedication and hard work of young Vietnamese Buddhist monks and nuns scholars who have explored the legacy of Buddhism in depth. From exploring the compatibility and integration of Mahāyāna Buddhism’s teachings with realistic political theory on leadership and the introduction Buddhist philosophy and the establishment and significance of Buddhist universities in the United States, each paper stands as a testament to the vibrant diversity and enduring relevance of Buddhist thought. Among the thought-provoking papers, you will discover insightful investigations into the practical theory of impermanence as a means to enhance one’s own living experience. Additionally, a critical interpretation of Nibbāna from Dr. Ambedkar’s perspective in the Indian Engaged Buddhist Movement sheds light on Buddhist philosophy’s profound social and transformative dimensions. The geographical maps of Mahāyāna Sūtras in India offer captivating insights into Buddhist scriptures’historical and spatial dimensions, providing a deeper appreciation of the interplay between geography and spiritual teachings.

Furthermore, the papers on Gandhara Buddhism unveil the artistic expressions and cultural significance of this ancient tradition while exploring its links to the rise of North Buddhism. The conference book also delves into the embodiment of the Bodhisattva ideal in various aspects of life, from personal growth and transformation to the engaged spirit of the Bodhisattva in contemporary society. Papers exploring the Buddhist revival movement in India, including the contributions of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar and Alexander Cunningham, shed light on the efforts to rejuvenate Buddhism in its birthplace. As we navigate the intellectual landscapes presented within these pages, we encounter profound insights into the teachings of the Buddha, including the importance of generating bodhicitta on the path of the Bodhisattva and the Buddha’s teachings on gratitude to one’s parents. The significance of skillful means in the context of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) and the role of ancient Mahāyāna Buddhist monuments in Andhra Pradesh are also explored deeply.

In-depth contributions to historical narratives, geographical discoveries, and revivalist movements have shaped Buddhism in India, both past and present. This serves as a testament to Buddhism’s enduring vibrant dynamism, with papers woven into its rich tapestry.

May these pages hold insights and revelations that lead us to a more compassionate, interconnected, and insightful world. May “Buddhism: A Historical and Practical Vision,” the conference book, shine as a beacon of knowledge, illuminating the path to wisdom, and providing transformative inspiration to all who strive to deepen their comprehension of the Buddha’s teachings.

Ven. Dr. Thich Hanh Chanh and
Ven. Dr. Thich Nu Gioi HuongMỤC LỤC
Lời Tựa 9
Lời Giới Thiệu 11
Phát Biểu Khai Mạc 22
Diễn Văn Chào Mừng của Ban Bảo Trợ 24
Cảm Tạ của Ban Tổ Chức 28
Chương I: LÝ TƯỞNG BỒ TÁT ÁP DỤNG  TRONG THẾ GIỚI THỰC 31
1.1. Quan niệm về lãnh đạo của Giáo điển Phật Giáo 
Đại Thừalý thuyết chính trị hiện thực:
Khám phá những điểm tương thích và tích hợp 
- Thích Hạnh Chánh 33
1.2. Kỹ thuật an tĩnh trong hành trình nhập thế của Bồ tát 
- Thích Nữ Tâm Lạc 53
1.3. Biểu hiện của lý tưởng Bồ tát trong hành trình cuộc sống 
- Thích Nữ Tuệ Mãn 67
1.4. Tầm quan trọng của việc phát Bồ đề tâm trên con đường tu 
tập của vị Bồ tát- Thích Nữ Thuan Nguyen 80
1.5. Lý tưởng Bồ tát giữa đời thường - Thích Nữ Khiêm Tốn 91
1.6. Tinh thần Bồ tát trong tác phẩm Nāgānanda 
- Thích Nữ Tịnh Hỉ 110
1.7. Ứng dụng phương tiện thiện xảo trong cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 - Thích Nữ Diệu Trí 125
1.8. Tinh thần dấn thân của Bồ tát đạo trong Tăng đoàn 
Phật Giáo Việt Namxã hội đương đại 
- Thích Nữ An Trí 137
Chương II: BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪAẤN ĐỘ 147
Các bản đồ địa lý của kinh điển Phật Giáo Đại Thừa 
tại Ấn Độ - Thích Huyền Như và Thích Thiện Tâm 149
Chương III: PHẬT GIÁO GANDHARA 163
3.1. Phật Giáo Gandhara - Thích Nữ Pháp Huệ 165
3.2. Gandhara cổ đại: vùng đất Phật Giáo phương Bắc 
- Thích Nguyên Đạo 177
3.3. Những biểu hiện nghề thuật Phật Giáo từ Gandhara và 
Mathura - Thích Quảng Giáo 193
3.4. Điểm đặc trưng của tượng Phật trong trường phái 
nghệ thuật Phật Giáo Gandhara - Thích Nữ Đức Trí 203
Chương IV: PHONG TRÀO PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ TRONG THẾ KỶ 20 VÀ 21 213
4.1. Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động 
thay đổi xã hộiẤn Độ - Thích Thanh Tâm 215
4.2. Diễn giải quan trọng về niết bàn từ quan điểm 
của tiến sĩ Ambedkar trong phong trào Phật Giáo 
dấn thân của Ấn Độ - Thích Đồng Đắc 231
4.3. Ambedkar và phong trào chấn hưng Phật Giáo 
Ấn Độ - Thích Nữ Thanh Nhã 248
4.4. Vai trò của Alexander Cunningham trong phong trào 
phục hưng Phật GiáoẤn Độ - Thích Nữ Huệ Ngôn 261
4.5. Những ý tưởng cho sự hồi sinh của Phật Giáo Ấn Độ 
trong tương lai - Thích Nữ Thanh Diệu 274
Chương V: CÁC BÀI VIẾT ĐÁNG CHÚ Ý VỚI CHỦ ĐỀ MỞ RỘNG 291
5.1 Triết lý Phật Giáo đã đến các trường đại học Hoa Kỳ
- Thích Nữ Giới Hương 293
5.2. Bàn luận về triết lý vô thường theo cái nhìn thực dụng 
- Thích Minh Phú 328
5.3. Những lời dạy ý nghĩa của Đức Phật về công ơn cha mẹ 
trong kinh tạng - Thích Nữ Viên Nhuận 352
5.4. Cuộc vận động Phật Giáo Đại Thừa và sự truyền bá 
trên đất nước Ấn Độ - Thích Nữ Tuệ Anh 373
5.5. Di tích Phật Giáo Đại Thừa tại Andhra Pradesh 
- Thích Đạt Huyền 391
Tường trình Chuyến Hành Hương, Từ Thiện và Hội Thảo 
Phật Giáo tại Hàn Quốc, Ấn ĐộTích Lan 
- Thích Nữ Giới Hương 412
Hình ảnh của Hội thảo tại Trường Đại Học Sharda 431
Tủ Sách Bảo Anh Lạc 448


 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.