Sớ Giải, Chư Tông, Sử Truyện, Sự Vựng (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)

19/11/20183:18 CH(Xem: 4754)
Sớ Giải, Chư Tông, Sử Truyện, Sự Vựng (Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)
SỚ GIẢI, CHƯ TÔNG, SỬ TRUYỆN, SỰ VỰNG
(LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH)

pdf_download_2

SỐ  TỰA CHƯƠNG KINH CHỮ (pdf) - TẠP TẠNGBỘ TẠP SỚTẬPTRANG
1  A DI ĐÀ KINH NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 132 335
2  A DI ĐÀ KINH THÔNG TÁN SỚ  Kinh Sớ 132 223
3  AN LẠC TẬP  Chư Tông 171 15
4  BẮC SƠN LỤC   Sử Truyện 193 291
5  BÀI TÁN PHÁP BẢO ĐÀN KINH CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG  Chư Tông 176 207
6  BÀI TỤNG BA MƯƠI MÔN VỀ QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM THẤT  Chư Tông 165 643
7  BÁCH LUẬN SỚ Luận Sớ 152 3
8  BẢN NGUYỆN DƯỢC SƯ KINH CỔ TÍCH Kinh Sớ 136 3
9  BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ Chư Tông 172 363
10  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH U TÁN Kinh Sớ 117 3
11  BÁT NHÃ TÂM KINH LƯỢC SỚ LIÊN CHÂU KÝ Kinh Sớ 117 121
12  BÁT THỨC QUY CỦ BỔ CHÚ  Chư Tông 164 799
13  BÍ QUYẾT TU TÂM CỦA THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU TẠI HÀN QUỐC  Chư Tông 178 615
14  BIA NÓI VỀ CĂN BẢN PHẬT PHÁP  Chư Tông 170 745
15  BIỆN NGỤY LỤC   Sử Truyện 194 181
16  BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN THUẬT KÝ  Luận Sớ 159 3
17  BIỆT TRUYỆN VỀ SA MÔN HỘ PHÁP ĐỜI ĐƯỜNG LÀ NGÀI PHÁP LÂM Sử Truyện 183 679
18  BIỂU CHẾ TẬP Sử Truyện 194 483
19  BIỂU KHẢI CỦA TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRÁNG Sử Truyện 194 453
20  BỒ TÁT GIỚI BẢN TÔNG YẾU Chư Tông 166  483
21  BỒ TÁT GIỚI BẢN TRÌ PHẠM YẾU KÝ  Chư Tông 166  499
22  BỒ TÁT GIỚI NGHĨA SỚ Luật Sớ 145  229
23  CA DIẾP KIẾT TẬP  Sử Truyện 179  29
24  CA ĐINH TỲ KHEO THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH  Sử Truyện 179  43
25  CÂU XÁ LUẬN KÝ   Luận Sớ 147  3
26  CÂU XÁ LUẬN KÝ (tt)  Luận Sớ 148  3
27  CÂU XÁ LUẬN SỚ  Luận Sớ 148  631
28  CÂU XÁ LUẬN SỚ (tt)   Luận Sớ 149  3
29  CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ BÍ SÔ TẬP HỌC LƯỢC PHÁP Chư Tông 166  475
30  CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ XUẤT GIA THỌ CẬN VIÊN YẾT MA NGHI PHẠM Chư Tông 166  451
31  CAO TĂNG TRUYỆN   Sử Truyện 184  159
32  CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC   Sử Truyện 187  677
33  CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC (tt)  Sử Truyện 188  3
34  CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT VÀ DẠY NGƯỜI SƠ TÂM HỌC PHẬT  Chư Tông 178  587
35  CHỈ QUÁN ĐẠI Ý Chư Tông 168  575
36  CHỈ QUÁN NGHĨA LỆ Chư Tông 168  539
37  CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT   Chư Tông 168  409
38  CHỈ QUÁN PHỤ HÀNH TRUYỀN HOẰNG QUYẾT (tt)   Chư Tông 168  3
39  CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  261
40  CHƯ KINH TẬP YẾU  :  Sử Vựng 199  3
41  CHƯƠNG LẬP TAM BẢO TRONG PHẨM MINH PHÁP KINH  Chư Tông 165  349
42  CHƯƠNG PHÁT BỒ ĐỀ TÂM CỦA KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  495
43  CHÚ GIẢI KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  Kinh Sớ 117 71
44  CHÚ GIẢI KINH DUY MA CẬT   Kinh Sớ 136  257
45  CHÚ GIẢI TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  Kinh Sớ 117 171
46  CHÚ KINH ẤM TRÌ NHẬP Kinh Sớ 115 33
47  CHÚ KINH NHÂN BẢN DỤC SANH  Kinh Sớ 115 3
48  CHÚ THÍCH MÔN QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  615
49  CHÚ TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH Kinh Sớ 140  919
50  CHUYỂN KINH HÀNH ĐẠO NGUYỆN VÃNG SANH ĐỘ PHÁP SỰ TÁN  Chư Tông 172  597
51  CƯU MA LA THẬP PHÁP SƯ ĐẠI NGHĨA Chư Tông 163  463
52  DI LẶC KINH DU Ý Kinh Sớ 136  27
53  DI LẶC THƯỢNG SANH KINH TÔNG YẾU  Kinh Sớ 136  159
54  DƯƠNG KỲ PHƯƠNG HỘI HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC & HẬU LỤC  Chư Tông 173  557
55  DU GIÀ LUẬN KÝ   Luận Sớ 152  319
56  DU GIÀ LUẬN KÝ (tt)   Luận Sớ 153  3
57  DU GIÀ LUẬN KY (tt)   Luận Sớ 154  3
58  DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN  Chư Tông 176  3
59  DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN LƯỢC TOẢN   Luận Sớ 155  3
60  DU PHƯƠNG KÝ SAO  Sử Truyện 190  705
61  DU TÂM AN LẠC ĐẠO Chư Tông 171  393
62  DUY MA CẬT KINH NGHĨA SỚ   Kinh Sớ 138  397
63  DUY MA KINH HUYỀN SỚ   Kinh Sớ 137  3
64  DUY MA KINH LƯỢC SỚ   Kinh Sớ 137  141
65  DUY MA KINH LƯỢC SỚ THÙY DỤ KÝ   Kinh Sớ 137  643
66  DUY MA KINH LƯỢC SỚ THÙY DỤ KÝ (tt)   Kinh Sớ 138  3
67  DUY MA KINH NGHĨA KÝ Kinh Sớ 136  633
68  DUY THỨC NHỊ THẬP LUẬN THUẬT KÝ Luận Sớ 158  713
69  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH HUYỀN NGHĨA Kinh Sớ 135  3
70  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ   Kinh Sớ 133  379
71  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ(tt)   Kinh Sớ 134  3
72  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ   Kinh Sớ 136  147
73  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI  Kinh Sớ 132  409
74  ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI (tt)    Kinh Sớ 133  3
75  ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ   Sử Truyện 190  323
76  ĐẠI HOA NGHIÊM KINH LƯỢC SÁCH  Kinh Sớ 129 681
77  ĐẠI PHẨM DU Ý  Kinh Sớ 115 213
78  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH SƯU HUYỀN PHÂN TỀ THÔNG TRÍ PHƯƠNG QUỶ   Kinh Sớ 123 47
79  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH SỚ Kinh Sớ 125 3
80  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH SỚ (tt)   Kinh Sớ 126 3
81  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH Kinh Sớ 130 297
82  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH NGUYỆN HÀNH QUÁN  Kinh Sớ 130 407
83  ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN   Chư Tông 169  453
84  ĐẠI THỪA HUYỀN LUẬN   Chư Tông 163  57
85  ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN LIỆT VÕNG SỚ  Luận Sớ 160  675
86  ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN NGHĨA SỚ Luận Sớ 159  591
87  ĐẠI THỪA LỤC TÌNH SÁM HỐI  Chư Tông 166  509
88  ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG   Chư Tông 161  3
89  ĐẠI THỪA NGHĨA CHƯƠNG (tt)   Chư Tông 162  3
90  ĐẠI THỪA NHẬP ĐẠO THỨ ĐỆ  Chư Tông 164  731
91  ĐẠI THỪA PHÁP UYỂN NGHĨA LÂM CHƯƠNG   Chư Tông 164  3
92  ĐẠI TỐNG TĂNG SỬ LƯỢC  Sử Vựng 199  745
93  ĐẠI TUỆ ĐỘ TÔNG KINH YẾU  Kinh Sớ 115 231
94  ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC & TÔNG MÔN VŨ KHỐ  Chư Tông 174  305
95  ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH CÚNG DƯỜNG THỨ ĐỆ PHÁP SỚ Kinh Sớ 141  779
96  ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT KINH SỚ   Kinh Sớ 141  181
97  ĐẠI Ý TÁM GIÁO CỦA THIÊN THAI  Chư Tông 170  3
98  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO   Kinh Sớ 127 3
99  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO (tt)   Kinh Sớ 128 3
100  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH TÙY SỚ DIỄN NGHĨA SAO (tt)   Kinh Sớ 129 3
101  ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VIÊN GIÁC TU ĐA LA LIỄU NGHĨA KINH LƯỢC SƠ  Kinh Sớ 141  3
102  ĐÀM CHÂU QUY SƠN LINH HỰU THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 173  305
103  ĐÀM TÂN VĂN TẬP   Sử Truyện 193  553
104  ĐÀM TÂN VĂN TẬP (tt)   Sử Truyện 194  3
105  ĐẠO TUYÊN LUẬT SƯ CẢM THÔNG LỤC  Sử Truyện 192  563
106  ĐÔN HOÀNG LỤC  Sử Truyện 190  787
107  ĐỜI TÙY – THIÊN THAI TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ BIỆT TRUYỆN  Sử Truyện 183  651
108  GHI CHÉP VỀ GIÁO VÀ HẠNH CỦA TÔN GIẢ TỪ MINH Chư Tông 170  313
109  GHI VỀ CÁC CHÙA Ở KINH ĐÔ THỜI NAM LƯƠNG  Sử Truyện 190  883
110  GHI VỀ CÁC NGÔI GIÀ LAM TẠI THÀNH LẠC DƯƠNG  Sử Truyện 190  793
111  GHI VỀ NHÂN DUYÊN THỜI TƯỢNG PHÁP CỦA ĐỨC THÍCH CA NHƯ LAI DIỆT TẬN Sử Truyện 190  781
112  GIA PHẢ DÒNG HỌ THÍCH CA Sử Truyện 183  204
113  GIA PHẢ PHẬT THÍCH CA   Sử Truyện 183  3
114 GIÁO GIỚI TÂN HỌC TỲ KHEO HÀNH HỘ LUẬT NGHI Chư Tông 166  325
115  GIÁO QUÁN CƯƠNG TÔNG Chư Tông 170  562
116  GIỚI BẢN TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO HÀM CHÚ Luật Sớ 144  543
117  HÀNH TRẠNG CỦA TAM TẠNG PHÁP SƯ HUYỀN TRANG ĐỜI ĐƯỜNG Sử Truyện 183  737
118  HÀNH TRẠNG HÒA THƯỢNG TUỆ QUẢ  Sử Truyện 184  67
119  HÀNH TRẠNG TAM TẠNG PHÁP SƯ BẤT KHÔNG Sử Truyện 184  55
120  HÀNH TRẠNG TAM TẠNG PHÁP SƯ THIỆN VÔ ÚY Sử Truyện 184  43
121  HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU TẬP  Chư Tông 170  751
122  HÌNH VẼ PHẬT CHẾ SÁU VẬT CHO TỲ KHEO  Chư Tông 166  419
123  HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC   Chư Tông 174  831
124  HOA NGHIÊM DU Ý Kinh Sớ 123 3
125  HOA NGHIÊM KINH NỘI CHƯƠNG MÔN ĐẲNG TẠP KHỔNG MỤC  Chư Tông 165  111
126  HOA NGHIÊM KINH THÁM HUYỀN KÝ  :  Kinh Sớ 123 423
127  HOA NGHIÊM KINH THÁM HUYỀN KÝ (tt)  Kinh Sớ 124 3
128  HOA NGHIÊM KINH TRUYỆN KÝ   Sử Truyện 187  543
129  HOA NGHIÊM KINH VĂN NGHĨA CƯƠNG MỤC Kinh Sớ 124 805
130  HOA NGHIÊM NHẤT THỪA GIÁO NGHĨA PHẬN TỀ CHƯƠNG Chư Tông 164  833
131  HOA NGHIÊM NHẤT THỪA THÀNH PHẬT DIỆU NGHĨA KINH  Chư Tông 166  37
132  HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI DU TÂM KÝ  Chư Tông 165  457
133  HOA NGHIÊM PHÁP GIỚI HUYỀN CẢNH Chư Tông 165  569
134  HOẰNG MINH TẬP   Sử Truyện 191  3
135  HOÀNG BÁ SƠN ĐOẠN TẾ THIỀN SƯ TRUYỀN TÂM YẾU VÀ UYỂN LĂNG LỤC Chư Tông 176  351
136  HOÀNG LONG HUỆ NAM THIỀN SƯ NGỮ LỤC & TỤC BỔ  Chư Tông 173  513
137  HỌA ĐỒ PHÁP GIỚI NHẤT THỪA HOA NGHIÊM & PHÁP GIỚI ĐỒ KÝ TÙNG THỦY LỤC Chư Tông 165  721
138  HỎI ĐÁP VỀ KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  297
139  HUYỀN NGHĨA KINH HOA NGHIÊM Kinh Sớ 130 435
140  HUYỀN TÁN KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA   Kinh Sớ 121 475
141  HUYỀN TÁN KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA (tt)   Kinh Sớ 122 3
142  KHỞI TÍN LUẬN SỚ BÚT SẢO KÝ   Luận Sớ 160  257
143  KHÚC CA CHỨNG ĐẠO  Chư Tông 176  411
144  KHUYẾN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM Chư Tông 164  453
145  KIM CANG BÁT NHÃ LUẬN HỘI THÍCH Luận Sớ 146  3
146  KIM CANG ĐẢNH KINH ĐẠI DU GIÀ BÍ MẬT TÂM ĐỊA PHÁP MÔN NGHĨA QUYẾT Kinh Sớ 142  3
147  KIM CANG TY Chư Tông 170  47
148  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH CHÚ GIẢI  Kinh Sớ 115 771
149  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỚ  Kinh Sớ 115 251
150  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỚ LUẬN TOẢN YẾU  Kinh Sớ 115 509
151  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ KINH TÁN THUẬT  Kinh Sớ 115 411
152  KIM CƯƠNG BÁT NHÃ SƠ  Kinh Sớ 115 279
153  KIM CƯƠNG KINH TOẢN YẾU SAN ĐỊNH KÝ Kinh Sớ 115 569
154  KIM LĂNG THANH LƯƠNG VIỆN VĂN ÍCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC Chư Tông 173  357
155  KIM QUANG MINH KINH HUYỀN NGHĨA Kinh Sớ 139  3
156  KIM QUANG MINH KINH HUYỀN NGHĨA THẬP DI KÝ  Kinh Sớ 139  43
157  KIM QUANG MINH SÁM PHÁP BỔ TRỢ NGHI  Chư Tông 170  635
158  KIM QUANG MINH SỚ Kinh Sớ 139  597
159  KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI  Chư Tông 170  651
160  KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH SỚ (tt) Kinh Sớ 140  3
161  KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH SỚ Kinh Sớ 139  647
162  KIM QUANG MINH VĂN CÚ KÝ   Kinh Sớ 139  299
163  KIM QUANG MINH VĂN CÚ   Kinh Sớ 139  161
164  KINH A DI ĐÀ NGHĨA KÝ Kinh Sớ 132  127
165  KINH A DI ĐÀ NGHĨA THUẬT  Kinh Sớ 132  137
166  KINH A DI ĐÀ SỚ NGHĨA THUẬT  Kinh Sớ 132  155
167  KINH A DỤC VƯƠNG   Sử Truyện 183  373
168  KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYỀN NGHĨA  Kinh Sớ 117 541
169  KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYỀN NGHĨA (tt)  Kinh Sớ 118 3
170  KINH LUẬT DỊ TƯỚNG Sử Vựng 195  3
171  KINH NÓI VỀ NHÂN DUYÊN THÁI TỬ CỦA VUA A DỤC VÌ LỢI LẠC PHÁP MẦU MÀ BỊ HOẠI MẮT Sử Truyện 183  531
172  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 131 571
173  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 132  3
174  KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ DIỆU TÔNG SAO  Kinh Sớ 131 655
175  KINH TAM MUỘI KIM CANG LUẬN Kinh Sớ 122 713
176  KINH THẾ TÔN THUYẾT A DỤC VƯƠNG THÍ DỤ Sử Truyện 183  521
177  KINH THỦ LĂNG NGHIÊM NGHĨA SỚ CHÚ   Kinh Sớ 142  47
178  KINH VÔ LƯỢNG THỌ LIÊN NGHĨA THUẬT VĂN TÁN  Kinh Sớ 131 463
179  KINH VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ Kinh Sớ 131 415
180  KINH VÔ LƯỢNG THỌ TÔNG YẾU  Kinh Sớ 131 443
181  LĂNG GIÀ A BÁT ĐA LA BẢO KINH CHÚ GIẢI Kinh Sớ 140  355
182  LẠC BANG VĂN LOẠI  – LẠC BANG DI CẢO  Chư Tông 171  539
183  LÔ SƠN KÝ (GHI VỀ LÔ SƠN)   Sử Truyện 190  889
184  LÔ SƠN LIÊN TÔNG BẢO GIÁM  Chư Tông 172  193
185  LỊCH ĐẠI PHÁP BẢO  Sử Truyện 187  619
186  LỊCH ĐẠI TAM BẢO KÝ   Sử Truyện 179  117
187  LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN   Chư Tông 172  3
188  LONG THỌ BỒ TÁT TRUYỆN (1),(2)  Sử Truyện 183  617
189  LỜI KÝ CỦA ĐẠI A LA HÁN NAN ĐỀ MẬT ĐA LA NÓI VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA PHÁP Sử Truyện 179  71
190  LỜI SỚ NHÂN MINH NHẬP CHÍNH LÝ LUẬN  Luận Sớ 159  337
191  LỜI SỚ VỀ BA KINH DI LẶC  Kinh Sớ 136  175
192  LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ LUẬN  Chư Tông 171  3
193  LƯỢC PHÁP HOA TAM MUỘI BỔ TRỢ NGHI Chư Tông 170  628
194  LƯỢC SỚ KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  Kinh Sớ 115 807
195  LƯỢC THÍCH TÂN HOA NGHIÊM KINH TU HÀNH THỨ ĐỆ QUYẾT NGHI LUẬN  Kinh Sớ 130 309
196  LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM Chư Tông 166  515
197  LƯỠNG BỘ ĐẠI PHÁP TƯƠNG THỪA THẦY TRÒ PHÓ PHÁP KÝ Sử Truyện 190  3
198  LUẬN BẢO TẠNG Chư Tông 163  537
199  LUẬN BIỆN CHÁNH   Sử Truyện 193  3
200  LUẬN BỘ CHẤP DỊ Sử Truyện 179  105
201  LUẬN CÂU XÁ TỤNG SỚ BỔN Luận Sớ 150  1
202  LUẬN CHÂN CHÁNH Sử Truyện 193  249
203  LUẬN CHIẾT NGHI   Sử Truyện 194  327
204  LUẬN DI BỘ TÔNG LUÂN Sử Truyện 179  81
205  LUẬN HỘ PHÁP Sử Truyện 193  519
206  LUẬN KHỞI TÍN SỚ  Luận Sớ 159  715
207  LUẬN MƯỜI MÔN BIỆN HOẶC  Sử Truyện 193  217
208  LUẬN NĂNG HIỂN TRUNG BIÊN TUỆ NHẬT   Chư Tông 164  589
209  LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN GIẢI NGHĨA  Luận Sớ 159  151
210  LUẬN ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP MINH MÔN SỚ GIẢI Luận Sớ 159  179
211  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN BIỆT KÝ  Luận Sớ 160  3
212  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN NGHĨA KÝ Luận Sớ 160  51
213  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN NGHĨA KÝ BIỆT KÝ  Luận Sớ 160  221
214  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN NỘI NGHĨA LƯỢC THÁM KÝ  Luận Sớ 160  631
215  LUẬN ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT  Luận Sớ 159  209
216  LUẬN ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT (DỊ BẢN 1)  Luận Sớ 159  272
217  LUẬN ĐẠI THỪA PHÁP GIỚI VÔ SAI BIỆT (DỊ BẢN 2)  Luận Sớ 159  279
218  LUẬN NGUYÊN NHÂN Chư Tông 165  705
219  LUẬN PHÁ TÀ  Sử Truyện 192  689
220  LUẬN TAM MUỘI HẢI ẤN Chư Tông 166  25
221  LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA  Chư Tông 176  341
222  LUẬN VỀ MƯỜI TÁM BỘ Sử Truyện 179  93
223  LUẬT TƯỚNG CẢM THÔNG TRUYỆN Chư Tông 166  347
224  LÝ LUẬN MÔN THUẬT KÝ Luận Sớ 159  291
225  MA HA CHỈ QUÁN   Chư Tông 167  3
226  MẬT AM HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC Chư Tông 174  751
227  MẬT CHÚ VIÊN NHÂN VÃNG SANH TẬP  Chư Tông 170  825
228  MÃ MINH BỒ TÁT TRUYỆN  Sử Truyện 183  609
229  MINH BÁO KÝ  Sử Truyện 190  17
230  MINH GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC & PHÁP MINH   Chư Tông 173  677
231  MÔN QUÁN VIÊN DUNG CỦA BA VỊ THÁNH  Chư Tông 165  565
232  MƯỜI HUYỀN MÔN NHẤT THỪA CỦA HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  25
233  NĂM GIÁO CHỈ QUÁN CỦA KINH HOA NGHIÊM Chư Tông 165  3
234  NĂM MƯƠI CÂU HỎI ĐÁP QUAN TRỌNG CỦA HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  41
235  NAM HẢI KÝ QUY NỘI PHÁP TRUYỆN  Sử Vựng 199  663
236  NAM NHẠC TỔNG THẮNG TẬP Sử Truyện 190  1019
237  NAM TÔNG ĐỐN GIÁO TỐI THƯỢNG ĐẠI THỪA MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH  Chư Tông 176  181
238  NGHI THỨC LỄ KINH PHÁP HOA Chư Tông 170  630
239  NGHĨA AN LẠC HẠNH TRONG KINH PHÁP HOA Chư Tông 169  611
240  NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG NHƯ TỊNH Chư Tông 175  379
241  NGŨ PHƯƠNG TIỆN NIỆM PHẬT MÔN  Chư Tông 171  277
242  NHÂN MINH NGHĨA ĐOẠN  Luận Sớ 159  493
243  NHÂN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN NGHĨA TOÁT YẾU  Luận Sớ 159  539
244  NHÂN THIÊN NHÃN MỤC   Chư Tông 176  35
245  NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ  Kinh Sớ 116 575
246  NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ THẦN BẢO KÝ Kinh Sớ 116 111
247  NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ KINH SỚ Kinh Sớ 116 3
248  NHÂN VƯƠNG KINH SỚ Kinh Sớ 116 363
249  NHẬP LĂNG GIÀ TÂM HUYỀN NGHĨA  Kinh Sớ 140  609
250  ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ KINH  Kinh Sớ 140  639
251  NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH   Sử Vựng 200  185
252  NHẤT THIẾT KINH ÂM NGHĨA (tt)   Sử Vựng 201  3
253  NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH (tt)   Sử Vựng 202  3
254  NHỊ ĐẾ NGHĨA   Chư Tông 163  295
255  NHỮNG LỜI DẠY TRONG THIỀN MÔN CỦA ĐẠI SƯ THIÊN THAI TRÍ GIẢ  Chư Tông 169  241
256  NHỮNG LỜI RĂN TRONG KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  291
257  NI YẾT MA  Luật Sớ 145  119
258  NIỆM PHẬT CẢNH Chư Tông 171  427
259  NIỆM PHẬT TAM MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN  Chư Tông 171  479
260  NIẾT BÀN HUYỀN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YẾU   Kinh Sớ 135  53
261  NIẾT BÀN KINH DU Ý Kinh Sớ 135  863
262  NIẾT BÀN TÔNG YẾU  Kinh Sớ 135  895
263  NÓI SƠ LƯỢC KHEN NGỢI MỘT BÀI TỤNG SAU CÙNG TRONG KINH BÁT NHÃ Luật Sớ 146  189
264  NÓI VỀ BỎ MÊ HIỂN TRÍ THÀNH MƯỜI MINH BI Chư Tông 166  1
265  ÔN THẤT KINH NGHĨA KÝ Kinh Sớ 140  903
266  PHẦN DƯƠNG VÔ ĐỨC THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 173  383
267  PHẬT DẠY TỲ KHEO CA CHIÊN DIÊN NÓI KỆ PHÁP DIỆU – MỘT TRĂM HAI MƯƠI CHƯƠNG Sử Truyện 179  55
268  PHẬT DI GIÁO KINH LUẬN SỚ TIẾT YẾU Luận Sớ 146  383
269  PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH GIÁO TÍCH NGHĨA KÝ  Kinh Sớ 142  679
270  PHẬT QUỐC THIỀN SƯ VĂN THÙ CHỈ NAM ĐỒ TÁN  Chư Tông 166  101
271  PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH SỚ  Kinh Sớ 132  297
272  PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH SỚ VÀ LỜI TỰA  Kinh Sớ 132  309
273  PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH YẾU GIẢ Kinh Sớ 132  371
274  PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ Kinh Sớ 131 629
275  PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ  Kinh Sớ 131 819
276  PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 131 293
277  PHẬT THUYẾT VU LAN BỒN KINH SỚ   Kinh Sớ 140  873
278  PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI   Sử Truyện 180  761
279  PHẬT TỔ LỊCH ĐẠI THÔNG TẢI (tt)   Sử Truyện 181  3
280  PHẬT TỔ THỐNG KỶ   Sử Truyện 179  497
281  PHẬT TỔ THỐNG KỶ (tt) Sử Truyện 180  3
282  PHẠM VÕNG KINH CỔ TÍCH KÝ Luật Sớ 145  701
283  PHÁP DIỄN THIỀN SƯ NGỮ LỤC Chư Tông 173  561
284  PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN  Chư Tông 169  521
285  PHÁP HOA DU Ý  Kinh Sớ 121  419
286  PHÁP HOA HUYỀN LUẬN   Kinh Sớ 120 327
287  PHÁP HOA HUYỀN NGHĨA THÍCH THÊM  Kinh Sớ 118 377
288  PHÁP HOA HUYỀN TÁN NGHĨA QUYẾT  Kinh Sớ 122 343
289  PHÁP HOA KINH NGHIÃ KÝ Kinh Sớ 117 179
290  PHÁP HOA LUẬN SỚ  Luận Sớ 146  197
291  PHÁP HOA NGHĨA SỚ   Kinh Sớ 120  617
292  PHÁP HOA NGHĨA SỚ (tt)   Kinh Sớ 121 3
293  PHÁP HOA TAM MUỘI HÀNH SỰ VẬN TƯỞNG BỔ TRỢ NGHI Chư Tông 170  625
294  PHÁP HOA TAM MUỘI SÁM NGHI Chư Tông 170  605
295  PHÁP HOA TÔNG YẾU  Kinh Sớ 122 397
296  PHÁP HOA VĂN CÚ KÝ   Kinh Sớ 119 499
297  PHÁP HOA VĂN CÚ KÝ (tt)   Kinh Sớ 120 3
298  PHÁP NGHI QUỶ HỘ MẠNG PHÓNG SANH  Chư Tông 166  437
299  PHÁP TẠNG HÒA THƯỢNG TRUYỆN Sử Truyện 184  3
300  PHÁP THỌ DỤNG TAM THỦY YẾU HÀNH  Chư Tông 166  441
301  PHÁP TỪ BI THỦY SÁM  Chư Tông 166  747
302  PHÁP TRÍ DỊ BIÊN QUÁN TÂM NHỊ BÁCH VẤN  Chư Tông 170  205
303  PHÁP UYỂN CHÂU LÂM   Sử Vựng 196  3
304  PHÁP UYỂN CHÂU LÂM (tt)   Sử Vựng 197  3
305  PHÁP UYỂN CHÂU LÂM (tt)   Sử Vựng 198  3
306  PHIÊN ÂM PHẠN NGỮ   Sử Vựng 202  1047
307  PHIÊN DỊCH DANH NGHĨA TẬP   Sử Vựng 202  1243
308  PHƯƠNG ĐẲNG TAM MUỘI HÀNH PHÁP  Chư Tông 170  585
309  PHÓ PHÁP TẠNG NHÂN DUYÊN TRUYỆN   Sử Truyện 184  73
310  PHỦ CHÂU TÀO SƠN NGUYÊN CHỨNG THIỀN SƯ NGỮ LỤC (A) & BẢN TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC (B) Chư Tông 173  93
311  QUÂN CHÂU ĐỔNG SƠN NGỘ BẢN THIỀN SƯ NGỮ LỤC (A)& THỤY CHÂU ĐỔNG SƠN LƯƠNG GIỚI THIỀN SƯ NGỮ LỤC (B) Chư Tông 173  3
312  QUAN ÂM HUYỀN NGHĨA Kinh Sớ 122 417
313  QUAN ÂM NGHĨA SỚ Kinh Sớ 122 517
314  QUAN ÂM NGHĨA SỚ KÝ   Kinh Sớ 122 623
315  QUAN MẠCH NGHĨA KÝ CỦA HOA NGHIÊM Chư Tông 165  521
316  QUANG TRUNG SÁNG LẬP GIỚI ĐÀN ĐỒ KINH Chư Tông 166  123
317  QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA KÝ   Kinh Sớ 122 469
318  QUÁN DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU SUẤT THIÊN KINH TÁN Kinh Sớ 136  57
319  QUÁN TÂM LUẬN Chư Tông 169  253
320  QUÁN TÂM LUẬN Chư Tông 169  403
321  QUÁN TÂM LUẬN SỚ   Chư Tông 169  269
322  QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN CHÚ KHÓA PHÁP  Chư Tông 170  727
323  QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH NGHĨA SỚ  Kinh Sớ 131 775
324  QUẢNG HOẰNG MINH TẬP   Sử Truyện 191  273
325  QUẢNG HOẰNG MINH TẬP (tt)   Sử Truyện 192  3
326  QUẢNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOẰNG TRÍ   Chư Tông 175  3
327  QUẢNG THANH LƯƠNG TRUYỆN  Sử Truyện 190  1197
328  QUỐC THANH BÁCH LỤC   Chư Tông 170  93
329  QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN Chư Tông 171  83
330  TU QUÁN Ý CHỈ SÂU KÍN HẾT VỌNG VỀ NGUỒN CỦA KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  441
331  SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUY   Chư Tông 178  989
332  SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT Chư Tông 176  283
333  SÁU PHÁP MÔN MẦU NHIỆM  Chư Tông 169  137
334  SỰ GHI CHÉP CỦA SA MÔN HUỆ SINH ĐI XỨ TÂY VỨC Ở THỜI BẮC NGỤY  Sử Truyện 190  319
335  SỰ TỰ XÉT GHI TRONG NHÀ PHẬT  Sử Truyện 190  73
336  SỚ BỒ TÁT GIỚI BỔN  Luật Sớ 145  597
337  SỚ LƯỢC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH  Kinh Sớ 117 107
338  SỚ GIẢI GIỚI BẢN BỒ TÁT TRONG KINH PHẠM VÕNG  Luật Sớ 145  383
339  SỚ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHà  Kinh Sớ 116 217
340  SỬ TRUYỆN VỀ CÁC VỊ CAO TĂNG ĐẾN THIÊN TRÚC CẦU PHÁP THỜI ĐẠI ĐƯỜNG Sử Truyện 187  3
341  TÂN DỊCH HOA NGHIÊM KINH THẤT XỨ CỬU HỘI TỤNG THÍCH CHƯƠNG  Kinh Sớ 129 707
342  TÂN HOA NGHIÊM KINH LUẬN   Kinh Sớ 129 739
343  TÂN HOA NGHIÊM KINH LUẬN (tt)   Kinh Sớ 130 3
344  TÂN KHẮC LƯỢNG XỨ NẶNG NHẸ NGHI  Chư Tông 166  227
345  TẬP CHƯ KINH LỄ SÁM NGHI Chư Tông 172  715
346  TẬP CỔ KIM PHẬT ĐẠO LUẬN HÀNH   Sử Truyện 192  437
347  TẬP HỢP DANH NGHĨA CỦA PHÁP MÔN  Sử Vựng 199  636
348  TẬP THẦN CHÂU TAM BẢO CẢM THÔNG LỤC   Sử Truyện 192  505
349  TÂY PHƯƠNG HỢP LUẬN  Chư Tông 172  469
350  TÂY PHƯƠNG YẾU QUYẾT THÍCH NGHI THÔNG QUỸ  Chư Tông 171  365
351  TAM BẢO CẢM ỨNG LƯỢC YẾU LỤC  Sử Truyện 190  165
352  TAM GIÁO BÌNH TÂM  Sử Truyện 194  283
353  TAM LUẬN DU Ý NGHĨA Chư Tông 163  435
354  TAM LUẬN HUYỀN NGHĨA  Chư Tông 163  3
355  TAM QUỐC DI SỰ   Sử Truyện 182  649
356  TÁN A DI ĐÀ KỆ PHẬT  Chư Tông 172  579
357  THẬP BẤT NHỊ MÔN  Chư Tông 169  629
358  THẬP BẤT NHỊ MÔN CHƯ YẾU SAO Chư Tông 169  639
359  THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ TÂM KINH NGHĨA SỚ Kinh Sớ 142  655
360  THẬP NHỊ MÔN LUẬN SỚ Luận Sớ 151  665
361  THẬP NHỊ MÔN LUẬN TÔNG TRÍ NGHĨA KÝ Luận Sớ 151  803
362  THẮNG MAN BẢO QUẬT  Kinh Sớ 131 3
363  THỈNH QUAN ÂM BỒ TÁT TIÊU PHỤC ĐỘC HẠI ĐÀ LA NI TAM MUỘI NGHI  Chư Tông 170  679
364  THỈNH QUAN ÂM KINH SỚ Kinh Sớ 142  537
365  THỈNH QUAN ÂM KINH SỚ XIỂN NGHĨA SAO Kinh Sớ 142  576
366  THÀNH DUY THỨC LUẬN CHƯƠNG TRUNG XU YẾU  Luận Sớ 157  323
367  THÀNH DUY THỨC LUẬN DIỄN BÍ   Luận Sớ 158  203
368  THÀNH DUY THỨC LUẬN LIỄU ĐĂNG Luận Sớ 157  481
369  THÀNH DUY THỨC LUẬN LIỄU ĐĂNG (tt)   Luận Sớ 158  3
370  THÀNH DUY THỨC LUẬN THUẬT KÝ   Luận Sớ 156  3
371  THÀNH DUY THỨC LUẬN THUẬT KÝ (tt)   Luận Sớ 157  3
372  THÍCH CA PHƯƠNG CHÍ Sử Truyện 190  603
373  THÍCH CHƯƠNG KIM SƯ TỬ TRONG KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Chư Tông 165  549
374  THÍCH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH GIÁC Ý TAM MUỘI  Chư Tông 169  379
375  THÍCH MÔN CHƯƠNG PHỤC NGHI  Chư Tông 166  209
376  THÍCH MÔN QUY KÍNH NGHI  Chư Tông 166  275
377  THÍCH ĐỘ NGHI BIỆN Chư Tông 172  573
378  THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN   Chư Tông 168  633
379  THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN (tt)   Chư Tông 169  3
380  THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC  Sử Truyện 181  945
381  THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC (tt)   Sử Truyện 182  3
382  THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP  Sử Truyện 182  469
383  THÍCH THỊ YẾU LÃM  Sử Vựng 200  3
384  THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN   Chư Tông 171  111
385  THIỀN LÂM BẢO HUẤN Chư Tông 178  657
386  THIỀN NGUYÊN CHƯ THUYÊN TẬP ĐÔ TỰ Chư Tông 176  419
387  THIỀN QUAN SÁCH TẤN Chư Tông 178  949
388  THIÊN THAI BỒ TÁT GIỚI SỚ Luật Sớ 145  295
389  THIÊN THAI SƠN KÝ (GHI VỀ NÚI THIÊN THAI)  Sử Truyện 190  1005
390  THIÊN THAI TỨ GIÁO NGHI Chư Tông 170  23
391  THIÊN THAI TRUYỀN PHẬT TÂM ẤN KÝ  Chư Tông 170  551
392  THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP  Chư Tông 170  693
393  THIỀN TÔNG QUYẾT NGHI TẬP  Chư Tông 178  631
394  THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP  Chư Tông 176  379
395  THUẬT TÁN VỀ PHẦN LÝ THÚ BÁT NHÃ CỦA KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA Kinh Sớ 115 87
396  THUYẾT TỘI YẾU HÀNH PHÁP  Chư Tông 166  447
397  THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH SỚ   Kinh Sớ 138  707
398  TÍN TÂM MINH Chư Tông 176  334
399  TỐNG CAO TĂNG TRUYỆN  Sử Truyện 185  797
400  TỐNG CAO TĂNG TRUYỆN (tt)   Sử Truyện 186  3
401  TÔNG CẢNH LỤC   Chư Tông 176  475
402  TÔNG CẢNH LỤC (tt)  Chư Tông 177  3
403  TÔNG CẢNH LỤC (tt)  Chư Tông 178  3
404  TỔNG TẬP VỀ NHỮNG ĐIỀU SA MÔN KHÔNG NÊN KÍNH BÁI THẾ TỤC Sử Truyện 192  575
405  TỰ THÁP KÝ (GHI VỀ CHÙA THÁP)  Sử Truyện 190  875
406  TỊNH DANH HUYỀN LUẬN   Kinh Sớ 138  209
407  TỊNH ĐỘ CẢNH QUÁN YẾU MÔN Chư Tông 172  143
408  TỊNH ĐỘ HOẶC VẤN Chư Tông 172  153
409  TỊNH ĐỘ LUẬN  Chư Tông 171  285
410  TỊNH ĐỘ NGŨ HỘI NIỆM PHẬT LƯỢC PHÁP SỰ NGHI Chư Tông 172  789
411  TỊNH ĐỘ SANH VÔ SANH LUẬN Chư Tông 172  455
412  TỊNH ĐỘ THẬP NGHI LUẬN  Chư Tông 171  255
413  TỊNH ĐỘ VÃNG SANH TRUYỆN Sử Truyện 187  407
414  TỊNH TÂM GIỚI QUÁN PHÁP Chư Tông 166  153
415  TỨ GIÁO NGHĨA   Chư Tông 169  691
416  TỨ MINH THẬP NGHĨA THƯ Chư Tông 170  229
417  TỨ NIỆM XỨ   Chư Tông 169  159
418  TỨ PHẦN LUẬT HÀNH SỰ SAO TƯ TRÌ KÝ  Luật Sớ 143  587
419  TỨ PHẦN LUẬT HÀNH SỰ SAO TƯ TRÌ KÝ (tt)  Luật Sớ 144  3
420  TỨ PHẦN LUẬT SAN BỔ TÙY CƠ YẾT MA Luật Sớ 144  751
421  TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO Luật Sớ 143  3
422  TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO GIỚI BỔN SỚ  Luật Sớ 144  651
423  TỨ PHẦN TĂNG YẾT MA  Luật Sớ 145  3
424  TRẤN CHÂU LÂM TẾ TUỆ CHIẾU THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 172  877
425  TRĂM MÔN BIỂN NGHĨA KINH HOA NGHIÊM  Chư Tông 165  407
426  TRIỆU LUẬN  Chư Tông 163  565
427  TRIỆU LUẬN SỚ Chư Tông 163  603
428  TRIỆU LUẬN TÂN SỚ Chư Tông 163  765
429  TRUNG QUÁN LUẬN SỚ   Luận Sớ 151  3
430  TRUNG THIÊN TRÚC XÁ VỆ QUỐC KỲ HOÀN TỰ ĐỒ KINH  Chư Tông 166  373
431  TRUY MÔN CẢNH HUẤN   Chư Tông 178  749
432  TRUYỆN A DỤC VƯƠNG  Sử Truyện 183  247
433  TRUYỆN CAO TĂNG PHÁP HIỂN Sử Truyện 190  279
434  TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG ĐỜI MINH   Sử Truyện 186  449
435  TRUYỆN CÁC BẬC CAO TĂNG Ở HẢI ĐÔNG  Sử Truyện 183  921
436  TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI   Sử Truyện 186  577
437  TRUYỆN CẢM ỨNG VỀ KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Sử Truyện 187  601
438  TRUYỆN CHÍN VỊ TỔ TÔNG THIÊN THAI Sử Truyện 187  359
439  TRUYỆN CỔ THANH LƯƠNG Sử Truyện 190  1165
440  TRUYỆN KÝ VỀ KINH PHÁP HOA   Sử Truyện 187  175
441  TRUYỆN ĐỀ BÀ BỒ TÁT  Sử Truyện 183  629
442  TRUYỆN NÓI VỀ VIỆC MỞ RỘNG VÀ KHEN NGỢI KINH PHÁP HOA Sử Truyện 187  43
443  TRUYỆN NÚI BỔ ĐÀ LẠC CA  Sử Truyện 190  1323
444  TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG KÝ   Sử Truyện 189  673
445  TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG LUẬN Sử Truyện 189  899
446  TRUYỀN PHÁP CHÁNH TÔNG ĐỊNH TỔ ĐỒ  Sử Truyện 189  877
447  TRUYỆN PHÁP SƯ BÀ TẨU BÀN ĐẬU  Sử Truyện 183  637
448  TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐƯỜNG Sử Truyện 183  763
449  TRUYỆN THẦN TĂNG   Sử Truyện 186  635
450  TRUYỆN VỀ SOẠN TẬP TAM TẠNG VÀ TẠP TẠNG  Sử Truyện 179  3
451  TU TÂP CHỈ QUÁN TỌA THIỀN PHÁP YẾU Chư Tông 168  588
452  TỤC CAO TĂNG TRUYỆN   Sử Truyện 184  507
453  TỤC CAO TĂNG TRUYỆN (tt)   Sử Truyện 185  3
454  TỤC NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA KINH   Sử Vựng 202  937
455  TỤC TẬP CỔ KIM PHẬT ĐẠO LUẬN HÀNH  Sử Truyện 192  489
456  TỤC THANH LƯƠNG TRUYỆN  Sử Truyện 190  1289
457  TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC   Sử Truyện 188  567
458  TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC (tt)  Sử Truyện 189  3
459  VÂN GIAN LOẠI GIẢI CHƯƠNG KIM SƯ TỬ  Chư Tông 165  535
460  VÂN MÔN KHUÔNG CHÂN THIỀN SƯ QUẢNG LỤC  Chư Tông 173  173
461  VĂN CÚ KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Kinh Sớ 119 3
462  VĂN CÚNG GIỖ ĐẠI SƯ THIÊN THAI TRÍ GIẢ  Chư Tông 170  669
463  VĂN LỄ TÁN THÍCH CA NHƯ LAI NIẾT BÀN  Chư Tông 170  659
464  VĂN THỆ NGUYỆN CỦA THIỀN SƯ NAM NHẠC TƯ ĐẠI  Chư Tông 170  67
465  VẠN THIỆN ĐỒNG QUY TẬP, VẠN TÙNG LÃO NHÂN BÌNH XƯỚNG  Chư Tông 178  457
466  TỰA THUNG DUNG LỤC TRÙNG KHẮC TỨ GIA NGỮ LỤC Chư Tông 175  711
467  VÃNG SANH LỄ TÂN KỆ Chư Tông 172  639
468  VÃNG SANH TẬP   Sử Truyện 187  461
469  VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ THỤY ỨNG TRUYỆN Sử Truyện 187  389
470  VÃNG SANH TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI HÀNH NGUYỆN NHỊ MÔN  Chư Tông 171  523
471  VÃNG SANH TỊNH ĐỘ SÁM NGUYỆN NGHI Chư Tông 172  855
472  VIÊN CHÂU NGƯỠNG SƠN TUỆ TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC  Chư Tông 173  329
473  VIÊN NGỘ PHẬT QUẢ THIỀN SƯ NGỮ LỤC Chư Tông 174 3
474  VIÊN QUẢ VIÊN NGỘ THIỀN SƯ BÍCH NHAM LỤC Chư Tông 175  431
475  VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BA ĐỀ XÁ NGUYỆN SINH KỆ  Luận Sớ 146  319
476  VĨNH MINH TRÍ GIÁC THIỀN SƯ DUY TÂM QUÁN  Chư Tông 178  575
477  XÍ THẠNH QUANG ĐẠO TRÀNG NIỆM TỤNG NGHI  Chư Tông 170  711
478  Y QUÁN KINH ĐẲNG MINH BAN CHU TAM MUỘI HÀNH ĐẠO VÃNG SA TÁN  Chư Tông 172  679
479  Ý NGHĨA CỦA TÂM BỒ ĐỀ  Chư Tông 170  737

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 186661)
01/04/2012(Xem: 32333)
08/11/2018(Xem: 11431)
08/02/2015(Xem: 47187)
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
Chiều 26/5/2023 (08.4 Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế – Ban Văn hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).
- Lễ Rước Phật Và Nghi Thức Mộc Dục Tại TP. Hồ Chí Minh / - Diễu hành xe hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh / - Đại lễ Phật đản 2023 tại Chùa Ba Vàng / - Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn / - Đại lễ Phật đản 2023 tại Việt Nam Quốc Tự, TP. Hồ Chí Minh - Đại lễ Phật Đản chung vùng Đông-Bắc Hoa Kỳ lần thứ V tại Philadelphia, USA