Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

23/01/20213:04 CH(Xem: 24356)
Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

THIỆN PHÚC
KIẾP NGƯỜI THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO
HUMAN LIVES IN BUDDHIST POINT OF VIEW
Kiếp Người theo Quan điểm Phật Giáo

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

MỤC LỤC
Table of Content

 

Mục Lục—Table of Content
Lời Đầu Sách—Preface
Chương Một—Chapter One: Vũ Trụ Quan Phật Giáo—Buddhist Cosmology
Chương Hai—Chapter Two: Thế Giới Ta Bà—The Worldly World in Buddhist Point of View    
Chương Ba—Chapter Three: Nhân Sinh Quan Phật Giáo—Buddhist Outlook on Life
Chương Bốn—Chapter Four: Thế Giới Của Chúng Ta Hôm Nay—Our Modern World    
Chương Năm—Chapter Five: Con Người Chỉ Là Hợp Thể Của Thân Và Tâm—Man Is Only a Conflux of Mind and Body
Chương Sáu—Chapter Six: Con Người Là Những Chúng Sanh Có Tâm Trí—Human Beings Are Beings That Have Sharp or Developed Minds
Chương Bảy—Chapter Seven: Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo—Human’s Life    in Buddhist Point of View
Chương Tám—Chapter Eight: Mọi Thứ Đều Từ Duyên Mà Sanh Ra—Everything Was Born From The Theory of Causation
Chương Chín—Chapter Nine: Kiếp Người & Sanh-Lão Bệnh Tử—Human Lives & Birth-Old Age-Sickness-Death
Chương Mười—Chapter Ten: Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo—The Concept of a Soul in Buddhism
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Mạng Sống Mong Manh Cái Chết Là Chắc Chắn—Life Is Uncertain, Death Is Certain
Chương Mười Hai—Chapter Twelfth: Kiếp Nhân Sinh Theo Phật Giáo & Sinh Học Hiện Đại—Human Life According to Buddhism & Modern Biology
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Vị Trí Của Con Người Trong Phật Giáo—Man’s Place in Buddhism
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Thân Người Khó Được—It Is Difficult to Be Born As A Human
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Kiếp Người Trầm Luân Trong Sáu Nẻo—Man Is Always Ups and Downs in the Six Paths of Reincarnation
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Con Người Là Một Tạo Vật Linh Thiêng Nhất—Man Is The Most Sacred of Any Creature
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Người Nữ Theo Quan Điểm Phật Giáo—Woman in the Buddhist Point of View
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Người Cùng Đinh—The Miserable Outcast
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Người Suy Đồi—The Falling Man
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Con Người Khổ Sở Vì Cái Gọi Là Ngã Và Ngã Sở—Human Beings Have Been Miserable With the So Called “I” and “Mine”
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Thức Tái Sanh: Kẻ Xây Nhà—Rebirth Consciousness: The House Builder
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Làm Được Một Con Người Đạo Đức Là Hạnh Phúc—To Be A Man With Virtues Is Happ
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Hạnh Phúc Được Làm Người Trí—Happy To Be A Wise Man
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Vô Số Khổ Đau Trong Đời Sống—Innumerable Sufferings in Life
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Người Phật Tử—Buddhists
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Kiếp Con Người Trầm Luân Với Ưu Tư Và Khổ Sở—Human Lives Are Circling in Worries and Miseries 
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Vì Tự Ngã Mê Lầm Gây Nên Tự Phụ Và Khinh Miệt—Ego Delusion Causes Self-Exaltation and Disparaging Others
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Cuộc Sống Vật Chất Hay Cuộc Sống Xứng Đáng—A Material Life or A Worthwhile Life
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Trụ Xứ Của Người Phật Tử Thuần Thành—Dwelling Places of Devout Buddhists
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Dòng Đời Là Mọi Thứ Đang Lặng Lẽ Trôi Chảy!—The Stream of Life Is Everything That Is In Fact Flowing Quietly!    Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Chúng Ta Vốn Dĩ Không Có Thời GianTrí Tuệ Cho Mọi Thứ—We Originally Have No Time and Wisdom to Care For Everything        
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Kiếp Hiện Hữu, Số Mệnh Và Nghiệp—The Existence, Destiny and Karma
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Sân Hận Sẽ Làm Cho Kiếp Sống Nầy Tệ Hại Hơn—Anger Will Worsen This Life
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Sau Khi Chết Kiếp Này Còn Gì?—What Remains After Death?
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Cơ Hội Phát Triển Toàn Thể Con Người Ngay TrongKiếpNày—Opportunities For Developing Man As A Whole In This Very Life Only
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Vai Trò Của Nội Kết Trong Kiếp Nhân Sinh—Roles of Internal Formations in Human Life
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Nhận Chân Kiếp Nhân Sinh—Realization of the True Nature of Life
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Vượt Thoát Khỏi Nhà Lửa Tam Giới—Escaping the Burning House in the Triple World
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Chinh Phục Bóng Ma Vô Minh—The Subjugation of a Ghost of Ignorance
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty-: Bóng Ma Danh Lợi Càng Lớn, Kiếp Trầm Luân Càng Dài—The Bigger the Fame and Wealth, the Longer the Cycle of Births & Deaths
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Làm Chủ Lấy Mình Giữa Muôn Sai Ngàn Khác—Be the Master in the Middle of All Kinds of Differences and Distinctions
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Kiếp Người Vô Thường Trong Mỗi Khoảnh Khắc—Human's Life Is Impermanence in Each Moment
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Hãy Dừng Lại!—Stop!
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Mọi Thứ Đang Bốc Cháy—All Is on Fire
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Sống Bình Thường Là Sống Đạo—Normal Living Is the Way 
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Vô Sở Trụ—Non-Abiding
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Khổ Đau Và Nghịch Cảnh—Sufferings and Adverse Circumstances
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Đi Với Ma Hay Đi Với Phật?—Walking With Demons or With the Buddha?
Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Đi Với Giặc Và Ác Hữu Hay Với Thiện Hữu Đồng Tu?—Walking With Robbers and Evil Friends or With Good-Knowing Advisors?
Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Kiếp Con Người Với Tám Ngọn Cuồng Phong—Human Life With Eight Mad Winds
Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Khổ Đau Và Hạnh Phúc Trong Kiếp Con Người—Sufferings and Happiness in Human Life
Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Người Té Giếng Sâu—A Man Who Is Falling Down a Deep Well
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Vai Trò Của Thất Tình Trong Kiếp Người—Roles of Seven Emotions in Human Life
Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Vai Trò Của Lục Dục Trong Kiếp Con Người—Roles of Six Desires in Human Life
Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Huyễn Thân Trong Kiếp Người—Illusory Body in Human Life
Chương Năm Mươi Bảy—Chapter Fifty-Seven: Lên Thiên Đàng Hay Xuống Địa Ngục?—Ascending to Heaven or Going Down to Hells?
Chương Năm Mươi Tám—Chapter Fifty-Eight: Phiền Não: Những Tên Giặc Nguy Hiểm Nhất Trên Đời—Afflictions: The Most Dangerous Robbers in Human Life
Chương Năm Mươi Chín—Chapter Fifty-Nine: Ai Trói Mình?—Who Binds Us?
Chương Sáu Mươi—Chapter Sixty: Đi Với Phật Hay Đi Với Khách Trần?—Walking With the Buddha or With Dust Guests?
Chương Sáu Mươi Mốt—Chapter Sixty-One: Kiếp Phàm Phu—Ordinary People's Life
Chương Sáu Mươi Hai—Chapter Sixty-Two: Tập Sống Thư Giản Trong Cuộc Sống Này—Try to Live in Relaxation in This Life
Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Mỗi Tấc Thời Gian Mỗi Tấc Vàng—An Inch of Time Is a Foot of Gem
Phụ Lục B—Appendix B: Thân Tâm Vô Thường—Impermanence of the Body and Mind
Phụ Lục C—Appendix C: Đừng Lo: Gió Thổi Mây Bay Trăng Tự Sáng—Don't Worry: The Moon Is Bright Once the Wind Blows the Clouds Away
Phụ Lục D—Appendix D: Chỉ Biết Ngày Hôm Nay, Ai Biết Tháng Năm Xưa!—Only Know the Sun and the Moon of Today. Not About Past Springs and Summers!
Phụ Lục E—Appendix E:Mười Ba Lời Khuyên Đồ Chúng—Thirteen Advices to His Disciple
Phụ Lục F—Appendix F: Kiếp Con Người Chợt Đến Chợt Đi! Đến Cũng Tốt Mà Đi Cũng Tốt!—People Coming and Going! Coming Was Fine, Going's Fine Too!
Phụ Lục G—Appendix G: Cái Ngã Hay Cái Tôi—The “Self” or the “I”
Phụ Lục H—Appendix H: Sống An Lạc, Chết Bình An!—To Live in Peace and to Die in Peace!
Phụ Lục I—Appendix I: Hãy Sống Cuộc Đời Xứng Đáng Của Chúng Ta!—Let's Live Our Worthwhile Life!
Phụ Lục J—Appendix J: Nhà Của Ta Hay Nhà Lửa Tam Giới?—Our Home or the  Burning House of the Triple Worlds?
Phụ Lục K—Appendix K: Thế Giới Loài Người Muôn Thuở Vẫn Là Thế Giới Loài Người!—The World of Men Is First and Always the World of Men!
Phụ Lục L—Appendix L: Chàng Cùng Tử & Viên Bảo Châu Trong Chéo Áo—A Wandering Poor Man & A Valuable Diamond in the Hems of Our Shirt
Phụ Lục M—Appendix M: Sinh Mệnh ConNgười—Man's Determined Period of Life
Phụ Lục N—Appendix N: Nghiệp—Karma
Phụ Lục O—Appendix O:  Phật Pháp Trong Đời Sống—Buddhadharma in Life
Phụ Lục P—Appendix P: Những Giây Phút Hiện Tại Là Tất Cả Những Gì Chúng Ta Có—Buddhadharma in Life
Phụ Lục Q—Appendix Q: Ngũ Uẩn Giai Không—The Five Skandhas Are Equally Empty
Phụ Lục R—Appendix R: Cư Trần Lạc Đạo—Taking Delight in Religion While Dwelling in the World
Phụ Lục S—Appendix S: Sống Trong Xã Hội—Living in a Society
Phụ Lục T—Appendix T: Phật GiáoCon Đường Hành Động—Buddhism Is A Way of Action
Phụ Lục U—Appendix U: Khẩu Nghiệp—Karma of the Mouth


Phụ Lục V—Appendix V: Sống Đúng Với  Sinh Mệnh—To Live As One Ought to Live
Phụ Lục W—Appendix W: Thân Này Có Khác Chi Là Củi Than!—This Body Is No Difference From Firewood! 
Phụ Lục X—Appendix X: Thân Tứ Đại Hiểu Hay Ai Hiểu Đây?—The Body of the Four Elements or Who Understand?
Phụ Lục Y—Appendix Y:  Nhân Sinh—Human Life
Phụ Lục Z—Appendix Z: Tám Niềm Tin Trong Đạo Phật—The Eight Beliefs in Buddhism       
Phụ Lục AA—Appendix AA: Bốn Loại Người—Four Types of Persons
Phụ Lục BB—Appendix BB: Diệt Trừ Vô Minh Để Nhận Biết Tiền Kiếp—The Eradication of Ignorance to Know the Past Lives
Phụ Lục CC—Appendix CC: Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tát—Bodhisattvas' Methods of Entering Into the World
Phụ Lục DD—Appendix DD: Kiếp Người Với Bốn Thứ Điên Đảo—Human Life With Four Ways of Upside-Down
Phụ Lục EE—Appendix EE: Bảy Cảnh Giới Hữu Phúc—Seven Happy States
Phụ Lục FF—Appendix FF: Bốn Nhân Sanh Tử Của Con Cái—Children Are Born From Four Causes
Phụ Lục GG—Appendix GG: Bốn Trạng Thái Bất Hạnh—Four Unhappy States
Phụ LụcHH—Appendix HH:Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình—Nine Abodes of Beings
Phụ Lục JJ—Appendix JJ: Bốn Loại Sanh—Four Forms of Birth
Phụ Lục KK—Appendix KK: Tứ Chủng Mã—Four Kinds of Horses
Phụ Lục LL—Appendix LL: Ba Loại Sanh—Three Kinds of Rebirth
Phụ Lục MM—Appendix MM: Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ Tát—ten Paths Of Emancipation Of Great Enlightening Being
Phụ Lục NN—Appendix NN: Mười Loại Nhân Thú: Ten Kinds of Animals That Will Be Reborn As a Human
Tài Liệu Tham Khảo—References

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tinh của chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên trời, lên Phật.”

Chúng sanh con ngườisuy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con ngườiquyền năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượngtrở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnhgiải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi.

Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi.”

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu chi tiết về kiếp con người, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những lời Phật dạy về Kiếp Ngườivai trò của con người trong tôn giáo. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậtđạt được trí huệ giác ngộ giúp chúng ta đạt được cứu cánh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.  

Thiện Phúc

Preface

 

Buddhism views man as a tiny being not only in strength but also in life span. Man is no more than just another creature but with intelligence that inhabit universe. Man is regarded as a cultured living being because he can harmonize with other creatures without destroying them. Religion was founded by men only for this purpose. Every creature that lives share the same life force which energizes man. Man and other creatures are part of the same cosmic energy which takes various forms during endless rebirths, passing from human to animal, to divine form and back again, motivated by the powerful craving for existence which takes them from birth to death and rebirth again in a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man is simply the inhabitant of one of the existing planes that other sentient beings can go after death. Human world is a good, well-balanced mixture of pleasure and pain. Man is in a favorable position to create or not to create fresh karma, and thus is able to shape his own destiny. Man is in effect his own Creator and Savior. Many others believe that religion has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started on the earth and reached heaven, or Buddha.

The sentient-thinking being in the desire realm, whose past deeds affect his present condition. Man occupies a very important place in the Buddhist cosmos because he has the power of decision. Human life is a mixture of the happy with a good dash of the bitter. According to the Buddha, a man can decide to devote himself to selfish, unskilful ends, a mere existence, or to give purpose to his life by the practice of skilful deeds which will make others and himself happy. Still, in many cases, man can make the vital decision to shape his life in this way or that; a man can think about the Way, and it was to man that the Buddha gave most of his important teachings, for men could understand, practice and realize the Way. It is man who can experience, if he wishes, Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this is the greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person’s salvation is gained but out of compassion the Way is shown in many others.

The opportunity to be reborn as a human being is so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man threw into the ocean a piece of wood with a hole in it and it was then blown about by the various winds and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle which had to surface once in a hundred years to breathe. Even in one Great Aeon it would be most unlikely in surfacing, to put its head into the hole in that piece of wood. Such is the rarity of gaining birth among human beings if once one has sunk into the three woeful levels or three lower realms.”

This little book titled “Human Lives in Buddhist Point of View” is not a profound philosiphical detailed study of human lives, but a book that simply points out the Buddha's teachings on human lives and roles of humans in religions. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve the wisdom of liberation that helps us achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths that is to reach the state of mind of a Nirvana right in this very life. The journey from man to Buddha still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Human Lives in Buddhist Point of View” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

 Thiện Phúc

pdf_download_2
Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo - Thiện Phúc
.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190220)
01/04/2012(Xem: 35877)
08/11/2018(Xem: 14436)
08/02/2015(Xem: 53571)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)