Thanh Từ Toàn Tập (Sách PDF)

31/08/20201:01 SA(Xem: 5850)
Thanh Từ Toàn Tập (Sách PDF)
THANH TỪ TOÀN TẬP

Thanh Tu Toan Tap
I. ĐỀ TÀI PHỔ THÔNG
 

A- Sách viết

Viết tại

Năm
 

Tập 1

   
1 Đạo Phật Với Tuổi Trẻ Ấn Quang 1959
2 Đạo Phật Với Dân Tộc Việt Nam Phương Bối 1960
3 Trách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại Gia Phương Bối  1960
4 Vài Vấn Đề Phật Pháp Huệ nghiêm 1964
5 Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc Huệ Nghiêm 1966
6 Thâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ Tát Pháp Lạc 1967
7 Vài Nét Chính Về Luân Lý Phật Giáo Pháp Lạc 1967
8 Bước Đầu Học Phật Thường Chiếu 1991
9 Cành Lá Vô Ưu Thường Chiếu 1994
10 Những Cảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ) Chơn Không, Thường Chiếu, Trúc Lâm 2001
 

B- Bài giảng được ghi thành sách

Ghi tại

Năm
 

Tập 2

   
1 Nhặt Lá Bồ Đề tập 1,  tập 2 ,  tập 3 Chơn Không  1985
2 Tu Là Chuyển Nghiệp Thường Chiếu 1993
3 Đâu Là Chân Hạnh Phúc Thường Chiếu 1993
4 Phật Pháp Xây Dựng Thế Gian Thường Chiếu 2001
 

Tập 3

   
1 Xuân Trong Cửa Thiền tập 1, 2, 3 Chơn Không 1991
2 Xuân Trong Cửa Thiền tập 4 Thường Chiếu 1995
 

Tập 4

   
1 Những Cánh Hoa Đàm tập 1 Thường Chiếu 1998
2 Những Cánh Hoa Đàm tập 2, 3 Sẽ in  
 

Tập 5

   
1 Chinh Phục Sanh Tử Sẽ in  
2 Bỏ Tất Cả Là Được Tất Cả Sẽ in  
3 Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả Sẽ in  
 

Tập 6

   
1 Hoa Vô Ưu tập 1tập 2tập 3 Thường Chiếu 2000
2 Nguồn An Lạc Thường Chiếu 2000
 

Tập 7

   
1 Hoa Vô Ưu tập 4tập 5tập 6tập 7 Sẽ in  
2 Hoa Vô Ưu tập 8, tập 9, tập 10. Sẽ in  
II. KINH
 

A- Kinh dịch

Dịch tại

Năm
 

Tập 9

   
1 Bát Nhã Tâm Kinh Chơn Không 1974
2 Kim Cang Thường Chiếu 1992
3 Bát Đại Nhơn Giác Thường Chiếu 1993
4 Thập Thiện Thường Chiếu 1993
5 Lăng Già Tâm Ấn Chơn Không 1975
6 Thắng Man Thường Chiếu 1988
7 Đại Thừa Cây Lúa Thường Chiếu 1988
 

B- Giảng giải

Ghi tại

Năm
 

Tập 10

   
1 Bát Nhã giảng giải Chơn Không 1974
2 Kim Cang giảng giải Thường Chiếu 1992
3 Bát Đại Nhơn Giác giảng giải Thường Chiếu 1993
4 Thập Thiện giảng giải Thường Chiếu 1993
5 Viên Giác giảng giải Thường Chiếu 2001
6 Duy Ma Cật Giảng giải    
 

Tập 11

   
  Pháp Hoa giảng giải Thường Chiếu 1992
 

Tập 12

   
  Thủ Lăng Nghiêm giảng giải Thường Chiếu  
III. LUẬN
  A- Dịch Dịch tại Năm
 

Tập 13

   
1 Tham Thiền Yếu Chỉ   1962
2 Thiền Quan Sách Tấn   1963
3 Thiền Môn Khẩu Quyết   1964
4 Nguồn Thiền Pháp Lạc 1969
5 Luận Tối Thượng Thừa Pháp Lạc 1969
6 Thiền Căn Bản Chơn Không 1972
7 Thiền Đốn Ngộ Chơn Không 1987
8 Thiền Tông Vĩnh Gia Tập    
9 Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn    
10 Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ    
11 Toạ Thiền Dụng Tâm Ký    
12 Thập Nhị Môn Luận Thường Chiếu  1987
 

Tập 14

   
  Bích Nham Lục

Chơn Không

1980
       
  B- Giảng Giải Ghi tại Năm
 

Tập 15

   
  Thiền Căn Bản giảng giải Sẽ in  
 

Tập 16

   
  Thiền Đốn Ngộ giảng giải Sẽ in  
 

Tập 17

   
1 Nguồn Thiền giảng giải Thường Chiếu 1984
2 Pháp Bảo Đàn giảng giải Thường Chiếu  1992
3 Qui Sơn Cảnh Sách Thường Chiếu  1993
4 Tranh Chăn Trâu Thường Chiếu 1995
5

Tính Tâm Minh Giảng giải

   
6

Sáu cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải

   
7

Tu Dừng , Chuyển và Sạch Nghiệp

   
8

Đức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương

   
 

Tập 18

   
  Luận Trung Quán giảng giải Sẽ in  
 

Tập 19

   
  Thiền Sư Thần Hội giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 2002
IV. SỬ
  Dịch Dịch tại Năm
 

Tập 20

   
1 33 vị Tổ Ấn Hoa Chơn Không 1971
2 Thiền Sư Ni Thường Chiếu 1989
3 Thiền Sư Trung Hoa tập 1 Chơn Không 1972
 

Tập 21

   
1 Thiền Sư Trung Hoa tập 2 Chơn Không 1972
2 Thiền Sư Trung Hoa tập 3 Chơn Không  1981
V. THIỀN HỌC PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 

Tập 22

   
1 Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX Thường Chiếu 1992
2 Trên Con Đường Thiền Tông Thường Chiếu  
3 Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi Thường Chiếu 1997
4 Trọn Một Đời Tôi Thường Chiếu 2000
 

Tập 23

   
  Thiền Sư Việt Nam

Soạn  tại Chơn Không và ở Thường Chiếu

1972 - 1990
 

Tập 24

   
1 Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
2 Luận Giải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn Trâu Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1997
 

Tập 25

   
  Khóa Hư Lục giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
 

Tập 26

   
  Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1996
 

Tập 27

   
1 Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1996
2 Thánh Đăng lục giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
 

Tập 28

   
1 Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1998
2 Kiến Tánh Thành Phật giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 2000
 

Tập 29

   
1 Hương Hải Thiền Sư giảng giải Giảng tại Trúc Lâm, ghi ở Thường Chiếu 1999
2 Bát Nhã trực giải Chơn Không 1973
3 Pháp Hoa đề cương Chơn Không 1975
VI. QUI CHẾ
 

Tập 30

   
1 Thanh Quy Tu Viện Chơn Không Chơn Không 1971
2 Diễn Văn Khai Giảng Khóa I Chơn Không 1971
3 Diễn Văn Khai Giảng Khóa II ở Tu Viện Chơn Không và Khóa I ở Tu Viện Bát Nhã Chơn Không 1974
4 Diễn Văn Khai Giảng Khóa I ở Tu Viện Linh Quang Chơn Không 1974
5 Nội qui Thiền Viện Thường Chiếu Thường Chiếu 1975
6 Thanh Quy Thiền Viện Trúc Lâm   1993
7 Diễn Văn Lễ Đặt Đá Xây Dựng TV Trúc Lâm   1993
8 Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm   1994
9 Diễn Văn Lễ Đặt Đá TV Trúc Lâm Yên Tử   2002
10 Diễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc Lâm Yên Tử   2002
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 180680)
01/04/2012(Xem: 26263)
08/11/2018(Xem: 6522)
08/02/2015(Xem: 37730)
25/07/2011(Xem: 103230)
10/10/2010(Xem: 100405)
Môi trường sinh thái là bao gồm tất cả những điều kiện xung quanh có liên quan tới sự sống con người. Nó là tập hợp các sinh vật, cùng với các mối quan hệ khác nhau giữa các sinh vật đó và các mối tác động tương hỗ giữa chúng với môi trường. Môi trường sinh thái có mối quan hệ mật thiết đối với sức khỏe của con người. Nếu môi trường sinh thái trong lành, thì cuộc sống con người khỏe mạnh; còn nếu môi trường ô nhiễm thì cuộc sống con người dễ ốm đau, bệnh tật.
Trong một chuyến công du hiếm hoi dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ tới khu vực này vào tuần trước, một nhà báo của Reuters đã nhìn thấy những bức chân dung trong lớp học, đường phố, cơ sở tôn giáo, nhà ở và phòng ngủ của một nhà sư Phật giáo.
Biên cương thế giới ngày nay bị thu hẹp với nền viễn thông liên mạng tân tiến, trong khi nhận thức của các thế hệ trẻ lại được mở rộng và sớm sủa hơn, khiến niềm tin và lẽ sống chân thiện dễ bị lung lay, lạc hướng. Thông tin đa chiều với sự cố ý lạc dẫn từ những thế lực hoặc cá nhân vị kỷ, hám lợi, thúc đẩy giới trẻ vào lối sống hời hợt, hiểu nhanh sống vội, ham vui nhất thời, tạo nên hỗn loạn, bất an trên toàn cầu. Trước viễn ảnh đen tối như thế, con đường hoằng pháp của đạo Phật rất cần phải bắt nhịp với đà tiến của nền văn minh hiện đại, nhằm tiếp cận với từng cá nhân, quân bình đời sống xã hội, giới thiệu và hướng dẫn con đường mang lại an vui hạnh phúc cho mình, cho người.