Mục Lục Chi Tiết các chương

16/09/20193:04 SA(Xem: 855)
Mục Lục Chi Tiết các chương
Tủ Sách Bảo An Lạc
A HÀM MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO 
Tập II (Trọn bộ 2 tập)
THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG
Nhà Xuất Bản Ananda Viet Foundation - 2019


MỤC LỤC CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG

______________________________________

 

MỤC LỤC CHƯƠNG 1

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TRONG TẠP A HÀM

 

1.    A La Hán                                                                                                     1

2. Ác Khẩu                                                                                                         1

3. Ai Bố Thí Nhiều Nhất                                                                                 2

4.    Ái Hỷ Là Sắc                                                                                              2

5.    Ái Kết                                                                                                          2

6.    Ái Kết Không Dứt                                                                                    3

7.    Ái Ví Như Ung Nhọt                                                                                3

8.    A-La-Hán Tỳ Kheo                                                                                   5

9.    An Trú Không Quên                                                                                 5

10.  An Trụ Tịch Diệt                                                                                       6

11.  Ăn Uống Chừng Mực                                                                              6

12.  An Vui Là Niết Bàn                                                                                  7

13.  A-Na-Hàm Và A-La-Hán                                                                        7

14.  A-Na-Luật Bịnh                                                                                        8

15.  Ánh Sáng Ban Đầu                                                                                   8

16.  Ánh Sáng Của Phật Là Hơn Hết                                                            9

17.  Ba Hạng Người Tự Làm Khổ Chính Mình                                         9

18.  Ba Hạng Người Thích Hưởng Dục Lạc                                             10

19.  Ba Hương Thơm                                                                                     11

20.  Ba Kiến                                                                                                     12

21. Ba Lậu                                                                                                       13

22. Ba Loại Đựng Nước                                                                               14

23. Ba Pháp An Tâm Đối Với Người Bệnh                                              15

24.  Ba Pháp Chưa Đoạn                                                                              16

25. Ba Pháp Không Yêu Thích                                                                   17

26. Ba Thời Vô Thường                                                                                17

27. Ba Thứ Sợ Hãi Của Người Con Mất Mẹ                                           18

28. Ba Bậc Tôn Sư                                                                                         19

29. Bàn Tay Sạch                                                                                           20

30. Bất Hại                                                                                                       21

31. Bất Thiện Như Trăng Cuối Tháng                                                       21

32. Bảy Đứa Con Bị Chết                                                                            22

33. Bảy Thân                                                                                                   23

34. Bảy Thọ                                                                                                     24

35. Bị Sân Giận Thì Chớ Lấy Sân Giận  Đáp Lại                                  25

36. Bị Ma Chi Phối                                                                                        26

37. Biên Tế Của Hữu Thân                                                                          27

38. Biên Tế Của Khổ                                                                                     27

39. Biên Tế Diệt Tận Hữu Thân                                                                 28

40. Biên Tế Tập Khởi Của Hữu Thân                                                       28

41. Biến Tri                                                                                                      28

42. Biết Đủ                                                                                                      28

43. Biết Như Thật Về Tưởng                                                                       29

44. Biết Về Sắc                                                                                               29

45. Bốn Bất Hoại Tịnh                                                                                  29

46. Bốn Hạng Người Trong Chánh Pháp                                                  30

47. Bốn Loại Thức Ăn                                                                                  31

48. Bốn Loại Thức Ăn An Lạc                                                                    32

49. Bốn Lực Của Ngựa Tốt                                                                         33

50. Bốn Niệm Xứ                                                                                           33

51. Bốn Pháp Giúp Người Tại Gia Lợi Ích Hiện Tại                             34

52. Bốn Pháp Lợi Ích Đời Sau                                                                    36

53. Bỏn Sẻn                                                                                                     36

54. Bốn Thủ                                                                                                     37

55. Búi Tóc                                                                                                      37

56. Buông Bỏ Sẽ Được An Vui Lâu Dài                                                   38

57. Cái Gì Khó Trong Đạo Hiền Thánh?                                                  38

58. Cái Gì Số Lượng Nhiều?                                                                       39

59. Cảm Thọ Tịch Tĩnh                                                                                39

60. Căn Định                                                                                                   40

61. Căn Niệm                                                                                                  40

62. Căn Tín                                                                                                      40

63. Căn Tinh Tấn                                                                                            41

64. Căn Tuệ                                                                                                     41

65. Cành Nhánh Lá Vô Thường                                                                 41

66. Cắt Dòng                                                                                                   42

67. Cắt Đứt Dòng Ma                                                                                    42

68. Cây Đàn                                                                                                     43

69.  Cây Ngả Hướng Nào?                                                                           44

70. Cha Mẹ Nhiều Như Số Thẻ Tre                                                           44

71. Chánh Niệm                                                                                             45

72. Chánh Quán Sát                                                                                       45

73. Chánh Tư Duy                                                                                         46

74. Chánh Tuệ                                                                                                 47

75. Chấp Pháp Mất                                                                                        47

76. Chết                                                                                                            48

77. Cho Là Ta Thấy Ta Biết                                                                         49

78. Chỗ Sai Khác Giữa Phàm Phu Và Người Trí                                   49

79. Chớ Sợ Hãi                                                                                               50

80. Chớ Xem Thường Bốn Thứ                                                                  50

81. Chư Phật Nhiều Như Số Cát Sông Hằng                                           53

82. Chúng Sanh                                                                                              54

83. Chứng Tu-Đà-Hoàn                                                                                55

84. Chuyên Cần Tu Tập                                                                                55

85. Chuyện Rắn Độc                                                                                     56

86. Chuyển Vần Theo Sắc                                                                            58

87. Có Cái Này Mới Có Cái Kia                                                                59

88. Có Sanh Nên Có Trói Buộc                                                                  60

89. Cõi Trời Sáu Xúc Nhập Xứ                                                                  60

90. Con Đường Đưa Đến Diệt Tận Sắc                                                    61

91. Con Đường Đưa Đến Diệt Tận Hành                                                 61

92. Con Đường Đưa Đến Sự Diệt Tận Của Hữu Thân                          61

93. Con Đường Đưa Đến Sự Diệt Tận Của Thức                                   62

94. Công Đức Tăng Trưởng                                                                         62

95. Của Cải Năm Nhà                                                                                   62

96. Cứu Cánh Giải Thoát                                                                             63

97. Cứu Cánh Khổ Biên                                                                               63

98. Cứu Lửa Cháy Trên Đầu                                                                       64

99. Đại Hại                                                                                                      64

100. Đại Thọ                                                                                                   65

101. Đại Trượng Phu                                                                                     65

102. Đắm Nhiễm Sắc Sanh Sắc Vị Lai                                                     66

103. Đẳng Chánh Giác Là Nhất                                                                  66

104. Đẳng Giác Gọi Là Phật                                                                       67

105. Dáng Nằm Sư Tử                                                                                  67

106. Đạo Lộ Dứt Ba Thọ                                                                              68

107. Đạt Bát Niết Bàn Khi Bị Bò Đá                                                        68

108. Đất Trên Móng Tay                                                                              70

109. Dấu Chân Voi                                                                                         71

110. Đãy Da Thịt Của Thân Thể                                                                 71

111. Dây Leo Rừng Rậm                                                                              71

112. Đệ Nhất Nghĩa Không                                                                         72

113. Đệ Tử Của Người Đồ Tể                                                                     72

114. Đêm Dài Không Lo Lắng                                                                    73

115. Đến Bờ Kia                                                                                             74

116. Địa Ngục Sáu Xúc Nhập Xứ                                                              74

117. Diệt Tận Của Hành                                                                               75

118. Diệt Tận Của Thức                                                                               75

119. Diệt Tận Hữu Thân                                                                               75

120. Diệt Tận Hữu Thân Và Khổ                                                               75

121. Điều Phục Trượng Phu                                                                        76

122. Do Chấp Thủ Nên Đắm Trước                                                           77

123. Do Nhân Duyên Gì Mà Gọi Là Năm Ấm?                                     77

124. Do Phong Trệ Mà Không Giải Thoát                                               78

125. Đồ Tể Giết Trâu                                                                                    78

126.   Đoạn Hữu Lậu                                                                                     79

127. Đoạn Tuyệt Dâm Dục                                                                          79

128. Độc Nhất Trụ                                                                                         80

129. Độc Trụ                                                                                                   80

130. Độn Căn                                                                                                  80

131. Dục                                                                                                           81

132. Dục Ái Triền Cái                                                                                   81

133. Dục Ái, Sắc Ái, Vô Sắc Ái                                                                 82

134. Dục Định                                                                                                82

135. Dục Đoạn, Sắc Đoạn                                                                            83

136. Dục Nào Hơn Cả                                                                                   83

137. Đức Phật                                                                                                 84

138. Đức Phật Cày Ruộng                                                                           84

139.  Dục Tham Đoạn Trừ                                                                           85

140. Dục Tham Kết Buộc                                                                            86

141. Dục Thiêu Đốt                                                                                       87

142. Dục Tưởng                                                                                             87

143. Được Giàu Sang                                                                                    88

144. Được Mười Điều Lợi Ở Cõi Người Và Trời                                   88

145. Dưới Cội Bồ Đề                                                                                    89

146. Đường Đi                                                                                                89

147. Đường Đi Của Phàm Phu                                                                    90

148. Dứt Các Điều Ác                                                                                   90

149. Dứt Kiêu Mạn                                                                                        91

150. Dứt Mọi Hồ Nghi                                                                                  91

151. Duyên Tự Tâm Mà Giác Ngộ                                                            92

152. Gánh Nặng                                                                                             92

153. Già Chết Bức Bách                                                                               92

154. Giã Lúa                                                                                                    93

155. Giác Tri                                                                                                   93

156. Giải Thoát Khỏi Thủ                                                                            94

157. Giải Thoát Tịnh Đoạn                                                                          95

158. Giới Hương                                                                                            95

159. Giới Thanh Tịnh                                                                                    96

160. Giữ Luật Nghi Của Mắt                                                                      96

161. Hai Chỗ Đoan Nghiêm                                                                        97

162. Hai Con Đường                                                                                     97

163. Hàng Phục Ma Oán                                                                              98

164. Hành Thọ Ấm                                                                                        99

165. Hành Vốn Không Chắc Như Bẹ Chuối                                            99

166. Hảo Tâm Cúng Dường                                                                      100

167. Hạt Giống Đắng                                                                                  100

168. Hãy Dứt Ái Dục                                                                                  101

169. Hệ Phược                                                                                              101

170. Hiển Hiện Như Thật                                                                           102

171. Hiện Hữu Của Thức                                                                           102

172. Hiếu Kính Cha Mẹ                                                                             103

173. Hộ Nhãn Căn                                                                                       103

174. Hộ Nhĩ Căn                                                                                          104

175. Hộ Thân Căn                                                                                        104

176. Hộ Tỵ Căn                                                                                            105

177. Hoa Sen Không Dính Nước                                                             105

178. Hơn Thua Đều Không Yên                                                               105

179. Huệ Thí                                                                                                 106

180. Hướng Đến Diệt Tận                                                                         106

181. Hữu Học Lậu Tận                                                                               106

182. Hữu Lưu Và Hữu Lưu Diệt                                                              107

183. Hỷ Giác Chi                                                                                         108

184. Keo Kiệt                                                                                                108

185. Kết Quả Khi Nghe Pháp                                                                   109

186. Khai Thị Vô Thường                                                                          110

187. Khắp Thí                                                                                               110

188. Khéo Điều Phục                                                                                  110

189. Khéo Thể Nhập                                                                                   111

190. Khéo Thuyết Pháp                                                                              112

191. Khó Dò                                                                                                  112

192. Khổ-Tập-Tận-Đạo                                                                              112

193. Khổ Vì Bịnh                                                                                         113

194. Khổ Vô Lượng                                                                                    114

195. Không Ai Không Chết                                                                       114

196. Không Buông Lung                                                                            115

197. Không Chấp Hình Tướng Xấu                                                        115

198. Không Chấp Thủ Mong Cầu                                                            116

199. Không Có Gì Chấp Trước                                                                117

200. Không Còn Đời Khác                                                                        118

201. Không Để Thất Niệm                                                                        119

202. Không Khủng Bố Chúng Sanh                                                        119

203. Không Ngã Mạn                                                                                 120

204. Không Rời Khỏi Sắc                                                                          120

205. Không Rơi Vào Đường Ác                                                               121

206. Không Sanh Nên Không Trói Buộc                                               121

207. Không Sanh Nhiễm Trước                                                                122

208. Không Tham Lam                                                                              122

209. Không Tham Luyến Ngũ Dục                                                         123

210. Không Thủ Thì Không Đắm                                                            123

211. Không Tri Không Kiến                                                                      124

212. Không Ưa Thích                                                                                 124

213. Không, Vô Tướng, Vô Sở Hữu                                                       125

214. Kiếm Bén                                                                                             125

215. Kiên Cố Chịu Đựng                                                                           126

216. Kiến Tịnh Đoạn                                                                                  126

217. Kiếp Hoại                                                                                             127

218. Kiếp Số Nhiều Như Hạt Cải                                                            127

219. Kiếp Trước Của Vua A-Dục                                                             127

220. Kiết Sử Trói Buộc                                                                               128

221. Kiêu Mạn                                                                                              129

222. Kinh Sáu Ái Thân                                                                               129

223. Lậu Tận                                                                                                 129

224. Lậu Và Vô Lậu                                                                                    130

225. Lấy Dù Che Đèn                                                                                 131

226. Loại Người Từ Sáng Vào Sáng                                                       132

227. Loại Người Từ Sáng Vào Tối                                                          132

228. Loại Người Từ Tối Vào Sáng                                                          133

229. Loại Người Từ Tối Vào Tối                                                             133

230. Lời Chân Chánh                                                                                  134

231. Lòng Tín                                                                                               134

232. Lùa Bò Khỏe Qua Dòng Nước                                                        135

233. Lùa Bò Yếu Ở Cuối Dòng Nước                                                     135

234. Lùa Nghé Qua Sông                                                                           135

235. Luận Thuyết                                                                                         136

236. Luật Nghi Và Bất Luật Nghi                                                            137

237. Lực Định                                                                                               138

238. Lưới Ái                                                                                                  139

239. Lưu                                                                                                         140

240. Luyện Vàng                                                                                         140

241. Ly Dục Tham                                                                                       141

242. Ly Dục Thì Giải Thoát                                                                      141

243. Ly Hỉ Tham                                                                                          142

244. Ma Nữ                                                                                                   142

245. Mặc Tĩnh Các Căn                                                                             143

246. Mê Ngủ                                                                                                 144

247. Minh                                                                                                      144

248. Minh Khởi                                                                                            144

249. Minh Sư                                                                                                145

250. Móc Câu Của Ma                                                                               146

251. Mong Manh Dễ Vỡ                                                                            146

252. Một Ngày Ở Cõi Trời Hóa-Lạc Và Nhân Gian                            147

253. Mười Một Điều Của Người Chăn Bò                                            147

254. Mười Sáu Pháp Thành Tựu                                                              150

255. Mười Tịnh Nghiệp                                                                              151

256. Năm Ấm Lấy Gì Làm Gốc?                                                             151

257. Năm Công Năng Của Dục                                                                152

258. Năm Điều Khiến Chánh Pháp Không Hoại                                  152

259. Năm Dục Quá Khứ                                                                            153

260. Năm Loại Hạt Giống                                                                         153

261. Năm Pháp Lợi Ích                                                                              154

262. Năm Thọ Ấm Vô Ngã, Không Có Gì Để Đắm Trước                   155

263. Ngã Chánh Đoạn                                                                                156

264. Ngã Mạn                                                                                               156

265. Ngã Ngã Sở                                                                                          157

266. Ngã Tận                                                                                                157

267. Ngày Đêm Đổi Dời                                                                            158

268. Ngày Trai Giới                                                                                    158

269. Nghe Pháp Để Giải Thoát                                                                 159

270. Nghèo Nhưng Tín Tâm Đối Với Tam Bảo                                    160

271. Nghi Ngờ Triền Cái                                                                            160

272. Nghiệp Đạo                                                                                          161

273. Ngộ Lạc Niết Bàn                                                                               161

274. Ngoại Đạo Khâm Phục Thế-Tôn                                                    162

275. Ngũ Trược                                                                                            163

276. Người Có Minh                                                                                   163

277. Người Đang Gánh Nặng                                                                   164

278. Nguyên Nhân Khiến Tiền Của Được Tích Tụ                             164

279. Nhàm Chán Ngủ Uẩn                                                                        165

280. Nhàm Chán Xa Lìa Vô Minh                                                           166

281. Nhân Duyên Lẫn Nhau                                                                      166

282. Nhanh Nhẹn, Đủ Sắc Và Hình Tướng                                           166

283. Nhất Tâm                                                                                              168

284. Nhất Thừa Đạo                                                                                    168

285. Nhị Thiền                                                                                              169

286. Nhiếp Tâm                                                                                            170

287. Như-Lai Biết Như Thật                                                                     170

288. Niệm Giác Phần                                                                                  171

289. Niết-Bàn                                                                                               171

290. Niết-Bàn Trong Hiện Tại                                                                  172

291. Niết-Bàn Vắng Lặng                                                                          172

292. Nơi An Lạc                                                                                           172

293. Nơi Chứng Quả                                                                                   173

294. Nói Dối                                                                                                 173

295. Nước Sông                                                                                           174

296. Nương Tựa Chính Mình                                                                    174

297. Nương Uế Tạp Dứt Uế Tạp                                                              175

298. Phàm Phu Bị Trói Buộc                                                                    176

299. Pháp An Lạc                                                                                         176

300. Pháp Cam Lồ                                                                                       177

301. Pháp Chết                                                                                             177

302. Pháp Hoại Và Bất Hoại                                                                     178

303. Pháp Khổ Não                                                                                     178

304. Pháp Không Bị Đốt Cháy                                                                 179

305. Pháp Không Có Chung Cùng                                                          179

306. Pháp Sanh Diệt                                                                                    180

307. Pháp Sư                                                                                                 181

308. Pháp Thế Gian Ở Trong Thế Gian                                                  182

309. Pháp Thoại Chói Sáng                                                                       182

310. Phật                                                                                                        183

311. Phong                                                                                                     184

312. Phước Lợi Từ Sự Nghe Pháp Thoại                                               184

313. Qua Bờ Kia                                                                                          186

314. Qua Dòng Sâu                                                                                     187

315. Quá Khứ Đương Đoạn                                                                      187

316. Quá Khứ Và Tương Lai                                                                    187

317. Quả Từ Năm Căn                                                                                188

318. Quán                                                                                                      188

319. Quan Điểm Về Thế Giới                                                                   189

320. Quán Sát Nữ Nhân                                                                             190

321. Quy Y Tam Bảo                                                                                  190

322. Quyến Thuộc Lẫn Nhau                                                                    191

323. Rơi Vào Bẫy Ma                                                                                 191

324. Ruộng Phước Của Thế Gian                                                            192

325. Ruộng Phước Nào Lớn                                                                      192

326. Sắc Bịnh, Khổ Sanh                                                                           193

327. Sắc Hệ Lụy                                                                                           193

328. Sắc Khởi, Khổ Khởi                                                                           194

329. Sắc Là Gai Nhọn Làm Tổn Thương                                               194

330. Sắc Là Khổ                                                                                           195

331. Sắc Là Pháp Biến Dịch                                                                     196

332. Sắc Là Vọng Tưởng                                                                           196

333. Sắc Như Giọt Nước                                                                            197

334. Sắc Thân Như-Lai                                                                              198

335. Sắc Thị Ngã                                                                                         199

336. Sắc Thọ Ấm                                                                                         200

337. Sắc, Lực Và Nhanh Nhẹn                                                                 200

338. Sám Hối                                                                                                201

339. Sân Nhuế Triền Cái                                                                            201

340. Sanh Cõi Lành                                                                                     202

341. Sanh Cõi Trời                                                                                      202

342. Sanh Hỷ                                                                                                203

343. Sanh Tử Định Lượng                                                                         203

344. Sanh Tử Lưu Chuyển                                                                         205

345. Sanh Tử Từ Vô Thủy                                                                         205

346. Sanh Về Đâu?                                                                                      206

347. Sát Sanh                                                                                                206

348. Sát Sanh                                                                                                206

349. Sáu Căn Không Điều Phục                                                               207

350. Sáu Căn Mỏng Mãnh Như Cây Chuối                                           207

351. Sáu Hỷ Hành                                                                                       208

352. Sáu Loài Chúng Sanh                                                                        208

353. Sáu Thắng Nhập Xứ                                                                           209

354. Sáu Thứ Che Đậy                                                                               210

355. Sáu Thứ Luyến Nhớ                                                                           210

356. Sáu Thường Hành                                                                               210

357. Sáu Xả Hành                                                                                        211

358. Số Cát Nhiều Như Cha Mẹ Của Chúng Ta                                   211

359. Sơ Thiền                                                                                               211

360. Sống Cung Kính                                                                                 212

361. Sống Đơn Độc Một Mình                                                                 212

362. Sống Ở Đời Nhờ Bốn Loại Thức Ăn                                             213

363. Sử                                                                                                           214

364. Sự Khác Biệt Giữa Như-Lai Và A-La-Hán                                  214

365. Sự Nghỉ Ngơi Tối Thượng                                                               215

366. Sự Tai Hại Của Sắc                                                                            216

367. Sự Tập Khởi Của Sắc                                                                        216

368. Sự Xuất Ly Của Sắc                                                                           216

369. Tà Hạnh                                                                                                216

370. Ta Là Phật                                                                                            217

371. Tác Giáo                                                                                               218

372. Tai Hại Của Hành                                                                               218

373. Tai Hại Của Thức                                                                                219

374. Tài Lợi                                                                                                   219

375. Tám Đức Của Bậc Hiền Sĩ                                                               220

376. Tâm Giải Thoát                                                                                   221

377. Tam Giới                                                                                               221

378. Tâm Lìa Điên Đảo                                                                              222

379. Tám Lỗi Như Con Ngựa Dữ                                                            222

380. Tâm Não Nên Chúng Sanh Não                                                      224

381. Tâm Như Cùi Hủi                                                                               224

382. Tàm Quý                                                                                               225

383. Tam Thiền                                                                                            225

384. Tâm Thức Chuyển Dịch Xe                                                             226

385. Tâm Tịnh Đoạn                                                                                   226

386. Tâm Tĩnh Lặng                                                                                    226

387. Tâm Ý Như Khỉ                                                                                  227

388. Tận Dục Ái Hỷ                                                                                    228

389. Tán Thán Như Lai                                                                              228

390. Tạo Nghiệp                                                                                           228

391. Tập Cận Ái                                                                                           229

392. Tập Khởi Của Già Chết                                                                     229

393. Tập Khởi Của Hành                                                                           229

394. Tập Khởi Của Hữu Thân Và Khổ                                                   230

395. Tập Khởi Của Thức                                                                            230

396. Tất Cả Dục Cần Phải Đoạn Trừ                                                       231

397. Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên Và Cõi Người                                           231

398. Thà Hủy Thân Chứ Không Buông Lung                                       231

399. Tham Sân Si                                                                                         232

400. Tham Ưu Thế Gian Không Lọt Vào Tâm                                     233

401. Thân Bị Bịnh Khổ Mà Tâm Không Bị Bịnh Khổ                       233

402. Thần Lực                                                                                              234

403. Thân Quán Trụ                                                                                    234

404. Thắng Xuất                                                                                           235

405. Thanh Lương                                                                                       235

406. Thanh Lương Bậc Thượng                                                               236

407. Thánh Pháp Ấn                                                                                    236

408. Thành Quách Trên Cát                                                                      237

409. Thành Tựu Một Pháp                                                                         237

410. Thế Gian Là Gì?                                                                                 238

411. Thế Gian Trống Không                                                                      239

412. Thí Cam Lồ                                                                                          239

413. Thị Hiện Giáo Giới                                                                            240

414. Thị Hiện Tha Tâm Thông                                                                 240

415. Thị Hiện Thần Túc Thông                                                                240

416. Thiền Định Tư Duy                                                                            241

417. Thiện Như Trăng Đầu Tháng                                                           241

418. Thiện Tri Thức                                                                                    242

419. Thiền Tư                                                                                               242

420. Thiện Và Ác Hạnh                                                                              243

421. Thọ Như Bong Bóng                                                                          244

422. Thọ Thọ Ấm                                                                                        244

423. Thoái Chuyển Và Không Thoái Chuyển                                       245

424. Thoát Biên Tế Của Khổ                                                                    245

425. Thoát Khỏi Sợ Hãi Về Sanh Già Bịnh Chết                                 246

426. Thoát Lưới Ma                                                                                    246

427. Thoát Năm Dục                                                                                   247

428. Thời Gian Khác Nhau Giữa Cõi Trời Đâu Suất Và Cõi Người 248

429. Thủ                                                                                                         248

430. Thủ Gánh Nặng                                                                                   249

431. Thú Vui                                                                                                 249

432. Thức Ăn Của Năm Triền Cái                                                           249

433. Thức Ăn Của Thất Giác Chi                                                            250

434. Thức Không Chỗ Trụ                                                                         251

435. Thức Như Ảo Hóa                                                                              252

436. Thức Thọ Ấm                                                                                      252

437. Thương Yêu Mình                                                                              253

438. Thùy Miên Triền Cái                                                                         253

439. Tiền Tài                                                                                                 254

440. Tìm Cầu Đã Qua Rồi                                                                         254

441. Tín Căn                                                                                                 254

442. Tín Lực                                                                                                 255

443. Tín Tâm Tu Tập                                                                                  256

444. Tinh Cần Tư Duy                                                                                256

445. Tịnh Tín                                                                                                256

446. Tộc Bản                                                                                                 257

447. Tôn Trọng Giới Hạnh                                                                        257

448. Tôn Ty Trật Tự                                                                                    257

449. Trái Am-La Rơi Rụng                                                                        258

450. Trăng Mới Mọc                                                                                   258

451. Trăng Trong Sáng                                                                               259

452. Trạo Hối Triền Cái                                                                             259

453. Trí                                                                                                           260

454. Trí Giả                                                                                                   260

455. Trí Quả                                                                                                  260

456. Trói Buộc Của Sử                                                                               261

457. Trói Buộc Vào Sắc                                                                             261

458. Trộm Cắp                                                                                              262

459. Trừ Hạ Phần Kết Sử                                                                           262

460. Tu Chánh Kiến                                                                                    262

461. Tư Duy Ba Tướng                                                                              263

462. Tử Hậu Đoạn Hoại                                                                             264

463. Tử Ma                                                                                                    265

464. Tu Phạm Hạnh                                                                                     265

465. Tứ Phẩm Pháp                                                                                     265

466. Tự Phòng Hộ                                                                                       266

467. Từ Tâm Với Chim Xí Điểu                                                              267

468. Tu Tập Có Thể Phá Tan Tất Cả                                                       268

469. Tứ Thiền                                                                                               268

470. Tưởng Như Sóng Nắng                                                                     268

471. Tưởng Thọ Ấm                                                                                    269

472. Tưởng Vô Thường, Vô Ngã                                                             269

473. Tướng Xấu                                                                                           270

474. Tùy Thuận Quán Vô Thường                                                           271

475. Vãng Sanh                                                                                            271

476. Vì Mục Đích Niết Bàn                                                                      272

477. Vị Ngọt Của Hành                                                                              273

478. Vị Ngọt Của Sắc                                                                                 273

479. Vị Ngọt Của Sắc                                                                                 275

480. Vị Ngọt Của Thức                                                                              275

481. Vì Tham Mà Chết                                                                               275

482. Vì Vô Thường Nên Có Bịnh                                                            276

483. Vô Lực                                                                                                  276

484. Vô Minh                                                                                                277

485. Vô Ngã, Vô Ngã Sở                                                                           277

486. Vô Nhân Vô Duyên                                                                            278

487. Vô Sự                                                                                                     278

488. Vô Thường Nên Không Ái Lạc                                                       278

489. Vô Tri                                                                                                    279

490. Voi Và Rễ Cây                                                                                     279

491. Vọng Ngữ                                                                                             280

492. Vượt Các Dòng                                                                                   281

493. Vượt Thế Gian                                                                                     282

494. Xả Gánh Nặng                                                                                     282

495. Xả Giác Chi                                                                                         282

496. Xả Ly Tất Cả Hữu Dư                                                                       283

497. Xả Năm Thọ Ấm                                                                                284

498. Xuất Gia Để Dứt Khổ                                                                        285

499. Xuất Ly Của Hành                                                                              286

500. Xuất Ly Của Thức                                                                              286

501. Xuôi Dòng Chảy                                                                                 286

502. Ý Tưởng                                                                                                287

503. Yểm Ly                                                                                                 287

504. Yêu Thích Khổ                                                                                    288

 

MỤC LỤC CHƯƠNG 2

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TRONG TĂNG NHẤT A HÀM

____________________________

 

 

1.    Ác Quả Ác Báo                                                                                     289

2.    Ác Tri Thức                                                                                            291

3.    An Bang                                                                                                  292

4.    Ăn Uống Tiết Độ                                                                                  293

5.    Ánh Sáng Xuất Hiện                                                                            294

6.    A-Tu-La, Mặt Trời Và Mặt Trăng                                                     294

7.    Ba Bịnh Lớn                                                                                          295

8.    Ba Chánh Và Tà Tụ                                                                             295

9.    Ba Chỗ Không Di Động                                                                      296

10.  Ba Hành Vi Ác                                                                                      297

11.  Ba Kết Do Thân Tà                                                                              297

12.  Ba Loại Hương Bay Ngược Gió                                                       298

13.  Ba Nghiệp Đạo Thanh Tịnh                                                               299

14.  Ba Người Xứng Đáng Được Cúng Dường                                     300

15.  Ba Nhân Duyên Thọ Thai                                                                   301

16.  Ba Pháp Không Đáng Mến Yêu                                                        303

17.  Ba Pháp Không Được Thấy Nghe                                                    303

18.  Ba Pháp Không Nên Gần Gũi                                                           304

19.  Ba Pháp Không Thể Trông Cậy                                                        304

20.  Ba Pháp Mến Yêu                                                                                 305

21.  Ba Phước Nghiệp                                                                                 305

22.  Ba Phương Pháp Giáo Hóa Của Thế Tôn                                       307

23.  Ba Sự Cần Niệm Tưởng                                                                      308

24.  Ba Sự Hiện Tiền                                                                                   309

25.  Ba Tam Muội                                                                                         310

26.  Ba Thiện Căn Không Thể Cùng Tận                                                311

27.  Ba Thiện Và Bất Thiện Căn                                                               311

28.  Ba Thứ Không Chắc Thật                                                                   311

29.  Ba Trí                                                                                                       312

30.  Ba Tướng Hữu Vi Của Hữu Vi                                                          313

31.  Bậc Thánh Xuất Hiện                                                                          313

32.  Bần Tiện Và Phú Quý                                                                          314

33.  Báo Đáp Thâm Ân                                                                               314

34.  Bát Quan Trai Giới                                                                               315

35.  Bảy Báu Xuất Hiện                                                                              317

36.  Bảy Hạng Người Đáng Kính                                                             318

37.  Bảy Pháp Bảo Vệ Khỏi Ma Ba-Tuần                                               318

38.  Bảy Sự Kiện Tăng Ích                                                                         319

39.  Bảy Sử Trói Buộc Chúng Sanh                                                         320

40.  Bảy Thí Dụ Về Nước Và Người                                                       321

41.  Bảy Trụ Xứ Của Thức                                                                         322

42.  Bị Người Trí Bỏ Rơi                                                                            323

43.  Bích-Chi Phật Và A-La-Hán                                                              324

44.  Biết Gốc Của Dục                                                                                324

45.  Biết Gốc Ngọn Của Thủ Uẩn                                                             324

46.  Bố Thí Bình Đẳng                                                                                325

47.  Bố Thí Đúng Thời                                                                                326

48.  Bố Thí Pháp Bình Đẳng                                                                      326

49.  Bố Thí Pháp Không Mệt Mõi                                                            326

50.  Bố Thí Sanh Thiên                                                                               327

51.  Bố Thí Tối Thượng                                                                              327

52.  Bốn Bậc Sa Môn                                                                                   328

53.  Bốn Biện Tài                                                                                         329

54.  Bốn Bộc Lưu                                                                                         330

55.  Bốn Chỗ Ngồi                                                                                       331

56.  Bốn Chủng Tánh                                                                                   332

57.  Bốn Giới                                                                                                 333

58.  Bốn Hạng Người Đáng Quý                                                              335

59.  Bốn Hạng Người Đệ Nhất                                                                  336

60.  Bốn Hành Tích                                                                                      337

61.  Bốn Khu Vườn                                                                                      339

62.  Bốn Loài Chim                                                                                      340

63.  Bốn Loài Sinh                                                                                       341

64.  Bốn Loại Thức Ăn Nuôi Lớn Chúng Sanh                                     342

65.  Bốn Loại Trái Cây                                                                                342

66.  Bốn Pháp Bổn Sớm Thành Chánh Giác                                          344

67.  Bốn Pháp Đưa Vào Địa Ngục                                                            345

68.  Bốn Pháp Đưa Về Cõi Lành                                                              345

69.  Bốn Pháp Được Sanh Vào Loài Người                                           346

70.  Bốn Pháp Được Thế Gian Không Ái Kính                                     346

71.  Bốn Pháp Dứt Sanh Tử                                                                       347

72.  Bốn Pháp Mang Lợi Ích Nhiều                                                         348

73.  Bốn Pháp Niệm Xứ                                                                              348

74.  Bốn Pháp Thiện Tăng Trưởng                                                           348

75.  Bốn Sợ Hãi Lớn                                                                                    349

76.  Bốn Sự Che Khuất                                                                               350

77.  Bốn Sự Công Đức                                                                                350

78.  Bốn Thủ                                                                                                  351

79.  Bốn Vị Tằng Hữu                                                                                 352

80.  Bốn Vô Sở Úy                                                                                       353

81.  Buông Gánh Xuống                                                                             354

82.  Buông Lung Như Con Lừa                                                                 354

83.  Các Căn Tịch Tịnh                                                                               355

84.  Các Nam Phật Tử Nổi Bật Vào Thời Đức Phật                                           355

85.  Các Nữ Phật Tử Nổi Bật Vào Thời Đức Phật                                356

86.  Cách Xử Thế Của Như Lai                                                                 357

87.  Cai Trị Dân Phi Pháp Bị Đọa Địa Ngục                                          358

88.  Căn Cơ Chúng Sanh Không Đồng                                                   360

89.  Cẩn Thận Ba Nghiệp Thân Khẩu Ý                                                 361

90.  Chăn Trâu                                                                                               361

91.  Che Khuất Thì Tốt                                                                                362

92.  Chỉ Có Tinh Tấn Là Hạnh Không Đồng Giữa Các Như Lai      362

93.  Chỉ Và Quán                                                                                          363

94.  Chim Và Rồng                                                                                      364

95.  Chín Hạng Người Lìa Khổ                                                                 365

96.  Chín Hạng Người Qua Lại                                                                 365

97.  Chín Nơi Ở Của Chúng Sanh                                                            366

98.  Chín Pháp Ác                                                                                        367

99.  Chín Pháp Hoàn Tất Những Điều Cần Làm                                   369

100. Chín Vũ Khí Của Người Nữ Trói Buộc Người Nam                      369

101. Chịu Tội Không Kể Xiết                                                                    370

102. Chớ Bỏ Nơi Có Thể Tu Phạm Hạnh Được                                    370

103. Chỗ Hướng Đến Của Thiện Trí Thức Như Mặt Trăng Tròn Đầy 371

104. Chớ Tham Đắm Vào Lợi Dưỡng                                                     372

105. Chồng Đối Với Vợ Có Bốn Việc                                                     372

106. Chúng Sanh Bị Xoay Chuyển Theo Tám Pháp                                          373

107. Chúng Sanh, Thế Giới, Rồng Và Phật Không Thể Nghĩ Bàn   374

108. Chuyện Học Không Thể Nhớ Của Châu-Lợi-Bàn-Đặc              376

109. Chuyện Người Đục Núi                                                                     378

110. Chuyên Tinh Niệm Thân                                                                   380

111. Có Hai Người Khó Có Được Trên Đời                                          381

112. Có Sanh Ắt Có Tử                                                                               381

113. Có Thân Có Khổ                                                                                  381

114. Con Đường Dẫn Đến Địa Ngục                                                       382

115. Con Đường Đưa Đến Ngạ Quỷ                                                        383

116. Con Đường Đưa Đến Súc Sanh                                                       384

117. Con Đường Tám Nhánh Và Pháp Bảy Chi                                    384

118. Cống Cao                                                                                               385

119. Công Đức Thọ Bát Quan Trai Giới                                                 386

120. Công Đức Ca Diếp Và A Nan                                                           387

121. Công Đức Chánh Pháp                                                                       388

122. Công Đức Của Bố Thí                                                                        388

123. Công Đức Của Giới                                                                            389

124. Công Đức Của Tịch Tĩnh                                                                  390

125. Công Đức Như Lai                                                                              390

126. Cúng Dường Đức Phật                                                                       391

127. Cung Kính Như Lai                                                                            392

128. Cùng Một Sắc Da                                                                                393

129. Đại Đệ Tử Của Thế Tôn                                                                    393

130. Đại Đệ Tử Ni Của Thế Tôn                                                               394

131. Đại Kiếp, Tiểu Kiếp                                                                            395

132. Đàn Việt Thí Chủ                                                                                 396

133. Đạo Phẩm                                                                                              396

134. Đây Dứt Kia Dứt, Đoạn Sanh Tử                                                    397

135. Di Lặc Hạ Sanh                                                                                    398

136. Địa Ngục Do Chính Mình Tạo                                                         399

137. Đích Nghĩa Của Sa Môn                                                                    400

138. Diệt Tận                                                                                                 401

139. Diệt Tham Dục                                                                                     401

140. Điều Tai Ương Trong Đời Là Do Mình Tạo                                 401

141. Đố Kỵ                                                                                                     403

142. Đọa Địa Ngục                                                                                       403

143. Đoạn Năm Hạ Phần Kiết Sử                                                             404

144. Dùng Hoa Điểm Trang                                                                       404

145. Đuốc Sáng                                                                                             405

146. Già Chết                                                                                                 405

147. Giàu Sang Là Do Bố Thí                                                                   406

148. Gió Lốc Xoáy Và Người Hoàn Tục                                                406

149. Giới                                                                                                         407

150. Giữ Giới Thân, Định Thân, Huệ Thân                                            407

151. Gốc Của Tất Cả Các Pháp                                                                 408

152. Gốc Rễ Tạo Ác                                                                                     409

153. Gốc Tham Dục                                                                                     409

154. Hai Ân                                                                                                    410

155. Hai Hạng Nên Được Cúng Dường                                                  410

156. Hai Hạng Người Dễ Thuyết Pháp Cho Nghe                                410

157. Hai Hạng Người Khó Gặp                                                                 411

158. Hai Hạng Người Không Sợ Điện Chớp Và Sấm Gầm                411

159. Hai Hạng Người Phỉ Báng Như Lai                                                412

160. Hai Kiến                                                                                                412

161. Hai Loại Kiến Hữu Và Vô                                                                 413

162. Hai Lực                                                                                                  414

163. Hai Mươi Mốt Kết                                                                               414

164. Hai Nghiệp                                                                                            415

165. Hai Người Không Thế Báo Ân Hết Được                                     415

166. Hai Nhân Khởi Chánh Kiến                                                              416

167. Hai Niết Bàn                                                                                         416

168. Hai Pháp                                                                                                417

169. Hai Pháp Không Biết Chán Đủ: Dâm Và Rượu                                         417

170. Hai Pháp Không Mong Đợi                                                              422

171. Hai Pháp: Tà Và Chánh                                                                     423

172. Hai Thí                                                                                                   423

173. Hai Tướng Để Nhận                                                                            423

174. Hàng Phục Bốn Pháp                                                                          424

175. Hạnh Của Tỳ Kheo                                                                             424

176. Hành Dâm Dục Như Con Heo                                                          425

177. Hành Nào Nặng Nhất                                                                         426

178. Hành Tâm Từ Vô Lượng                                                                   426

179. Hiển Lộ Thì Tốt                                                                                   428

180. Hộ Trì Một                                                                                            428

181. Hóa Độ Voi Dữ                                                                                    428

182. Hoa Ưu Đàm Nở                                                                                  430

183. Hương Thí Là Đệ Nhất                                                                      431

184. Hữu Lậu Được Đoạn                                                                          432

185. Hữu Lậu Được Đoạn Bằng Oai Nghi                                             432

186. Hưu Tức                                                                                                 432

187. Kham Nhẫn Đoạn Trừ Lậu                                                                433

188. Khéo Tu Phạm Hạnh                                                                           433

189. Khổ Đế                                                                                                   433

190. Khó Kềm Lòng Trước Sắc Dục                                                        434

191. Khổ Vui                                                                                                  436

192. Khoảng Khắc Là Sanh Lên Cõi Trời                                               439

193. Không Biết Chán Đủ Mà Mạng Chung                                          439

194. Không Đắc Đạo Vì Mười Một Lý Do                                            440

195. Không Đủ Giới Hạnh                                                                         441

196. Không Du Hành Có Năm Công Đức                                              442

197. Không Khởi Ý Đắm Trước                                                                442

198. Không Luận Bàn Chính Trị                                                               443

199. Không Mạn                                                                                           444

200. Không Nên Gần Gũi                                                                           444

201. Không Nói Dối                                                                                     445

202. Không Phá Hoại Thánh Chúng                                                        445

203. Không Phóng Dật                                                                                446

204. Không Phóng Dật Và Tu Bốn Chánh Đoạn                                   446

205. Không Phóng Dật Nơi Thiện Pháp                                                  447

206. Không Tà Dâm Vợ Người                                                                 448

207. Không Tam-Muội                                                                                448

208. Không Thoát Thần Chết Dù Có Trốn Ở Đâu                                450

209. Không Tìm Được Lõi Cây                                                                 451

210. Không Tranh Luận Chuyện Thị Phi                                                452

211. Không Uống Rượu                                                                              452

212. Khúc Gỗ Không Vướng Bờ                                                              452

213. Kiến Đoạn Trừ Hữu Lậu                                                                    454

214. Kiếp Số Lâu Dài                                                                                  454

215. La-Hầu-La Chứng A-La-Hán                                                           455

216. Lạc Thọ Là Sứ Giả Của Ái Dục                                                       457

217. Làm Ngạ Quỷ Là Do Tà Dâm                                                          457

218. Làm Sao Sanh Làm Người Trở Lại?                                               458

219. Làm Sao Sanh Lên Cõi Trời?                                                           459

220. Lậu Được Đoạn Bằng Thân Cận                                                      460

221. Lậu Được Đoạn Bằng Tư Duy                                                         461

222. Lạy Phật Được Năm Công Đức                                                       461

223. Lễ Tháp Như Lai Có Mười Pháp                                                     462

224. Lìa Dục                                                                                                  463

225. Loài Người Và Chư Thiên Không Ai Sánh Kịp                                         463

226. Lợi Dưỡng                                                                                             464

227. Lời Phật Dạy Căn Bản                                                                       464

228. Lực Và Vô Úy                                                                                      465

229. Lười Biếng Là Khổ                                                                             465

230. Lưới Vây Của Nữ Sắc                                                                        466

231. Ma Trói Buộc                                                                                       466

232. Mất Thân Mạng Chứ Hộ Sáu Căn                                                   467

233. Máu Của Sanh Tử Nhiều Hơn Nước Sông Hằng                                       467

234. Một Thời Tiết Mà Người Phạm Hạnh Có Thể Tu Tập                468

235. Mưa Tham                                                                                             468

236. Mười Công Đức                                                                                   469

237. Mười Điều Đưa Vào Cõi Dữ Và Lành                                           470

238. Mười Một Pháp Quán Tâm                                                               470

239. Mười Một Phước Báo Của Tâm Giải Thoát                                  473

240. Mười Niệm Đoạn Tận Sắc Ái                                                           474

241. Mười Niệm Đưa Đến Niết Bàn                                                        474

242. Mười Niệm Được Quả Báo Lớn                                                      474

243. Mười Nơi Cư Trú Của Thánh Nhân                                                475

244. Mười Pháp Thiết Yếu                                                                         476

245. Mười Tưởng Diệt Tận Các Lậu                                                        476

246. Muốn Thoát Chết Nên Tư Duy Bốn Pháp Bổn                                          477

247. Năm Căn Đối Năm Trần                                                                    478

248. Năm Căn Là Pháp Tụ Thiện                                                             480

249. Năm Công Đức                                                                                    481

250. Năm Điều Giúp Cây Đại Thọ Tăng Trưởng                                  481

251. Năm Điều Phi Pháp                                                                             482

252. Năm Dục                                                                                               483

253. Năm Bậc Trượng Phu Dũng Kiện                                                    484

254. Năm Hạng Người Không Thể Chữa Trị                                         487

255. Năm Huệ Thí                                                                                        487

256. Năm Loại Thí                                                                                       488

257. Năm Lý Do Để Đức Phật Xuất Hiện Ở Đời                                  488

258. Năm Pháp Khiến Bịnh Mau Lành                                                   489

259. Năm Pháp Hủy Nhục                                                                          489

260. Năm Sự Cực Kỳ Không Thể Đạt Được                                          490

261. Năm Triền Cái Là Tụ Bất Thiện                                                      491

262. Năm Trường Hợp Không Nên Lễ Người                                       491

263. Năm Tụ Tà Và Chánh                                                                         491

264. Năm Tướng Báo Dân Trời Sắp Mạng Chung                               492

265. Năm Tưởng Dục                                                                                  493

266. Năm Uẩn Như Huyễn                                                                         493

267. Nếm Vị Dục                                                                                          494

268. Nếu Thế Tôn Xuất Hiện Thì Vô Minh Liền Trừ                                        494

269. Nghe Pháp Thoại Có Năm Công Đức                                            495

270. Nghèo Túng Là Do Trộm Cắp                                                          495

271. Ngu Si                                                                                                    496

272. Người Cống Cao Không Sợ Như Chó Hung Dữ                                       496

273. Người Mang Gánh Nặng                                                                   497

274. Người Nữ Có Năm Điều Bất Thiện                                                 498

275. Người Tối Ưu Và Thấp Hèn                                                             498

276. Nhàm Chán Sanh Tử                                                                          499

277. Nhờ Giới Mà Muốn Sanh Về Cõi Nào Cũng Được                     499

278. Nhớ Mười Một Điều Trước Khi Lễ Tăng                                      500

279. Nhớ Mười Một Điều Trước Khi Lễ Tháp                                      501

280. Như Lai Biết Đường Đi Của Sanh Tử                                            502

281. Như Lai Biết Rõ Các Gốc Đọa Lạc                                                 502

282. Như Lai Là Đệ Nhất Ở Cõi Này                                                      503

283. Như Lai Ra Đời                                                                                   504

284. Như Lai Thành Tựu Mười Lực                                                         504

285. Như Lai Tối Thượng                                                                           505

286. Những Ngày Trai Giới                                                                       506

287. Niệm Tam Bảo Tiêu Sợ Hãi                                                              507

288. Niện Diệt Gốc Khổ                                                                             508

289. Niết Bàn                                                                                                 508

290. Nước Mắt Sanh Tử Nhiều Hơn Nước Sông Hằng                                  509

291. Nuốt Sắt Nóng Chứ Không Nhận Của Tín Thí                                          509

292. Phạm Giới Sẽ Đọa Địa Ngục                                                            510

293. Pháp                                                                                                        512

294. Pháp Chân Thật                                                                                    512

295. Pháp Còn Bỏ Huống Chi Phi Pháp                                                  513

296. Pháp Như Chiếc Bè                                                                             514

297. Pháp Tăng Trưởng                                                                               516

298. Pháp Thân Như Lai Vẫn Tồn Tại                                                     516

299. Pháp Thủ Hộ Thế Gian                                                                       517

300. Phật                                                                                                         517

301. Phát Nguyện Hồi Hướng                                                                   517

302. Phát Nguyện Trì Bát Quan Trai Giới                                              519

303. Phước Báo Khó Lường                                                                      519

304. Phước Và Tội Vô Lượng                                                                   520

305. Phương Thuốc Đối Trị Bảy Sử                                                         520

306. Quả Báo Xấu Của Mười Điều                                                          521

307. Quán Bất Tịnh Đối Trị Nữ Sắc                                                         522

308. Quán Nữ Sắc                                                                                        523

309. Quán Sổ Tức                                                                                         524

310. Quán Sổ Tức Và Từ Bi                                                                       525

311. Quán Mạng Căn Đoạn Tuyệt                                                            526

312. Quán Tưởng Về Chết                                                                          526

313. Quét Đất Có Năm Việc Thành Tựu                                                 527

314. Quét Tháp Thành Tựu Công Đức                                                    527

315. Quốc Vương Thành Tựu Mười Pháp                                              527

316. Rời Bỏ Nơi Không Lợi Ích                                                               528

317. Ruộng Phước Thế Gian                                                                      529

318. Sa Môn Tập Hành                                                                               530

319. Sa Môn Thệ Nguyện                                                                           530

320. Sa Môn, Bà-La-Môn                                                                           530

321. Sắc Đẹp Của Nữ Nhân                                                                       531

322. Sám Hối                                                                                                 533

323. Sân Giận                                                                                                534

324. Sáng, Trưa, Chiều Có Ba Sự Quấn Chặt Tâm Ý                                        535

325. Sanh Thiên                                                                                            536

326. Sanh Tử Và Niết Bàn                                                                          536

327. Sát Sanh Liền Đọa Địa Ngục                                                            536

328. Sáu Công Đức Của Như Lai                                                             537

329. Sáu Loại Sức Mạnh                                                                             538

330. Sáu Phước Của Vua Ba Tư Nặc                                                       539

331. Sáu Sự Đưa Đến Công Đức                                                              540

332. Sáu Trọng Pháp                                                                                    541

333. Sáu Xứ Là Đường Dữ                                                                        542

334. Sáu Xúc Tình                                                                                        543

335. Sự Chết                                                                                                  543

336. Sức Mạnh Của Nữ Giới                                                                     544

337. Sức Nặng Của Tín Thí                                                                        545

338. Suy Niệm Tu Hành                                                                              546

339. Suy Tầm                                                                                                 547

340. Tà Hạnh Giống Như Quạ Ăn Đồ Bất Tịnh                                    547

341. Tà Kiến Tiêu Diệt                                                                                548

342. Tai Họa Của Dục                                                                                 549

343. Tái Sanh Trong Tay Ta                                                                       551

344. Tài Thí                                                                                                    551

345. Tâm                                                                                                         552

346. Tám Bậc Thánh Lưu Chuyển Mà Không Trụ Sanh Tử              552

347. Tám Chúng                                                                                           553

348. Tám Địa Ngục                                                                                      554

349. Tám Điều Suy Niệm Của Bậc Đại Nhân                                       556

350. Tám Khổ                                                                                                557

351. Tâm Là Gốc Các Pháp                                                                       557

352. Tám Nạn Không Được Tu Tập                                                         558

353. Tám Nguyên Nhân Khiến Trái Đất Chấn Động                           559

354. Tám Nơi Bố Thí                                                                                   561

355. Tám Pháp Hiếm Có                                                                             562

356. Tam Quy                                                                                                563

357. Tâm Ý Như Khỉ Chuyền Cành                                                         565

358. Tán Thán Hạnh Đầu Đà                                                                     565

359. Tán Thán Tấm Y                                                                                  566

360. Tăng                                                                                                        566

361. Tất Cả Pháp Do Ăn Mà Tồn Tại                                                      566

362. Thà Cắt Lưỡi Chứ Không Nói Lời Hung Dữ                                567

363. Thà Lấy Sắt Nóng Áp Người Chứ Không Nhận Y Phục            567

364. Thà Nhảy Vào Lửa Chứ Không Cùng Người Nữ Giao Du       568

365. Tham Đắm Lợi Dưỡng                                                                       568

366. Thân Cõi Trời                                                                                       569

367. Thân Năm Ấn                                                                                       569

368. Thân Tâm An Vui                                                                                570

369. Thân Vô Thường                                                                                 571

370. Thánh Chúng                                                                                        571

371. Thành Hoại Của Kiếp Sống Hiện Tại                                             572

372. Thành Tựu Chín Pháp                                                                        572

373. Thành Tựu Đạo Phẩm Hiền Thánh                                                  573

374. Thành Tựu Sáu Pháp                                                                          574

375. Thành Tựu Sở Nguyện                                                                       574

376. Thánh Vương Cai Trị                                                                          575

377. Thảo Luận Chánh Pháp                                                                      575

378. Thấy Pháp Là Thấy Như Lai                                                            575

379. Thế Gian Có Bốn Loại Người Như Bốn Loại Mây Và Sấm     576

380. Thế Giới Thành Hoại                                                                          577

381. Thế Tôn Xuất Hiện Với Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo               578

382. Theo Pháp Cúng Dường                                                                    578

383. Thí                                                                                                           579

384. Thí Chủ Có Năm Công Đức                                                             580

385. Thí Có Phước Và Thí Không Có Phước                                        581

386. Thiên                                                                                                      582

387. Thiền Hành                                                                                           582

388. Thiên Nhân Sư                                                                                     582

389. Thiện Tri Thức                                                                                     583

390. Thiện Tri Thức Là Bậc Phạm Hạnh                                                584

391. Thiện Và Bất Thiện                                                                             584

392. Thọ Mạng Ngắn Ngủi, Đau Khổ                                                      585

393. Thọ Phước Thí                                                                                     587

394. Thọ, Ái, Thủ Và Hữu                                                                          588

395. Thừa Tự Pháp                                                                                       588

396. Thực Phẩm Của Từng Loài                                                               589

397. Thuốc Hay Của Bảy Giác Chi                                                          590

398. Thượng Nhân Quán Bảy Xứ Thiện                                                 591

399. Thuyết Pháp Khó Đúng Căn Cơ                                                      591

400. Tịch Tĩnh Là An Lạc                                                                           592

401. Tiếng Sư Tử Rống Của Như Lai                                                      592

402. Tối Tôn Nhất                                                                                        594

403. Trị Dân Đúng Pháp                                                                             595

404. Trì Giới Đầy Đủ                                                                                   596

405. Trí Tuệ                                                                                                    596

406. Trói Buộc Trong Lao Ngục                                                               596

407. Trời Người Mất Bóng Che                                                                597

408. Tứ Sự Cúng Dường                                                                             597

409. Tứ Thần Túc                                                                                         598

410. Tụng Bốn Bộ A Hàm                                                                          599

411. Tương Ưng Thiện Ác                                                                         601

412. Tưởng Vô Thường Đưa Đến Niết Bàn                                           601

413. Tùy Thời Nghe Pháp Có Năm Công Đức                                      602

414. Tỳ Kheo Hiền Thiện Như Chim Khổng Tước                              603

415. Tỳ Kheo Thành Tựu Bảy Pháp                                                         604

416. Tỳ Kheo Thành Tựu Mười Thiện Pháp                                          606

417. Ước Mơ Thành Tựu Do Bát Quan Trai Giới                                 607

418. Vào Địa Ngục                                                                                       608

419. Vị Của Thọ                                                                                            609

420. Vị Ngọt Của Dục                                                                                 610

421. Vì Sao Ngu Si?                                                                                    610

422. Vì Sao Sanh Vào Biên Địa?                                                              610

423. Viễn Ly Đoạn Trừ Lậu Hoặc                                                             611

424. Vô Lậu                                                                                                   611

425. Vượt Nạn Sanh Tử                                                                              612

426. Xả Bịnh Ba Đời                                                                                   613

427. Xả Ly Lợi Dưỡng                                                                                613

428. Xả Ly Thọ                                                                                             614

429. Xả Năm Triền Cái                                                                               615

430. Xan Tham                                                                                              615

431. Xét Đức Hạnh Mình Để Nhận Của Cúng Dường                                      616

432. Xin Quy Y Với Đức Phật                                                                   616

433. Xuất Gia Là Tối Thắng Trong Nhiều Loại Chúng Sanh             617

 

MỤC LỤC CHƯƠNG 3

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHUNG TRONG A-HÀM

___________________________

1.    Ba Khổ, Ba Thọ                                                                                    619

2.    Ba Minh Và Chín Định                                                                       622

3.    Ba Thừa: Nhân Thừa, Thiên Thừa Và Thanh Văn Thừa             632

4.    Bảy Điểm Quan Yếu Để Ngôi Tam Bảo Được Hưng Long       632

5.    Bốn Vô Lượng Tâm Gỡ Những Lầm Mê Cho Mọi Người         653

6.    Cây Bồ Đề Hoàn Mãn Của Bảy Giác Chi                                      658

7.    Chánh Niệm Quán Tâm                                                                      670

8.    Chúng Sanh Cõi Trời                                                                           673

9.    Có Trí Tuệ Mới Biết Sám Hối, Quy Y Và Trì Giới                       675

10.  Cúng Dường Bố Thí                                                                            681

11.  Đại Bi Tâm                                                                                             683

12.  Đất Nước Gió Lửa Là Vô Ngã, Vô Thường, Khổ                                684

13.  Giáo Giới Thông                                                                                   699

14.  Giới Hạnh Xuất Gia Hơn Khổ Hạnh Nhiều                                   701

15.  Giới Hạnh Và Trí Tuệ                                                                          703

16.  Giới Luật                                                                                                707

17.  Khen Ngợi Tam Bảo                                                                            708

18.  Khổ Hạnh Không Phải Là Điều An Vui Trong Chánh Pháp      717

19.  Không Phóng Dật Và Tinh Tấn                                                         718

20.  Luân Hồi                                                                                                 719

21.  Mười Hai Nhân Duyên                                                                        721

22.  Mười Kiết Sử Và Tám Mươi Bốn Ngàn Đọa Lạc                                      722

23.  Mười Sáu Lễ Phẩm Và Ba Pháp Tế Tự                                           726

24.  Năm Triền Cái                                                                                       751

25.  Ngũ Ấm Xí Thịnh                                                                                762

26.  Nhân Duyên Vì Sao Có Thân Người?                                             770

27.  Phạm Hạnh Của Cõi Trời Phạm Thiên Và Các Tỳ Kheo            771

28.  Pháp Vô Ngã                                                                                         775

29.  Quán Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Vô Ngã                                     776

30.  Sát Hại, Trộm Cắp Là Thú Vui Bại Hoại                                        786

31.  Sáu Căn Đối Với Sáu Trần                                                                 798

32.  Sáu Căn Và Sáu Thức                                                                          800

33.  Tám Loại Gió Không Lay Chuyển                                                   814

34.  Tâm Vô Thường                                                                                   815

35.  Tập Khởi, Đoạn Diệt, Vị Ngọt, Nguy Hiểm Và Xuất Ly Thọ   817

36.  Tha Tâm Thông                                                                                     836

37.  Thái Độ Khi Nghe Ai Chê Bai Hay Khen Ngợi Phật Pháp        837

38.  Thanh Tịnh                                                                                             842

39.  Thất Giác Chi Thay Cho Khổ Hạnh                                                 879

40.  Thế Gian Giải                                                                                        882

41.  Thoát Luân Hồi Sanh Tử                                                                    882

42.  Tinh Tấn Tu Tập Đển Ơn Tín Thí                                                     885

43.  Trí Tuệ Là Kết Quả Của Những Người Chuyên Tu                         889

44.  Trụ Tâm Nơi Thiện, Thích Hợp Với Xả                                          894

45.  Từ Bi Quán                                                                                            898

46.  Tự Che Dấu Công Đức Và Tự Bày Tỏ Lỗi Lầm                           902

47.  Tứ Đế                                                                                                      905

48.  Tự Lực                                                                                                    918

49.  Tự Mãn Tai Hại                                                                                     919

50.  Tứ Niệm Xứ                                                                                           924

51.  Tứ Thiền                                                                                                 957

52.  Vua A Dục Thành Mãng Xà Vương                                                 971

53.  Xẻn Pháp Và Bố Thí Pháp                                                                  975

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 178641)
01/04/2012(Xem: 24235)
08/11/2018(Xem: 5278)
08/02/2015(Xem: 35045)
25/07/2011(Xem: 101918)
10/10/2010(Xem: 102554)
Trong vài tuần qua, người dân Hoa Kỳ được biết đến một bản văn mang tính kiến nghị có tên là "Tuyên bố Great Barrington" phản đối chính sách phong tỏa xã hội (lockdowns strategy) để ngăn chặn đại dịch và ủng hộ chiến lược tự do lây nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) ở những người trẻ, khỏe mạnh, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng. Bản kiến nghị này được đặt theo tên một thị trấn của bang Massachusetts, Hoa Kỳ và được hai quan chức cấp cao Tòa Bạch Ốc phát biểu trong một cuộc họp báo
Vào sáng ngày 22 Oct vừa qua, phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng lại tiếp tục lên đường cứu trợ cho 3 ngôi làng nghèo Thừa Thiên Huế, đó là Làng Phò Ninh, Làng Cổ Bi và Làng Hiền Sỹ. Đây là 3 ngôi làng thời gian qua bị nước lũ vây hãm không có đoàn nào vô làng cứu trợ được, may mắn là khi đoàn Từ thiện Trái tim BDDT có mặt thì nước lũ đã rút đi nhiều nên xe chở hàng cứu trợ đã có thể vào tận nơi để phát quà cho dân.
Sáng hôm qua, (ngày 21 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 2 xã Phú Lễ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền Tp Huế, đoàn đã phát tổng cộng là 300 phần quà tại nhà văn hóa cạnh chùa Quang Bảo- Phù Lễ. Chuyến cứu trợ lần này được sự nhiệt tâm giúp đỡ về mặt tổ chức cũng như vận chuyển hàng hóa của chư Phật tử chùa Quang Bảo & các thành viên trong Hội từ thiện nên đã diễn ra tốt đẹp và thành tựu viên mãn.