Ma chướng & thử thách trong đời sống (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

27/01/20214:34 CH(Xem: 15076)
Ma chướng & thử thách trong đời sống (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

 

THIỆN PHÚC 
MA CHƯỚNG & THỬ THÁCH
TRONG ĐỜI SỐNG
OBSTRUCTIVE GHOSTS AND
CHALLENGES IN LIFE
Ma Chướng & Thư Thách Trong Đời Sống - Thiện Phúc

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

MỤC LỤC
Table of Content
 

Mục Lục—Table of Content
Lời Đầu Sách—Preface  
Chương Một—Chapter One: Tổng Quan Về Ma Chướng—An Overview of Demonic Obstructions
Chương Hai—Chapter Two: Ma Chướng Và Khảo Đảo Trên Bước Đường Tu Tập—Demonic Obstructions and Testing Conditions along the Path of Cultivation 
Chương Ba—Chapter Three: Ma Tam Độc—Demonic Obstructions of Three Poisons
Chương Bốn—Chapter Four: Ba Loại Ma—Three Types Demons
Chương Năm—Chapter Five: Ma Thất Tình Lục Dục—Demonic Obstructions of Seven Emotions and Six Desires  
Chương Sáu—Chapter Six: Ma Chướng Tham Dục—Demonic Obstructions of Greed and Desire
Chương Bảy—Chapter Seven: Ma Chướng Sân Hận—Demonic Obstructions of Ill-Will
Chương Tám—Chapter Eight: Ma Chướng Vô Minh—Demonic Obstructions of Ignorance
Chương Chín—Chapter Nine: Ma Chướng Của Sáu Mươi Hai Loại Kiến Giải—Demonic Obstructions of Sixty-Two Views 
Chương Mười—Chapter Ten: Ma Chướng Chỉ Thấy Lỗi Người—Demonic Obstruction of Seeing Only the Faults of Others             
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Ma Chướng Điên Đảo—Demonic Obstructions of Inversions 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Những Ma Chướng Lớn Trên Đường Tu Tập: Bảy Sứ Giả Của Ác Đạo—Big Demonic Obstructions on the Path of Cultivation: Seven Messengers of Evil Paths
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Mười Thứ Ma Chướng Nơi Sắc Uẩn—Ten States within the Form Skandha  
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Mười Thứ Ma Chướng Nơi Thọ Uẩn—Ten States within the Feeling Skandha
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Mười Thứ Ma Chướng Nơi Tưởng Uẩn—Ten States within the Thinking Skandha
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Mười Thứ Ma Chướng Nơi Hành Uẩn—Ten Kinds of Demonic Obstruction of the Formation Skandha
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Mười Thứ Ma Chướng Nơi Thức Uẩn—Ten Demonic Obstructions of the Consciousness Skandha
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Thập Đạo Binh Ma Theo Kinh Nipata—Ten Armies of Mara according to the Nipata Sutta
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Mười Bốn Con Ma Độc Trong Tâm—Fourteen Poisonous Ghosts in Mind
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Ba Mươi Ma Chướng Trong Việc Bố Thí—Thirty Demonic Obstructions in Giving
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Ma Chướng Tà Kiến—Demonic Obstructions of Wrong Views
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Ma Chướng Tập Khí—Demonic Obstructions of Remnants of Habits
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Ma Chướng Mê Tín Dị Đoan—Demonic Obstructions of Superstition
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Ma Chướng Yêu Thương Và Ái Dục—Demonic Obstructions of Love and Craving
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Ma Chướng Phóng Dật—Demonic Obstructions of Heedlessness
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Ma Chướng Khổ Hạnh—Demonic Obstructions of Self-Mortification
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Ma Chướng Giải Đãi—Demonic Obstructions of Indolence
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Ma Chướng Ngã Và Ngã Sở—Demonic Obstructions of I and Mine  
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Phiền Não Ma—Demonic Obstructions of Afflictions 
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Khẩu Nghiệp Chướng—Obstructions of Acts Performed by Speech
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Ma Chướng Kiêu Mạn—Demonic Obstructions of Arrogances
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Ma Chướng Thị Phi—Demonic Obstructions of Right and Wrong
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Nghi Chướng Ma—Demonic Obstructions of Doubt
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Ma Chướng Bất Thiện Pháp—Demonic Obstruction of Akusala Dharmas
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Ma Chướng Lão Bệnh Tử—Demonic Obstructions of Old Age-Sickness-Death 
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Ma Chướng Sát Sanh—Demonic Obstructions of Killing
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Ma Chướng Trộm Đạo—Demonic Obstructions of Stealing
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Seven: Dâm Chướng Ma—Demonic Obstructions of Fornication
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Vọng Ngữ Chướng Ma—Demonic Obstruction of Lying 369
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Nghiện Ngập Chướng Ma—Demonic Obstructions of Addiction to Intoxicant Substance
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Những Con Ma Độc Khác—Other Poisonous Ghosts
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Ác Ma—Evil Mara
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Những Thứ Chướng Ngại Khác—Other Hindrances
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Giảm Thiểu Ma Chướng—Reducing Demonic Obstructions
Tài Liệu Tham Khảo—References  MỤC LỤC
Table of Content

  

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Ma chướng là những kẻ xấu ác, những chướng ngại trên bước đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự chú tâm tu tập của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là “sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu. Ma gồm tất cả các chúng sanh ngăn trở con đường chân chánh. Ma dân nghĩa là những kẻ đi theo Ma. Chúng có năng lực đến nỗi chúng có thể xuất hiện liên tục trước mắt những người nỗ lực thực hiện chánh đạo, cám dỗquấy rối họ. Ma dân âm mưu gây trở ngại và hăm dọa những người nỗ lực tu theo chánh đạo. “Ma” cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. Trong Phật giáo, ma chướng là những trở ngại tai hại những trở ngại trong việc tu tập cho hành giả tu Phật. Ma chướng luân phiên rình rập và hãm hại người tu. Ma chướng cũng luôn chờ cơ hội lôi kéo người tu về phía chúng. Người tu hànhbị ma ám, tức là bị xúi dục làm điều xằng bậy, trái với đạo đức, thì kể như tàn một đời.

Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, người tu Phậtma sự vì bởi ba nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là không thông hiểu vững chắc về giáo lý. Thứ nhì nlà không gặp minh sư hay thiện hữu tri thức. Thứ ba là không biết tự xét lấy mình, đây là điểm quan yếu nhất trong ba điểm trên. Trong đạo Phật, những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh.

Phải thực tình mà nói, không riêng gì Phật tử, mà cả thế giới mang ơn đức Phật nơi việc Ngài là người đầu tiên chỉ ra con đường giải thoát cho con người, thoát khỏi những ma chướng trói buộc của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... mà trong tập sách nhỏ này chúng ta gọi nó là “Ma Chướng Và Thử Thách Trong Đời Sống”. Hy vọng tập sách nhỏ này có thể giúp vạch ra cho chúng ta thấy những thứ được gọi là “Ma Chướng Và Thử Thách Trong Đời Sống”. Nếu Phật tử chúng ta cố gắng tiến bước trên con tu tập, dầu chưa nói đến việc thành Phật, ít nhất ngay trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta có thể giảm thiểu được những tư tưởngviệc làm tội lỗi, ích kỷ, oán ghét, nóng giận, ganh tỵ, thù hận và ác ý... Hơn thế nữa, nếu chúng ta có thể nhận diện được những con ma chướng trong đời sống, cũng giống như việc giảm thiểu được những hiệu quả của nghiệp xấu mà mình đã phạm phải trong nhiều đời quá khứ, vì đây là cách mà đức Phật đã đi để vượt qua những nghiệp xấu của chính Ngài.

Chính vì thấy trong cuộc sống này có quá nhiều ma chướng gây không biết bao nhiêu là khó khăn trở ngại cho người tu Phật nên tác giả đã cố gắng biên soạn tập sách nhỏ có tựa đề “Ma Chướng Và Thử Thách Trong Đời Sống.” Đây không phải là một nghiên cứu thâm sâu về những lời Phật dạy, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những con ma và những thử thách làm cản trở bước đường tu tập của bất cứ người Phật tử nào. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đường tu chân chánh không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những lời dạy của đức Phật có thể giúp làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Như trên đã nói, nguyên nhân căn bản gây ra khổ đau phiền não chính là những con ma chướng như là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... và mục đích tối hậu của đạo Phật là nhằm giúp chúng sanh, nhất là những chúng sanh con người loại trừ những thứ ấy để nếu chưa thành Phật thì ít nhất chúng ta cũng trở thành một chân Phật tử có một cuộc sống an lạc, tỉnh thứchạnh phúc. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đường tu đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì những lý do này mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Ma Và Thử Thách Trong Đời Sống” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu những trở ngại căn bản trong tu tập cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.                                                              

 Thiện Phúc

  

Preface

 

Obstructive ghosts mean any evil doers, delusion or force of distraction. “Demons” are called “mara” in Sanskrit. In Chinese, the word has connotation of “murderer” because demons usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultivators. Devil or “mara” includes all creatures that obstruct the righteous way. Mara’s people means the followers of the devil. They have such great powers that they may appear in succession before those who endeavor to realize the righteous way, lead them into temptation, and confuse them. These devilish people conspire to obstruct and intimidate those who try to practice the righteous way. “Demons” also represent the destructive conditions or influences that cause practitioners to retrogress in their cultivation. Demons can render cultivators insane, making them lose their right thought, develop erroneous views, commit evil karma and end up sunk in the lower realms. These activities which develop virtue and wisdom and lead sentient beings to Nirvana are called Buddha work. Those activities which destroy good roots, causing sentient beings to suffer and revolve in the cycle of Birth and Death, are called demonic actions. The longer the practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the more he discovers how wicked, cunning and powerful the demons are. In Buddhism, obstructive ghosts or mara-hindrances mean demonic obstacles or harmful obstructions which cause obstructions in cultivation for Buddhist cultivators. Obstructive demons (obstacles) always take turns watching and harming cultivators constantly. Obstructive demons always wait for the opportune moment to attract and lure devoted cultivators to fall to the demonic nets. Cultivators who have a deluded mind (delusive thoughts), which steers him to toward doing things contrary to the way; it’s considered over with the wholesome path for this entire lifetime.

According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Buddhist practitioners have the element of demonic obstructions, for the three reasons. First, not having a firm foundation and understanding of the Buddha’s teachings. Second, not encountering a good knowledgeable advisor or having virtuous friends. Third, not knowing how to practice mental reflection of one’s self, or lacking self-awareness. This is the most crucial point among the three. In Buddhism, those activities which develop virtue and wisdom and lead sentient beings to Nirvana are called Buddha work. Those activities which destroy good roots, causing sentient beings to suffer and revolve in the cycle of Birth and Death, are called demonic actions. The longer the practitioner cultivates, and the higher his level of attainment, the more he discovers how wicked, cunning and powerful the demons are.

Truly speaking, not only Buddhists but the whole world also are indebted to the Buddha for it is He who first showed the Way to free human beings from the obstructive ghosts of lush, anger, stupidity, arrogance, doubtness, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, and lying... which in this little book we call them “Obstructive Ghosts and Challenges in Life”. Hoping that this little book can help pointing out to us things that we call “Obstructive Ghosts in Life”. If we, Buddhists, can enter and advance on the path of cultivation, not talking about becoming a Buddha, at the every moment, at least, we can reduce evil thoughts, selfishness, hatred, anger, jealousy, grudges, and ill-will. Furthermore, if we can identify the obstructive ghosts in life, that is similar to the reduction of the effects of the bad karma that we committed in many aeons in the past, for this the way that the Buddha advanced for overcoming the bad effects.

For seeing that there exist so many obstructive demons in this life that cause so many troubles for Buddhist practitioners, so this author tries to compose this little book with the title of “Obstructive Ghosts and Challenges in Life.” This little book is not a profound study of Buddha's teachings, but a book that simply points out the obstructive ghosts and challenges that can obstruct any Buddhist's path of cultivation. Devout Buddhists should always remember that the true path of cultivation does not necessarily mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to be able to practice the Buddha's teachings that can help make our lives more peaceful. As mentioned above, the main causes of sufferings and afflictions are greed, anger, hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying, and so on... and the ultimate goal of Buddhism is to help sentient beings, especially, human beings to eliminate these troubles so that if we are not able to become a Buddha, at least we can become a real Buddhist who has a peaceful, mindful and happy life. Devout Buddhists should always remember that the journey “Form being a common person to becoming a Buddha” demands continuous efforts with right understanding and practice. For these reasons, presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Obstructive Ghosts and Challenges in Life” in Vietnamese and English to introduce basic obstructions in cultivation to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness

Thiện Phúc


blank
Ma Chướng & Thử Thách Trong Đời Sống - Thiện Phúc

Bài đọc thêm:
Khéo Dùng Cái Tâm (Thích Thắng Hoan)
Có Ma Hay Không? Ý Nghĩa Và Quan Niệm Về Ma Trong Phật Giáo (Hoang Phong)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187510)
01/04/2012(Xem: 33230)
08/11/2018(Xem: 12341)
08/02/2015(Xem: 48688)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana