Mưa Pháp Trong Vườn Nai (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

05/03/20211:00 SA(Xem: 18538)
Mưa Pháp Trong Vườn Nai (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
MƯA PHÁP TRONG VƯỜN NAI
(PHÁP VŨ LỘC DÃ VIÊN)
SHOWERS OF DHARMAS AT THE DEER PARK
Mưa Pháp Trong Vườn Nai
Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
 
MỤC LỤC
Table of Content
 
Mục Lục—Table of Content  
Lời Đầu Sách—Preface 
Phần Một—Part One: Tổng Quan Về Khu Vườn Lộc Uyển—An Overview of the Deer Park
Chương Một—Chapter One: Tổng Quan Về Khu Vườn Lộc Dã Trong Bang Uttar Pradesh—An Overview of the Deer Park In the State of Uttar Pradesh
Chương Hai—Chapter Two: Lộc Dã Viên: Nơi Phật Giáo Được Thành Hình—The Deer Park: Where Buddhism Was Formed
Phần Hai—Part Two: Đức Thế Tôn Tuyên Thuyết Pháp Âm Tại Vườn Lộc Uyển—The World Honored One Preached the Truth in the Deer Park 
Chương Ba—Chapter Three: Đức Phật Thuyết Kinh Chuyển Pháp Luân—The Buddha Preached The Sutra on Turning the Wheel of Dharma 
Chương Bốn—Chapter Four: Đức Phật Thuyết Kinh Vô Ngã Tướng—The Buddha Preached the Anattalakkhana Sutta (Egolessness)  
Chương Năm—Chapter Five: Đức Phật Thuyết Bài Pháp Đầu Tiên Và Sau Đó Bắt Đầu Sứ Mệnh Thuyết Pháp—The Buddha Preached the First Sermon and Then Started His Preaching Mission
Chương Sáu—Chapter Six: Năm Vị Đệ Tử Đầu Tiên Của Đức Phật—The First Five of Buddha’s Converts  
Phần Ba—Part Three: Sơ Lược Về Chân Lý Được Tuyên Thuyết Tại Vườn Lộc Uyển—A Summary of the Truth That Was Preached in the Deer Park
Chương Bảy—Chapter Seven: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Bốn Chân Lý Cao Thượng—Overview and Meanings of Four Noble Truths
Chương Tám—Chapter Eight: Chân Lý Về Khổ—The Noble Truth of Suffering
Chương Chín—Chapter Nine: Chân Lý Về Sự Vân Tập Của Khổ—The Noble Truth of Accumulation of Suffering
Chương Mười—Chapter Ten: Chân Lý Về Diệt Khổ—The Noble Truth of the Cessation of Suffering
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Chân Lý Về Con Đường Diệt Khổ—The Noble Truth of the Right Way of the Cessation of Suffering 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Bốn Chân Lý Cao Thượng Trong Quyển “Con Đường Cổ Xưa”—Four Noble Truths in  “The Buddha’s Ancient Path”
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Những Lời Phật Dạy Về Bốn Chân Lý Cao Thượng—The Buddha’s Teachings on the Four Noble Truths
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Đạo Phật: Đạo Lộ Diệt Khổ—Buddhism: The Path to the Removal of Sufferings 
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen:  Hành Giả Tu Thiền Và Bốn Chân Lý Cao Thượng—Zen Practitioners and the Four Noble Truths 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Chất Liệu Đốt Lên Những Ngọn Lửa Trong Chúng Sanh—Fueling Materials for All Fires in Beings
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Trung Đạo—The Middle Path 
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Niết Bàn Giải Thoát—Deliverance of Nirvana 
Phần Bốn—Part Four: Phụ Lục—Appendices 
Phụ Lục A—Appendix A: Phiền Não—Afflictions 
Phụ Lục B—Appendix B: Ngã Và Ngã Sở—I and Mine
Phụ Lục C—Appendix C: Vô Ngã—Egolessness
Phụ Lục D—Appendix D: Bài Giảng Về Lửa—Discourse on Fire
Tài Liệu Tham Khảo—References 

Lời Đầu Sách

 

Ngay sau khi Phật đạt được đại giác tại Bồ đề đạo tràng, ngài đã đi vào vườn Lộc uyển tại thành Ba La Nại, để giảng bài pháp đầu tiên về Trung Đạo, Tứ Thánh ĐếBát Chánh Đạo. Như vậy chúng ta có thể nói Lộc Uyển là nơi đầu tiên vang dậy lời tuyên thuyết pháp âm từ kim khẩu của đức Phật. Tại Vườn Lộc Uyển trong thành Ba La Nại, thoạt đầu Đức Phật bị năm anh em Kiều Trần Như lãng tránh, nhưng khi Đức Phật tiến lại gần họ, họ cảm nhận từ nơi Ngài có những tướng hảo rất đặc biệt, nên tất cả đều tự động đứng dậy nghênh tiếp Ngài. Sau đó năm vị đạothỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ giáo những điều Ngài đã giác ngộ. Những lời chỉ dạy này của đức Phật là những trận mưa pháp đầu tiên từ kim khẩu của đức Phật. Đức Phật nhân đó đã thuyết Bài Pháp Đầu Tiên: Chuyển Bánh Xe Pháp. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các Sa Môn! Các ông nên biết rằng có bốn Chân Lý. Một là Chân Lý về Khổ. Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau phiền não như già, bệnh, bất hạnh và chết chóc. Con người luôn chạy theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy khổ đau. Mà ngay khi có được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì những lạc thú nầy. Không có nơi nào mà con người tìm thấy được sự thỏa mãn thật sự hay an lạc hoàn toàn cả. Thứ hai là Chân Lý về Nguyên Nhân của Khổ. Khi tâm chúng ta chứa đầy lòng tham dụcvọng tưởng chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. Thứ ba là Chân Lý về sự Chấm dứt Khổ. Khi tâm chúng ta tháo gỡ hết tham dụcvọng tưởng thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Cuối cùngChân Lý về Đạo Diệt Khổ. Con đường giúp chúng ta đạt được trí tuệ tối thượng.” Bài pháp đầu tiên này của đức Phật đã trở thành cốt lõi của giáo pháp nhà Phật.

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích chương 20 trong tập II ra, cố gắng biên soạn gọn lại và in thành tập sách nhỏ có nhan đề là Mưa Pháp Trong Vườn Nai (Pháp Vũ Lộc Dã Viên), hay là những trận mưa pháp trong khu vườn nai. Quyển sách nhỏ có tựa đề “Mưa Pháp Trong Vườn Nai” này không phải là một nghiên cứu về triết lý thâm sâu của Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần trình bày những bài pháp đầu tiên của đức Phật, một bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Những trận mưa pháp đầu tiên không chỉ đơn thuần thình lình đổ xuống vùng Lộc Dã Viên, mà đây còn mở ra một kỷ nguyên mới: khởi điểm của một đời sống bớt khổ thêm vui cho toàn thể thế giới. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường diệt khổ mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Đường tu tập còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Mưa Pháp Trong Vườn Nai” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.

 Thiện Phúc

  

Preface

 

Right after the Buddha’s Enlightenment at Buddha Gaya, He moved slowly across India until he reached the Deer Park near Benares, where he preached to five ascetics his First Sermon. The Sermon preached about the Middle Way between all extremes, the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path. Thus, we could say the Deer Park was the first place where the sound of truth was resounded from the golden mouth of the Buddha. In the Deer Park, Benares, at first the Buddha was ignored by the five brothers of Kaundinya, but as the Buddha approached them, they felt that there was something very special about him, so they automatically stood up as He drew near. Then the five men, with great respect, invited the Buddha to teach them what He has enlightened. These were first sets of rain of dharma from the golden mouth of the Buddha. So, the Buddha delivered His First Teaching: Turning the Wheel of the Dharma. He began to preach: “O monk! You must know that there are Four Noble Truths. The first is the Noble Truth of Suffering. Life is filled with the miseries and afflictions of old age, sickness, unhappiness and death. People chase after pleasure but find only pain. Even when they do find something pleasant they soon grow tired of it. Nowhere is there any real satisfaction or perfect peace. The second is the Noble Truth of the Cause of Suffering. When our mind is filled with greed and desire and wandering thoughts, sufferings of all types follow. The third is the Noble Truth of the End of Suffering. When we remove all craving, desire, and wandering thoughts from our mind, sufferings will come to an end. We shall experience undescribable happiness. And finally, the Noble Truth of the Path. The Path that helps us reach the ultimate wisdom.” This first sermon became the core teachings of Buddhism.

In around 2009, Thiện Phúc composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages. So, Thiện Phúc extracted Chapter 20 in Volume II, tried to revise and publish it as a small book titled “Showers of Dharma At  the Deer Park”. This little book titled “Showers of Dharma At  the Deer Park” is not a profoundly philosiphical study of Buddhism, but a book that simply presents the first sermons of the Buddha, the Great Enlightened in human history. These first gusts of rain of dharmas did not simply fall down at the Deer Park, but these teachings also opened a new era: A starting point of a life with less suffering but more happiness for the whole world. Devout Buddhists should always remember that cultivation in Buddhism does not mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. The Buddha already explained clearly about the path of elimination of sufferings which He found out and He advanced to the Buddhahood on that path. The path of cultivation still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Showers of Dharma At  the Deer Park” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.

Thiện Phúc
pdf_download_2
Mưa Pháp Trong Vườn Nai – Thiện Phúc

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190246)
01/04/2012(Xem: 35910)
08/11/2018(Xem: 14472)
08/02/2015(Xem: 53599)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)