Phật Giáo Tuyển Luận Tập 2 Song Ngữ Vietnamese-English PDF

18/12/20215:08 SA(Xem: 6859)
Phật Giáo Tuyển Luận Tập 2 Song Ngữ Vietnamese-English PDF
THIỆN PHÚC
PHẬT GIÁO TUYỂN LUẬN
SELECTIVE ESSAYS  ON BUDDHISM
 TẬP II

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

Mục Lục—Table of Content  

Lời Đầu Sách—Preface  
Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Bảy—The Thirty-Seventh Selective Essay: Đạo Phật: Tôn Giáo Của Sự An Lạc Tỉnh ThứcHạnh Phúc—Buddhism: A Religion of Peace, Mindfulness, and Happiness 
Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Tám—The Thirty-Eighth Selective Essay: Bốn Đường Lên Thánh—Four Ways That Lead to the Saints 
Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Chín—The Thirty-Ninth Selective Essay: Kiếp Con Người Theo Quan Điểm Phật Giáo—Human Lives in Buddhist Point of View 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi—The Fortieth Selective Essay: Bát Nhã & Tánh Không—Prajna & Sunyata 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Mốt—The Forty-First Selective Essay: Ma Chướng & Thử Thách Trong Đời Sống Hằng Ngày—Demonic Obstructions & Challenges In Daily Life 
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Hai—The Forty-Second Selective Essay: Sống An Bình & Hạnh Phúc—Living In Peace and Happiness  
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Ba—The Forty-Third Selective Essay: Hương Thiền Trong Đời Sống—Zen Pragrance In Life  
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Bốn—The Forty-Fourth Selective Essay: Hành Trình Đi Tìm Vị Bồ Tát Bên Trong—The Journey to Find the Bodhisattva Within  
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Lăm—The Forty-Fifth Selective Essay: Chấp Trước & Buông Bỏ Theo Quan Điểm Phật Giáo—Attachments & Letting Go in Buddhist Point of View  
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Sáu—The Forty-Sixth Selective Essay: Qua Bờ Bên Kia—Reaching the Other Shore  
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Bảy—The Forty-Seventh Selective Essay: Đạo Phật: Con Đường Lên Phật—Buddhism: The Path That Is Leading to the Buddhahood
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Tám—The Forty-Eighth Selective Essay: Sự Tu Tập & Vai Trò Của Người Tại Gia Trong Việc Hộ Trì Phật Giáo—Practices & Roles of Lay Buddhists In Supporting Buddhism  
Tuyển Luận Thứ Bốn Mươi Chín—The Forty-Ninth Selective Essay: Ngũ Uẩn Theo Quan Điểm Phật Giáo—The Five Aggregates In Buddhist Point of View 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi—The Fiftieth Selective Essay: Phàm Tâm Thánh Tâm Theo Quan Điểm Phật Giáo—Ordinary People's Minds & Sainted Minds In Buddhist Point of View  
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Mốt—The Fifty-First Selective Essay:Sống Với Đạo Phật Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày—Living With Buddhism In Daily Activities  
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Hai—The Fifty-Second Selective Essay: Sự Tu Tập Của Người Phật Tử—Buddhists' Cultivation
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Ba—The Fifty-Third Selective Essay: Hoa Vô Ưu—The Sorrowless Flowers 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Bốn—The Fifty-Fourth Selective Essay: Niết Bàn—Nirvana 
Tuyển Luận Thứ Năm Mươi Lăm—The Fifty-Fifth Selective Essay: Ba Trường Phái Chính Của Phật Giáo Ngày Nay—Three Main Buddhist Schools in Modern Days  
Tài Liệu Tham Khảo—References 

 

Lời Đầu Sách

Đạo Phật là tôn giáo của Đấng Giác Ngộ, một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới do đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng cách nay trên 25 thế kỷ. Đức Phật đề xướng tứ diệu đế như căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ. Ngài đã chỉ cho mọi người làm cách nào để sống một cách khôn ngoan và hạnh phúc và giáo pháp của Ngài đã lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miền châu Á, và xa hơn thế nữa. Danh từ Phật giáo phát xuất từ chữ Phạn “Budhi”, có nghĩa là “giác ngộ”, “tỉnh thức”, và như vậy Phật giáo là tôn giáo của giác ngộ và tỉnh thức. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là “Diệu Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biếtgiác ngộ và thực chứng về chân lý của Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 tuổi. Phải thực tình mà nói, mọi cách giải quyết của Phật giáo luôn mang tính thực dụngTrong suốt chiều dài lịch sử trên hai mươi lăm thế kỷ, Phật giáo chỉ nhắm vào những vấn đề thực tiễn, chứ nó không lưu ý đến những vấn đề có tính cách học thuật hay siêu hình họcGiáo dục trong Phật giáo là nhằm giúp những người tu Phật thoát khỏi những phiền trược vừa kể trên để họ có thể thấy được thực tại và chân lý như thực. Như vậy, theo giáo dục nhà Phật, bất cứ cái nào làm tăng tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... là cái xấu nên tránh xa; còn bất cứ cái nào giúp giảm những thứ vừa kể là cái tốt nên theo. Nói gì thì nói, Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng Phật giáo không chỉ là một hệ thống giáo lý suông, mà đó là một lối sống. Nếu chúng ta chịu giáo dục và thực hành đúng như lời Phật dạy, thì chắc chắc cuộc sống của chúng ta phải an lạctỉnh thức và hạnh phúc.

Từ năm 1985 đến nay, Thiện Phúc đã biên soạn một số sách Phật giáo với nhiều chủ đề khác nhau về Đạo Phật như các bộ Phật Pháp Căn BảnĐạo Phật Trong Đời Sống, Đạo Phật An Lạc Và Tỉnh ThứcThiền Sư, Thiền Trong Đạo Phật, Chư Thiền Đức, Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại GiaThiền Lâm Bảo Thoại, Nhân Quả, Ai Tạo Nghiệp?, Ba La MậtBa Mươi Bảy Phẩm Trợ ĐạoBát Thánh ĐạoBồ Đề TâmCăn Cảnh ThứcChúng Ta Buông Bỏ Cái Gì?, Đức Phật Của Chúng Ta, Đường Lên Phật, Người Tại Gia, Qua Bờ Bên KiaSáu Nẻo Luân HồiThiền Tập Cho Người Tại GiaBát Nhã & Tánh Không, Bốn Chân Lý Cao Thượng, Bốn Tâm Vô LượngChúng Ta Cùng Học Cùng Tu, Cốt Lõi Đạo PhậtGiáo Pháp Căn Bản Duy Thức HọcGiới Định HuệHạnh Phúc Đến Từ Bạn, Hành Trình Hướng Đến Niết Bàn, Hiếu Hạnh, Hương Thiền Luôn Đượm Trong Giáo Điển Nhà Phật, Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật GiáoMa Chướng & Thử Thách Trong Đời Sống, Mưa Pháp Trong Vườn NaiMười Phương Phật Pháp TăngNgũ UẩnNhân Duyên Quả, Những Cỗ Xe Phật Giáo, Những Pháp Ấn Cốt LõiPhàm Tâm Thánh TâmPhước Huệ Song Tu, Sáu Nẻo Đường Trần & Bốn Đường Lên Thánh, Sơ Lược Kinh Luật Luận Phật Giáo, Sống Tỉnh Thức An Lạc Và Hạnh PhúcTam BảoTài Sản Của Người Con Phật, Theo Chân Bồ TátPhật Giáo Tuyển Luận, Phật Giáo Yếu Luận, Phật Giáo Yếu Lược, Tâm Thức: Dòng Luân Hồi Bất Tận, Đạo Phật: Dòng Suối Giác Ngộ & Giải Thoát... Sau khi xem lạitác giả tin rằng sẽ có nhiều lợi lạc cho độc giả, nhất là những người Phật tử tại gia và những người sơ cơ, nếu tác giả biên soạn tập sách “Phật Giáo Tuyển Luận,” gồm một số bài tuyển luận rút ra từ nhiều chủ đề trong các tập sách đã xuất bản. Quyển sách nhỏ có tựa đề “Phật Giáo Tuyển Luận” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết Phật Giáo, mà nó chỉ trình bày sơ lược về đạo Phật và giáo lý cốt lõi của nó. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phật là tự giác, nghĩa là tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Chính vì những nét đặc thù vừa kể trên mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệtTuy nhiên, cũng chính vì vậy mà giáo pháp ấy cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình của người tu Phật đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Phật Giáo Tuyển Luận” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật một cách tổng quát cho Phật tử ở mọi trình độđặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhtỉnh thức và hạnh phúc.

 Thiện Phúc

 

Preface

Buddhism is a philosophy, a way of life or a religion. The religion of the awakened one. One of the three great world religions. If was founded by the historical Buddha Sakyamuni over 25 centuries ago. Sakyamuni expounded the four Noble Truths as the core of his teaching, which he had recognized in the moment of his enlightenment. He had shown people how to live wisely and happily and his teachings soon spread from India throughout Asia, and beyond. The name Buddhism comes from the word “budhi” which means ‘to wake up’ and thus Buddhism is the philosophy of awakening. Therefore, the real definition of Buddhism is Noble Truth. The Buddha did not teach from theories. He always taught from a practical standpoint based on His understanding, His enlightenment, and His realization of the Truth. This philosophy has its origins in the experience of the man named Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 36. Truly speaking, all approaches of Buddhism are always pragmatic. In the length of history of more than twenty-five centuries, Buddhism addresses only pratical problems, not in academic questions and metaphysical theories. The goal of Buddhist education is freeing cultivators from being led by these troubles so that they could see Reality and the Truth as it is. Therefore, according to the Buddhits education, whichever causes increases of greed, anger, ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying... is bad and we should stay away from; and whichever helps decreasing or stopping the above mentioned troubles is good and we should pursue. Whatever we say, devout Buddhists should always remember that Buddhism is not a mere system of doctrine, it is a way of life. If we educate ourselves the way the Buddha taught, we would surely have a peaceful, mindful and happy life.  

From 1985 till now, Thien Phuc has been composing several Buddhist books with different titles such as Basic Buddhist Doctrines, Buddhism Applied In Life, Buddhism: Peace-Mindfulness-Happiness, Zen Masters, Zen in Buddhism, Zen Virtues, Basic Buddha Recitations For Lay People, Precious Dialogues In Zen Forests, Causes & Effects, Who Creates Karmas?, Paramitas, Thirty-Seven Limbs of Enlightenment, The Eightfold Noble Path, Bodhicitta, Faculties-Views-Consciousnesses, What Do We Let Go?, Our Buddha, The Path Leading to Buddhahood, Lay People, To Reach the Other Shore, Six Paths in the Samsara, Meditation Practices For Lay People, The Four Noble Truths, Four Immeasurable Minds, Let's Learn & Practice Together, The Cores Of Buddhism, Discipline-Meditation-Wisdom, Happiness Comes From You, A Journey Towards Nirvana, The Fragrance of Meditation Always imbibed in Buddhist Scriptures, Human Lives In Buddhist Point of View, Obstructive Ghosts And Challenges In Life, Showers of Dharmas At the Deer Park, Causes-Conditions-Effects, Buddhist Vehicles, Essential Summaries of Buddhist Teachings, Core Dharma Seals, Simultaneous Cultivation of Merits & Wisdom, Six Paths of the Worldly World & Four Ways Leading to the Saints, A Summary of Sutras-Vinayas-Sastras in Buddhism, Prajna & Emptiness, Living in Peace, Mindfulness & Happiness, Following in Bodhisattvas' Footsteps... After reviewing them all, this author believes that it will be beneficial to readers, especially to laypeople and beginners, if this author composes a book titled “Selective Essays On Buddhism” which composes of some selective essays extracted from all already-published books. This little book titled “Selective Essays On Buddhism” is not a profound philosiphical study of the theory of Buddhist Teachings, but a book that briefly summarize Buddhism and its core teachings. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve self-enlightening, that is examining with one’s own intelligence, and not depending upon another; enlightening or awakening of others, then achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths right in this very life. For these particular reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; however, it is also a matter not easily comprehensible. The Buddhist practitioners' journey demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Selective Essays On Buddhism” in Vietnamese and English to introduce general and basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.
Thiện PhúcGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 188056)
01/04/2012(Xem: 33695)
08/11/2018(Xem: 12735)
08/02/2015(Xem: 49742)
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.
Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, tin lan nhanh trong giới Phật giáo Việt Nam, cũng như những người quan tâm, thầy Thích Tuệ Sỹ đã ra đi lúc 16 giờ, ở chùa Phật Ân, Đồng Nai, với những người thân thiết và các thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chung quanh.