Mục Lục

06/10/201012:00 SA(Xem: 18293)
Mục Lục

TÌM HIỂU
GIÁO LÝ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Thích Hạnh Bình
Nhà xuất bản Phương Đông 2008

Mục Lục


I. QUAN ĐIỂM TU TẬP TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
I. Dẫn luận 1
II. Đức Phật chỉ là bậc Đạo sư 
III. Mối quan hệ giữa niềm tin và sự hiểu biết
IV. Đạo Phật đặc biệt chú trọng vai trò thấy và biết
V. Nguồn gốc của khổ đau
1. Cái không thực có ở ngoài tạo lo âu phiền muộn
2. Cái không thực có ở trong tạo lo âu phiền muộn
VI. Tu tập là gì ?
VII. Bảy phương pháp làm chất dứt khổ đau
1. Phiền não do tri kiến đoạn trừ
2. Phiền não do phòng hộ đoạn trừ
3. Phiền não do thọ dụng đoạn trừ
4. Phiền não do kham nhẫn đoạn trừ
5. Phiền não do tránh né đoạn trừ
6. Phiền não do trừ diệt đoạn trừ
7. Phiền não do tu tập đoạn trừ
VIII. Kết luận
II. NGHIỆP TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
I. Dẫn luận
II. Tinh thầnmục đích giáo dục của đức Phật
III. Thế nào gọi là nghiệp
1. Nội dung và ý nghĩa “Kinh Tiểu Nghiệp phân biệt”

2. Nội dung và ý nghĩa “Kinh Đại Nghiệp phân biệt”
IV. Sự dị biệt giữa quan điểm Nghiệp của Kỳ na giáoPhật giáo
V. Nghiệp và vô ngã
VI. Nghiệp là nền tảng của đạo đức
1. Học thuyết nghiệp là định hướng xây dựng đời sống hạnh phúc cho con người
2. Học thuyết nghiệp là nền tảng xây dựng xã hội lành mạnhđạo đức
VII. Kết luận
III. PHƯƠNG PHÁP TU TẬP TRONG A TỲ ĐẠT MA
I. Dẫn luận
II. Từ A hàm phát triển thành A tỳ đạt ma
1. Vị trí “Kinh A hàm” trong thánh điển Phật giáo
2. Nguồn gốc tư tưởng A Tỳ Đạt Ma
III. Ý nghĩa của việc tu tập
IV. Giác ngộ giải thoátmục đích của người xuất gia
1. Thân xuất gia nhưng tâm không xuất gia
2. Tâm xuất gia nhưng thân chưa xuất gia
3. Thân và tâm đều xuất gia
4. Thân và tâm không xuất gia
5. Nguyên tắc thọ dụng phẩm vật cúng dường
VI. Tu tậpQuán Tứ niệm xứ
1. Quán thân
2. Quán thọ
3. Quán tâm
4. Quán pháp
VIII. Kết luận
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 182715)
01/04/2012(Xem: 28383)
08/11/2018(Xem: 8301)
08/02/2015(Xem: 40683)
25/07/2011(Xem: 105046)
10/10/2010(Xem: 102047)