Mục Lục

05/07/201012:00 SA(Xem: 6917)
Mục Lục

THÀNH THẬT LUẬN 
Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo
Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn
Dịch giả: Tỳ-kheo THÍCH TRÍ-NGHIÊM

MỤC LỤC 

QUYỂN THỨ 1
Phần duyên khởi trong nhóm phát tụ trước phẩm luận Phật-bảo thứ 1
Phẩm thập lục thứ 2
Phẩm Tứ Vô-Úy thứ 3
Phẩm Thập-hiệu thứ 4
Phẩm Tam bất-hộ thứ 5
Luận Pháp bảo - Trước phẩm Tam-thiện thứ 6
Phẩm chúng-pháp thứ 7
Phẩm Thập nhị bộ kinh thứ 8
Luận Tăng-Bảo - Trước phẩm thanh lịch thứ 9
Phẩm phân biệt Hiền Thánh thứ 10
Phẩm Phước-Điền thứ 11
QUYỂN THỨ 2
Phẩm Cát tường thứ 12
Phẩm Lập-Luận thứ 13
Phẩm Luận-môn thứ 14
Phẩm Tán-Luận thứ 15
Phẩm Tứ-pháp thứ 16
Phẩm Tứ-đế thứ 17
Phẩm Pháp-tụ thứ 18
Phẩm Thập luận trước phẩm hữu tướng thứ 19
Phẩm Vô-tướng thứ 20
QUYỂN THỨ 3
Phẩm Nhị-thế hữu thứ 21
Phẩm Nhị-thế Vô thứ 22
Phẩm Nhất-thiết hữu vô thứ 23
Phẩm Có trung-ấm thứ 24
Phẩm Không trung-ấm thứ 25
Phẩm Thứ-đệ thứ 26
Phẩm Nhất thời thứ 27
Phẩm Thoái thứ 28
Phẩm Bất thối thứ 29
Phẩm Tâm-tính thứ 30
Phẩm Tương-ưng bất tương-ưng thứ 31
Phẩm Quá-khứ nghiệp thứ 32
Phẩm Biện Nhị bảo thứ 33
Phẩm Vô-ngã thứ 34
Phẩm Hữu-ngã vô-ngã thứ 35
Phẩm Sắc-tướng trong sức luận nhóm Khổ đế thứ 36
Phẩm Sắc danh thứ 37
Phẩm Tứ-đại giả danh thứ 38
Phẩm Tứ-đại thật hữu thứ 39
QUYỂN THỨ 4
Phẩm Phi bỉ chứng thứ 40
Phẩm Minh bổn-tông thứ 41
Phẩm Không tướng cứng thứ 42
Phẩm Có tướng cứng thứ 43
Phẩm Tướng tứ-đại thứ 44
Phẩm Căn giả-danh thứ 45
Phẩm Phân biệt căn thứ 46
Phẩm Tứ-đại đồng thứ 47
Phẩm Căn vô-tri thứ 48
Phẩm Căn-trần hiệp-ly thứ 49
QUYỂN THỨ 5
Phẩm Văn-thanh thứ 50
Phẩm Văn Hương thứ 51
Phẩm Giác-xúc thứ 52
Phẩm Ý thứ 53
Phẩm Căn bất-định thứ 54
Phẩm Sắc nhập tướng thứ 55
Phẩm Thanh-tướng thứ 56
Phẩm Hương-tướng thứ 57
Phẩm Vị-tướng 58
Phẩm Xúc tướng thứ 59
Phẩm Lập vô-số trong Thức luận nhóm Khổ Đế thứ 60
Phẩm Lập hữu-số thứ 61
Phẩm Phi vô-số thứ 62
Phẩm Phi hữu-số thứ 63
Phẩm Minh vô-số thứ 64
Phẩm Vô tương-ưng thứ 65
Phẩm Hữu tương-ưng thứ 66
Phẩm Phi tương ưng thứ 67
Phẩm Đa-tâm thứ 68
Phẩm Nhất-tâm thứ 69
Phẩm Phi đa-tâm thứ 70
QUYỂN THỨ 6
Phẩm Phi nhất-tâm thứ 71
Phẩm Minh đa-tâm thứ 72
Phẩm Thức tạm-trụ thứ 73
Phẩm Thức vô-trụ thứ 74
Phẩm Thức câu-sinh thứ 75
Phẩm bất câu-sinh thứ 76
Phẩm Tưởng-ấm trong nhóm Khổ-Đế thứ 77
Phẩm Thọ-tướng trong thọ-luận nhóm Khổ-Đế thứ 78
Phẩm Hành-khổ thứ 79
Phẩm Hoại-khổ thứ 80
Phẩm Diệt tam-thọ thứ 81
Phẩm Văn-thọ thứ 82
Phẩm Ngũ-thọ-căn thứ 83
QUYỂN THỨ 7
Phẩm Tư trong luận hành-ấm nhóm Khổ đế thứ 84
Phẩm Xúc thứ 85
Phẩm Niệm thứ 86
Phẩm Dục thứ 87
Phẩm Hỷ thứ 88
Phẩm Tín thứ 89
Phẩm Cần thứ 90
Phẩm Ức thứ 91
Phẩm Giác Quán thứ 92
Phẩm Dư tâm-số thứ 93
Phẩm Bất tương-ưng-hành thứ 94
Phẩm Nghiệp tướng trong nghiệp luận nhóm Tập-Đế thứ 95
Phẩm Vô-tác thứ 96
Phẩm Cố bất-Cố thứ 97
Phẩm Kinh trong tội thứ 98
Phẩm Đại tiểu lợi nghiệp thứ 99
QUYỂN THỨ 8
Phẩm Tam-Nghiệp thứ 100
Phẩm Tà-Hạnh thứ 101


Phẩm Chính-Hành thứ 102
Phẩm Kế-nghiệp thứ 103
Phẩm Tam báo-nghiệp thứ 104
Phẩm Tam-thọ báo nghiệp thứ 105
Phẩm Tam-Chưóng thứ 106
Phẩm Tứ-Nghiệp thứ 107
Phẩm Ngũ-nghịch thứ 108
QUYỂN THỨ 9
Phẩm Ngũ-giới thứ 109
Phẩm Lục-nghiệp thứ 110
Phẩm Bảy Bất-thiện luật nghi thứ 111
Phẩm Bảy thiện luật nghi thứ 112
Phẩm Tám Giới-trai thứ 113
Phẩm Tám chủng-ngữ 114
Phẩm Chín nghiệp thứ 115
Phẩm Mười Bất-thiện-đạo thứ 116
Phẩm Quá-Hoạn thứ 118
QUYỂN THỨ 10
Phẩm Tam nghiệp khinh trọng thứ 119
Phẩm Minh nghiệp nhân thứ 120
Phẩm Tướng phiền não trong phiền não Luận nhóm Tứ Đế thứ 121
Phẩm Tham tướng thứ 122
Phẩm Tham nhân thứ 123
Phẩm Tham quá thứ 124
Phẩm Đoạn tham thứ 125
Phẩm sân nhuế thứ 126
Phẩm Vô minh thứ 127
Phẩm Kiêu mạn thứ 128
Phẩm Nghi thứ 129
QUYỂN THỨ 11
Phẩm Thân-kiến thứ 130
Phẩm Biên-kiến thứ 131
Phẩm Tà-kiến thứ 132
Phẩm Nhị thủ thứ 133
Phẩm Tuỳ phiền não thứ 134
Phẩm Bất-thiện căn thứ 135
QUYỂN THỨ 12
Phẩm Tạp nhiễm phiền não thứ 136
Phẩm Cửu Kiết thứ 137
Phẩm Tạp Văn thứ 138
Phẩm Đoạn quá khứ 139
Phẩm Minh Nhân thứ 140
QUYỂN THỨ 13
Phẩm Trước Phẩm lập giả danh trong nhóm Tập Đế thứ 141
Phẩm Tướng giả-danh thứ 142
Phẩm Phá Nhật thứ 143
Phẩm Phá Dị thứ 144
Phẩm Phá bất khả thuyết thứ 145
Phẩm Phá Vô thứ 146
Phẩm Lập Võ thứ 147
Phẩm Phá Thanh thứ 148
Phẩm Phá hương vị xúc thứ 149
QUYỂN THỨ 14
Phẩm Phá Ý Thức thứ 150
Phẩm Phá Nhân-Quả thứ 151
Phẩm Thế Đệ 152
Phẩm Diệu pháp tâm thứ 153
Phẩm Diệt tận thứ 154
Phẩm Đinh nhân trong Định Luận nhóm Đạo Đế thứ 155
Phẩm Định -Tướng thứ 156
Phẩm Ba Tam-muội thứ 157
Phẩm Tứ Tu Định thứ 158
QUYỂN THỨ 15
Phẩm Tứ Vô-Lượng-Định thứ 159
Phẩm Năm nhánh Thánh Tam-muội thứ 160
Phẩm Sáu Tam-muội thứ 161
Phẩm Bảy tam muội thứ 162
Phẩm Tám Giải-thoát thứ 163
Phẩm Tam Thắng Xứ thứ 164
Phẩm Chín thứ lớp Sơ thiền thứ 165
Phẩm Nhị-Thiền thứ 166
QUYỂN THỨ 16
Phẩm Tam-thiền thứ 167
Phẩm Tứ-thiền thứ 168
Phẩm Vô-biên hư-không xứ thứ 169
Phẩm Ba Vô-Sắc Định thứ 170
Phẩm Diệt-tận-định thứ 171
Phẩm Mười Nhất-thiết-xứ thứ 172
Phẩm Mười tưởng vô thường-tưởng thứ 173
QUYỂN THỨ 17
Phẩm khổ tưởng thứ 174
Phẩm Vô ngã tưởng thứ 175
Phẩm Thực yểm tưởng thứ 176
Phẩm Nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng thứ 177
Phẩm Bất tịnh tưởng thứ 178
Phẩm Tử tưởng thứ 179
Phẩm Hậu tam tưởng thứ 180
Phẩm Trong Định-cụ trước năm Định-cụ 181
Phẩm Bất-Thiện-giác thứ 182
QUYỂN THỨ 18
Phẩm Thiện giác thứ 183
Phẩm Sau năm định cụ thứ 184
Phẩm Xuất nhập tức thứ 185
Phẩm Định-Nạn thứ 186
Phẩm Chỉ-Quán thứ 187
Phẩm Tu-Định thứ 188
QUYỂN THỨ 19
Phẩm Trí-tướng trong trí-luận nhóm Đạo đế thứ 189
Phẩm Kiến nhất-đế thứ 190
Phẩm Nhất-thiết duyên thứ 191
Phẩm Thánh-hành thứ 192
QUYỂN THỨ 20
Phẩm Tam-huệ thứ 194
Phẩm Bốn vô ngại thứ 195
Phẩm Năm-trí thứ 196
Phẩm Lục thông trí thứ 197
Phẩm Nhẫn trí thứ 198
Phẩm Chín trí thứ 199
Phẩm Mười trí thứ 200
Phẩm Bốn mươi bốn trí thứ 201
Phẩm Bảy mươi hai trí thứ 202 

Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 18125)
03/09/2014(Xem: 13977)
24/11/2016(Xem: 6810)
29/05/2016(Xem: 4702)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.