Phần Bốn Nghi Thức Thọ Trì Kinh Trái Tim

23/05/201012:00 SA(Xem: 8705)
Phần Bốn Nghi Thức Thọ Trì Kinh Trái Tim

KINH TRÁI TIM TUỆ GIÁC VÔ THƯỢNG
(PRAJÑĀPĀRAMITĀSŪTRA-HRDAYA-SÙTRA) 
Khải Thiên Dịch và chú giải (bản mới – 2007

 

Phần Bốn
NGHI THỨC THỌ TRÌ TÂM KINH 

1. Lời tán Phậtcúng dường Tam Bảo

Con nay thắp nén hương lòng 
Dâng Ba Ngôi Báu vô cùng thiết tha 
Chắp tay kính lạy Phật đà 
Từ lời trần thế tâm hoa cúng dường

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

2. Đảnh lễ cúng dường:

Namthế giới mười phương, thường trụ vĩnh cửu, vô thượng chư Phật. 
Namthế giới mười phương, thường trụ vĩnh cửu, vô lượng nghĩa Pháp. 
Namthế giới mười phương, thường trụ vĩnh cửu, vô lượng thánh hiền

3- Lời khai kinh:

Kính lạy Thế Tôn, Đấng Tuệ giác bình đẳng vĩ đại! 
Như mặt trời rực sáng ở phương Đông,
Chánh Pháp của Ngài nhiệm mầu vô thượng
Con nay xin nương tựa để đi vào hiện quán 
Sống trong sinh thức của tuệ giác ngàn xưa 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

4- Kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng (tụng)

1- Khi tiến sâu vào nguồn mạch của Tuệ giác Vô thượng, Người Tỉnh Thức Bình Yên soi sáng như thật rằng tự tính của năm hợp thể đều là Không, liền thoát ly mọi khổ ách

2- Này người con dòng Sari, hình thể chẳng khác chân không, chân không chẳng khác hình thể; hình thể là chân không, chân không là hình thể. Cảm xúc, niệm lự, tư duyý thức đều là như vậy. 

3- Này người con dòng Sari, tất cả hiện hữu được biểu thị là không, nó không sanh, Không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. 

4- Vì thế, này người con dòng Sari, trong Không không có hình thể, không có cảm xúc, không có niệm lự, không có tư duy, không có ý thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ; không có hình thể, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và hiện hữu. Không có đối tượng của mắt, cho đến không có đối tượng của ý thức ; không có minh, không có vô minh, không có sự chấm dứt của minh, cũng không có sự chấm dứt của vô minh ; cho đến, không có tuổi già và sự chết, cũng không có sự chấm dứt của tuổi già và sự chết ; không có khổ đau, không có nguyên nhân của khổ đau, không có sự chấm dứt khổ đau, và không có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau; không có trí giác cũng không có sự thành tựu trí giác.

5- Người Tỉnh Thức Bình Yên, do không sở đắc nên sống an lành trong Tuệ giác Vô thượngthoát ly tất cả chướng ngại. Và rằng, vì không có những chướng ngại trong tâm nên không có sợ hãi và xa rời những cuồng si mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn

6- Tất cả chư Phật trong ba đời đều nương vào Tuệ giác Vô thượngthành tựu chánh giác

7- Vì thế, nên biết rằng Tuệ giác Vô thượng là sức thần kỳ vĩ, là sức thần của trí tuệ vĩ đại, là sức thần cao tuyệt, là sức thần tối hậu, vô song, có thể trừ diệt tất cả khổ đau. Sức thần thoắt sinh từ Tuệ giác Vô thượng này là sự thật, là chân lý. Sức thần có năng lực tối thượng đó được tuyên nói trong kinh Trái Tim Tuệ Giác Vô Thượng rằng: 

"Đi qua, đi qua,
Đi qua bờ bên kia
Đã đi qua đến bờ bên kia, svāhā!" 

5- Lời nguyện

Bàng hoàng về cõi vô biên 
Lắng nghe tiếng gọi nơi miền quê xưa
Thì thầm cho cuộc đong đưa
Lời Tâm kinh, vỡ mộng xưa, Niết bàn

NamĐại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

Nguyện rằng : 
Hôm nay chúng con 
giữa lòng pháp giới 
thọ trì Tâm Kinh 
Cầu cho : ....... (đọc lời nguyện tùy ý cầu an, cầu siêu...) 
Cuối xin Đấng Đại Từ Bi 
Dũ ánh quang minh chiếu giám. 

6- Hồi Hướng:

Các trời A tu la 
Dược xoa vân vân
Ai đến nghe Phật pháp 
Tất cả hãy hết lòng 
Hộ trì Phật pháp ấy 
Làm cho thường còn mãi
Bằng cách thường tinh tấn 
Thực hành lời Phật dạy 
Những người có đức tin 
Đến đây nghe Phật pháp 
Hoặc ở trên mặt đất
Hoặc ở trong không gian
Với thế giới loài người 
Hãy thường hành từ tâm 
Bản thân thì ngày đêm 
Sống đúng với Phật pháp 
Nguyện cầu mọi thế giới 
Luôn luôn thường an ổn
Bằng cách phước và trí
Đều đem làm lợi người
Để bao nhiêu vọng nghiệp
Đều được tiêu tan cả 
Siêu thoát mọi khổ đau 
Đi về Đại Niết bàn 
Hãy xoa khắp cơ thể 
Bằng hương thơm giữ giới 
Lại mặc cho cơ thể 
Bằng y phục thiền định 
Rồi trang điểm tất cả 
Bằng hương thơm tuệ giác 
Thì bất cứ ở đâu
Cũng thường được an lạc.

Nam mô các vị Hộ pháp, các vị Bồ Tát ma ha tát (3 lần) 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả
Đệ tửchúng sinh 
Đều trọn thành Phật đạo. (lạy 3 lạy) 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/06/2010(Xem: 53274)
Hàng năm tại nước Mỹ, hàng chục triệu con gà tây bị giết nhân ngày lễ Tạ ơn. Lama Zopa Rinpoche đã đưa ra lời khuyên trong một buổi thuyết giảng năm 2018 để giúp ích cho những con gà tây bị giết và cách chúng ta nên khởi tâm như thế nào trong những kỳ nghỉ lễ.
Sau khi bị chỉ trích vì dự lễ cải đạo tập thể từ Ấn giáo sang Phật giáo, Bộ Trưởng Gautam từ chức và nói: "Hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi nhiều gông cùm và hôm nay tôi đã được sinh ra một lần nữa." Nhật Báo India Today đăng một video tiếng Anh hôm 7/10/2022 nhan đề "Bộ trưởng AAP Rajendra Gautam tham gia sự kiện cải đạo hàng loạt sang Phật Giáo, thề không cầu nguyện các vị thần Ấn Độ Giáo."
Vụ “đi kiện Thầy chùa” xẩy ra gần đây nhất là trường hợp chùa Tam Bảo ở Baton Rouge. Thầy trú trì chùa Tam Bảo, Thích Đạo Quảng (TĐQ) đã bị bốn trong số hơn vài trăm thành viên trong đạo tràng chùa Tam Bảo đứng đơn kiện. Nguyên đơn, gồm bốn nữ thí chủ chùa Tam Bảo, đã mướn luật sư nộp đơn kiện, buộc tội thầy Đạo Quảng có dính líu vào quan hệ tình dục và sai phạm việc quản nhiệm chùa (sexual misconduct and mismanagement of the temple). Mục đích sau cùng của vụ kiện là xin phán quyết tòa án để đuổi (sic) Thầy ra khỏi chùa và thay thế các “candidate Thầy” khác mới toanh, hợp khẩu vị đang xếp hàng chời đợi