Phần Bốn Nghi Thức Thọ Trì Kinh Trái Tim

23/05/201012:00 SA(Xem: 8168)
Phần Bốn Nghi Thức Thọ Trì Kinh Trái Tim

KINH TRÁI TIM TUỆ GIÁC VÔ THƯỢNG
(PRAJÑĀPĀRAMITĀSŪTRA-HRDAYA-SÙTRA) 
Khải Thiên Dịch và chú giải (bản mới – 2007

 

Phần Bốn
NGHI THỨC THỌ TRÌ TÂM KINH 

1. Lời tán Phậtcúng dường Tam Bảo

Con nay thắp nén hương lòng 
Dâng Ba Ngôi Báu vô cùng thiết tha 
Chắp tay kính lạy Phật đà 
Từ lời trần thế tâm hoa cúng dường

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

2. Đảnh lễ cúng dường:

Namthế giới mười phương, thường trụ vĩnh cửu, vô thượng chư Phật. 
Namthế giới mười phương, thường trụ vĩnh cửu, vô lượng nghĩa Pháp. 
Namthế giới mười phương, thường trụ vĩnh cửu, vô lượng thánh hiền

3- Lời khai kinh:

Kính lạy Thế Tôn, Đấng Tuệ giác bình đẳng vĩ đại! 
Như mặt trời rực sáng ở phương Đông,
Chánh Pháp của Ngài nhiệm mầu vô thượng
Con nay xin nương tựa để đi vào hiện quán 
Sống trong sinh thức của tuệ giác ngàn xưa 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

4- Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng (tụng)

1- Khi tiến sâu vào nguồn mạch của Tuệ giác Vô thượng, Người Tỉnh Thức Bình Yên soi sáng như thật rằng tự tính của năm hợp thể đều là Không, liền thoát ly mọi khổ ách

2- Này người con dòng Sari, hình thể chẳng khác chân không, chân không chẳng khác hình thể; hình thể là chân không, chân không là hình thể. Cảm xúc, niệm lự, tư duyý thức đều là như vậy. 

3- Này người con dòng Sari, tất cả hiện hữu được biểu thị là không, nó không sanh, Không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. 

4- Vì thế, này người con dòng Sari, trong Không không có hình thể, không có cảm xúc, không có niệm lự, không có tư duy, không có ý thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ; không có hình thể, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và hiện hữu. Không có đối tượng của mắt, cho đến không có đối tượng của ý thức ; không có minh, không có vô minh, không có sự chấm dứt của minh, cũng không có sự chấm dứt của vô minh ; cho đến, không có tuổi già và sự chết, cũng không có sự chấm dứt của tuổi già và sự chết ; không có khổ đau, không có nguyên nhân của khổ đau, không có sự chấm dứt khổ đau, và không có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau; không có trí giác cũng không có sự thành tựu trí giác.

5- Người Tỉnh Thức Bình Yên, do không sở đắc nên sống an lành trong Tuệ giác Vô thượngthoát ly tất cả chướng ngại. Và rằng, vì không có những chướng ngại trong tâm nên không có sợ hãi và xa rời những cuồng si mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn

6- Tất cả chư Phật trong ba đời đều nương vào Tuệ giác Vô thượngthành tựu chánh giác

7- Vì thế, nên biết rằng Tuệ giác Vô thượng là sức thần kỳ vĩ, là sức thần của trí tuệ vĩ đại, là sức thần cao tuyệt, là sức thần tối hậu, vô song, có thể trừ diệt tất cả khổ đau. Sức thần thoắt sinh từ Tuệ giác Vô thượng này là sự thật, là chân lý. Sức thần có năng lực tối thượng đó được tuyên nói trong kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng rằng: 

"Đi qua, đi qua,
Đi qua bờ bên kia
Đã đi qua đến bờ bên kia, svāhā!" 

5- Lời nguyện

Bàng hoàng về cõi vô biên 
Lắng nghe tiếng gọi nơi miền quê xưa
Thì thầm cho cuộc đong đưa
Lời Tâm kinh, vỡ mộng xưa, Niết bàn

NamĐại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện rằng : 
Hôm nay chúng con 
giữa lòng pháp giới 
thọ trì Tâm Kinh 
Cầu cho : ....... (đọc lời nguyện tùy ý cầu an, cầu siêu...) 
Cuối xin Đấng Đại Từ Bi 
Dũ ánh quang minh chiếu giám. 

6- Hồi Hướng:

Các trời A tu la 
Dược xoa vân vân
Ai đến nghe Phật pháp 
Tất cả hãy hết lòng 
Hộ trì Phật pháp ấy 
Làm cho thường còn mãi
Bằng cách thường tinh tấn 
Thực hành lời Phật dạy 
Những người có đức tin 
Đến đây nghe Phật pháp 
Hoặc ở trên mặt đất
Hoặc ở trong không gian
Với thế giới loài người 
Hãy thường hành từ tâm 
Bản thân thì ngày đêm 
Sống đúng với Phật pháp 
Nguyện cầu mọi thế giới 
Luôn luôn thường an ổn
Bằng cách phước và trí
Đều đem làm lợi người
Để bao nhiêu vọng nghiệp
Đều được tiêu tan cả 
Siêu thoát mọi khổ đau 
Đi về Đại Niết bàn 
Hãy xoa khắp cơ thể 
Bằng hương thơm giữ giới 
Lại mặc cho cơ thể 
Bằng y phục thiền định 
Rồi trang điểm tất cả 
Bằng hương thơm tuệ giác 
Thì bất cứ ở đâu
Cũng thường được an lạc.

Nam mô các vị Hộ pháp, các vị Bồ Tát ma ha tát (3 lần) 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả
Đệ tửchúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo. (lạy 3 lạy) 

Tạo bài viết
14/06/2010(Xem: 50604)
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.