Siêu Lý Học

30/03/20215:03 CH(Xem: 1136)
Siêu Lý Học
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA)
SIÊU LÝ HỌC
NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP
 70 PHÁP THỰC TÍNH (SABHĀVADHAMMA) VÀ 10 PHÁP PHỤ
Soạn, dịch: Sư cả Tịnh Sự Mahāthero Santakicco
NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Siêu Lý Học

Người dịch: Đại trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự

Nguyên Cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravāda) – Việt Nam

LỜI TỰA

Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ nãovô ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp-bàn (Nibbāna) không luân hồi sanh tử chi cả. Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu tránh khỏi sai lầmmê tín. Vì thế, nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyển chuyển rất nhiều lần đa cách. Nay in ra để giúp quí bạn đồng tìm.
Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa.
Sư cả Tịnh Sự (Mahāthero Santakicco)
Phụ trách - Tỳ khưu Thường An - Tỳ khưu Giác Huệ - Tỳ khưu Sán Nhiên - Tỳ khưu Thiện Bảo - Tỳ khưu Ngộ tâm - Sa Di Thường niệm - Cô Bảy Định trí - Cư Sĩ Báu - Cư Sĩ Thuận - Cư Sĩ Thôn


pdf_download_2
Siêu Lý Học


Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 180158)
01/04/2012(Xem: 25600)
08/11/2018(Xem: 6152)
08/02/2015(Xem: 37058)
25/07/2011(Xem: 102875)
10/10/2010(Xem: 100087)
10/10/2010(Xem: 103451)
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.