Qua Bờ Bên Kia | To Reach The Other Shore (sách song ngữ)

30/06/20201:01 SA(Xem: 17388)
Qua Bờ Bên Kia | To Reach The Other Shore (sách song ngữ)
THIỆN PHÚC
QUA BỜ BÊN KIA
TO REACH THE OTHER SHORE
Ananda Viet Foundation
Thư Viện Hoa Sen


qua bo ben kia
LỜI ĐẦU SÁCH
_______________________________

Theo Phật giáo, bờ bên nầy hay thử ngạn là bờ của luân hồi sanh tử. Bờ bên kia hay bỉ ngạn là bên kia bờ của dòng luân hồi sanh tử hay Niết Bàn. Bỉ ngạn hay trạng thái giải thoát vượt ra ngoài vòng luân hồi sanh tử. Qua Bờ Bên Kia hay Ba La Mật, theo Phạn ngữ, có nghĩa là Đáo Bỉ Ngạn. Ba La Mật là những pháp đưa chúng sanh qua biển sanh tử để đi đến Niết Bàn. Ba La Mật còn là những giai đoạn hoàn thiện tinh thần của chư Bồ tát trong tiến trình thành Phật. Chẳng những Sáu Pháp giúp đưa chúng ta Qua Bờ Bên Kia hay Lục độ Ba La Mật là đặc trưng cho Phật Giáo Đại Thừa trong nhiều phương diện, mà chúng còn gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo. Sáu Pháp giúp đưa chúng ta Qua Bờ Bên Kia bao gồm sự thực tập và sự phát triển khả dĩ cao nhất. Vì vậy, thực hành sáu Ba La Mật sẽ giúp hành giả vượt bờ mê qua đến bến giác. Phật tử thuần thành luôn biết Lục Độ Ba La Mật là sáu pháp tu hành căn bản của một người con Phật, nhưng lại không nỗ lực thực hành. Gặp ai và ở đâu mình cũng nói pháp “Lục Độ”, nhưng đến lúc gặp thử thách thì bố thí cũng không, trì giới cũng chẳng có, nhẫn nhục cũng tránh xa, tinh tấn đâu chẳng thấy chỉ thấy giải đãi, thiền định đâu không thấy chỉ thấy tán tâm loạn ý, kết quả là chúng ta không thể xử dụng được chân trí tuệ không trong hành xử hằng ngày. Như vậy thì hình tướng tu hànhlợi ích gì? Có người chẳng những không chịu bố thí, mà còn kêu người khác phải bố thí cho mình càng nhiều càng tốt. Những người nầy luôn tìm cách đạt được tiện nghi, chứ không chịu thua thiệt. Chúng ta ai cũng biết trì giớigiữ gìn giới luật Phật, nhưng đến lúc gặp thử thách, chẳng những mình không giữ giới mà còn phá giới nữa là khác. Mặc dù ai trong chúng ta cũng đều biết rằng nhẫn nhục có thể giúp đưa chúng ta sang bờ bên kia, nhưng khi gặp chuyện thì chúng ta chẳng bao giờ nhẫn nhục được. Ai cũng muốn tinh tấn, nhưng mà tinh tấn làm việc trần tục, chứ không phải tinh tấn tu hành. Ai cũng biết thực tập thiền định nhằm tập trung tư tưởng để phát sanh trí huệ, nhưng chỉ biết nói mà không chịu làm. Vì những lý do nầy mà Đức Phật nói Sáu Pháp giúp đưa các đệ tử của Ngài Qua Bờ Bên Kia hay sáu pháp Ba La Mật. Bố thí tức là dùng tài sản vật chất hoặc Phật pháp để bố thí cho người khác, trì giới là tuân giữ giới luật Phật và thúc liễm thân tâm trong mọi hoàn cảnh, nhẫn nhục là thọ nhẫn những gì không như ý, tinh tấntinh tấn tu tập, thiền định là tập trung tư tưởng cho đến khi không còn một vọng tưởng nào, và trí tuệ là trí có khả năng đưa mình đến bờ bên kia và liễu sanh thoát tử.

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, thật là khó khăn cho việc tìm đọc hết những chương trong bộ sách này, đặc biệt là đối với người tại gia với nhiều gia vụ thì việc đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn là hầu như rất khó khăn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích chương 27 trong tập II ra, cố gắng biên soạn gọn lại và in thành tập sách nhỏ có nhan đề là “Qua Bờ Bên Kia.” Quyển sách nhỏ có tựa đề “Qua Bờ Bên Kia” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần trình bày ý nghĩa cốt lõi sáu pháp Ba La Mật hay Sáu Pháp giúp đưa những ai muốn Qua Bờ Bên Kia của đức Phật, một bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường diệt khổ mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Cuộc hành trình “Tiến tới quả vị Phật” còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Qua Bờ Bên Kia” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.
Thiện Phúc

PREFACE
_____________________________


According to Buddhism, this shore is the shore of the samsara of reincarnation. The other shore is the other (yonder) shore of stream of transmigration, i.e. nirvana. The other shore is the state of emancipation or beyond the realm of samsara. According to the Sanskrit language, Paramita means crossing-over. Paramitas mean things that ferry one beyond the sea of mortality to nirvana. Paramitas also means stages of spiritual perfection followed by the Bodhisattva in his progress to Buddhahood. The six dharmas that help us reaching the other shore or six virtues of perfection are not only characteristic of Mahayana Buddhism in many ways, they also contain virtues commonly held up as cardinal by all religious systems. They consist of the practice and highest possible development. Thus, practicing the six paramitas will lead the practitioner to cross over from the shore of the unenlightened to the dock of enlightenment. Devout Buddhists always know that the six dharmas of reaching the other shore or Six Paramitas are the basic methods of cultivation for a Buddhist, but we do not try to practice them. To meet anyone at anywhere we always talk about the six dharmas that help us reaching the other shore or Six Perfections, but when the situation comes, we do not want to practice giving, we do not keep the precepts, we cannot tolerate any circumstances, we are not vigorous, we do not set aside time to practice meditation, and as a result, we can not use real wisdom to conduct our daily activities. So, what is the use of the cultivation of outside appearance? There are people who do not want to give out a cent; on the contrary, they demand others to give to them, the more the better. They always want to gain the advantage and not take a loss. We all know that holding precepts means keeping the precepts that the Buddha taught, but when states come, we break the precepts instead of keeping them. Although we all know that patience can take us to the other shore, but when we meet a difficult situation, we can never be patient. Everyone wants to be vigorous, but only vigorous in worldly businesses, not in cultivation. We all know that we should meditate to concentrate our mind so that wisdom can manifest, but we only talk and never practice. For these reasons, the Buddha taught the six dharmas that help his disciples reaching the other shore or Six Perfections: giving means to give wealth or Buddhadharma to others, holding precepts means to keep the precepts that the Buddha taught and to refrain from wrong-doings, patience means to patiently endure the things that do not turn out the way we wish them to, vigor means to be vigorous in cultivation, meditation means to concentrate our mind until there are no more idle thoughts, and wisdom enables us to reach the other shore and end birth and death.

In around 2009, Thiện Phúc composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people to find and read all chapters in these books, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages is very diffifcult. So, Thieän Phuùc extracted Chapter 27 in Volume II, tried to revise and publish it as a small book titled “To Reach The Other Shore”. This little book titled “To Reach The Other Shore” is not a profound study of Buddhist teachings, but a book that simply presents the core meanings of the Six Perfections or six dharmas that help those who want to reach the other shore of the Buddha, the Great Enlightened in human history. Devout Buddhists should always remember that cultivation in Buddhism does not mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. The Buddha already explained clearly about the path of elimination of sufferings which He found out and He advanced to the Buddhahood on that path. The journey “Advancing to Buddhahood” still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “To Reach The Other Shore” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness. 
Thiện Phúc


MỤC LỤC
Table of Content
____________________________________


Table of Content Mục Lục—Table of Content 3
Lời Đầu Sách—Preface 5
Chương Một—Chapter One: Bờ Bên Nầy Và Bờ Bên Kia—This Shore and the Other Shore 9
Chương Hai—Chapter Two: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Việc Qua Bờ Bên Kia— Overview and Meanings of the Reaching the Other Shore 23
Chương Ba—Chapter Three: Trí Tuệ Giải Thoát Qua Bờ Bên Kia—Wisdom of Emancipation of Reaching the Other Shore 27
Chương Bốn—Chapter Four: Ba Cách Qua Bờ Bên Kia Theo Kinh Lăng Già—The Lankavatara Sutra: Three Kinds of Reaching the Other Shore 31
Chương Năm—Chapter Five: Lợi Lạc Cho Những Ai Thực Hành Pháp Qua Bờ Bên Kia—Benefits for Those Who Practice Dharmas of Reaching the Other Shore 35
Chương Sáu—Chapter Six: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Sáu Pháp Qua Bờ Bên Kia—Overview and Meanings of Six Dharmas That Help Practitioners Reaching the Other Shore 37
Chương Bảy—Chapter Seven: Bố Thí—Almsgiving (Charity) 41
Chương Tám—Chapter Eight: Trì Giới—Observation of Precepts 91
Chương Chín—Chapter Nine: Nhẫn Nhục—Endurance 153
Chương Mười—Chapter Ten: Tinh Tấn—Right Effort 171
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Thiền Định—Meditation 191
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Trí Tuệ—Wisdom 211
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Hành Giả Phật Giáo Đại Thừa Tu Tập Sáu Pháp Qua Bờ Bên Kia—Practitioners of Mahayana Buddhism Cultivate Six Dharmas of Reaching the Other Shore 229
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Hành Giả Phật Giáo Nguyên Thủy Tu Tập Mười Pháp Qua Bờ Bên Kiat—Practitioners of Theravada Buddhism Cultivate Ten Dharmas of Reaching the Other Shore 239
Phụ Lục—Appendices: 257
Phụ Lục A—Appendix A: Bát Nhã Theo Quan Điểm Đại Thừa Và Thiền Tông— Prajna According to the Point of View of the Mahayana and the Zen Sect 259
Phụ Lục B—Appendix B: Chủng Loại Bát Nhã—Categories of Prajna 271
Phụ Lục C—Appendix C: Lực Ba La Mật—Power Paramita 283
Phụ Lục D—Appendix D: Bát Nhã Tâm Kinh—The Heart of Prajna Paramita Sutra 285
Tài Liệu Tham Khảo—References 289 


pdf_download_2
Qua Bờ Bên Kia - Thiện PhúcXem thêm:

Thiền tông qua bờ kia - Giới thiệu sách mới


.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190269)
01/04/2012(Xem: 35930)
08/11/2018(Xem: 14488)
08/02/2015(Xem: 53613)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.