Luận Tạng (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

19/11/20183:05 CH(Xem: 5203)
Luận Tạng (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)
LUẬN TẠNG
(LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH)

pdf_download_2


SỐ  TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) - LUẬN TẠNGBỘ LUẬNTẬPTRANG
1 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ BỔN TỤNG LUẬN TỲ ĐÀM 100 275
2 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ LUẬN TỲ ĐÀM 99 3
3 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ LUẬN THẬT NGHĨA SỚ QUYỂN 1-5  TỲ ĐÀM 100 345
4 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THÍCH LUẬN (I) QUYỂN 1-12 TỲ ĐÀM 99 843
5 A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THÍCH LUẬN (II) QUYỂN 13-22 TỲ ĐÀM 100 3
6 A TỲ ĐẠT MA GIỚI THÂN TÚC LUẬN TỲ ĐÀM 89 920
7 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (I) QUYỂN 1-50 TỲ ĐÀM 91 3
8 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (II) QUYỂN 51-100 TỲ ĐÀM 92 3
9 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (III) QUYỂN 101-150 TỲ ĐÀM 93 3
10 A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA LUẬN (IV) QUYỂN 151-200 TỲ ĐÀM 94 3
11 A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC LUẬN, QUYỂN 1-18 TỲ ĐÀM 90 243
12 A TỲ ĐẠT MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN, QUYỂN 1-12 TỲ ĐÀM 89 333
13 A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ LUẬN, QUYỂN 1-20 TỲ ĐÀM 90 1157
14 A TỲ ĐẠT MA TẬP DỊ MÔN TÚC LUẬN, QUYỂN 1-20 TỲ ĐÀM 89 3
15 A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIỂN TÔNG LUẬN QUYỂN 1-40 TỲ ĐÀM 102 3
16 A TỲ ĐẠT MA THỨC THÂN TÚC LUẬN, QUYỂN 1-16 TỲ ĐÀM 89 617
17 A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN (II) QUYỂN 31-80 TỲ ĐÀM 101 3
18 A TỲ ĐẠT MA THUẬN CHÁNH LÝ LUẬN QUYỂN 1-30 TỲ ĐÀM 100 362
19 A TỲ ĐÀM BÁT KIỀN ĐỘ LUẬN, QUYỂN 1-30 TỲ ĐÀM 90 575
20 A TỲ ĐÀM CAM LỘ VỊ LUẬN TỲ ĐÀM 98 593
21 A TỲ ĐÀM NGŨ PHÁP HÀNH KINH TỲ ĐÀM 98 733
22 A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN KINH QUYỂN 1-6 TỲ ĐÀM 98 103
23 A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN QUYỂN 1-4 TỲ ĐÀM 98 3
24 A TỲ ĐÀM TỲ BÀ SA LUẬN (I) QUYỂN 1-40 TỲ ĐÀM 95 3
25 A TỲ ĐÀM TỲ BÀ SA LUẬN (II) QUYỂN 41-60 TỲ ĐÀM 96 3
26 BÁCH LUẬN TRUNG QUÁN 103 595
27 BÁCH TỰ LUẬN TRUNG QUÁN 103 909
28 BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH LUẬN LUẬN TẬP 113 129
29 BẢO KẾ KINH TỨ PHÁP ƯU BA ĐỀ XÁ THÍCH KINH 88 155
30 BÁT ĐẠI LINH THÁP PHẠM TÁN LUẬN TẬP 114 447
31 BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH QUYỂN 1-15 TRUNG QUÁN 103 207
32 BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN LUẬN LUẬN TẬP 113 39
33 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN DU GIÀ 109 3
34 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG DU GIÀ 109 53
35 BỒ ĐỀ HẠNH KINH QUYỂN 1-4 LUẬN TẬP 113 339
36 BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN LUẬN TẬP 113 329
37 BỒ ĐỀ TÂM QUÁN THÍCH LUẬN TẬP 113 429
38 BỒ ĐỀ TƯ LƯƠNG LUẬN QUYỂN 1-6 LUẬN TẬP 113 239
39 BỒ TÁT ĐỊA TRÌ KINH QUYỂN 1-10 DU GIÀ 106 359
40 BỒ TÁT THIỆN GIỚI KINH (1 Quyển) DU GIÀ 106 733
41 BỒ TÁT THIỆN GIỚI KINH (9 Quyển) DU GIÀ 106 557
42 CHỈ QUÁN MÔN LUẬN TỤNG LUẬN TẬP 113 117
43 CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA LUẬN LUẬN TẬP 113 197
44 CHƯƠNG SỞ TRI LUẬN LUẬN TẬP 112 3
45 CHƯỞNG TRUNG  LUẬN DU GIÀ 110 811
46 CHÚNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM LUẬN, QUYỂN 1-12 TỲ ĐÀM 90 3
47 CHUYỂN PHÁP LUÂN KINH ƯU BA ĐỀ XÁ THÍCH KINH 88 481
48 CHUYỂN THỨC LUẬN DU GIÀ 107 309
49 CỨU CÁNH NHẤT THỪA BẢO TÁNH LUẬN DU GIÀ 110 531
50 DI GIÁO KINH LUẬN THÍCH KINH 88 199
51 DI LẶC BỒ TÁT SỞ VẤN KINH LUẬN, QUYỂN 1-9 THÍCH KINH 88 3
52 DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH LUẬN ƯU BA ĐỀ XÁ  THÍCH KINH 87 43
53 DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH ƯU BA ĐỀ XÁ  THÍCH KINH 87 3
54 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (I) QUYỂN 1-42  DU GIÀ 104 3
55 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (II) QUYỂN 43-85 DU GIÀ 105 3
56 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (III) QUYỂN 86-100 DU GIÀ 106 3
57 DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN THÍCH DU GIÀ 106 341
58 DUY THỨC LUẬN DU GIÀ 107 319
59 DUY THỨC NHỊ THẬP LUẬN DU GIÀ 107 359
60 DUY THỨC TAM THẬP LUẬN TỤNG DU GIÀ 107 301
61 DUYÊN SANH LUẬN LUẬN TẬP 113 77
62 ĐẠI BẢO TÍCH KINH LUẬN, QUYỂN 1-4  THÍCH KINH 87 763
63 ĐẠI THỪA A TỲ ĐẠT MA TẬP LUẬN QUYỂN 1-7 DU GIÀ 110 3
64 ĐẠI THỪA A TỲ ĐẠT MA TẠP TẬP LUẬN QUYỂN 1-16 DU GIÀ 110 125
65 ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN LUẬN BẢN SỰ PHẦN TRUNG LƯỢC LỤC DANH SỐ DU GIÀ 110 705
66 ĐẠI THỪA BẢO YẾU NGHĨA LUẬN QUYỂN 1-10  LUẬN TẬP 111 191
67 ĐẠI THỪA CHƯỞNG TRÂN LUẬN TRUNG QUÁN 103 999
68 ĐẠI THỪA DUY THỨC LUẬN DU GIÀ 107 341
69 ĐẠI THỪA DUYÊN SANH LUẬN LUẬN TẬP 113 93
70 ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN (I) LUẬN TẬP 113 481
71 ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN (II) LUẬN TẬP 113 513
72 ĐẠI THỪA NGŨ UẨN LUẬN DU GIÀ 110 671
73 ĐẠI THỪA NHỊ THẬP TỤNG LUẬN TRUNG QUÁN 103 941
74 ĐẠI THỪA PHÁ HỮU LUẬN TRUNG QUÁN 103 927
75 ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT LUẬN (1) DU GIÀ 110 851
76 ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT LUẬN (2) DU GIÀ 110 861
77 ĐẠI THỪA QUẢNG BÁCH LUẬN THÍCH LUẬN QUYỂN 1-10 TRUNG QUÁN 103 675
78 ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN LUẬN DU GIÀ 110 684
79 ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC LUẬN QUYỂN 1-25  LUẬN TẬP 111 277
80 ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN DU GIÀ 110 421
81 ĐẠI THỪA TỨ PHÁP KINH THÍCH THÍCH KINH 88 523
82 ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM KINH LUẬN QUYỂN 1-13  DU GIÀ 109 493
83 ĐẠI THỪA TRUNG QUÁN THÍCH LUẬN QUYỂN 1-9 TRUNG QUÁN 103 475
84 ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN QUYỂN 1-20  LUẬN TẬP 114 3
85 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (I) QUYỂN 1-25  THÍCH KINH 83 22
86 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (II) QUYỂN 26-60  THÍCH KINH 84 3
87 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (III) QUYỂN 61-95  THÍCH KINH 85 3
88 ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN (IV) QUYỂN 96 -100  THÍCH KINH 86 3
89 ĐẠI TRƯỢNG PHU LUẬN TRUNG QUÁN 103 947
90 ĐỀ BÀ BỒ TÁT THÍCH LĂNG GIÀ KINH TRUNG NGOẠI ĐẠI THỪA TỨ TÔNG LUẬN LUẬN TẬP 111 575
91 ĐỀ BÀ BỒ TÁT THÍCH LĂNG GIÀ KINH TRUNG NGOẠI TIỂU THỪA NIẾT BÀN LUẬN LUẬN TẬP 111 583
92 GIẢI QUYỂN LUẬN DU GIÀ 110 805
93 GIẢI THOÁT ĐẠO LUẬN QUYỂN 1-12 LUẬN TẬP 112 635
94 HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN QUYỂN 1-20 DU GIÀ 109 63
95 HIỂN DƯƠNG THÁNH GIÁO LUẬN TỤNG DU GIÀ 109 457
96 HIỀN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHẤT BÁCH TỤNG  LUẬN TẬP 114 455
97 HIỂN THỨC LUẬN DU GIÀ 110 784
98 HỒI TRÁNH  LUẬN LUẬN TẬP 111 53
99 KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG YẾU KỆ  LUẬN TẬP 114 313
100 KIỀN TRĨ PHẠN TÁN  LUẬN TẬP 114 441
101 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH LUẬN  THÍCH KINH 86 173
102 KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH PHÁ THỦ TRƯỚC HOẠI GIẢ DANH LUẬN  THÍCH KINH 86 553
103 KIM CANG BÁT NHÃ LUẬN THÍCH KINH 86 89
104 KIM CANG BÁT NHÃ LUẬN (Biệt Bản) THÍCH KINH 83 124
105 KIM CANG CHÂM LUẬN  LUẬN TẬP 111 621
106 KIM CANG ĐẢNH DU GIÀ TRUNG PHÁT A NẬU ĐA LA TAM BỒ ĐỀ TÂM LUẬN LUẬN TẬP 113 471
107 KIM CANG TIÊN LUẬN, QUYỂN 1-10 THÍCH KINH 86 229
108 KINH A HÀM KHẨU GIẢI THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN  THÍCH KINH 83 213
109 KINH CA DIẾP TIÊN NHƠN THUYẾT Y NỮ NHÂN  LUẬN TẬP 114 519
110 KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYỀN THẦN VƯƠNG KỆ TỤNG  LUẬN TẬP 114 477
111 KINH NA TIÊN TỲ KHEO A  LUẬN TẬP 114 107
112 KINH NA TIÊN TỲ KHEO B (BIỆT BẢN)  LUẬN TẬP 114 145
113 KINH PHẬT THUYẾT BÁT ĐẠI LINH THÁP DANH HIỆU  LUẬN TẬP 114 451
114 KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP QUYỂN 1-12  LUẬN TẬP 114 205
115 KINH TÂN ĐẦU LÔ ĐỘT LA XÀ VỊ ƯU ĐÀ DIÊN VƯƠNG THUYẾT PHÁP  LUẬN TẬP 114 507
116 KINH THẮNG QUÂN HÓA THẾ BÁCH DU GIÀ THA  LUẬN TẬP 114 525
117 LẬP THẾ A TỲ ĐÀM LUẬN QUYỂN 1-10  LUẬN TẬP 111 649
118 LONG THỌ BỒ TÁT KHUYẾN GIỚI VƯƠNG TỤNG  LUẬN TẬP 114 331
119 LONG THỌ BỒ TÁT VỊ THIỀN ĐÀ CA VƯƠNG THUYẾT PHÁP YẾU KỆ  LUẬN TẬP 114 297
120 LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA, QUYỂN 1-17  THÍCH KINH 87 79
121 LỤC MÔN GIÁO THỌ TẬP ĐỊNH LUẬN DU GIÀ 110 389
122 LỤC THẬP TỤNG NHƯ LÝ LUẬN TRUNG QUÁN 103 931
123 NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH LUẬN TỤNG  THÍCH KINH 86 541
124 NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH THÍCH  THÍCH KINH 86 501
125 NGHIỆP THÀNH TỰU LUẬN DU GIÀ 110 405
126 NGŨ SỰ TỲ BÀ SA LUẬN TỲ ĐÀM 98 693
127 NHÂN DUYÊN TÂM LUẬN TỤNG LUẬN TẬP 113 109
128 NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN LUẬN  LUẬN TẬP 111 23
129 NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN LUẬN BẢN  LUẬN TẬP 111 3
130 NHÂN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN  LUẬN TẬP 111 43
131 NHẬP A TỲ ĐẠT MA LUẬN TỲ ĐÀM 98 657
132 NHẬP ĐẠI THỪA LUẬN  LUẬN TẬP 111 143
133 NHẤT BÁCH NGŨ THẬP TÁN PHẬT TỤNG  LUẬN TẬP 114 381
134 NHẤT LUÂN LƯ CA LUẬN TRUNG QUÁN 103 921
135 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN (2 QUYỂN) DU GIÀ 107 439
136 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN (3 QUYỂN) DU GIÀ 107 499
137 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN BẢN DU GIÀ 107 573
138 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (1) QUYỂN 1-10  DU GIÀ 108 291
139 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (2) QUYỂN 1-10  DU GIÀ 108 463
140 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (I) QUYỂN 1-10 DU GIÀ 107 649
141 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH (II) QUYỂN 11-15  DU GIÀ 108 3
142 NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN THÍCH LUẬN QUYỂN 1-10  DU GIÀ 108 135
143 NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM LUẬN LUẬN TẬP 111 115
144 NI KIỀN TỬ VẤN VÔ NGÃ NGHĨA KINH  LUẬN TẬP 111 641
145 NIẾT BÀN KINH BỔN HỮU KIM VÔ KỆ LUẬN THÍCH KINH 88 189
146 NIẾT BÀN LUẬN THÍCH KINH 88 173
147 PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC LUẬN QUYỂN 1-5  THÍCH KINH 83 121
148 PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN  LUẬN TẬP 114 401
149 PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA  THÍCH KINH 86 653
150 PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA THÍCH LUẬN  THÍCH KINH 86 609
151 PHẬT NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN LUẬN TẬP 114 375
152 PHẬT ĐỊA KINH LUẬN, QUYỂN 1-7 THÍCH KINH 88 233
153 PHẬT TAM THÂN TÁN  LUẬN TẬP 114 371
154 PHẬT TÁNH LUẬN QUYỂN 1-4 DU GIÀ 110 443
155 PHÁT BỒ ĐỀ TÂM KINH LUẬN LUẬN TẬP 113 203
156 PHƯƠNG TIỆN TÂM LUẬN  LUẬN TẬP 111 93
157 QUẢNG BÁCH LUẬN BẢN TRUNG QUÁN 103 647
158 QUÁN SỞ DUYÊN DUYÊN LUẬN DU GIÀ 110 833
159 QUÁN SỞ DUYÊN LUẬN THÍCH DU GIÀ 110 839
160 QUÁN TỔNG TƯỚNG LUẬN TỤNG DU GIÀ 110 829
161 QUẢNG ĐẠI PHÁT NGUYỆN TỤNG LUẬN TẬP 114 361
162 QUẢNG THÍCH BỒ ĐỀ TÂM LUẬN QUYỂN 1-4 LUẬN TẬP 113 435
163 QUYẾT ĐỊNH TẠNG LUẬN DU GIÀ 106 747
164 SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG LUẬN TẬP 114 469
165 TẬP CHƯ PHÁP BẢO TỐI THƯỢNG NGHĨA LUẬN  LUẬN TẬP 111 557
166 TẬP ĐẠI THỪA TƯỚNG LUẬN  LUẬN TẬP 111 539
167 TẠP A TỲ ĐÀM TÂM LUẬN QUYỂN 1-11 TỲ ĐÀM 98 243
168 TAM CỤ TÚC KINH ƯU BA ĐỀ XÁ THÍCH KINH 88 497
169 TAM DI ĐỂ BỘ LUẬN LUẬN TẬP 113 3
170 TAM PHÁP ĐỘ LUẬN  THÍCH KINH 83 65
171 TAM THÂN PHẠM TÁN  LUẬN TẬP tập 367
172 TAM VÔ TÁNH LUẬN DU GIÀ tập 749
173 TÁN PHÁP GIỚI TỤNG  LUẬN TẬP tập 349
174 TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ LUẬN TỲ ĐÀM tập 721
175 THẬP BÁT KHÔNG LUẬN DU GIÀ tập 727
176 THẬP NHỊ MÔN LUẬN TRUNG QUÁN tập 557
177 THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN LUẬN LUẬN TẬP tập 71
178 THẬP ĐỊA KINH LUẬN, QUYỂN 1-12  THÍCH KINH tập 471
179 THẤT PHẬT TÁN BÁI GIÀ THA  LUẬN TẬP tập 437
180 THẮNG TƯ DUY PHẠM THIÊN SỞ VẤN KINH LUẬN, QUYỂN 1-4 THÍCH KINH tập 411
181 THỈNH TÂN ĐẦU LÔ PHÁP  LUẬN TẬP tập 503
182 THÀNH DUY THỨC BẢO SANH LUẬN QUYỂN 1-5 DU GIÀ tập 373
183 THÀNH DUY THỨC LUẬN DU GIÀ tập 3
184 THÀNH THẬT LUẬN QUYỂN 1-16: LUẬN TẬP tập 45
185 THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỬU TỤNG TINH NGHĨA LUẬN  THÍCH KINH tập 595
186 THI THIẾT LUẬN, QUYỂN 1-7 TỲ ĐÀM tập 557
187 THÍCH MA HA DIỄN LUẬN QUYỂN 1-10 LUẬN TẬP tập 547
188 THUẬN TRUNG LUẬN NGHĨA NHẬP ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT SƠ PHẨM PHÁP MÔN TRUNG QUÁN tập 169
189 THỦ NHÂN GIẢ THIẾT LUẬN DU GIÀ tập 817
190 THỦ TRƯỢNG LUẬN LUẬN TẬP tập 187
191 TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP LUẬN QUYỂN 1-10  TỲ ĐÀM tập 801
192 TỨ A-HÀM MỘ-SAO GIẢI  THÍCH KINH tập 3
193 TỨ ĐẾ LUẬN QUYỂN 1-4 LUẬN TẬP tập 547
194 TRUNG BIÊN PHÂN BIỆT LUẬN  DU GIÀ tập 675
195 TRUNG LUẬN QUYỂN 1-4 TRUNG QUÁN tập 3
196 TÙY TƯỚNG LUẬN (GIẢI THẬP LỰC ĐẾ NGHĨA)  LUẬN TẬP tập 591
197 TỲ BÀ SA LUẬN QUYỂN 1-14 TỲ ĐÀM tập 399
198 VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN BỒ ĐỀ KINH LUẬN THÍCH KINH tập 375
199 VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BA ĐỀ XÁ  THÍCH KINH tập 865
200 VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN LUẬN DU GIÀ tập 799
201 VƯƠNG PHÁP CHÁNH LÝ LUẬN DU GIÀ tập 708
202 XÁ LỢI PHẤT A TỲ ĐÀM LUẬN QUYỂN 1-30  TỲ ĐÀM tập 3Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
25/09/2019(Xem: 10056)
17/11/2018(Xem: 5843)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.